Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
80
lượt xem
6
download

Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NAM NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 77/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH B I DƯ NG VÀ C P CH NG CH THUY N TRƯ NG, MÁY TRƯ NG, NGHI P V THUY N VIÊN VÀ TH MÁY TÀU CÁ B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 123/2006/N -CP ngày 27/10/2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng khai thác th y s n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trên các vùng bi n; Căn c Ngh nh s 66/2005/N -CP ngày 19/5/2005 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng th y s n; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02/8/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch B i dư ng và c p ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng, nghi p v thuy n viên và th máy tàu cá (sau ây g i chung là ch ng ch tàu cá). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây c a B Th y s n (B cũ) liên quan n b i dư ng và c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng và ch ng ch b i dư ng nghi p v i bi n cho thuy n viên tàu cá trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b (danh sách t i ph l c 7). i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các ơn v liên quan thu c B , các cơ s ư c c p phép t ch c b i dư ng, in phôi ch ng ch và c p ch ng ch tàu cá, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG
 2. Nguy n Vi t Th ng QUY CH B I DƯ NG VÀ C P CH NG CH THUY N TRƯ NG, MÁY TRƯ NG, NGHI P V THUY N VIÊN VÀ TH MÁY TÀU CÁ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c t ch c l p b i dư ng, thi, công nh n t t nghi p, c p phát, in phôi, sao t s g c và m u c a ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng, thuy n viên và th máy tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên (sau ây g i chung là ch ng ch tàu cá) trong ph m vi c nư c. 2. Quy ch này áp d ng i v i các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có liên quan n công tác b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá. i u 2. Các lo i ch ng ch tàu cá 1. Các ch ng ch thuy n trư ng tàu cá h ng Tư, h ng Năm và h ng Nh ; 2. Các ch ng ch máy trư ng tàu cá h ng Tư, h ng Năm và h ng Nh ; 3. Ch ng ch nghi p v thuy n viên tàu cá; 4. Ch ng ch nghi p v th máy tàu cá. i u 3. M u ch ng ch tàu cá M u các lo i ch ng ch tàu cá ư c quy nh t i ph l c 1. i u 4. Nguyên t c c p ch ng ch 1. Ch ng ch tàu cá ư c c p cho ngư i ã hoàn thành chương trình b i dư ng và t t nghi p các kỳ thi ư c t ch c theo quy nh t i Quy ch này và không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s .
 3. 2. B n chính ch ng ch tàu cá ch c p m t l n không c p l i. 3. Khi tham gia các ho t ng th y s n trên tàu cá, thuy n trư ng, máy trư ng ph i có ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng h ng tương ng v i lo i tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính như sau: Lo i ch ng ch tàu T ng công su t máy chính c a tàu (s c ng a) Ngư i s d ng cá ch ng ch H ng Nh H ng Năm H ng Tư Thuy n trư ng T 20 - dư i 90 T 90 - dư i T 400 tr Thuy n trư ng 400 lên Máy trư ng Máy trư ng i v i thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 n dư i 50 s c ng a, có ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Nh k t ngày 01/01/2010. 4. Thuy n viên là th máy tàu cá h ng Tư ph i có ch ng ch nghi p v th máy tàu cá k t ngày 01/01/2010. 5. Thuy n viên thu c i tư ng ph i có s thuy n viên tàu cá (tr các i tư ng quy nh t i kho n 3, kho n 4) ph i có ch ng ch nghi p v thuy n viên tàu cá. 6. Ch ng ch tàu cá ch có giá tr s d ng khi thuy n viên còn trong tu i lao ng theo quy nh c a Lu t Lao ng. Chương 2: T CH C L P B I DƯ NG i u 5. Th m quy n t ch c b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t quy nh và qu n lý vi c t ch c b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá trong ph m vi toàn qu c. 2. Cơ s ào t o i u ki n theo quy nh ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép, ư c t ch c b i dư ng, c p ch ng ch tàu cá, thNm quy n c p phép như sau : a. C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i th y s n quy t nh vi c c p phép t ch c b i dư ng và c p ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Tư và Năm cho các cơ s ào t o. b. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh vi c c p phép t ch c b i dư ng và c p các ch ng ch tàu cá còn l i cho các cơ s ào t o óng t i a bàn.
 4. 3. Trên cơ s T trình và án c a các cơ s ào t o, các cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và c p phép cho các cơ s mb o i u ki n theo quy nh. i u 6. i u ki n i v i cơ s ào t o ư c c p phép t ch c b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá 1. Là các cơ s ào t o có ào t o chuyên môn, nghi p v khai thác-hàng h i th y s n và v n hành-s a ch a máy tàu th y; 2. áp ng các tiêu chuNn v cơ s v t ch t, trang thi t b , chương trình, tài li u gi ng d y và i ngũ cán b , giáo viên quy nh t i ph l c 3 kèm theo Quy ch này. i u 7. Các l p b i dư ng Các l p b i dư ng c p ch ng ch tàu cá g m: 1. Các l p b i dư ng thuy n trư ng tàu cá h ng Tư, h ng Năm và h ng Nh ; 2. Các l p b i dư ng máy trư ng tàu cá h ng Tư, h ng Năm và h ng Nh ; 3. L p b i dư ng nghi p v thuy n viên tàu cá; 4. L p b i dư ng nghi p v th máy tàu cá. i u 8. i u ki n, tiêu chu n c a h c viên 1. Tiêu chuNn chung a. Là công dân Vi t Nam, có lý l ch rõ ràng, có phNm ch t o c và thái làm vi c t t, trong tu i lao ng theo quy nh c a Lu t Lao ng và không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s . b. Có s c kho áp ng các tiêu chuNn quy nh i v i thuy n viên. c. Có h sơ h p l , óng h c phí theo quy nh. 2. Tiêu chuNn v chuyên môn, h c v n và kinh nghi m làm vi c : Có b ng t t nghi p trung c p chuyên nghi p, trung c p ngh và tương ương tr lên v chuyên ngành khai thác - hàng h i thu s n ( i v i h c viên l p b i dư ng thuy n trư ng), chuyên ngành cơ khí - máy tàu thu ( i v i h c viên l p b i dư ng máy trư ng); có th i gian làm vi c theo chuyên môn trên tàu cá t i thi u 12 tháng và chưa m c sai ph m nghiêm tr ng v chuyên môn. i v i h c viên là ngư dân trư ng thành t th c ti n s n xu t, chưa i u ki n theo quy nh t i i m a trên thì c n có các i u ki n sau : - i v i h c viên các l p thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Tư: + Có trình h c v n trung h c cơ s tr lên.
 5. + Là thuy n phó, máy phó tàu cá h ng Tư trong th i gian t i thi u 3 năm; ho c là thuy n trư ng, máy trư ng, thuy n phó, máy phó tàu cá h ng Năm trong th i gian t i thi u 1 năm và ã ư c c p b ng ho c ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Năm; - i v i h c viên các l p thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Năm: + Là thuy n phó, máy phó tàu cá h ng Năm trong th i gian t i thi u 3 năm; ho c ã ư c c p b ng ho c ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Nh trong th i gian t i thi u 1 năm; + Có trình h c v n ti u h c tr lên. - i v i h c viên các l p thuy n trư ng, máy trư ng h ng Nh : + Có kinh nghi m làm vi c trên tàu cá theo chuyên môn t i thi u 1 năm; + Có trình h c v n ti u h c tr lên. - i v i h c viên l p b i dư ng nghi p v thuy n viên: Có trình h c v n ti u h c tr lên. - i v i h c viên l p b i dư ng nghi p v th máy: Có kinh nghi m v n hành-s a ch a ng cơ th y trong th i gian t i thi u 1 năm và có trình h c v n ti u h c tr lên. i u 9. H sơ nh p h c 1. ơn xin h c: theo m u quy nh t i ph l c 2. 2. Gi y ch ng nh n s c kh e áp ng các tiêu chuNn quy nh i v i thuy n viên do cơ quan y t c p. 3. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a c p có thNm quy n. 4. B n sao có công ch ng các văn b ng, ch ng ch h c v n, chuyên môn theo yêu c u. N u h c viên không còn lưu gi ư c văn b ng, gi y ch ng nh n trình h c v n thì cho phép thay b ng gi y xác nh n c a hi u trư ng nhà trư ng nơi h c viên ã theo h c, ho c c a cơ quan giáo d c c p qu n/huy n. 5. 02 nh màu c 3x4 cm ch p theo ki u Gi y ch ng minh nhân dân. i u 10. Chương trình, n i dung b i dư ng 1. Chương trình khung các l p b i dư ng do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t ban hành. 2. Căn c chương trình khung, các cơ s ào t o ư c c p phép b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá (sau ây g i chung là các cơ s ào t o) xây d ng chương trình b i
 6. dư ng chi ti t, tài li u gi ng d y và ch ng b sung các n i dung b i dư ng phù h p v i i tư ng h c và th c ti n s n xu t c a ngành, a phương. i u 11. M t s quy nh trong công tác ào t o, b i dư ng 1. Trình t , th t c m l p, công tác qu n lý l p h c th c hi n theo quy nh m l p và qu n lý các l p d y ngh . 2. m b o t l th i gian gi ng th c hành trên t ng s th i gian ào t o t t i thi u 50%. 3. Ti t gi ng ư c tính theo ti t chuNn; 1 ti t chuNn lý thuy t là 45 phút, 1 ti t chuNn th c hành là 60 phút; m t ngày không gi ng quá 8 ti t chuNn. 4. Ki m tra k t thúc môn h c và tính i m t ng k t môn h c - K t thúc môn h c, giáo viên ph i t ch c ki m tra k t thúc môn h c, i m ki m tra ư c tính theo thang i m 10 và ư c l y làm i m t ng k t môn h c. - H c viên ư c d ki m tra k t thúc môn h c khi tham d ít nh t 80 % th i gian h c quy nh và không vi ph m k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. H c viên tham d du i 80% th i gian h c có lý do chính áng thì ư c b trí h c b sung n i dung còn thi u ư c d ki m tra. - H c viên có i m t ng k t môn h c dư i 5 i m ư c phép ki m tra k t thúc môn h c l n th hai. 5. Th trư ng cơ s ào t o căn c quy nh t i Quy ch này và c a pháp lu t liên quan xây d ng ban hành n i quy h c t p, n i quy thi. Chương 3: THI T T NGHI P VÀ C P CH NG CH i u 12. i u ki n d thi t t nghi p 1. Có i m t ng k t các môn h c tt i m 5 tr lên. 2. Không vi ph m Quy ch b x lý k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. i u 13. Các môn thi, hình th c thi, th i gian thi t t nghi p Thi t t nghi p g m 2 môn thi: 1. Môn thi Lý thuy t: a. N i dung thi: Ki n th c t ng h p c a các môn h c và c a th c ti n s n xu t liên quan.
 7. b. Hình th c thi: thi vi t, ho c thi h i áp, ho c thi tr c nghi m do H i ng thi quy t nh. c. Th i gian thi: thi vi t: 120 phút; thi h i áp: thí sinh chuNn b 45 phút, th i gian h i áp không quá 30 phút; th i gian thi tr c nghi m không quá 45 phút. 2. Môn thi Th c hành: N i dung thi g m các k năng cơ b n v chuyên môn, nghi p v và x lý các tình hu ng thư ng g p trong th c ti n s n xu t. N i dung, th i gian và cách th c thi do H i ng thi quy t nh. i u 14. H i ng thi t t nghi p và các ban giúp vi c H i ng thi 1. Thành ph n c a H i ng thi t t nghi p: H i ng thi t t nghi p (sau ây g i t t là H i ng thi) do th trư ng cơ s ào t o ra Quy t nh thành l p cho m i kỳ thi, thành ph n c a H i ng thi có 5 ho c 7 thành viên, g m: a. Ch t ch H i ng là m t lãnh o c a cơ s ào t o. b. Các Phó Ch t ch H i ng g m m t lãnh o, ho c Trư ng phòng ào t o c a cơ s ào t o và m t i di n cơ quan qu n lý Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a phương nơi t ch c thi. c. y viên thư ký: Trư ng phòng ho c m t cán b Phòng ào t o. d. Các y viên còn l i g m trư ng/phó trư ng khoa (ho c b môn) khai thác-hàng h i th y s n và máy tàu c a cơ s ào t o, lãnh o phòng/ban liên quan trong trư ng và i di n cơ quan ph i h p ào t o (n u có). 2. Nhi m v và quy n h n c a H i ng thi a. Ch o và tr c ti p t ch c thi; b. Duy t, quy t nh các h c viên i u ki n d thi; c. Quy t nh thành l p các ban giúp vi c H i ng thi; b nhi m mi n nhi m thành viên các ban giúp vi c H i ng thi. d. Quy t nh hình th c k lu t i v i cán b , thí sinh vi ph m n i quy thi; e. Duy t k t qu thi và ngh Th trư ng cơ s ào t o ra Quy t nh công nh n t t nghi p và c p ch ng ch theo quy nh; H i ng thi t ch c h p khi có ít nh t 2/3 s lư ng thành viên H i ng tham gia, H i ng thi th o lu n dân ch và quy t nh theo nguyên t c a s tính trên t ng s thành viên H i ng. Trư ng h p s ý ki n trái chi u ngang nhau thì Ch t ch H i ng thi quy t nh.
 8. Giáo viên ch nhi m l p, Trư ng các ban giúp vi c H i ng thi ư c m i d các cu c h p c a H i ng thi, ư c phát bi u ý ki n nhưng không tham gia b phi u (ho c bi u quy t). 3. Các ban giúp vi c H i ng thi g m: Ban thư ký, Ban ra thi, Ban coi thi, Ban ch m thi. Nhi m v c a các Ban do Ch t ch h i ng thi quy nh i u 15. Công nh n t t nghi p và c p ch ng ch 1. Thí sinh t i m các môn thi t i m 5 tr lên, không vi ph m Quy ch b x lý k lu t t hình th c c nh cáo tr lên thì ư c xem xét công nh n t t nghi p và c p ch ng ch . 2. Th trư ng cơ s ào t o ký Quy t nh công nh n t t nghi p và ký ch ng ch c p cho h c viên theo ngh c a H i ng thi. Cơ s ào t o c p ch ng ch cho h c viên ch m nh t sau 30 ngày k t ngày ban hành Quy t nh công nh n t t nghi p. 3. Thí sinh không t t nghi p ư c cơ s ào t o c p gi y ch ng nh n ã d l p b i dư ng, ghi nh n k t qu t ng môn thi. Môn thi t yêu c u ư c b o lưu k t qu và ư c mi n thi khi thí sinh d thi l i trong các kỳ thi ti p theo do trư ng t ch c trong th i gian 12 tháng. 4. Nh ng ngư i ã ư c c p ch ng ch nhưng có 4 năm liên t c không làm vi c theo úng ch c danh, khi tr l i làm vi c ph i d thi l i và ư c c p ch ng ch m i. 5. Các cơ s ào t o có trách nhi m l p h sơ qu n lý vi c c p ch ng ch tàu cá theo m u quy nh. i u 16. Kinh phí ào t o, thi t t nghi p và c p ch ng ch 1. Kinh phí chi cho vi c b i dư ng, thi t t nghi p, c p ch ng ch ư c thu, chi theo nguyên t c l y thu bù chi, không mang tính ch t kinh doanh. 2. Kinh phí ào t o ư c thu t óng góp c a h c viên ( ư c g i là h c phí) trên cơ s tho thu n gi a i di n c a h c viên v i cơ s ào t o; ho c t h tr c a các cơ quan, ơn v , t ch c khác (n u có). Th trư ng cơ s ào t o căn c khung thu h c phí ào t o theo phương th c không chính quy trong các trư ng và cơ s ào t o công l p do Liên B Tài chính – B Giáo d c và ào t o hư ng d n và i u ki n th c t quy nh m c thu h c phí phù h p. 3. Vi c thu, chi kinh phí ph i m b o công khai và tuân th theo ch k toán hi n hành. Chương 4: IN PHÔI VÀ C P B N SAO CH NG CH T S G C i u 17. In phôi ch ng ch
 9. 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th ng nh t quy nh vi c in và qu n lý phôi ch ng ch tàu cá. C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n ch u trách nhi m trư c B trư ng và pháp lu t v qu n lý và hư ng d n các cơ s ào t o in và qu n lý phôi ch ng ch tàu cá. 2. Các cơ s ào t o th c hi n in phôi ch ng ch theo m u quy nh (t i ph l c 1 c a quy ch này). i u 18. C p b n sao ch ng ch t s g c 1. Cơ s ào t o có thNm quy n và có trách nhi m c p b n sao ch ng ch t s g c ng th i v i c p b n chính ho c sau th i i m c p b n chính cho h c viên theo quy nh t i Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18/5/2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký. 2. Th t c c p b n sao ch ng ch t s g c a. H c viên có nhu c u c p b n sao t s g c ng th i v i c p b n chính ph i có ơn ngh và tr l phí c p b n sao theo quy nh. b. H c viên ngh c p b n sao khi b n chính b m t, h ng ph i có các th t c sau: - ơn ngh - Ch ng c b m t, h ng ch ng ch theo quy nh - 03 nh c 3x4 cm ch p theo ki u nh gi y ch ng minh nhân dân; - Xu t trình gi y ch ng minh nhân dân khi làm th t c c p b n sao - Tr l phí c p b n sao theo quy nh. Sau 05 ngày k t khi nh n ư c h sơ theo quy nh, các cơ s ào t o có trách nhi m thNm tra và c p b n sao ch ng ch t s g c cho ương s . 3. Các cơ cơ s ào t o có trách nhi m l p h sơ qu n lý vi c c p b n sao ch ng ch t s g c theo m u quy nh; Chương 5: TRÁCH NHI M TH C HI N i u 19. Nhi m v và quy n h n c a các cơ s ào t o 1. Ch trì, ph i h p v i các a phương, các ơn v liên quan t ch c tuy n sinh, m l p, b i dư ng, thi, c p ch ng ch và c p b n sao ch ng ch t s g c cho h c viên theo quy nh. 2. T ch c in phôi ch ng ch .
 10. 3. L p và lưu gi lâu dài s qu n lý in phôi ch ng ch , s qu n lý c p ch ng ch , s qu n lý c p b n sao ch ng ch t s g c theo m u quy nh t i các ph l c 4, ph l c 5 và ph l c 6. 4. Xây d ng chương trình ào t o, chương trình môn h c, tài li u gi ng d y trên cơ s chương trình khung do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 5. nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo k t qu b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Qua V T ch c cán b và C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n) – i v i các cơ s ào t o ư c B c p phép, ho c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn - i v i các cơ s ào t o ư c S c p phép. 6. T p h p các ki n ngh , xu t báo cáo B trư ng (Qua V T ch c cán b và C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n) ngh s a i, b sung Quy ch phù h p v i pháp lu t và tình hình th c t . i u 20. Trách nhi m c a h c viên 1. Tích c c h c t p nâng cao ki n th c, k năng làm vi c và ư c c p ch ng ch tàu cá phù h p; 2. óng góp ý ki n v i các cơ s ào t o và các cơ quan qu n lý v vi c th c hi n Quy ch có bi n pháp x lý k p th i. i u 21. Trách nhi m và quy n h n c a các cơ quan qu n lý thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. V T ch c cán b có trách nhi m tham mưu B trư ng ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch : a. Ch o, ki m tra các cơ s ào t o, các a phương trong vi c th c hi n Quy ch và m b o ch t lư ng ào t o; b. T ch c xây d ng chương trình khung các l p b i dư ng trình B trư ng ban hành; c. T p h p các ki n ngh , xu t, trình B trư ng s a i, b sung Quy ch úng quy nh c a pháp lu t và phù h p v i tình hình th c t . 2. C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n có trách nhi m: a. Ch trì, ph i h p v i V T ch c cán b t ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch ; b. Hư ng d n và qu n lý in phôi ch ng ch tàu cá. c. Ch o các ơn v tr c thu c, các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ s ào t o t ch c xây d ng và th c hi n k ho ch b i dư ng, c p ch ng ch tàu cá cho ngư dân trên a bàn;
 11. d. Ch trì t ch c thNm nh và c p phép cho các cơ s ào t o t tiêu chuNn theo quy nh t ch c b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá; . Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c t ch c b i dư ng, c p, sao t s g c ch ng ch tàu cá do các cơ s ào t o th c hi n theo quy nh; e. Ch o, ph i h p v i các cơ s ào t o xây d ng chương trình b i dư ng chi ti t, n i dung và tài li u gi ng d y; i u 22. Trách nhi m c a các S Nông nghi p và phát tri n nông thôn 1. T ch c tuyên truy n, ph bi n r ng rãi Quy ch n các i tư ng có liên quan thu c ph m vi qu n lý; 2. T ch c xây d ng k ho ch b i dư ng c p ch ng ch tàu cá cho ngư dân trên a bàn qu n lý và ph i h p v i các cơ s ào t o t ch c th c hi n k ho ch; 3. T ch c thNm nh và c p phép cho các cơ s ào t o óng t i a phương có i u ki n theo quy nh t ch c b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá theo thNm quy n ư c giao; 4. nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo k t qu th c hi n ào t o và c p ch ng ch tàu cá t i a phương v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Qua V T ch c cán b và C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n). Chương 6: X LÝ VI PH M VÀ CÁC I U KHO N THI HÀNH i u 23. X lý vi ph m M i hành vi vi ph m Quy ch , tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, b i thư ng thi t h i, x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. i u kho n thi hành 1. V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n và th trư ng các ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 2. Các ch ng ch tàu cá quy nh t i Quy ch này và b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng tàu cá, ch ng ch nghi p v i bi n cho thuy n viên do B Th y s n c p trư c ây có giá tr s d ng như nhau trong công tác ăng ki m, ăng ký tàu cá, ăng ký thuy n viên tàu cá, xin c p gi y phép khai thác th y s n và trong các ho t ng th y s n khác. 3. Vi c s a i, b sung Quy ch này do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh.
 12. PH L C 1 M U CH NG CH TÀU CÁ (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) M u ch ng ch thuy n trư ng tàu cá CƠ QUAN CH QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Tên cơ s ào t o) c l p – T do – H nh phúc ------- CH NG CH (Qu c huy) THUY N TRƯ NG TÀU CÁ H ng……………… (1) nh 3 x 4 cm H và tên:................................................................... Sinh ngày:................................................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:................................ .................................................................................... S : ………………………………… (M t trư c) Vào s C p theo Quy t nh s ............................................ s :........................................... Ngày………….tháng……………năm…………………. Ngày....... tháng........ năm.................. ……, ngày……..tháng…..năm…….. HI U TRƯ NG (GIÁM C) Chú ý: (Ký tên, óng d u) 1. Không cho mư n.
 13. 2. Không tNy xóa. 3. Xu t trình ch ng ch khi ngư i thi hành công v yêu c u. 4. M t ch ng ch ph i trình báo các cơ quan có liên quan. (M t sau) Ch ng ch thuy n trư ng tàu cá có kích thư c 7 x 10 cm làm b ng bìa dày màu xanh nư c bi n. M t trư c có hình Qu c huy in chìm màu vàng và hình m neo (v trí 1). N i dung trên các trang ư c ghi theo m u t i ph l c. b. K thu t trình bày: - Phông ch : Times New Roman. - M t trư c: Dòng ch “C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM, c l p - T do - H nh phúc”, tên cơ quan ch qu n và cơ s ào t o: in m, màu en, kh ch 8-10; các ch “CH NG CH ”, tên c a ch ng ch : in hoa, m, màu tươi, kh 10-12; các ch còn l i: ch thư ng, kh 8-10. - M t sau: ch “HI U TRƯ NG (ho c “GIÁM C”): ch in hoa, kh 8-10, màu en, m. Các ch còn l i in thư ng, kh 8-10, màu en. 2. M u ch ng ch máy trư ng tàu cá Ch ng ch máy trư ng tàu cá tương t như ch ng ch thuy n trư ng tàu cá nhưng thay ch “THUY N TRƯ NG” b ng ch “MÁY TRƯ NG” 3. M u ch ng ch nghi p v thuy n viên tàu cá Ch ng ch nghi p v thuy n viên tàu cá tương t như ch ng ch thuy n trư ng tàu cá nhưng thay ch “THUY N TRƯ NG” b ng ch “NGHI P V THUY N VIÊN” và b ch “h ng”. 4. M u ch ng ch nghi p v th máy tàu cá Ch ng ch nghi p v th máy tàu cá tương t như ch ng ch nghi p v thuy n viên nhưng thay ch “THUY N VIÊN” b ng ch “TH MÁY”. PH L C 2
 14. M U ƠN XIN H C (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- ........., ngày...... tháng…… năm ……… ƠN XIN H C L p ............................................................................................................................ (1) Kính g i: ..................................................................................................................... Tên tôi là: .................................................................................................................... Sinh ngày..................................................................................................................... Thư ng trú t i: ............................................................................................................ a ch báo tin: ............................................................................................................ Sau khi nghiên c u Quy ch b i dư ng và c p ch ng ch tàu cá c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và n i quy h c t p c a Nhà trư ng, tôi th y b n thân có i u ki n, tiêu chuNn tham d l p b i dư ng. Tôi t nguy n làm ơn này và mong ư c nhà trư ng ch p thu n cho phép tôi ư c d l p b i dư ng ư c thi và c p ch ng ch .......................................................................(2). N u ư c d h c tôi xin ch p hành nghiêm túc m i quy nh c a Nhà nư c. Tôi g i kèm theo ơn này h sơ xin h c, g m: 1. Sơ y u lý l ch. 2. Gi y ch ng nh n s c kh e áp ng các tiêu chuNn quy nh i v i thuy n viên do cơ quan y t c p. 3. B n sao có công ch ng văn b ng, ch ng ch h c v n, chuyên môn theo yêu c u, g m: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... (3). 4. 02 nh màu c 3x4 cm ch p theo ki u Gi y ch ng minh nhân dân.
 15. Xác nh n c a ch tàu Kính ơn (Ghi rõ h , tên và ký) (Ghi rõ h , tên và ký) Ghi chú: (1) Ghi tên l p b i dư ng (2) Ghi tên lo i ch ng ch tàu cá (3) Ghi các b n sao văn b ng n p kèm theo PH L C 3 TIÊU CHU N V CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN TÀI LI U GI NG D Y VÀ GIÁO VIÊN (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. YÊU C U V TRANG THI T BN GI NG D Y VÀ TÀI LI U GI NG D Y 1.Trang thi t b gi ng d y a. i v i l p thuy n trư ng h ng Nh và thuy n viên tàu cá - Phòng h c, b ng vi t, máy tính xách tay, máy chi u, video, tivi. - Tàu cá h ng Nh (t ng công su t máy chính t 20 – dư i 90 s c ng a). - Các thi t b , v t li u hàng h i thông d ng: các lo i la bàn, rada, máy lái, máy dò cá, o sâu, th ng, c hàng h i… - Các thi t b , v t li u khai thác th y s n: các lo i lư i và d ng c ánh b t, d ng c an vá lư i, ván, phao, chì, s i lư i, nhiên li u, d u, m … lư ng nhiên li u, d u, m cho m i nhóm h c viên th c hành i u khi n tàu trên bi n t i thi u trong 5 ti ng. - Mô ph ng trên máy vi tính, máy video ho c máy chi u v c u t o, cách v n hành c a các thi t b hàng h i, thi t b khai thác th y s n, k thu t i u khi n tàu, k thu t khai thác th y s n trên bi n và các ki n th c v thiên văn, a văn… . - Các thi t b , v t li u c n thi t khác. b. i v i l p thuy n trư ng h ng Tư và h ng Năm Yêu c u v thi t b , v t li u như i v i l p thuy n trư ng h ng Nh và thuy n viên tàu cá, nhưng b sung:
 16. - Thay tàu cá h ng Nh b ng tàu cá h ng Tư ho c h ng Năm (công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên). - B sung vào m c các thi t b hàng h i thông d ng: Máy nh v GPS và các thi t b vô tuy n i n hàng h i khác như máy i n báo, i n tho i, máy thu phát tín hi u ph c v tìm ki m c u n n... - Các thi t b , v t li u khai thác th y s n phù h p v i phương th c khai thác h i s n xa b . - Lư ng nhiên li u, d u, m cho m i h c viên th c hành trên bi n t i thi u t 10 ti ng (l p h ng Năm) n 16 ti ng (l p h ng Tư). - Các thi t b , v t li u c n thi t khác. c. i v i l p máy trư ng h ng Nh - Phòng h c, b ng vi t, máy tính xách tay, máy chi u, video, tivi. - Tàu cá h ng Nh . - Máy Diezen công su t t i thi u 50 s c ng a, máy phát i n, ng cơ i n, máy ông l nh. - Các thi t b , chi ti t máy thông d ng, các mô ph ng sơ làm vi c c a máy Diezen, máy i n, máy l nh … - H p d ng c tháo l p, i u ch nh, s a ch a máy và các d ng c tháo l p chuyên dùng, các d ng c o áp su t, nhi t … - Các lo i v t li u ng l c: d u m bôi trơn, nhiên li u, các lo i doăng, m. Lư ng nhiên li u, d u, m cho m i h c viên ư c th c hành v n hành máy trên bi n trong th i gian t i thi u 5 ti ng. - Mô ph ng c u t o, cách v n hành, i u ch nh máy diezen trên máy vi tính, máy video, ho c trên máy chi u Projector. - Các thi t b , v t li u c n thi t khác. d. i v i l p máy trư ng h ng Tư và h ng Năm Yêu c u như i v i l p máy trư ng h ng Nh và b sung: - Thay tàu cá h ng Nh b ng tàu cá h ng Tư ho c h ng Năm. - H th ng l nh b o qu n cá sau thu ho ch. - Các thi t b vô tuy n i n hàng h i: Máy i n báo, i n tho i, máy thu phát tín hi u ph c v tìm ki m c u n n...
 17. - Lư ng nhiên li u, d u, m cho m i nhóm h c viên th c hành trên bi n t i thi u t 10 ti ng (l p h ng Năm) n 16 ti ng (l p h ng Tư). - Các thi t b , v t li u c n thi t khác. e. i v i l p th máy tàu cá. Yêu c u v thi t b , v t li u như i v i l p máy trư ng h ng Nh , nhưng thay tàu cá h ng Nh b ng tàu cá h ng Tư ho c h ng Năm. 2. Tài li u gi ng d y và h c t p a. Có giáo trình, bài gi ng lý thuy t và th c hành cho 100% môn h c; b. i v i t ng l p h c ph i có các tài li u tham kh o sau: - Các l p thuy n trư ng: Có h i (1 b n/h c sinh), m u nh t ký tàu, S tay tìm ki m c u n n, Danh b các ài duyên h i, Danh b các ài làm d ch v di ng hàng h i và d ch v v tinh di ng hàng h i do ITU xu t b n, Danh b ài tàu, Danh b các ài vô tuy n nh v và các tr m làm nhi m v c bi t, các lu t hàng h i qu c t phù h p v i chương trình ào t o, các tài li u hư ng d n thi t k lư i, ván…và hư ng d n k thu t lái tàu, k thu t khai thác th y s n. - Các l p máy trư ng: Có m u nh t ký v n hành máy tàu, các lu t v n hành máy tàu qu c t phù h p v i chương trình ào t o, các tài li u tham kh o v nguyên lý làm vi c, c u t o và v n hành máy diezen, h th ng i n, l nh tàu th y. II. YÊU C U I V I GIÁO VIÊN GI NG D Y CÁC L P THUY N TRƯ NG, MÁY TRƯ NG VÀ THUY N VIÊN TÀU CÁ 1. i v i các l p thuy n trư ng, máy trư ng h ng Tư a. Giáo viên d y lý thuy t t t nghi p i h c úng chuyên môn. Giáo viên d y th c hành t t nghi p trung c p chuyên nghi p, trung c p ngh tr lên; b. Có kinh nghi m công tác, gi ng d y chuyên môn ít nh t 5 năm; có trình lý thuy t, th c hành chuyên môn và ngo i ng phù h p; giáo viên gi ng d y các môn nghi p v thuy n trư ng, nghi p v máy trư ng, an toàn lao ng và các môn chuyên môn ph i có kinh nghi m làm vi c trên tàu cá (khuy n khích các giáo viên có ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng Tư). 2. i v i các l p còn l i a. Giáo viên d y lý thuy t, d y th c hành t t nghi p trung c p chuyên nghi p, trung c p ngh úng chuyên môn tr lên. b. Có kinh nghi m công tác, gi ng d y chuyên môn ít nh t 3 năm; có trình lý thuy t, th c hành chuyên môn và ngo i ng phù h p. Giáo viên gi ng d y các môn nghi p v thuy n trư ng, nghi p v máy trư ng, an toàn lao ng và các môn chuyên
 18. môn ph i có kinh nghi m làm vi c trên tàu cá (khuy n khích các giáo viên có ch ng ch thuy n trư ng, máy trư ng tàu cá h ng tương ng tr lên). PH L C 4 M U S G C C P CH NG CH TÀU CÁ (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008) L p: ……………………………………………………..M t i: ............................................. T : …………… n: …………… Theo Quy t nh m l p s …………ngày….tháng….năm… Ch ký Ngày S S vào c a a ch H và tháng, hi u s c p ngư i Ghi STT thư ng Quê quán tên năm ch ng ch ng nh n chú trú sinh ch ch (ghi rõ h , tên) Ngư i t ng h p Th trư ng ơn v (ký và ghi rõ h , tên) (Ký và óng d u) PH L C 5
 19. M U S G C C P B N SAO T S G C CH NG CH TÀU CÁ (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008) H và Ch ký Ch ký tên ãh c S hi u S vào Ngày c a c a ngư i l pb i ch ng s c p tháng, Quê ngư i ngư i STT xin c p dư ng và ch ã ch ng năm quán nh n c p b n sao thi t t ư c ch ã sinh (ghi rõ b n ch ng nghi p c p c p h , tên) sao ch Ngư i t ng h p Th trư ng ơn v (ký và ghi rõ h , tên) (Ký và óng d u) PH L C 6 M U S G C THEO DÕI IN PHÔI CH NG CH TÀU CÁ (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008) S Tên và a Tên và ch ký Th trư ng Ngày, Lo i phôi STT lư ng ch cơ s c a ngư i i ơn v (Ký tháng, năm in in in in tên, óng d u)
 20. PH L C 7 CÁC VĂN B N C A B TH Y S N (B CŨ) LIÊN QUAN N B I DƯ NG VÀ C P B NG THUY N TRƯ NG, MÁY TRƯ NG VÀ CH NG CH B I DƯ NG NGHI P V I BI N CHO THUY N VIÊN TÀU CÁ (Kèm theo Quy t nh s 77/2008/Q -BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008) 1. Quy t nh s 402 TS/Q ngày 30/9/1992 v vi c ban hành Quy ch m l p và c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng Nh t u cá; 2. Quy t nh s 448 TS/Q ngày 21/10/1992 v vi c ban hành Quy ch m l p và c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng h ng Tư tàu cá;
Đồng bộ tài khoản