Quyết định Số: 77/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 77/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 77/2009/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 77/2009/QĐ-UBND Tân An, ngày 15 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tại tờ trình sô 426/STNMT- TTr ngày 9/12/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi một số điều của quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh như sau: 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3:
  2. “ 2. Chăn nuôi lớn: dự án chăn nuôi gai súc tập trung có quy mô từ 1.000 đầu gia súc trở lên và dự án chăn nuôi gia cầm tập trung có quy mô từ 20.000 đầu gia cầm trở lên ; đối với đà điểu từ 200 con trở lên; đối với chim cút từ 100.000 con trở lên.” 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 “ 3. Chăn nuôi nhỏ: dự án chăn nuôi gia súc tập trung có quy mô dưới 1.000 đầu gia súc và dự án chăn nuôi gia cầm tập trung có quy mô dưới 20.000 đầu gia cầm; đối với đà điểu dưới 200 con, đối với chim cút dưới 100.000 con”. Điều 2. Các quy định trước đây trái với quy định này đều hủy bỏ; quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Giao Sở Tài nguyên – Môi trường triển khai, hướng dẫn thực hiện quyết định này. Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố Tân An, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - CT, PCT UBND tỉnh; - Như điều 3; - Phòng NC – KT; - Lưu: VT, Nh.
  3. Nguyễn Thanh Nguyên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản