Quyết định số 772/QĐ-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 772/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 772/QĐ-BXD về việc thành lập Nhóm Đa biên hỗ trợ Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 772/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 772/Q -BXD Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P NHÓM A BIÊN H TR D ÁN “CHƯƠNG TRÌNH H TR MINH B CH TRONG HO T NG XÂY D NG” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c văn b n s 1713/VPCP-V.I ngày 19/3/2008 c a Th tư ng Chính ph giao B Xây d ng là cơ quan ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c tri n khai th c hi n “Chương trình h tr minh b ch trong ho t ng xây d ng – CoST” do B Phát tri n qu c t Anh (DFID) tài tr thông qua Qu u thác do Ngân hàng Th gi i (WB) qu n lý; Căn c văn b n c cán b tham gia Nhóm a biên h tr cho Chương trình CoST c a các B , ngành có liên quan; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ho t ng xây d ng và V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH: i u 1. Thành l p Nhóm a biên h tr D án “Chương trình h tr minh b ch trong ho t ng xây d ng”, bao g m các thành viên sau ây: 1. Ông Lê Xuân Trư ng, Phó V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng – Trư ng Ban; 2. Ông Hoàng Th Vinh, Phó V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng – Phó ban. 3. Ông Nguy n Ng c i p, Phó V trư ng V Kinh t ngành, Văn phòng Chính ph – U viên; 4. Ông Lê Văn Lân, V trư ng V nghiên c u t ng h p, quan h qu c t , Văn phòng Ban ch o TW v phòng ch ng tham nhũng – U viên; 5. Bà Nguy n Minh Tuy n, Phó C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, B Giao thông v n t i – U viên;
  2. 6. Ông Lê H ng Lĩnh, Phó V trư ng V Thanh tra kh i kinh t ngành (V I), Thanh tra Chính ph – U viên; 7. Ông Nguy n Anh Tu n, Phó V trư ng V T ng h p, Ki m toán Nhà nư c – U viên; 8. Ông Nguy n Văn B o, Chuyên viên chính V k t c u h t ng và ô th , B K ho ch và u tư – U viên; 9. Ông Vũ Văn Liên, Trư ng phòng V u tư, B Tài chính – U viên; 10. Ông Nguy n Văn Trư ng, Trư ng ban ki m tra, T ng h i Xây d ng Vi t nam – U viên; 11. Ông Vũ Khoa, Ch t ch Hi p h i Nhà th u xây d ng Vi t nam – U viên; 12. Ông Ph m Minh Giám, Phó Trư ng ban Dân ch và Pháp lu t, U ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam – U viên; i u 2. Nhi m v c a Nhóm a biên: 1. Giúp Cơ quan ch trì tham v n và góp ý ki n cho D án trong giai o n thi t k chi ti t và giai o n th c hi n thí i m t i m t s d án ư c l a ch n; 2. Xem xét các báo cáo nh kỳ c a tư v n, tham gia h i th o, óng góp ý ki n các n i dung liên quan n thi t k Chương trình h tr minh b ch trong ho t ng xây d ng; 3. Giám sát vi c tri n khai th c hi n thí i m t i m t s d án áp d ng sáng ki n minh b ch trong ho t ng xây d ng; 4. Th c hi n theo quy ch ho t ng riêng c a Nhóm a biên; Nhóm a biên t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan và các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu: VP, TCCB, H XD Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản