Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2004/QĐ-UB về việc: Phê duyệt Qui hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm Công nghiệp Thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các Xã: Lệ Chi, Kim Sơn-Huyện Gia Lâm-Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 78/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C: PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU NHÀ VÀ KHU PH TR C M CÔNG NGHI P TH C PH M HAPRO, T L 1/2000 T I CÁC XÃ: L CHI, KIM SƠN - HUY N GIA LÂM - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD - T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th . Căn c Quy t nh s : 74/1999/Q -UB ngày 01/09/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm (ph n quy ho ch S d ng t và Giao thông) Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình S : 952/2004/QHKT-TTr ngày 12 tháng 5 năm 2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu nhà và khu ph tr C m Công nghi p Th c phNm HAPRO, t l 1/2000 t i các Xã L Chi và Kim Sơn, Huy n Gia Lâm, do Công ty Tư v n và Thi t k Xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 5/2004, v i nh ng n i dung chính sau ây: 1 - V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí: Khu nhà và khu ph tr C m Công nghi p Th c phNm HAPRO thu c a gi i hành chính các Xã: L Chi, Kim Sơn - Huy n Gia Lâm - Hà N i. 1.2-Ranh gi i: + Phía B c giáp cánh ng Xã L Chi, phía Tây B c giáp mương B c H i ( ư ng vành ai 4 d ki n).
  2. + Phía Nam giáp ư ng 181. + Phía ông giáp Khu công nghi p HAPRO ( ã ư c phê duy t). + Phía Tây giáp cánh ng Xã Kim Sơn. 1.3-Quy mô: - T ng di n tích khu t quy ho ch : 352.405 m2. Trong ó : + t thu c Công ty s n xu t d ch v và xu t nh p khNu Nam Hà N i ang qu n lý là: 327.678 m2. + t ngoài qu n lý c a Công ty là: 24.727 m2. - Dân s trong khu kho ng 4000 ngư i. 2 - M c tiêu: + Xây d ng khu nhà và d ch v t ng h p, ào t o, s n xu t...có h t ng xã h i và h t ng k thu t ng b , hi n i, có i u ki n làm vi c và ch t lư ng khu cao, nh m thu hút các nhà u tư, các doanh nghi p, ngư i lao ng c a khu v c. ng th i t o thêm qu nhà, các d ch v công c ng ph c v tái nh cư di dân gi i phóng m t b ng và nhu c u m i cho cán b công nhân viên làm vi c t i các khu công nghi p phía ông B c huy n Gia Lâm và nhân dân trong vùng. + Làm cơ s pháp lý qu n lý quy ho ch, t ch c c i t o ch nh trang khu nhà hi n có, xây d ng khu tái nh cư, t o c nh quan ô th t i phía B c tuy n ư ng 181 và tuy n ư ng vành ai 4, kh p n i h t ng k thu t v i C m công nghi p th c phNm ang tri n khai xây d ng. 3 - N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: T ng di n tích khu t quy ho ch : 352 405 m2 Bao g m : + tm ư ng 181 (t m giao qu n lý) : 8.779 m2 + t ư ng khu v c : 14.734 m2 + t ư ng thành ph (vành ai 4) và mương B c H i: 48.505 m2 - Di n tích mương B c Hưng H i : 9.449 m2 - Di n tích t ư ng vành ai 4 : 39.056 m2
  3. + Di n tích t cây xanh cách ly : 19.048 m2 + Khu ch c năng (g m 2 khu) : 261.339 m2 - Khu ph tr : 139.716 m2 - Khu nhà : 121.623 m2 Trong ó : Khu ph tr : có di n tích: 139.716 m2 (100%) g m các ch c năng sau: - t công trình h n h p : 21037m2 (15,06%) (Ph c v cho khu v c) - t trư ng d y ngh : 17483m2 (12,51%) (874 ch h c) - t cây xanh vui chơi gi i trí : 36560m2 (26,17%) - t giao thông : 17668m2 (12,65%) (M t c t ngang t 17.5m n 30m) - t công trình h t ng k thu t: 2519m2 (1,80%) (Tr m c p nư c s ch) - t các xư ng th c nghi m : 29041m2 (20,79%) - t khu chuNn b gi ng : 5769m2 (4,12%) - t khu Vư n ươm ch bi n và óng gói bao bì Hà N i : 9639m2 (6,90%) Khu nhà : Có di n tích: 121.623 m2 (100%) g m các ch c năng: - t công trình văn hoá, y t : 1048 m2 (0,86%) - t cây xanh TDTT : 5760 m2 (4,74%) - t giao thông : 17956 m2 (14,76%) + t ư ng : 15146 m2 + t bãi xe : 2810 m2 - t nhà tr , m u giáo : 7959 m2 (6,54%) - t trư ng h c (TH, THCS) : 13266 m2 (10,91%) - t : 75634 m2 (62,19%) + t di dân tái nh cư gi i phóng m t b ng ven ư ng 181và khu t p th (trong khu công nghi p th c phNm) : 16600 m2 + t xây m i: : 59034 m2. 3.2 T ch c không gian quy ho ch ki n trúc:
  4. - Quy ho ch khu nhà và khu ph tr C m công nghi p th c phNm HAPRO xây d ng v i ki n trúc hi n i, có t ng cao trung bình 2 – 3 t ng hài hoà v i c nh quan khu v c trung tâm d ch v nông nghi p c m các xã (Kim Sơn, L Chi, Dương Quang). - Khu nhà v i quy mô là m t ơn v , trung tâm là các công trình công c ng như: nhà tr , trư ng h c, cây xanh th d c th thao... có chi u cao t 1 n 2 t ng, t o không gian thoáng. Phía ư ng 181, ư ng vành ai 4 b trí công trình nhà k t h p d ch v công c ng cao 5 t ng, t o di n m o cho khu v c. - B trí khu công viên cây xanh vui chơi gi i trí trong khu ph tr , ph c v sinh ho t c a c m công nghi p th c phNm HAPRO và c m xã. 3.3 Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a. Quy ho ch giao thông : * M ng lư i ư ng : + ư ng 181 là ư ng giao thông i ngo i c a khu v c có m t c t ngang B=30m. + ư ng vành ai 4 ư c d ki n hành lang d tr kho ng t 100 n 105 m. + Ph i dành di n tích d tr cho d án khu v c nút giao thông khác c t gi a ư ng 181 và ư ng vành ai 4. Qui mô ư ng vành ai 4, ư ng 181 và nút giao thông này s th c hi n theo d án riêng. Giao thông liên h gi a khu nhà và khu ph tr s i u ch nh khi ư ng vành ai 4 và nút giao thông nêu trên ư c c p có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng. + Các tuy n ư ng trong khu nhà và khu ph tr : - ư ng nhánh có m t c t 17,5m tr c giao thông chính liên h gi a khu ph tr và khu nhà . - Các ư ng nhánh có m t c t t 15,5m; 13,5m; có lòng ư ng r ng 5,5m-7,5m v a hè r ng t i thi u 2,5 m. - Bãi xe (P1, P2,P3, P4) c a khu và khu ph tr b trí t i khu công c ng, trung tâm khu và khu ph tr , t o thu n l i cho s d ng. b. Quy ho ch san n n thoát nư c mưa: + Cao n n không ch t 6,25m n 6,65 m, d c d n v phía mương B c H i. + Các tuy n c ng thoát nư c chính có ư ng kính D=1000mm n 1500mm ư c b trí d c theo tr c ư ng chính trong khu nhà và khu ph tr theo hư ng ông - Tây thoát ra mương B c H i. + Các tuy n c ng nhánh D=600mm n 800mm b trí d c theo tr c ư ng n i b trong khu và ph tr theo hư ng B c - Nam ư c u n i vào tuy n c ng chính.
  5. c. Quy ho ch thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Nư c th i c a t ng công trình trong t ng ô t ư c d n vào h th ng c ng chính có ư ng kính 300-600mm, d n n Tr m x lý nư c th i (v trí tr m n m trong khu h t ng k thu t c a C m công nghi p th c phNm HAPRO phía b c khu quy ho ch). - Rác th i trong khu nhà ư c thu gom vào nơi quy nh (các b rác, thùng ch a rác ư c b trí theo kho ng cách h p lý), sau ó ư c v n chuy n n khu x lý rác th i c a thành ph . - i v i các khu ph tr , rác th i ư c thu gom theo quy nh c a rác th i trong C m công nghi p th c phNm và h p ng v i Công ty môi trư ng v n chuy n n khu x lý rác c a Thành ph . d. Quy ho ch c p nư c: - Ngu n c p nư c cho khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO ư c l y t tr m bơm hi n có (công su t Q=400m3/ng ), ph i ư c nâng công su t lên t i thi u Q=2000m3/ng áp ng nhu c u s d ng nư c c a khu v c. - M ng lư i ư ng ng truy n d n có ư ng kính F=250 - 100. Các ng phân ph i b trí ng m d c theo tr c ư ng n i b , c p nư c n t ng ô t. - C p nư c ch a cháy l y t m ng c p nư c sinh ho t, các h ng c u ho ư c b trí d c theo các tuy n ư ng phân khu v c, ư ng nhánh v i kho ng cách theo quy nh. Ngoài ra, i v i khu công nghi p ph i có các b ng m ch a nư c d tr cho c u ho . e. Quy ho ch c p i n: - Ngu n i n c p cho khu quy ho ch ư c l y t tuy n 22KV ( DK) t khu công nghi p Phú Th . Xây d ng tuy n cáp ng m 22KV d c theo tr c ư ng nhánh trong khu và khu ph tr c p cho các tr m h th xây d ng trong khu v c. i u 2: - S Quy ho ch Ki n trúc căn c Quy ho ch chi ti t khu nhà và khu ph tr c m công nghi p th c phNm HAPRO, t l 1/2000 ã ư c duy t ch u trách nhi m ki m tra xác nh n h sơ b n v thi t k kèm theo trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; Ch trì ph i h p v i UBND huy n Gia Lâm và ch u tư t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t và th c hi n; Hư ng d n Công ty S n xu t d ch v và xu t nh p khNu Nam Hà N i t ch c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i khu v c quy ho ch trình các c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t . - Ch t ch UBND huy n Gia Lâm ch u trách nghi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t.
  6. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Thương m i, Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c, Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm, Ch t ch U ban nhân dân các xã L Chi, Kim Sơn, Giám c Công ty s n xu t, d ch v và Xu t nh p khNu Nam Hà N i, Th trư ng các Ban, Ngành các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀN I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản