Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 78/2008/qđ-btc về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2008/QĐ-BTC về giảm giá bán dầu điêden và cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 78/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V GI M GIÁ BÁN D U IÊDEN VÀ CƠ CH I U HÀNH KINH DOANH XĂNG D U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Căn c văn b n s 253/TB-VPCP ngày 15/9/2008 c a Văn phòng Chính ph Thông báo k t lu n c a Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng v i u hành kinh doanh xăng, d u trong th i gian t i; Sau khi th ng nh t v i B Công Thương; QUY T NNH: i u 1. Giá bán l ( ã bao g m thu giá tr gia tăng) c a m t s ch ng lo i d u iêden chuNn nhi t th c t t i a bàn g n c ng nh p khNu (vùng 1) ư c quy nh th ng nh t trong c nư c như sau: Ch ng lo i Giá bán l ( ng/lít) - iêden 0,25S 15.450 - iêden 0,05S 15.500 - M c giá bán l các ch ng lo i iêden trên ây áp d ng cho các h mua iêden t i c a hàng bán l xăng d u. Giá bán iêden cho các h tiêu dùng khác (không mua t i c a hàng bán l xăng d u) ư c xác nh theo nguyên t c th p hơn giá bán l và cao hơn giá bán giao cho T ng i lý, i lý. i v i giá d u iêden giao cho t ng i lý, i lý b ng giá bán l tr m c thù lao i lý ư c B Thương m i (nay là B Công Thương) quy nh t i Quy t nh s 0676/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004.
  2. - Giá bán d u ieden i v i các a bàn xa c ng nh p khNu (vùng 2) không vư t quá 2% giá bán t i vùng 1. Các a bàn thu c vùng 1, vùng 2 th c hi n theo hư ng d n hi n hành c a B Thương m i (nay là B Công Thương) t i Quy t nh s 0674/2004/Q -BTM ngày 31/5/2004. - Giá các lo i d u iêden khác v i các ch ng lo i d u quy nh trên ây do các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u quy nh căn c vào giá bán th c t c a các lo i d u chuNn trên ây cùng th trư ng và chênh l ch ch t lư ng so v i các lo i d u nêu trên. - a i m bán hàng: + Bán buôn: hàng ư c giao t i kho trung tâm t nh, thành ph trên phương ti n bên mua; + Bán l : hàng ư c bán t i cây xăng và c a hàng bán l các t nh, thành ph trên phương ti n bên mua. i u 2. V cơ ch i u hành kinh doanh xăng d u: a. K t sau 11 gi ngày 16/9/2008 giá bán d u iêden do thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u quy t nh th c hi n theo cơ ch giá th trư ng quy nh t i Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Ngh nh s 75/2008/N - CP ngày 9/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và quy nh c a B Tài chính v cơ ch qu n lý, i u hành giá bán xăng, d u. b. Giá bán xăng, d u h a, ma dút do thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u ti p t c quy t nh theo quy nh t i i u 3 Quy t nh s 57/2008/Q -BTC ngày 21/7/2008 c a B Tài chính v giá bán xăng và các lo i d u. i u 3. Trách nhi m c a các ơn v s n xu t, kinh doanh và các t ch c có liên quan: a. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh ph i ch p hành nghiêm túc ch o c a Th tư ng Chính ph : ti p t c có các gi i pháp th c hi n ti t ki m chi phí, nh t là chi phí xăng, d u nh m h giá thành s n phNm. Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u ph i ti p t c ti t ki m chi phí qu n lý doanh nghi p. b. Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u th c hi n ki m kê theo quy nh hi n hành i v i h th ng phân ph i xăng d u c a ơn v mình trư c khi i u ch nh giá bán, m b o ho t ng kinh doanh thông su t và không x y ra tiêu c c. c. Các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u ph i liên i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi vi ph m v giá bán và hành vi gian l n thương m i trong kinh doanh các lo i xăng d u thu c h th ng phân ph i c a doanh nghi p mình.
  3. d. Các thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c thương nhân s n xu t, ch bi n xăng d u khác có trách nhi m nh p khNu xăng, d u theo úng ti n , th c hi n d tr lưu thông theo quy nh mb o ngu n xăng, d u cung ng cho nhu c u th trư ng trong nư c trong m i tình hu ng. . S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Công thương, Chi c c Qu n lý th trư ng có trách nhi m ki m tra th c hi n giá bán các lo i xăng d u t i a phương mình, g n vi c ki m tra giá bán v i ki m tra b o m ch t lư ng và ơn v o lư ng hàng hóa tương ng v i giá bán, k p th i phát hi n nh ng sai ph m và x lý trong ph m vi quy n h n c a mình theo quy nh hi n hành ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t 11 gi ngày 16 tháng 9 năm 2008 và thay th m c giá bán l d u ieden t i Quy t nh s Q 57/2008/Q -BTC ngày 21/7/2008 v giá bán xăng và các lo i d u. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 5. Chánh Văn phòng B Tài chính, C c trư ng C c Qu n lý giá, th trư ng các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Chính ph (2 b n - 1 b n ăng công báo), - Ban Kinh t TW ng, Vũ Văn Ninh - T ng Liên oàn Lao ng VN, - y ban TW M t tr n T qu c VN, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Các B :Công thương, KH T, GTVT, NN & PTNT, - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW, - C c Qu n lý th trư ng, - Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i, - Các ơn v thu c BTC, - Lưu: VT, C c QLG
Đồng bộ tài khoản