Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng Bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 78/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÔNG C H TR TRANG BN CHO L C LƯ NG B O V CHUYÊN TRÁCH C A CÁC T CH C TÍN D NG HO T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng và t ch c l c lư ng b o v cơ quan, doanh nghi p; Căn c Thông tư s 05/TT-BNV (C13) ngày 28 tháng 9 năm 1996 c a B N i v (nay là B Công an) v vi c hư ng d n th c hi n m t s v n trong Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ; Căn c Công văn s 2051/VPCP-NC ngày 01 tháng 4 năm 2008 c a Văn phòng Chính ph v vi c cho phép thí i m trang b , s d ng công c h tr cho l c lư ng b o v chuyên trách các ngân hàng thương m i c ph n và Công văn s 2710/C11 (C13) ngày 17 tháng 6 năm 2008 c a T ng c c C nh sát; Xét ngh c a Giám c Công an thành ph t i Công văn s 971/CVCATP(PC13) ngày 25 tháng 7 năm 2008 và Giám c S N i v t i T trình s 801/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý công c h tr trang b cho l c lư ng B o v chuyên trách c a các t ch c tín d ng ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c Công an thành ph , Giám c Kho b c thành ph , Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh thành ph H Chí Minh, Th trư ng các S , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, T ng Giám c, Giám c các t ch c tín d ng ho t ng trên a bàn thành ph và các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
  2. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - B Công an; ( báo cáo) - C c Ki m tra văn b n; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; ( báo cáo) - Thư ng tr c Thành y; ( báo cáo) - Thư ng tr c H ND. TP; ( báo cáo) - TTUB: CT, các PCT; ( báo cáo) Nguy n Thành Tài - Văn phòng Thành y; - y ban M t tr n T qu c thành ph ; - S Tài chính thành ph ; - S Ngo i v thành ph ; - S N i v thành ph (2b); - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV; TCTMDV (2b); - Trung tâm Công báo; - Lưu:VT, (TM/Tr-O) H. QUY CH QU N LÝ CÔNG C H TR TRANG BN CHO L C LƯ NG B O V CHUYÊN TRÁCH C A CÁC T CH C TÍN D NG HO T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 78 /2008/Q -UBND ngày 30 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý công c h tr trang b cho l c lư ng b o v chuyên trách c a các t ch c tín d ng ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Công c h tr ư c quy nh trong Quy ch này g m các lo i roi cao su, g y cao su, roi i n, g y i n, g y s t, găng tay i n, bình x t hơi cay, súng b n hơi cay, súng b n n nh a, cao su (không bao g m các lo i công c h tr khác) ư c quy nh t i kho n 3 i u 1 c a Quy ch qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph . i u 3. i tư ng ư c trang b và s d ng 1. i tư ng ư c c p phép trang b , qu n lý, s d ng công c h tr là các t ch c tín d ng ư c cơ quan có thNm quy n cho phép ho t ng, kinh doanh trong lĩnh v c tài chính, tín d ng trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Nhân viên ư c trang b , qu n lý và s d ng công c h tr là l c lư ng b o v chuyên trách thu c các t ch c tín d ng ư c thành l p theo Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng và t ch c l c lư ng b o v cơ quan, doanh nghi p.
  3. i u 4. L c lư ng b o v chuyên trách c a các t ch c tín d ng ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ch ư c phép s d ng công c h tr trong các trư ng h p ư c pháp lu t quy nh, như: - B o v tr s cơ quan, ơn v , áp t i ti n, l i ích v t ch t khác c a ngân hàng và c a khách hàng khi có giao d ch; - Phòng v chính áng do b t n công b ng vũ l c; - Ngăn ch n hành vi ph m t i qu tang; - Vô hi u hóa hành vi tr n ch y ho c ch ng tr c a ngư i vi ph m pháp lu t, c n ưa n cơ quan Công an l p biên b n x lý và các hành vi vi ph m khác... i u 5. 1. T ch c, cá nhân không thu c di n trang b , giao gi , s d ng công c h tr và các lo i vũ khí khác, n u ang có, không k do ngu n g c nào, u ph i kê khai và giao n p t i cơ quan Công an ho c cơ quan Quân s các c p. 2. Hàng năm, các t ch c tín d ng ph i t ki m tra ch t lư ng và th c hi n vi c chuy n lo i, thanh lý s công c h tr hư h ng, xu ng c p; ng th i l p danh sách, kê khai giao n p cho cơ quan Công an c p phép s d ng l p h i ng tiêu h y theo quy nh. Chương II TH T C, H SƠ NGHN TRANG BN, C P PHÉP S D NG CÔNG C H TR i u 6. Th t c ngh trang b (mua) Công văn ngh trang b và s d ng do T ng Giám c ký có phê duy t c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c g i T ng c c C nh sát - B Công an ho c Công an thành ph . B n sao h p l gi y phép thành l p và cho phép các t ch c tín d ng ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c. B n sao h p l gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Quy t nh thành l p l c lư ng b o v chuyên trách theo quy nh t i Ngh nh s 73/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng và t ch c l c lư ng b o v cơ quan, doanh nghi p. Gi y gi i thi u kèm gi y Ch ng minh nhân dân c a ngư i ư c c liên h . i u 7. Th t c c p m i, c p i gi y phép s d ng 1. Th t c c p m i:
  4. - Công văn c a các t ch c tín d ng g i cơ quan Công an thành ph ngh c p gi y phép s d ng; - B n kê khai công c h tr ngh c p phép s d ng (theo m u VK5) do B Công an ban hành theo Quy t nh s 998/2001/Q -BCA(C11) ngày ngày 10 tháng 10 năm 2001; - B n sao gi y phép mua công c h tr c a cơ quan Công an c p; - Hóa ơn bán công c h tr c a cơ s s n xu t, kinh doanh công c h tr ; - Gi y gi i thi u kèm Ch ng minh nhân dân c a ngư i n làm th t c. 2. Th t c ngh c p i: - Công văn ngh c p i, c p l i (nêu rõ lý do); - B n kê khai công c h tr ngh c p phép s d ng (theo m u VK5); - Gi y phép s d ng g n h t h n th i gian s d ng; - Danh sách trích ngang nhân viên b o v ; - Gi y gi i thi u kèm Ch ng minh nhân dân c a ngư i n liên h . Chương III PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TRONG VI C TRANG BN, B O QU N, KI M TRA, S D NG CÔNG C H TR i u 8. i v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c TP. H Chí Minh 1. Có trách nhi m ph i h p v i Công an thành ph H Chí Minh (Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v Tr t t xã h i là ơn v ư c giao nhi m v c p gi y phép trang b và s d ng công c h tr ) ch o, hư ng d n cho các t ch c tín d ng l p danh sách ngh trang b công c h tr cho l c lư ng b o v chuyên trách thu c các ơn v trên. 2. Ph i h p v i Công an thành ph H Chí Minh t ch c m l p ào t o, t p hu n k thu t, nghi p v v trang b , b o qu n và s d ng cho l c lư ng b o v chuyên trách thu c các t ch c tín d ng trư c khi ư c trang b công c h tr . i u 9. i v i các t ch c tín d ng 1. Có trách nhi m mua s m công c h tr t i các cơ s ư c phép kinh doanh công c h tr , theo úng quy nh ch ng lo i quy nh t i Quy ch này. V s lư ng: t hai n ba nhân viên b o v trang b m t công c h tr .
  5. T ch c qu n lý công c h tr m t cách ch t ch , t p trung t i ơn v ; ch giao công c h tr cho nhân viên b o v khi làm nhi m v . Hàng tu n ph i b o dư ng, ki m tra ch t lư ng công c h tr ; nơi c t gi ph i có các phương ti n chuyên dùng b o qu n ch c ch n và có phương án m b o t t vi c phòng, ch ng cháy, n theo quy nh. 2. Ph i h p và ch u s hư ng d n tr c ti p c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph và Công an thành ph v vi c xây d ng phương án, k ho ch nh m b o v an toàn tr s cơ quan, ơn v , b o v vi c áp t i ti n, l i ích v t ch t khác c a ngân hàng và c a khách hàng khi có giao d ch, cũng như vi c t ch c t p hu n k thu t, nghi p v v b o qu n, s d ng công c h tr cho l c lư ng b o v chuyên trách c a ơn v . 3. T ch c vi c phân công cán b , nhân viên chuyên môn theo dõi, qu n lý ch t ch công c h tr . Có s sách ghi chép, theo dõi c p nh t thư ng xuyên vi c c p phát, cũng như thu h i công c h tr . Trư ng h p công c h tr ho c gi y phép s d ng công c h tr b m t, ngư i ư c giao qu n lý, s d ng ph i báo ngay cho cơ quan, ơn v , ng th i cơ quan, ơn v ó ph i l p biên b n xác nh n s vi c, có văn b n báo ngay cho cơ quan Công an s t i nơi m t và cơ quan Công an c p phép (Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v Tr t t xã h i - Công an thành ph ) có bi n pháp truy tìm k p th i. 4. Tuy t i ch giao, c p, phát công c h tr cho cán b , nhân viên qu n lý, cho l c lư ng b o v chuyên trách s d ng khi ã qua l p ào t o, t p hu n thành th o v k thu t, nghi p v b o qu n và s d ng công c h tr . 5. Ch ưa vào s d ng công c h tr khi ã ư c cơ quan Công an có thNm quy n c p phép. L c lư ng b o v chuyên trách khi thi hành nhi m v , ư c trang b , s d ng công c h tr ph i mang theo gi y phép s d ng công c h tr và gi y t tùy thân khác xu t trình khi có cơ quan Công an thNm quy n ki m tra, ki m soát. 6. T ng Giám c, Giám c ho c ngư i ng u (ngư i i di n theo pháp lu t) c a các t ch c tín d ng là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p trong vi c b o qu n, s d ng công c h tr theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m m i hành vi l i d ng vi c trang b , s d ng công c h tr xâm ph m tính m ng, tài s n, danh d , nhân phNm, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân và c a các cơ quan, t ch c xã h i khác. i u 10. i v i Công an thành ph H Chí Minh 1. Có trách nhi m ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph hư ng d n các t ch c tín d ng hoàn t t các th t c quy nh v ăng ký mua, trang b công c h tr cũng như vi c ti p nh n h sơ ăng ký, c p gi y phép s d ng s công c h tr trên theo quy nh t i kho n 6 M c E Ph n II Thông tư s 05/TT-NBV(C13) ngày 28 tháng 9 năm 1996 c a B N i v (nay là B Công an) v vi c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr . 2. Trong th i h n không quá 03 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ, Công an thành ph (Phòng C nh sát Qu n lý hành chính v Tr t t xã h i) ph i c p gi y phép mua công c h tr t i các cơ s ư c phép bán công c h tr theo quy nh.
  6. 3. Có k ho ch ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph t ch c vi c ào t o, t p hu n nghi p v , k thu t b o qu n, s d ng công c h tr cho l c lư ng b o v chuyên trách các t ch c tín d ng. 4. Ch ng ph i h p v i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph t ch c vi c ki m tra nh kỳ m i năm m t l n ho c t xu t theo yêu c u công tác v vi c b o qu n, s d ng công c h tr c a l c lư ng b o v chuyên trách các t ch c tín d ng. K p th i phát hi n ngăn ng a, ch n ch nh các bi u hi n sơ h trong b o qu n, s d ng cũng như x lý các hành vi vi ph m trong b o qu n, s d ng công c h tr theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV T CH C TH C HI N i u 11. 1. Giám c Công an thành ph và Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph có trách nhi m tri n khai, hư ng d n, ki m tra ôn c các t ch c tín d ng th c hi n úng Quy ch này. 2. ơn v , cá nhân ư c phép trang b , s d ng công c h tr mà vi ph m ch qu n lý công c h tr thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây ra thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c s d ng công c h tr ngăn ch n các hành ng ph m t i và hành vi vi ph m pháp lu t khác, thì tùy theo tính ch t v vi c s ư c xem xét ngh khen thư ng k p th i. i u 12. 1. Sau 01 năm tri n khai th c hi n vi c trang b , qu n lý, s d ng công c h tr c a l c lư ng b o v chuyên trách thu c các t ch c tín d ng ư c quy nh t i Quy ch này; Giám c Công an thành ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , T ng Giám c, Giám c ho c ngư i ng u (ngư i i di n theo pháp lu t) các t ch c tín d ng t ch c h p ánh giá, rút kinh nghi m, báo cáo k t qu cho Ch t ch y ban nhân dân thành ph . 2. Giao cho Giám c Công an thành ph ch trì, ph i h p v i Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph và Th trư ng các S , ngành liên quan, t ng h p nh ng phát sinh, vư ng m c trong quá trình th c hi n Quy ch này báo cáo y ban nhân dân thành ph có ý ki n ch o k p th i./.
Đồng bộ tài khoản