Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 79/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 79/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V CƠ CH QU N LÝ, I U HÀNH GIÁ BÁN XĂNG D U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09/6/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Sau khi th ng nh t v i B Công Thương, QUY T NNH: i u 1. Thương nhân Vi t Nam (theo quy nh c a Lu t Thương m i) kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c ch bi n xăng d u t i th trư ng trong nư c (sau ây g i t t là doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i) ư c quy nh giá bán xăng d u theo cơ ch giá th trư ng, trong h th ng phân ph i thu c mình qu n lý. i u 2. Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i căn c vào giá nh p khNu t ng ch ng lo i xăng d u các lo i thu , phí theo quy nh, chi phí kinh doanh th c t và l i nhu n h p lý tái u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p tính m c giá c th theo các hư ng d n v tính giá thành s n xu t, chi phí lưu thông và tính giá hàng hóa, d ch v ư c quy nh t i Ngh nh s 116/2005/N -CP ngày 15/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t C nh tranh và Quy t nh s 06/2005/Q -BTC ngày 18/01/2005 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch tính giá tài s n, hàng hóa, d ch v ; quy t nh giá bán l phù h p v i t ng th i i m, ch t lư ng c a t ng lo i xăng d u. i u 3. Trư c khi ban hành Quy t nh giá bán xăng d u doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i có trách nhi m ăng ký m c giá bán v i Liên B Tài chính - Công Thương; sau ó t ch c bán hàng theo giá ã ăng ký, niêm y t giá bán ã ăng ký công khai trong toàn h th ng, bán hàng kh i lư ng, úng ch t lư ng cho khách hàng và không ư c bán cao hơn giá niêm y t. ng th i ph i ch p hành các bi n pháp bình n giá theo quy nh c a pháp lu t khi th trư ng có nh ng bi n ng b t thư ng.
  2. Trư ng h p Liên B phát hi n giá do doanh nghi p ăng ký không h p lý, Liên B th c hi n vi c ki m soát các y u t hình thành giá theo quy nh c a Pháp l nh Giá và yêu c u doanh nghi p ph i bán theo m c giá h p lý. i u 4. Nghiêm c m các hành vi l m d ng v trí th ng lĩnh th trư ng, liên k t c quy n v giá quy nh giá không h p lý chi m lĩnh th trư ng, gây thi t h i n l i ích h p pháp c a doanh nghi p khác, ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c. Các doanh nghi p kinh doanh xăng d u u m i vi ph m các quy nh t i Quy t nh này u b x lý theo quy nh c a Ngh nh s 120/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph Quy nh v x lý vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c c nh tranh, Ngh nh s 169/2004/N -CP ngày 22/9/2004 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 16/9/2008 và thay th Quy t nh s 1968/Q -BTC ngày 06/6/2007 c a B Tài chính v cơ ch qu n lý, i u hành giá bán xăng./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Chính ph (2 b n - 1 b n ăng công báo), - Ban Kinh t TW ng, - T ng Liên oàn Lao ng VN, - y ban TW M t tr n T qu c VN, Tr n Xuân Hà - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Các B :CT, KH T, GTVT, NNPTNT, - S Tài chính các t nh, t.ph tr c thu c TW, - C c Qu n lý th trư ng, - Các T ng công ty: D u khí VN, Xăng d u VN, -Các doanh nghi p xăng d u u m i, - Lưu: VT, C c QLG.
Đồng bộ tài khoản