Quyết định số 791/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
128
lượt xem
13
download

Quyết định số 791/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 791/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu (nhóm cảng biển số 5) đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 791/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 791/QĐ-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T NHÓM C NG BI N KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH - Đ NG NAI - BÀ R A - VŨNG TÀU (NHÓM C NG BI N S 5) Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 202/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam đ n năm 2010; Xét đ ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 4554/GTVT-KHĐT ngày 28 tháng 11 năm 2002 và các văn b n s : 790/GTVT-KHĐT ngày 06 tháng 3 năm 2003; s 3164/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 7 năm 2003; s 3853/GTVT-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2003; s 3330/GTVT-KHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2004 và s 3022/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2005); ý ki n th m đ nh c a B K ho ch và Đ u tư (công văn s 3116 BKH/VPTĐ ngày 27 tháng 5 năm 2003, s 4415 BKH/VPTĐ ngày 15 tháng 7 năm 2004 và s 5318/BKH/TĐ&GSĐT ngày 09 tháng 8 năm 2005), QUY T Đ NH Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chi ti t Nhóm c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh - t nh Đ ng Nai - t nh Bà R a - Vũng Tàu (Nhóm c ng bi n s 5 thu c Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam) bao g m c Quy ho ch t ng th di d i các c ng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng t u Ba Son đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 (sau đây g i là chung là Quy ho ch nhóm c ng bi n s 5 và quy ho ch di d i) v i nh ng n i dung ch y u sau : 1. Ph m vi quy ho ch: Ph m vi quy ho ch nhóm c ng bi n s 5 và quy ho ch di d i bao g m c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh - t nh Đ ng Nai - t nh Bà R a - Vũng Tàu. Ph m vi ph c v tr c ti p: vùng kinh t tr ng đi m phía Nam bao g m thành ph H Chí Minh, t nh Đ ng Nai, t nh Bà R a - Vũng Tàu và t nh Bình Dương. Ph m vi ph c v gián ti p: các vùng ph c n, khu v c đ ng b ng sông C u Long, các t nh Tây Nam B và Nam Tây Nguyên. 2. M c tiêu quy ho ch : a) M c tiêu chung : - Làm cơ s đ b trí h p lý các c ng bi n trong nhóm v i m c đích phát huy đư c hi u qu t ng h p; đ ng th i t o s phát tri n cân đ i, đ ng b gi a các c ng bi n và cơ s h t ng liên quan v i vùng h p d n c a c ng, k t h p đ y m nh phát tri n công nghi p và d ch v làm đ ng l c phát tri n kinh t và an ninh, qu c phòng cho vùng kinh t tr ng đi m phía Nam và m t s đ a phương vùng Tây Nam B , Nam Tây Nguyên và đ ng b ng sông C u Long. - Đáp ng yêu c u di d i h th ng c ng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son nh m s p x p l i h th ng c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh; t o đi u ki n xây d ng và phát tri n h th ng c ng bi n thành ph H Chí Minh phù h p v i s phát tri n chung c a thành ph ; gi m thi u tình tr ng ách t c giao thông đư ng b , đư ng thu và tình tr ng ô nhi m môi trư ng thành ph ; t o đi u ki n phát tri n m r ng không gian đô th nh m góp ph n xây d ng thành ph H Chí Minh tr thành trung tâm công nghi p, d ch v , khoa h c công ngh c a khu v c. - H tr phát tri n các khu công nghi p, các khu ch xu t trong khu v c; đ ng th i t o đi u ki n cho phát tri n đô th nh m đ y nhanh quá trình công nghi p hóa và hi n đ i hóa c a khu v c giai đo n đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020. - Phát tri n các c ng bi n l n, c ng c a ngõ hi n đ i nh m đáp ng xu th phát tri n c a v n t i bi n Vi t Nam và th gi i, t ng bư c tăng cư ng kh năng c nh tranh c a h th ng c ng bi n nư c ta đ i v i c ng bi n khu v c và th gi i.
  2. - T o đi u ki n đ phát tri n v n t i đư ng bi n và đư ng sông và phát huy ti m năng v n t i th y n i đ a c a h th ng sông, kênh trong khu v c. - Đáp ng yêu c u phát tri n b n v ng h th ng c ng bi n c a khu v c, trong đó g n phát tri n c ng bi n v i vi c b o v môi trư ng, b o t n sinh thái thiên nhiên và không gây tác đ ng x u đ n các ho t đ ng xã h i dân sinh trong khu v c. b) M c tiêu c th : - Đáp ng thông qua kh i lư ng hàng hoá (không bao g m hàng l ng) năm 2010 là 53 tri u t n/năm (trong đó c ng thu c khu v c thành ph H Chí Minh k c giai đo n di d i đ t là 26 tri u t n/năm vào năm 2010) và hành khách là 163 ngàn lư t/năm (ch y u do c ng thu c khu v c thành ph H Chí Minh th c hi n); năm 2020 là 100 tri u t n /năm (trong đó c ng thu c khu v c thành ph H Chí Minh k c giai đo n di d i đ t là 35 tri u t n/năm vào năm 2020) và hành khách là 326 ngàn lư t /năm. - Ti p nh n đư c các t u v n t i bi n như sau : t u bách hóa, hàng r i có tr ng t i t 30.000 DWT t i 70.000 DWT, tàu ch hàng container có tr ng t i tương đương t 50.000 DWT t i 80.000 DWT, t u ch d u s n ph m có tr ng t i t 25.000 DWT t i 70.000 DWT, tàu khách có tr ng t i t 65.000 GT t i 100.000 GT. 3. Quan đi m và n i dung quy ho ch: a) Quan đi m quy ho ch. * V phát tri n chung: - Quy ho ch phát tri n c ng bi n ph i đ ng b v i các chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a các ngành, lĩnh v c quan tr ng, trong đó chú tr ng phù h p v i quy ho ch công nghi p t u thu , quy ho ch v n t i bi n, quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c, chi n lư c nâng cao ch t lư ng d ch v hàng h i nh m phát tri n Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam thành trung tâm kinh t thương m i và du l ch t m c qu c t v i ưu th v hàng h i và c ng bi n, góp ph n quan tr ng thúc đ y s phát tri n kinh t xã h i c a khu v c phía Nam và c nư c. - Xây d ng và phát tri n c ng ph i g n li n v i yêu c u b o đ m qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng; đ ng th i b t k p trình đ phát tri n c a các c ng trong khu v c nh m nâng cao tính c nh tranh trong quá trình h i nh p kinh t . - Khu v c c ng trên sông Cái Mép - Th V i đư c chú tr ng phát tri n thành c ng chính, làm c a ngõ giao lưu thương m i và kinh t và đ ng l c phát tri n kinh t cho c Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam. Các c ng khu v c khác phát tri n v i quy mô h p lý, phù h p v i nhu c u phát tri n kinh t xã h i, m mang đô th , công nghi p hoá và hi n đ i hoá c a thành ph H Chí Minh và các t nh trong khu v c. * V di d i: - Ph i di d i các c ng không còn phù h p v i quy ho ch không gian chung và quy ho ch phát tri n c ng c a thành ph H Chí Minh và vùng kinh t tr ng đi m phía Nam.Vi c di d i ph i g n v i quy ho ch và phân khu ch c năng c a h th ng c ng trong tương lai. - Công tác di d i theo hư ng b o đ m s n đ nh và phát tri n c a các doanh nghi p c ng; nâng cao năng l c c nh tranh, ch t lư ng d ch v khai thác c ng bi n. - Phương th c di d i là đa d ng và g n li n v i đi u ki n c th c a t ng c ng, bao g m di d i công trình tr c ti p, di d i công trình gián ti p ho c chuy n đ i ch c năng, công năng s d ng. Cách th c di d i ph i h p lý, có th k t h p di d i t ng ph n ho c toàn b , m t c ng có th di d i ra m t ho c nhi u đ a đi m khác nhau. - Công tác di d i ph i đư c ti n hành theo l trình h p lý; ph i có cơ ch chính sách phù h p đ phương án di d i mang tính kh thi cao; đ ng th i không gây ách t c, lãng phí và h n ch nh hư ng x u đ i v i s n xu t kinh doanh và an ninh qu c phòng. - Công tác di d i ph i t o đi u ki n đ n đ nh l c lư ng lao đ ng c a các c ng, ưu tiên s d ng lao đ ng t i các nơi m i và s d ng h p lý cho ngư i lao đ ng t i nơi cũ (k c vi c h tr đào t o chuy n ngh ). b) Quy ho ch chi ti t đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 Quy ho ch chi ti t nhóm c ng bi n s 5 và quy ho ch di d i đư c chia thành 3 c m c ng l n: c m c ng thành ph H Chí Minh; c m c ng t nh Bà R a - Vũng T u; c m c ng t nh Đ ng Nai.
  3. - C m c ng thành ph H Chí Minh C m c ng khu v c thành ph H Chí Minh : bao g m khu c ng Sài Gòn (sông Sài Gòn), khu c ng Nhà Bè (sông Nhà Bè - Lòng T u), khu c ng Cát Lái (sông Đ ng Nai), khu c ng Hi p Phư c (sông Soài R p); + Quy mô xây d ng các c ng khu v c này: đáp ng cho t u bách hoá, t u hàng r i tr ng t i 10.000 DWT - 30.000 DWT, t u ch hàng l ng tr ng t i 15.000 DWT - 30.000 DWT, tàu khách tr ng t i đ n 50.000 GRT. + Năng l c thông qua: d ki n toàn c m c ng vào năm 2010 đ t 26 tri u t n/năm và hành khách là 163 ngàn lư t/năm; đ nh hư ng năm 2020 đ t kho ng 35 tri u t n/năm và hành khách là 326 ngàn lư t/năm. + Yêu c u v quy ho ch: quy ho ch c m c ng khu v c thành ph H Chí Minh đ n năm 2020 ph i phù h p v i Quy ho ch chung c a thành ph đ n năm 2020 đã đư c phê duy t t i Quy t đ nh s 123/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và Ngh quy t s 20/NQ- TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh đ n năm 2010, trong đó lưu ý quy ho ch di d i các c ng c n đư c ti n hành t ng bư c k c vi c chuy n đ i ch c năng, m c đích s d ng c ng hàng hóa phù h p v i phát tri n không gian c a thành ph , kh c ph c tình tr ng ách t c giao thông và ô nhi m môi trư ng. - C m c ng t nh Bà R a - Vũng T u: C m c ng t nh Bà R a - Vũng T u: bao g m khu c ng Gò D u C, khu c ng Phú M , khu c ng Cái Mép (sông Th V i), khu c ng Vũng T u (B n Đình - Sao Mai), khu c ng Sông Dinh (sông Dinh). + Quy mô xây d ng các c ng khu v c này: quy mô xây d ng c ng trên sông Cái Mép - Th V i có th ti p nh n t u bách hoá, hàng r i tr ng t i 30.000 - 70.000 DWT, t u container có tr ng t i tương đương 50.000DWT - 80.000DWT, t u ch hàng l ng 25.000 DWT - 70.000 DWT, t u khách đ n 100.000 GT; Khu c ng Vũng T u - Sông Dinh ti p nh n t u t ng h p tr ng t i 10.000 DWT (khu công nghi p Đông Xuyên) và t u tr ng t i 30.000 DWT (khu chuyên d ng d u khí Long Sơn). Khu B n Đình - Sao Mai ti p nh n t u container có tr ng t i tương đương 50.000 DWT - 80.000 DWT. + Năng l c thông qua: d ki n toàn c m c ng vào năm 2010 đ t 14,5 tri u t n/năm; đ nh hư ng năm 2020 đ t kho ng 41 tri u t n/năm. + Yêu c u v quy ho ch: C m c ng này có vai trò h tr cho c m c ng khu v c thành ph H Chí Minh, khu v c t nh Đ ng Nai. V lâu dài, c m c ng khu v c Bà R a - Vũng T u s là c m c ng chính (c ng c a ngõ) c a vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, đư c quy ho ch đ đáp ng xu th phát tri n v c ng bi n và hàng h i trong khu v c và trên th gi i. Quá trình xây d ng phát tri n và khai thác các c ng t i khu v c Bà R a - Vũng T u ph i g n li n v i vi c b o v môi trư ng sinh thái V nh Gành Rái, khu r ng sinh thái ng p m n C n Gi và r ng ng p m n d c sông Th V i; đ ng th i ph i đ m b o không nh hư ng x u đ n ti m năng du l ch c a thành ph H Chí Minh và thành ph Vũng T u. - C m c ng t nh Đ ng Nai C m c ng khu v c Đ ng Nai hi n nay đa s là các c ng chuyên d ng ch y u ph c v các khu công nghi p, các nhà máy, các cơ s s n xu t n m trong các khu công nghi p c a t nh Đ ng Nai, bao g m: khu c ng Đ ng Nai (sông Đ ng Nai), khu c ng Phú H u (đo n sông Đ ng Nai và đo n sông Lòng T u - Nhà Bè), khu c ng Ông Kèo (sông Lòng Tàu và sông Đ ng Tranh), khu c ng Gò D u A và B, khu c ng Phư c An (sông Th V i). + Quy mô xây d ng các c ng khu v c này: đáp ng cho t u bách hoá, t u hàng r i tr ng t i 15.000 DWT - 30.000 DWT, t u ch hàng l ng tr ng t i 15.000 DWT - 30.000 DWT. + Năng l c thông qua: d ki n toàn c m c ng vào năm 2010 đ t 12 tri u t n/năm; đ nh hư ng năm 2020 đ t kho ng 24,3 tri u t n/năm. + Yêu c u v quy ho ch: vi c xây d ng c ng ho c khu c ng trong c m c ng Đ ng Nai ph i đáp ng phát tri n các khu công nghi p và ph i ưu tiên xây d ng các c ng t ng h p đ ph c v nhu c u s d ng chung. Vai trò ch c năng các c ng, v trí, quy mô, công su t và quy ho ch phát tri n đ n năm 2010, đ nh hư ng đ n năm 2020 c a t ng c ng có n i dung ch y u như đ ngh c a B Giao thông v n t i t i các t trình: s 4554/GTVT-KHĐT ngày 28 tháng 11 năm 2002, s 1159/GTVT-KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2004 và s 3330/GTVT-KHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2004.
  4. c) Đ nh hư ng quy ho ch di d i các c ng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son: Căn c Ngh quy t s 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n thành ph H Chí Minh đ n năm 2010 là: “xây d ng phương án, k ho ch di d i h th ng c ng bi n ra kh i khu v c n i thành m t cách h p lý, ch t ch , có ti n đ phù h p đ quá trình di d i không gây ách t c, lãng phí và h n ch nh hư ng x u đ i v i s n xu t kinh doanh và an ninh qu c phòng”, vi c di d i các c ng thu c khu v c thành ph H Chí Minh đư c th c hi n theo ti n đ sau: Nhóm các c ng c n di d i s m, trư c năm 2010: bao g m Tân c ng Sài Gòn, Nhà máy đóng tàu Ba Son, khu c ng Nhà R ng và khu c ng Khánh H i c a c ng Sài Gòn, c ng Tân Thu n Đông, c ng Rau Qu . Ti n đ di d i c th căn c vào ti n đ tri n khai các quy ho ch chung c a thành ph H Chí Minh và tình hình s n xu t kinh doanh c a t ng c ng, theo nguyên t c: không gây ách t c, lãng phí và h n ch nh hư ng x u đ i v i s n xu t kinh doanh và an ninh qu c phòng, n đ nh công ăn vi c làm cho ngư i lao đ ng. Nhóm các c ng di d i sau năm 2010: t ng bư c nghiên c u di d i các c ng còn l i n m trong ph m vi c n di d i v i ti n đ đư c xác đ nh theo nguyên t c trên đây. Trong trư ng h p c n thi t, n u h i t đ y u t thích h p thì có th đ y nhanh ti n đ di d i các c ng này s m hơn. Vai trò ch c năng các c ng, v trí, quy mô, công su t và quy ho ch phát tri n các c ng di d i đ n năm 2010, đ nh hư ng đ n năm 2020 c a t ng c ng có n i dung ch y u như đ ngh c a B Giao thông v n t i các t i t trình: s 3853/GTVT-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2003, s 1159/GTVT- KHĐT ngày 17 tháng 3 năm 2004 và s 3330/GTVT-KHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2004. d) T ng h p các ch tiêu quy ho ch chi ti t các c ng trong Nhóm c ng bi n s 5 và quy ho ch di d i đư c th hi n trong Danh m c kèm theo Quy t đ nh này. 4. Các d án ưu tiên giai đo n đ n năm 2010 Giai đo n t nay đ n 2010, t p trung đ u tư phát tri n các c ng và khu v c c ng sau : - C ng container Cái Mép và c ng t ng h p Th V i (s d ng v n ODA Nh t B n), thu c đ a ph n t nh Bà R a - Vũng T u; - Các c ng t ng h p và c ng container ph c v cho công tác di d i t i khu v c Cát Lái và khu v c Hi p Phư c thu c đ a ph n thành ph H Chí Minh; khu v c sông Th V i - Cái Mép thu c t nh Bà R a - Vũng T u. - C ng t ng h p Phú H u I thu c đ a ph n t nh Đ ng Nai nh m đáp ng nhu c u hàng hoá c a các khu công nghi p. 5. Các chính sách, cơ ch và bi n pháp th c hi n a) V v n đ u tư phát tri n c ng nói chung: - Nhà nư c ưu tiên đ u tư các c ng tr ng đi m đ đ m b o tính ch đ o trong đi u hành ho t đ ng khai thác h th ng c ng, g m: c ng container Cái Mép và c ng t ng h p Th V i (v n ODA Nh t B n). - Khuy n khích và t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia đ u tư xây d ng c ng khác theo quy ho ch đư c duy t b ng các hình th c như BOT, BTO, BT, liên doanh theo quy đ nh. - Vi c liên doanh v i nư c ngoài trong đ u tư xây d ng kinh doanh c ng bi n th c hi n theo quy đ nh v đ u tư nư c ngoài. - Nghiên c u hình thành Qu đ u tư phát tri n và qu n lý khai thác k t c u h t ng c ng bi n đ tái đ u tư phát tri n các c ng bi n thông qua cơ ch s d ng k t c u h t ng c ng bi n ph i tr phí. - Nghiên c u, th c hi n thí đi m vi c cho phép đ i tác nư c ngoài t đ u tư trang thi t b b c x p và thuê khai thác k t c u h t ng c ng đư c đ u tư b ng v n trong nư c (có g n v i vi c chuy n giao công ngh tiên ti n). Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n n i dung này. b) Chính sách đ i v i các doanh nghi p c ng thu c di n di d i: - V n cho đ u tư xây d ng h t ng ngoài c ng (t i v trí di d i đ n): bao g m h th ng đư ng ngoài c ng; h th ng đi n, nư c, thông tin liên l c (đ n chân hàng rào ngoài c ng) s do ngân sách nhà nư c b o đ m.
  5. - V n đ u tư cho thi t b và xây d ng h t ng trong c ng (t i v trí di d i đ n): các c ng th c hi n đ u tư cho thi t b và h t ng trong c ng b ng các ngu n v n như v n t có, v n vay, v n đư c t o thành t chuy n quy n s d ng đ t t i v trí cũ và các ngu n v n h p pháp khác. Riêng v n đư c t o thành t chuy n quy n s d ng đ t, bán nhà xư ng và các công trình khác, các doanh nghi p ph i th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 74/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . - Các ch đ chính sách khác (kinh phí thuê đ t, thu , s d ng v n tín d ng ưu đãi...) cho các doanh nghi p di d i, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, ban hành theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph nh ng v n đ vư t th m quy n. Đi u 2. Qu n lý quy ho ch - Vi c đ u tư xây d ng c ng bi n ph i phù h p v i quy ho ch và theo đúng các quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng. - Công tác giao đ t, qu n lý s d ng đ t cho đ u tư xây d ng c ng bi n th c hi n theo đúng quy ho ch và quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. - B Giao thông v n t i, y ban nhân dân các đ a phương liên quan thư ng xuyên ki m tra vi c qu n lý, s d ng đ t cho đ u tư xây d ng c ng bi n b o đ m vi c s d ng đ t đúng m c đích và th i gian theo quy đ nh, trư ng h p vi ph m các quy đ nh pháp lu t v đ t đai ph i kiên quy t thu h i nh m b o đ m các c ng bi n phát tri n đáp ng nhu c u phát tri n kinh t và yêu c u c a quy ho ch. - Các c ng ti m năng là các c ng d ki n đ u tư xây d ng sau năm 2020 ho c vào th i đi m c n thi t. B Giao thông v n t i ch đ o C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. - Phát tri n các c ng đ a phương trên cơ s tính toán k lư ng hi u qu đ u tư, ch c năng và quy mô thích h p v i m c đ phát tri n kinh t c a đ a phương và kh năng ngu n v n c i t o lu ng tàu, tránh đ u tư xây d ng c ng tràn lan, lãng phí. - Vi c đóng, m và xây d ng c ng bi n, c u c ng th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. Đi u 3. T ch c th c hi n 1. Ch đ o th c hi n quy ho ch nói chung: a) Trách nhi m c a B Giao thông v n t i - Căn c vào quy ho ch chi ti t đư c phê duy t, ch đ o C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n qu n lý xây d ng các c ng bi n theo đúng quy ho ch đư c duy t và phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. - Quy t đ nh các đi u ch nh c th đ i v i các c ng không trái v i ch c năng, quy mô c a các c ng trong quy ho ch đư c duy t. Trong trư ng h p c n b sung, đi u ch nh quy ho ch đư c duy t, B Giao thông v n t i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. b) Giao B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, các cơ quan và đ a phương liên quan l p và duy t đ án đ u tư h th ng c ng ph c v an ninh qu c phòng k t h p phát tri n kinh t trong ph m vi quy ho ch nhóm c ng bi n s 5. c) Giao y ban nhân dân các t nh, thành ph trong quy ho ch, ph i h p v i B Giao thông v n t i và B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý ch t ch qu đ t nh m đáp ng yêu c u phát tri n xây d ng c ng theo quy ho ch đư c duy t. 2. Ch đ o th c hi n quy ho ch di d i: a) Thành l p Ban Ch đ o quy ho ch di d i do B trư ng B Giao thông v n t i làm Trư ng ban, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng T u, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Đ ng Nai làm Phó Trư ng ban và các y viên là lãnh đ o các B , ngành: K ho ch và Đ u tư, Qu c phòng, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh . b) Ban Ch đ o có trách nhi m ch đ o, ph i h p v i các cơ quan, đ a phương liên quan t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch; nghiên c u, đ xu t các cơ ch , chính sách cho di d i, đ u tư phát tri n theo đúng quy ho ch, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. c) Ban Ch đ o ho t đ ng theo Quy ch do Trư ng ban quy t đ nh.
  6. d) Giao các B ch qu n c a các c ng thu c di n di d i ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và các t nh liên quan, ch đ o các c ng l p phương án, k ho ch di d i c a t ng c ng, trong đó lưu ý đ y nhanh công tác l p d án, đ u tư cơ s h t ng đ ng b t i các đ a đi m đư c quy ho ch di chuy n đ n đ trong th i gian s m nh t có th th c hi n đư c quá trình di d i. đ) Giao y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan ch qu n c a các c ng thu c di n di d i, l p phương án tái thi t v trí cũ, phù h p v i quy ho ch phát tri n c a thành ph . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Đ ng Nai, Bà R a - Vũng T u và các t nh liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Giao thông v n t i, Công nghi p, Xây d ng, K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Thương m i, Tài nguyên và Môi trư ng, Bưu chính, Vi n thông, Thu s n, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Nguy n T n Dũng Khoa h c và Công ngh , Qu c phòng; - UBND thành ph H Chí Minh; - UBND các t nh: Đ ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Long An; - Văn phòng TW và Ban Kinh t Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Các T ng công ty 91; - C c Hàng h i Vi t Nam; - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, các V : KTTH, NN, QHQT, KG, NC, ĐP, V.IV, DK, TH; Lưu : Văn thư, CN (5b). C. Microsoft Excel Microsoft Excel Microsoft Excel Worksheet Worksheet Worksheet
Đồng bộ tài khoản