Quyết định số 80/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
7
download

Quyết định số 80/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2005/QĐ-UB về việc ban hành giá bán căn hộ chung cư cao tầng cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 80/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :80/2005/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH GIÁ BÁN CĂN H CHUNG CƯ CAO T NG CHO CÁC H GIA ÌNH TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T S D NG VÀO M C ÍCH QU C PHÒNG, AN NINH, L I ÍCH QU C GIA, L I ÍCH CÔNG C NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai 2003; Căn c Ngh nh 197/2004/N -CP ngày 3/12/2004 c a Chính ph và Quy t nh s 26/2005/Q -UB ngày 18/02/2005 c a UBND Thành ph v b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Xét ngh c a liên ngành: S Tài chính, S Xây d ng t i T trình s 1698/TTrLN- STC ngày 25 tháng 5 năm 2002, QUY T Đ NH : i u 1. Ban hành giá bán căn h chung cư cao t ng cho các h gia ình tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn Thành ph như sau: 1- Quy nh chung khi xác nh giá bán căn h chung cư cao t ng: - Giá bán căn h m b o bù p chi phí u tư xây d ng ngôi nhà và ti n s d ng t phân b theo quy nh pháp lu t. Khi giá t (theo b ng giá quy nh c a U ban nhân dân thành ph ) thay i và chi phí u tư xây d ng bình quân có bi n ng (do giá c u vào tăng, gi m), S Tài chính và S Xây d ng có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân thành ph i u ch nh tăng ho c gi m giá bán căn h phù h p theo t l % tương ng. - Giá bán ư c tính theo ơn v ng trên m t mét vuông sàn căn h . - Di n tích sàn căn h là di n tích ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , ư c tính theo kích thư c ph bì sàn, bao g m c di n tích tư ng bao che, tư ng ngăn, ban công, lô gia; Trư ng h p tư ng gi a các căn h và gi a căn h v i hành lang, c u thang chung thì kích thư c tính theo tim tư ng. - T ng 1 các nhà chung cư cao t ng do Nhà nư c qu n lý, có phương án s d ng vào m c ích công c ng, d ch v cho ngôi nhà và khu v c dân cư.
  2. - Giá bán căn h ư c tính theo v trí t, ư c chia thành các khu v c 1, 2, 3, 4 như sau: + Khu v c 1: Là các v trí n m khu v c t trung tâm thành ph n ư ng Vành ai 2, + Khu v c 2: Là các v trí n m t ư ng Vành ai 2 n ư ng Vành ai 3 và các xã M ình, M Trì, huy n T Liêm (tr các khu v c còn l i c a huy n T Liêm và qu n Long Biên) + Khu v c 3: Là các v trí thu c qu n Long Biên, ph n còn l i c a huy n T Liêm và các v trí thu c qu n Hoàng Mai n m ngoài ư ng Vành ai 3. + Khu v c 4: Là các v trí còn l i. 2- Giá bán các căn h chung cư cao t ng: a- i v i nhà chung cư có thang máy: ơn v : ng/m2. T NG KHU V C 1 KHU V C 2 KHU V C 3 KHU V C 4 2 6.486.000 6.165.000 5.897.000 5.736.000 3 6.237.000 5.928.000 5.670.000 5.515.000 4 5.997.000 5.700.000 5.452.000 5.303.000 5 5.766.000 5.481.000 5.242.000 5.099.000 6 -12 5.544.000 5.270.000 5.040.000 4.903.000 T 13 tr lên 5.322.000 5.059.000 4.838.000 4.707.000 b- i v i nhà chung cư ch có c u thang b , không có thang máy: ơn v : ng/m2. T NG KHU V C 1 KHU V C 2 KHU V C 3 KHU V C 4 2 6.266.000 5.365.000 4.616.000 4.166.000 3 6.025.000 5.159.000 4.439.000 4.006.000 4 5.793.000 4.961.000 4.268.000 3.852.000 5 5.570.000 4.770.000 4.104.000 3.704.000 6 5.356.000 4.587.000 3.946.000 3.562.000 7 tr lên 5.142.000 4.404.000 3.788.000 3.420.000
  3. i u 2 Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 15/2003/Q -UB ngày 15 tháng 01 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph . i v i các d án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh ban hành chính sách và phê duy t phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư thì ti p t c th c hi n theo Quy t nh phê duy t. i u 3 Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn
Đồng bộ tài khoản