Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy định về Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 81/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TIÊU CHU N CH C DANH GIÁM C, PHÓ GIÁM CS GIÁO D C VÀ ÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v Tiêu chuNn ch c danh Giám c, Phó Giám c s giáo d c và ào t o. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B Giáo d c và ào t o, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - UBVHGDTNTN&N c a Qu c h i; Nguy n Thi n Nhân - Ban Tuyên giáo TW; - Các B , cơ quan ngang B ; - B Tư pháp (C c Ki m tra VBQPPL); - Như i u 3; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Giáo d c và ào t o; - Lưu: VT, TCCB, PC. QUY NNH V TIÊU CHU N CH C DANH GIÁM C, PHÓ GIÁM C S GIÁO D C VÀ ÀO T O
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 81 /2008/Q -BGD T ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh tiêu chuNn ch c danh Giám c, Phó Giám c s giáo d c và ào t o. 2. Các tiêu chuNn quy nh t i văn b n này áp d ng i v i ngư i ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) xem xét b nhi m ch c danh giám c, phó giám c s giáo d c và ào t o. i u 2. V trí, ch c trách c a Giám c, Phó Giám c 1. Giám c s giáo d c và ào t o là ngư i ng u s giáo d c và ào t o; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và trư c pháp lu t v th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c trên a bàn t nh. 2. Phó Giám c s giáo d c và ào t o là ngư i giúp Giám c s giáo d c và ào t o ch o m t s m t công tác và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công, có th ư c Giám c y nhi m i u hành ho t ng c a s giáo d c và ào t o khi Giám c v ng m t. i u 3. Nhi m v c a Giám c 1. T ch c th c hi n nhi m v c a s giáo d c và ào t o quy nh t i Thông tư liên t ch s 35/2008/TTLT-BGD T-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a B Giáo d c và ào t o và B N i v hư ng d n v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Giáo d c và ào t o thu c y ban nhân dân c p huy n. 2. Th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và các công vi c ư c y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phân công ho c y quy n; ban hành Quy ch làm vi c, ch thông tin báo cáo c a cơ quan và ch o, ki m tra vi c th c hi n quy ch ó. 3. T ch c tri n khai th c hi n các văn b n ch o, hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o, các chương trình công tác l n c a B , c a ngành t i a phương; tham gia các ho t ng chung, các cu c h p do B Giáo d c và ào t o tri u t p; th c hi n quy nh qu n lý nhà nư c v giáo d c do B Giáo d c và ào t o ban hành. 4. Báo cáo y ban nhân dân c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, B Giáo d c và ào t o v t ch c và ho t ng c a s giáo d c và ào t o; xin ý ki n nh ng v n vư t quá thNm quy n và báo cáo công tác trư c H i ng nhân dân và y ban nhân dân c p t nh khi có yêu c u; ph i h p v i th trư ng các cơ quan, t ch c khác gi i quy t các v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Giám c s giáo d c và ào t o. i u 4. Nhi m v c a Phó Giám c Phó Giám c s giáo d c và ào t o tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Giám c, gi i quy t các công vi c do Giám c giao và ch u trách nhi m trư c Giám c, trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. Chương II
  3. TIÊU CHU N CH C DANH GIÁM C, PHÓ GIÁM CS GIÁO D C VÀ ÀO T O i u 5. Ph m ch t Yêu nư c, kiên nh m c tiêu c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, ư ng l i i m i c a ng và Nhà nư c, t n t y ph c v nhân dân. Có ý th c luôn t h c nâng cao trình . Có tinh th n u tranh t phê bình và phê bình. Dám nghĩ, dám làm, dám ch u trách nhi m. C n, ki m, liêm, chính, chí công, vô tư. oàn k t, dân ch , chân tình v i ng nghi p, ng s , g n bó m t thi t v i nhân dân, ư c t p th cơ quan, ơn v tín nhi m. Có ý th c t ch c k lu t, gương m u ch p hành lu t pháp, các quy nh c a Nhà nư c và quy ch c a cơ quan. i u 6. Năng l c 1. Có năng l c t ch c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v giáo d c. 2. Có t m nhìn, tư duy i m i v giáo d c; có kh năng nghiên c u xây d ng chính sách và các văn b n pháp lu t v giáo d c; có kh năng tham mưu, xu t gi i pháp, phương pháp qu n lý v giáo d c, ph c v cho ho t ng qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân t nh. 3. Có năng l c i u hành; có kinh nghi m t ch c, qu n lý; có kh năng quy t , t ch c cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan ch trì và ph i h p v i các c p, các ngành, các ơn v th c hi n nhi m v ư c giao. i u 7. Hi u bi t 1. N m v ng ch trương, ư ng l i c a ng; chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v giáo d c và các quy nh khác do a phương ban hành. 2. Hi u bi t sâu v nghi p v qu n lý giáo d c. 3. N m v ng tình hình chính tr , kinh t , xã h i, giáo d c và ào t o c a a phương. Hi u bi t v tình hình chính tr , kinh t , xã h i, giáo d c và ào t o c a t nư c và qu c t . i u 8. Trình 1. Có b ng t t nghi p i h c tr lên. Ưu tiên ngư i h c ngành sư ph m, ngư i có b ng th c sĩ, ti n sĩ. 2. t tiêu chuNn chuyên môn nghi p v ng ch chuyên viên chính và tương ương tr lên. 3. T t nghi p lý lu n chính tr cao c p ho c tương ương. 4. Có ch ng ch b i dư ng nghi p v qu n lý giáo d c dành cho Giám c s giáo d c và ào t o và tương ương. 5. Bi t ít nh t m t ngo i ng thông d ng và t trình C tr lên. i v i t nh có ông ng bào dân t c thi u s , ưu tiên ngư i s d ng ư c ti ng dân t c thi u s . 6. Bi t s d ng máy tính và có kh năng ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý, i u hành và ph c v chuyên môn nghi p v . i u 9. Các tiêu chu n khác 1. Có th i gian công tác trong ngành giáo d c t 7 năm tr lên; trong ó có ít nh t 3 năm làm công tác qu n lý giáo d c; ã ho c ang gi ch c v lãnh o t c p trư ng phòng, phó trư ng phòng giáo d c và ào t o; trư ng, phó các phòng, ban thu c s giáo d c và ào t o; hi u trư ng trư ng trung h c ph
  4. thông ho c tương ương; hi u trư ng trư ng trung c p chuyên nghi p; hi u trư ng, phó hi u trư ng trư ng cao ng, i h c. i v i ch c danh Phó Giám c th i gian quy nh nêu trong i u này ít hơn so v i ch c danh giám c không quá 1 năm. 2. Tu i b nhi m l n u không quá 55 tu i i v i nam và 50 tu i i v i n . Ưu tiên nh ng ngư i dư i 50 tu i i v i nam, 45 tu i i v i n . 3. Có s c kh e b o m hoàn thành nhi m v ư c giao. Chương III T CH C TH C HI N i u 10. Áp d ng văn b n 1. Văn b n này áp d ng i v i nh ng ngư i ư c b nhi m ch c danh giám c, phó giám cs giáo d c và ào t o k t th i i m văn b n có hi u l c thi hành. 2. i v i nh ng ngư i ư c b nhi m trư c khi văn b n này có hi u l c thi hành nhưng chưa áp ng tiêu chuNn quy nh t i kho n 4 i u 8 c a Quy nh này thì ph i ư c b i dư ng t tiêu chuNn quy nh. i u 11. Th c hi n 1. y ban nhân dân c p t nh căn c quy nh v tiêu chuNn quy nh t i văn b n này có k ho ch b i dư ng, quy ho ch và xem xét b nhi m ch c danh Giám c, Phó Giám c s giáo d c và ào t o. 2. Các s giáo d c và ào t o căn c quy nh v tiêu chuNn quy nh t i văn b n này th c hi n công tác b i dư ng, quy ho ch cán b c a ơn v .
Đồng bộ tài khoản