Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 813/2000/qđ-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 813/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 813/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 813/2000/Q -BGTVT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C BÃI B VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Quy t nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch o Chính ph v t ng rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t và k ho ch t ng rà soát văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh quy t s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a Trư ng Ban ch o t ng rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1: Bãi b 88 văn b n pháp lu t theo danh m c kèm theo Quy t nh này. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch v n t i, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B GIAO THÔNG V N T I BAN HÀNH Ã H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 813/2000/Q -BGTVT ngày 5 tháng 4 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. STT Hình th c S văn b n Ngày, tháng, Trích y u n i dung văn b n văn b n năm ban hành V HÀNG H I 1 Quy t 1843/Q 07/05/1978 V ban hành bi u cư c phí nh c ng bi n 2 Quy t 1213 Q /VTGC 12/06/1978 V ban hành bi u cư c v n nh t i hàng hoá b ng tàu bi n có máy l nh 3 Quy t 1214 Q /VTGC 12/06/1978 V ban hành giá cho thuê nh container ưa hàng v n chuy n trong nư c 4 Quy t 632 Q /VTGC 21/03/1978 V quy nh t m th i bi u nh cư c phí kho bãi t i các kho bãi do công ty i lý v n t i bi n mi n nam qu n lý 5 Quy t 3138 Q /PC 12/12/1979 V quy ch quá c nh sông nh C u Long (Mê Kông) ưa hàng vi n tr sang Campu chia 6 Quy t 186 Q /PC 10/01/1984 V ban hành Quy ch i nh v i công ty nư c ngoài, Công ty liên doanh v i nư c ngoài v tr c v t tàu, hàng chìm trong vùng bi n Vi t Nam 7 Quy t 2623 Q /TCCB 23/11/1992 V vi c thành l p ban ti p nh nh n ài thông tin duyên h i 8 Thông tư 167/TT-PC 05/09/1983 V hư ng d n th c hi n vi c th ng nh t qu n lý các tàu v n t i ư ng bi n. 9 Quy t 239/Q -PC 9/02/1987 Ban hành t m th i th l nh c ng bi n Vi t Nam V Ư NG SÔNG 10 Quy t 672/Q VT 27/4/1992 Ban hành quy ch qu n lý nh c ng, b n sông 11 Quy t 2309/Q VT 22/11/1993 Quy nh v qu n lý và c p nh phép phương ti n hành ngh trên sông s d ng kho ng sông
  3. 12 Quy t 772/PCVT 13/9/1994 Quy ch t m th i v qu n nh lý v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng ò. 13 Quy t 743/TC 10/4/1968 M u gi y giao hàng nh 14 Thông tư 09/VT 01/08/1965 Quy t nh huy ng phí cho phương ti n v n t i thu 15 Quy t 818 Q /TCCB- 6/5/1991 V ban hành i u l (t m nh L th i) thi c p b ng và m nhi m ch c danh sĩ quan t u sông theo phân h ng tàu sông 16 Quy t 261/Q /TCCB- 19/2/1992 V s a i, b sung 1 s nh L i u trong b n i u l (t m th i) v thi c p b ng sĩ quan tàu sông 17 Quy t 741/GT 9/4/1987 V ban hành b ng phân nh lo i ư ng thu n i a qu n lý 18 Quy t 025/Q -KHKT 01/8/1994 V ban hành quy t c phòng nh ng a va ch m t u thuy n trên ư ng thu n i a 19 Thông tư 459/TT-GT 10/12/1992 Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 025/Q - KHKT 20 Quy t 1181/Q -KHKT 1/8/1994 V ban hành quy nh nh phòng ng a va ch m tàu thuy n trên ư ng thu n i a trong i u ki n t m xa b h n ch 21 Quy t 1330/Q /PC 25/7/1989 Quy nh vi c ăng ký nh hành chính và phân c p ăng ki m tàu sông 22 Quy t 2491 Q /PCVT 8/12/1993 V ban hành b n th l nh ăng ký hành chính t u sông 23 Quy t 1035 Q /VT 12/6/1990 V ban hành th l v n nh chuy n và x p d hàng hoá ư ng thu n i a 24 Quy t 1036 Q /VT 12/6/1990 V ban hành th l v n nh chuy n hành khách thu
  4. n i a Vi t Nam 25 Quy t 568/PC-VT 02/4/1993 V vi c s d ng sà lan nh LASH v n chuy n hàng hoá thu n i a t i Vi t Nam 26 Quy t 1138 Q /PCVT 6/5/1997 V Qu n lý và c p gi y nh phép m b n ò 27 Quy t 2049 Q /PC 6/8/1996 V vi c gi m t i trong mùa nh lũ i v i phương ti n v n t i thu n i a 28 Thông tư 18/TT/PC-VT 20/1/1995 Hư ng d n th c hi n Ngh nh 221/H BT và N 222/H BT v kinh doanh v n chuy n hàng hoá hành khách công c ng b ng phương ti n v n t i ho t ng trên ư ng b , TN 29 Quy t 2357/KTVT 26/8/1986 V h ch toán ti t ki m và nh chi phí chung cho công tác QLTX ư ng thu n i a 30 Quy t 1286 Q /GTTB 17/7/1989 Ban hành i u l b o v nh ư ng thu n i a 31 Ch th 236 CT/GTVT 21/7/1997 V ph m vi b o v công trình giao thông ư ng thu n i a V Ư NG B 32 Quy t 119/CT/Q 1/12/1977 Ban hành i u l t m th i nh v t ch c HTX v n t i cơ gi i hành khách và hàng hoá b c th p ư ng b các t nh và thành ph phía nam. 33 Ch th 1447/PC 10/5/1978 Trách nhi m x p d hàng hoá 34 Ch th 80/CP 11/5/1978 Thu ti n cư c v n t i theo pháp lu t quy nh 35 Thông tư 198 VT/GT 1/11/1978 Hư ng d n tính cư c v n t i và các lo i d ch v ph c v hành khách b ng ô tô và tàu sông
  5. 36 Ch th 209/CT 19/11/1978 Tăng cư ng công tác qu n lý bán vé tàu xe nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách 37 Thông tư 60/CP 28/3/1979 Tăng cư ng qu n lý v n t i các t nh và thành ph phía nam 38 Quy t 100/Q /GTGT 30/5/1979 Ban hành bi u cư c v n t i nh hành khách b ng xe ca ch y liên t nh b ng tàu sông t TP H Chí Minh i các Th xã, th tr n và ngư c l i 39 Ch th 101/CT 30/5/1979 Ch p hành Quy t nh s 140/TTg ngày 21/4/1979 c a Th tư ng Chính ph cho áp d ng th ng nh t giá cư c trong c nư c 40 Quy t 383 Q /KT3 11/3/1981 Quy nh t m th i công tác nh thi t k và xét duy t thi t k các phương ti n cơ gi i .B 41 Thông tư 21/TT-PC 7/1/1984 Quy nh v vi c i l i trên ư ng giao thông công c ng i v i các lo i xe bánh xích, xe có t i tr ng l n, xe có kích thư c quá kh gi i h n c a c u ư ng b 42 Thông tư 148/PC 29/6/1984 Quy nh vi c ô tô qua phà và qu n lý s d ng gi y ưu tiên qua phà 43 Công văn 168/QLGT 30/7/1984 Hư ng d n th c hi n vi c ưu tiên qua phà 44 Thông báo 201/QLGT 27/8/1984 C p gi y ưu tiên qua phà 45 Quy t 3485/KHKT 12/11/1984 Ban hành i u l báo hi u nh ư ng b 46 Công văn 2744/QLGT 27/8/1985 B sung TT 21/TT-PC v c p gi y phép cho xe bánh xích, xe quá kh , quá t i. 47 Công văn 64/QLGT 29/4/4986 B sung TT 21/TT-PC và Công văn 2744/QLGT
  6. 48 Công văn 501/GT 27/2/1987 Qu n lý s d ng gi y ưu tiên qua phà 49 Ch th 248/GT 29/12/1987 Qu n lý xe có tr ng t i l n ch y trên ư ng t Bình Tr Thiên tr vào Nam 50 Ch th 156/GT 14/7/1988 Tăng cư ng công tác ki m tra x lý các lo i xe bánh xích; xe quá kh , quá t i 51 Quy t 1941/Q -GT 13/8/1988 Ban hành nh m c kinh t nh k thu t công tác s a ch a thư ng xuyên ư ng b + 52 Quy t 1001/GTTB 6/6/1989 Tăng cư ng công tác b o nh v an toàn giao thông ư ng b 53 Quy t 1692/QLVT 15/9/1990 Phân công phân c p qu n nh lý v n t i hàng hoá ư ng b , ư ng thu 54 Quy t 1693/QLVT 15/9/1990 Phân công phân c p qu n nh lý v n t i hành khách ư ng b , ư ng thu 55 Quy t 2079/PC 13/11/1990 Cho phép thành l p l c nh lư ng thanh tra giao thông 56 Ch th 688/GT 13/3/1991 Tăng cư ng ki m tra xe quá kh , quá t i 57 Ch th 159/GT 13/7/1991 Qu n lý xe quá t i, quá kh xe bánh xích trên qu c l 5 58 Thông báo 39/CT 25/2/1992 V t i tr ng xe trên m t s qu c l 59 Quy t 1632/Q VT 12/8/1992 Qu n lý các tuy n v n t i nh hành khách ư ng b 60 Thông tư 175/TT-VT 12/8/1992 Hư ng d n thi hành Quy t nh 1632/Q VT ngày 12- 8-1992 61 Ch th 327/GT 29/10/1992 Tăng cư ng qu n lý xe quá kh quá t i bánh xích 62 Thông tư 30/TCKT 12/1/1993 Quy nh ch h ch toán i v i các ơn v qu n lý ư ng b 63 Thông báo 214/GT 21/5/1993 Giao cho C c ư ng b Vi t Nam c p gi y phép
  7. quá t i và gi y ưu tiên qua phà 64 Thông tư 239/TT-PC 30/9/1995 V qu n lý và c p gi y phép lưu hành c bi t.. V CHÍNH SÁCH LAO NG, TI N LƯƠNG, T CH C, THÀNH L P 65 Quy t 1082Q M 16/3/1976 nh m c lao ng s a nh ch a ô tô 66 Quy t 1388Q M 17/7/1980 nh m c s a ch a máy nh kéo C100, T100M 67 Ch th 108/L TL 12/4/1985 Xây d ng nh m c lao ng t ng h p và chi phí ti n lương 68 Quy t 696/L TL 07/05/1986 nh m c lao ng x p d nh c ng sông 69 Thông tư 2696/L TL 29/8/1986 Hư ng d n phân c p xây d ng và xét duy t nh m c lao ng 70 Ch th 134/CT 09/05/1987 S p x p, b trí lao ng 71 Thông tư 1440/TCCB-L 08/06/1988 Hư ng d n xây d ng nh m c lao ng và chi phí ti n lương 72 Thông tư 1841/TCCB-L 14/7/1988 Phân c p trách nhi m v h p tác lao ng 73 Thông tư 3535/TCCB-L 19/12/1988 Phân c p ký duy t trích ngang i h p tác lao ng 74 Thông tư 1815 TCCB-L 10/7/1990 Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 176/H BT ngày 08/10/1989 v s p x p lao ng 75 Thông tư 3572/TCCB-L 27/12/1990 Hư ng d n th c hi n Quy t nh 317/CT ngày 01/9/1990 v qu n lý ti n lương và ti n thư ng 76 Quy t 1698/TCCB-L 24/8/1991 Quy nh t m th i v xu t nh khNu thuy n viên 77 Thông tư 2040/TCCB-L 28/6/1993 Hư ng d n th c hi n Ngh nh 370/H BT ngày 09/11/1991 v ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài
  8. 78 Công văn 2501 CB/3 31/7/1978 Phân c p qu n lý cán b và phân ph i h c sinh t t nghi p các trư ng trung h c ư ng s t và ư ng thu 79 Công văn 2637/CB/3 10/10/1980 C ng c ki n toàn nhân s các c p 80 Ch th 80/CB3 07/7/1981 Ny m nh công tác cán b ph c v cho k ho ch 5 năm l n th 3 (1981 - 1983) 81 Quy nh 03 NQ/CB3 24/4/1979 Thành l p t làm công tác cán b các ơn v không có ng u ngành 82 Quy t 35 Q /CB2 01/05/1980 U quy n ký quy t nh nh phân ph i h c sinh ra trư ng cho các ông T ng c c trư ng T ng c c ư ng s t, ư ng sông 83 Quy t 1123/CB3 18/6/1980 Quy nh phân c p qu n lý nh cán b cho các C c ư ng sông - cơ khí - các trư ng ih c 84 Công văn 3071/CB3 12/02/1982 B trí s d ng cán b khoa h c k thu t và kinh t 85 Công văn 645/CB1 03/12/1983 Hư ng d n vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b 86 Ch th 23/CT-TC-TV 02/07/1984 Ch ãi ng i v i cán b lãnh o, qu n lý i h c các l p b i dư ng văn hoá chính tr qu n lý kinh t , nghi p v 87 Ch th 104/TCCB 09/04/85 Tăng cư ng công tác qu n lý xét c các oàn ra nư c ngoài và ón các oàn nư c ngoài vào làm vi c v i ngành GTVT 88 Quy t 1632 Q /TC 27/09/1987 Thành l p H i ng tư v n nh giúp B v vi c tuy n ch n cán b công nhân con cán b i h p tác lao ng, h p tác chuyên gia, h c ngh
  9. nư c ngoài.
Đồng bộ tài khoản