Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM về việc ban hành bản Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 815/2001/Q -BTM Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 815/2001/Q -BTM NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 BAN HÀNH B N QUY NNH V VI C TH C HI N THÍ I M DNCH V TRUNG CHUY N CONTAINER T I C NG B N NGHÉ, THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c B Lu t Hàng h i ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c văn b n s 424/CP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c cho phép c ng B n Nghé th c hi n thí i m d ch v trung chuy n container; Sau khi ã trao i ý ki n v i B Giao thông V n t i, T ng c c H i quan, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và c ng B n Nghé, QUY T NNH i u 1.- Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v vi c th c hi n thí i m d ch v trung chuy n container t i c ng B n Nghé, Thành ph H Chí Minh. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUY NNH V VI C TH C HI N THÍ I M DNCH V TRUNG CHUY N CONTAINER T I C NG B N NGHÉ, THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 815/2001/Q -BTM ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a B Thương m i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi i u ch nh
  2. Quy nh này i u ch nh ho t ng d ch v trung chuy n container t i c ng B n Nghé, thành ph H Chí Minh. i u 2.- i tư ng áp d ng i tư ng áp d ng c a Quy nh này là các hãng tàu bi n trong nư c, ngoài nư c và/ho c ngư i v n chuy n có trung chuy n container t i c ng B n Nghé (dư i ây g i chung là ngư i v n chuy n) và c ng B n Nghé, thành ph H Chí Minh. i u 3.- Gi i thích t ng Trong b n Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.- D ch v trung chuy n container là vi c các container t tàu bi n ưa vào b o qu n t i khu v c c ng trung chuy n container trong m t th i gian nh t nh và b c các container ó lên tàu bi n theo yêu c u c a ngư i v n chuy n và làm các th t c gi y t có liên quan n công vi c này. 2.- Khu v c c ng trung chuy n container là khu v c thu c c ng B n Nghé ư c ngăn cách b ng hàng rào v i các khu v c khác thu c c ng này và ch u s giám sát c a cơ quan H i quan. 3.- Thông báo trung chuy n container là văn b n do ngư i v n chuy n ký phát cho c ng B n Nghé yêu c u ư c trung chuy n contamer t i c ng B n Nghé. Chương 2 THÔNG BÁO TRUNG CHUY N CONTAINER VÀ VI C GIAO NH N CONTAINER i u 4. Thông báo trung chuy n container 1. Thông báo trung chuy n container có hi u l c pháp lý khi ngư i v n chuy n ký phát cho c ng B n Nghé và ư c c ng B n Nghé ch p thu n. 2.- N i dung c a Thông báo trung chuy n container g m: a.- Tên và a ch c a ngư i v n chuy n; b.- Tên tàu bi n; c.- Các thông s k thu t cơ b n c a tàu bi n; d.- C ng x p hàng; .- Th i gian d ki n tàu n; e.- S lư ng, ch ng lo i container và các thông tin c n thi t liên quan n container g.- Hàng hoá bên trong container,
  3. h.- Các yêu c u c th v vi c b c x p container, i.- Th i gian d ki n lưu container t i c ng B n Nghé; k.- C ng ích và tên tàu bi n chuy n ti p (n u có); l.- Ch ký c a ngư i v n chuy n. i u 5.- Nguyên t c giao nh n và trách nhi m b c d contamer 1.- Nguyên tác giao nh n ư c áp d ng t i c ng B n Nghé là giao nh n nguyên container có k p chì. 2.- Vi c d container t tàu bi n xu ng c ng và vi c b c container t c ng lên tàu bi n ư c th c hi n theo quy trình b c d c a c ng B n Nghé và ch u s giám sát c a cơ quan H i quan t khi container ư c d xu ng c ng cho n khi container ư c b c lên tàu bi n. 3.- Trong quá trình b c d container, n u container không còn niêm phong, k p chì ho c container b v , hư h ng thì c ng ph i l p Biên b n có ch ký c a c ng B n Ngh , c a ngư i v n chuy n (n u có) và c a cơ quan H i quan. i u 6.- Trách nhi m i v i hàng hoá bên trong container Ngư i v n chuy n ch u trách nhi m v s phù h p và tính h p pháp c a hàng hoá bên trong container so v i Thông báo ã ký phát cho c ng. Chương 3 QUV NNH V HÀNG HOÁ BÊN TRONG CONTAINER TRUNG CHUY N i u 7.- Hàng hoá bên trong contamer trung chuy n t i c ng B n Nghé 1.- Các lo i hàng hoá bên trong container, tr hàng hoá c m trung chuy n quy nh t i i u 8 b n Quy nh này, u ư c trung chuy n t i c ng B n Nghé. 2.- Hàng hoá thu c di n c m trung chuy n ch ư c trung chuy n t i c ng B n Nghé khí có s ch p thu n b ng văn b n c a B Thương M i. 3.- i v i hàng hoá thu c di n c m trung chuy n, C ng B n Nghé ph i có văn b n ngh g i B Thương Mai trong th i han 30 (ba mươi) ngày trư c khi tàu n c ng. N i dung ch y u c a văn b n g m: Tên hàng hoá, c ng i, c ng ích, s gi y phép xu t khNu, s gi y phép nh p khNu và th i gian lưu contamer t i c ng B n Nghé. i u 8.- Hàng hoá c m trung chuy n t i c ng B n Nghé Hàng hoá bên trong container c m trung chuy n t i c ng B n Nghé g m: 1.- Vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s ;
  4. 2.- Các lo i ma tuý; 3.- Các lo i hoá ch t c h i thu c Danh m c hoá ch t c h i c m xu t khNu, nh p khNu; 4.- S n phNm, v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. Chương 4 X LÝ CONTAINER, HÀNG HOÁ BÊN TRONG CONTAINER BN V , HƯ H NG VÀ VI C TÀU KHÔNG N NH N CONTAINER i u 9.- X lý container b v , hư h ng Trong quá trình b c d , lưu gi container t i c ng, n u container b v , hư h ng nhưng không gây thi t h i cho hàng hoá bên trong container thi c ng ho c ngư i v n chuy n, tuỳ theo l i c a mình, có trách nhi m s a ch a, thay th container b o m cho vi c trung chuy n. i u 10.- X lý hàng hoá bên trong container bi v , hư h ng Trong trư ng h p container b v , hàng hoá bên trong contaimer b hư h ng và theo yêu c u c a ngư i ch s h u thì s hàng hoá này ư c bán, t ng, bi u ho c tiêu hu t i Vi t Nam theo các quy inh c a pháp lu t Vi t Nam v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. i u 11.- X lý vi c tàu bi n không n nh n container Trong trư ng h p t u bi n không n nhân container theo th i h n ã tho thu n thì c ng có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ngư i v n chuy n bi t và sau th i h n 60 (sáu mươi) ngày k t ngày g i văn b n thông báo mà v n không nh n ư c tr l i thì c ng có quy n ư c x lý s hàng hoá bên trong container theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v hàng hoá vô ch . Chương 5 TH T C TRUNG CHUY N CONTAINER i u 12.- Th t c h i quan trong vi c trung chuy n container 1.- C ng B n Nghé ch u trách nhi m v th t c h i quan trung chuy n contamer. 2.- Th t c h i quan trung chuy n container t i c ng B n Nghé ư c th c hi n theo quy nh c a T ng C c H i Quan. i u 13.- Thanh toán ti n d ch v trung chuy n container Ngư i v n chuy n có trách nhi m thanh toán ti n d ch v trung chuy n container và các chi phí có liên quan theo tho thu n gi a ngư i v n chuy n và c ng B n Nghé.
  5. Chương 6 X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 14.- X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này, tuỳ theo m c vi ph m, b x ph t hành chính, b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 15.- i u kho n thi hành Vi c trung chuy n container t i c ng B n Nghé ph i tuân th các quy nh t i b n Quy nh này và các quy nh có liên quan c a B Lu t Hàng h i và Lu t Thương m i Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản