Quyết định số 815/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 815/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 815/QĐ-BXD về việc thành lập Ủy ban giám sát của Việt Nam để thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong Asean do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 815/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 815/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N TH A THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V KI N TRÚC TRONG ASEAN B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/2/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v Ki n trúc gi a các nư c ASEAN ã ư c các B trư ng Kinh t c a 10 nư c thành viên ASEAN ký k t t i Singapore vào ngày 19/11/2007, trong ó quy nh m i nư c thành viên ASEAN chính th c tham gia Th a thu n ph i thành l p m t y ban Giám sát th c hi n Th a thu n; Căn c Công văn s 1802/VPCP-QHQT ngày 21/3/2008 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các Th a thu n th a nh n l n nhau trong ASEAN, trong ó giao B Xây d ng ch trì thành l p y ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v trong ASEAN; Theo ngh c a V trư ng các V : Ki n trúc Quy ho ch, T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p y ban Giám sát c a Vi t Nam th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v Ki n trúc trong ASEAN (sau ây vi t t t là y ban Gám sát). y ban Giám sát ư c kh c con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c và ngân hàng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a y ban Giám sát 1. Ch c năng: y ban Giám sát có các ch c năng: giúp B Xây d ng (là cơ quan qu n lý ngh nghi p c a Vi t Nam i v i d ch v ki n trúc theo s phân công c a Th tư ng Chính ph ) t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n th a nh n l n nhau v d ch v ki n trúc trong ASEAN (sau ây g i t t là Th a thu n); nghiên c u, xu t vi c xây d ng và hoàn thi n th ch v qu n lý hành ngh d ch v Ki n trúc t i Vi t Nam; th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý hành ngh d ch v Ki n trúc theo s y quy n c a B Xây d ng ho c các cơ quan có thNm quy n khác.
  2. y ban Giám sát ch u s qu n lý tr c ti p c a B trư ng B Xây d ng, ng th i ch u s giám sát, i u ph i ho t ng c a H i ng Ki n trúc sư ASEAN (AAC) trong vi c t ch c tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n. 2. Nhi m v , quy n h n: 2.1. T ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n v tri n khai và giám sát vi c th c hi n Th a thu n, bao g m: 2.1.1. ư c B Xây d ng y quy n và có thNm quy n ch ng nh n v trình và kinh nghi m cá nhân c a các Ki n trúc sư Vi t Nam mong mu n ư c ăng ký là Ki n trúc sư ASEAN (AA) thông qua k t qu ánh giá tr c ti p ho c b ng cách tham kh o ý ki n t các cơ quan có thNm quy n khác. 2.1.2. T ch c nghiên c u, so n th o trình B Xây d ng thông qua, sau ó trình AAC phê duy t Quy ch ánh giá (Assessment Statement) i v i các Ki n trúc sư Vi t Nam mong mu n ư c ăng ký là Ki n trúc sư ASEAN. 2.1.3. Tuyên truy n, ph bi n cho các Ki n trúc sư Vi t Nam v ăng b Ki n trúc sư ASEAN (AAR) và tiêu chuNn c a AA; hư ng d n Ki n trúc sư Vi t Nam th c hi n các th t c c n thi t ư c ăng ký là AA. 2.1.4. T ch c xây d ng, qu n lý và theo dõi vi c ăng b Ki n trúc sư ASEAN (trong ó có vi c lưu gi h sơ) t i Vi t Nam theo úng các quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá ã ư c phê duy t. 2.1.5. Th c hi n vi c c p ho c thu h i ch ng ch công nh n là AA i v i các Ki n trúc sư Vi t Nam theo s y quy n c a AAC. 2.1.6. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t theo yêu c u c a B Xây d ng và AAC v ho t ng c a y ban Giám sát và tình hình xây d ng, phát tri n ăng b AAR t i Vi t Nam. 2.2. T ch c nghiên c u, xu t v i các cơ quan có thNm quy n v vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch và th c thi các gi i pháp nh m thúc Ny s phát tri n và qu n lý có hi u qu vi c hành ngh d ch v Ki n trúc t i Vi t Nam, bao g m: 2.2.1. Nghiên c u, xu t vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng th ch v qu n lý hành ngh d ch v Ki n trúc t i Vi t Nam, nh m t ng bư c ti p c n v i thông l khu v c và qu c t nâng cao hi u qu qu n lý trong nư c và áp ng yêu c u h i nh p; 2.2.2. i u tra, kh o sát, t ng h p và ánh giá v th c tr ng i ngũ Ki n trúc sư Vi t Nam trên các m t: s lư ng, ch t lư ng ào t o, năng l c hành ngh , o c ngh nghi p, kh năng phát tri n ngh nghi p liên t c, m c áp ng tiêu chuNn ki n trúc sư c a khu v c và th gi i,…; 2.2.3. Nghiên c u, xu t vi c xây d ng và th c thi các cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch, gi i pháp nh m thúc Ny s phát tri n toàn di n c a i ngũ Ki n trúc sư Vi t Nam;
  3. 2.2.4. Nghiên c u, xu t vi c hoàn thi n h th ng ăng b Ki n trúc sư c a Vi t Nam theo các tiêu chí và l trình phù h p áp ng yêu c u hành ngh t i Vi t Nam, ng th i thúc Ny vi c nâng cao năng l c ti p c n và hành ngh t i các nư c trong khu v c và trên th gi i; t ch c tri n khai ăng b Ki n trúc sư Vi t Nam sau khi ư c s y quy n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2.3. T ng h p, ánh giá tình hình t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát; nghiên c u, xu t vi c s a i, b sung các quy nh v ch c năng, nhi m v , mô hình t ch c, phương th c ho t ng, thành phân nhân s ,… nh m nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a y ban Giám sát. 2.4. Th c hi n h p tác v i các t ch c, chuyên gia trong nư c và qu c t v các lĩnh v c ho t ng c a y ban Giám sát theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 2.5. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý hàng ngh d ch v Ki n trúc theo s y quy n c a B Xây d ng ho c các cơ quan có thNm quy n khác. 3. Trách nhi m: y ban Giám sát ph i m b o và ph i ch u trách nhi m trư c B Xây d ng và trư c AAC v vi c: 3.1. T t c các Ki n trúc sư Vi t Nam có nguy n v ng xin ư c ăng ký là AA ph i ư c cung c p y thông tin và ư c hư ng d n các th t c c n thi t theo quy trình ăng b AA. 3.2. T t c các Ki n trúc sư ư c AAC c p ch ng ch là AA t i Vi t Nam ph i tuân th y các yêu c u ư c quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá, ng th i các Ki n trúc sư này ph i ch ng minh ư c vi c tuân th c a mình thông qua các th t c và các tiêu chí cơ b n ư c quy nh trong Th a thu n và Quy ch ánh giá. 3.3. T t c các AA c a Vi t Nam ph i ch ng minh ư c vi c tuân th y các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c (CPD) theo quy nh trong Quy ch ánh giá ã ư c AAC phê duy t khi n p h sơ xin ư c ăng ký là AA. 3.4. T t c các AA c a Vi t Nam nh kỳ xin c p i ch ng ch m i khi ch ng ch cũ h t h n và khi xin c p i ch ng ch m i, h ph i ch ng minh ư c vi c tuân th y các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c (CPD). 3.5. Nh ng cá nhân AA c a Vi t Nam vi ph m các quy nh trong Th a thu n, trong Quy ch ánh giá ho c không tuân th các yêu c u v Phát tri n ngh nghi p liên t c u b thu h i ch ng ch công nh n là AA và b xóa tên kh i ăng b AAR theo úng quy nh c a Th a thu n. i u 3. Thành ph n c a y ban Giám sát 1. S lư ng, cơ c u, nhi m kỳ b nhi m các thành viên c a y ban Giám sát:
  4. 1.1. y ban Giám sát g m có 07 thành viên, là các Ki n trúc sư, ư c b nhi m theo nhi m kỳ 03 năm. 1.2. B trư ng B Xây d ng quy t nh s lư ng, cơ c u và b nhi m danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát trên cơ s c c a các cơ quan có i di n trong thành ph n c a y ban Giám sát. 1.3. Sau khi k t thúc m i nhi m kỳ, B trư ng B Xây d ng quy t nh b nhi m các thành viên cho nhi m kỳ m i. Ngoài ra, trong m t nhi m kỳ, s lư ng, cơ c u và danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát có th ư c thay i cho phù h p v i yêu c u th c hi n ch c năng, nhi m v và i u ki n c th c a t ng giai o n. 2. T i th i i m thành l p, y ban Giám sát g m có 07 thành viên, v i thành ph n cơ c u như sau: 2.1. Ch t ch y ban Giám sát là i di n c a B Xây d ng; 2.2. Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát là i di n c a H i Ki n trúc sư Vi t Nam; 2.3. Thư ký y ban Giám sát là i di n c a B Xây d ng; 2.4. Các y viên còn l i là i di n c a các cơ quan: Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và nông thôn, Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i, H i Quy ho ch và Phát tri n ô th Vi t Nam, H i Ki n trúc sư Vi t Nam, m i cơ quan có 01 i di n. Danh sách c th các thành viên c a y ban Giám sát nhi m kỳ u tiên ư c quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Quy t nh này. 3. y ban Giám sát ư c thành l p Ban thư ký và các H i ng chuyên môn giúp vi c cho y ban khi c n thi t. 3.1. Ban thư ký: 3.1.1. Ban thư ký do Ch t ch y ban Giám sát quy t nh thành l p ho c y quy n cho Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát quy t nh thành l p theo ngh c a Thư ký y ban Giám sát; 3.1.2. Thành ph n c a Ban thư ký g m có: Trư ng ban là Thư ký y ban Giám sát; các thành viên khác là i di n c a các H i ngh nghi p, Vi n chuyên ngành và trư ng ào t o khác, ngoài ra còn có th có thành viên là i di n c a B Xây d ng. S lư ng, cơ c u và danh sách c th c a Ban thư ký có th thay i cho phù h p v i yêu c u th c hi n nhi m v t ng giai o n. 3.2. H i ng chuyên môn: 3.2.1. H i ng chuyên môn do Ch t ch y ban Giám sát quy t nh thành l p ho c y quy n cho Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát quy t nh thành l p theo
  5. xu t c a Thư ký y ban Giám sát ho c các y viên y ban Giám sát, tr giúp cho y ban Giám sát các v n v chuyên môn khi c n thi t; 3.2.2. Thành ph n c a H i ng chuyên môn g m có: Ch t ch H i ng là m t trong s các thành viên c a y ban Giám sát; các thành viên khác có th là y viên c a y ban Giám sát, các chuyên gia, i di n các h i ngh nghi p, i di n các cơ quan có liên quan khác; 3.2.3. H i ng chuyên môn t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v ư c giao theo Quy t nh thành l p. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a các thành viên y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn. 1. Ch t ch y ban Giám sát: 1.1. Lãnh o và i u hành chung m i ho t ng c a y ban Giám sát; 1.2. Ch o xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát, trình B trư ng B Xây d ng xem xét, phê duy t; 1.3. i u ph i các thành viên y ban trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v c a y ban Giám sát ã ư c B Xây d ng giao; 1.4. Ch trì l p k ho ch làm vi c c a y ban Giám sát theo t ng tháng, quý, năm và toàn b nhi m kỳ; 1.5. Ch o các ho t ng c th c a y ban Giám sát; trong trư ng h p c n thi t Ch t ch y ban có th y quy n m t ph n công vi c này cho Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát; 1.6. Ký T trình kèm theo d th o Quy ch ánh giá trình B Xây d ng thông qua, sau ó trình AAC phê duy t; 1.7. Ký văn b n g i AAC kèm theo các h sơ xin ăng ký là AA ã ư c y ban Giám sát xem xét, thông qua; 1.8. Ký ho c y quy n Phó Ch t ch thư ng tr c ký các quy t nh thành l p, ki n toàn, b sung thành viên Ban thư ký, các H i ng chuyên môn; 1.9. Ký các báo cáo nh kỳ, báo cáo t xu t v tình hình ho t ng c a y ban Giám sát, tình hình xây d ng và phát tri n ăng b Ki n trúc sư ASEAN (AAR) t i Vi t Nam g i B Xây d ng và AAC; 1.10. Là i di n chính th c c a y ban Giám sát c a Vi t Nam tham gia trong AAC, trư ng h p không th tham gia thì ư c quy n c m t thành viên khác c a y ban Giám sát làm i di n chính th c; ư c quy n c , theo xu t c a các thành viên y ban Giám sát, t i a 03 thành viên c a y ban Giám sát làm i di n tham gia các cu c h p c a AAC;
  6. 1.11. Ch u trách nhi m trư c B trư ng B Xây d ng, trư c AAC và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a y ban Giám sát; 2. Phó ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát: 2.1. Ch u trách nhi m i u hành m t s công vi c c th c a y ban Giám sát theo s phân công c a y ban Giám sát và y quy n c a Ch t ch y ban Giám sát; 2.2. Thay m t Ch t ch y ban Giám sát tr c ti p i u hành ho t ng c a y ban khi Ch t ch v ng m t theo s y quy n c a Ch t ch y ban Giám sát. 3. Thư ký y ban Giám sát: 3.1. i u ph i và th c hi n các công vi c thư ký c a y ban Giám sát; 3.2. Th c hi n nhi m v c a Trư ng ban thư ký, i u hành Ban thư ký th c hi n các nhi m v giúp vi c cho y ban Giám sát; 3.3. V i s tr giúp c a Ban thư ký, chuNn b các lo i tài li u, s li u, báo cáo ph c v cho các ho t ng c a y ban Giám sát; 3.4. V i s tr giúp c a Ban thư ký, duy trì ăng b Ki n trúc sư ASEAN (AAR) t i Vi t Nam. 4. Các y viên y ban Giám sát: Các y viên y ban th c hi n các công vi c c th theo phân công và theo Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban Giám sát, bao g m: 4.1. Các công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a y ban Giám sát theo s phân công c a y ban Giám sát ho c Ch t ch y ban Giám sát; 4.2. Tham gia so n th o k ho ch làm vi c, k ho ch phát tri n và qu n lý kinh phí ho t ng c a y ban Giám sát; 4.3. Tham gia so n th o Quy ch t ch c và ho t ng c a y ban Giám sát; 4.4. Tham gia so n th o Quy ch ánh giá, trong ó quy nh c th các tiêu chí ánh giá và quy trình ánh giá i v i các Ki n trúc sư c a Vi t Nam mong mu n ư c ăng ký là AA; 4.5. Th c hi n nhi m v Ch t ch H i ng chuyên môn theo Quy t nh c a Ch t ch y ban Giám sát ho c Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát, i u hành H i ng chuyên môn th c hi n các nhi m v giúp vi c cho y ban Giám sát; 4.6. Ch ng (ho c v i s tr giúp c a H i ng chuyên môn) ki m tra và mb o các h sơ xin ăng ký ã th a mãn m i i u ki n theo quy nh;
  7. 4.7. Ch ng (ho c v i s tr giúp c a H i ng chuyên môn) ki m tra và m b o các thông tin trong ăng b AAR c a Vi t Nam là chính xác và ư c b sung, c p nh t thư ng xuyên; 4.8. ChuNn b các báo cáo v ho t ng c a y ban Giám sát. 5. Ban thư ký: Ban thư ký có nhi m v cung c p các tr giúp k thu t và th c hi n các công vi c hành chính cho y ban Giám sát, c th là: 5.1. ChuNn b tài li u, s li u, báo cáo cho các cu c h p c a y ban Giám sát; 5.2. Cung c p thông tin, hư ng d n các th t c c n thi t, ti p nh n h sơ c a các Ki n trúc sư Vi t Nam có nguy n v ng xin ư c ăng ký là AA; hư ng d n, tr giúp vi c duy trì ăng b AAR t i Vi t Nam; 5.3. Giúp vi c y ban Giám sát trong các lĩnh v c: t ch c, hành chính, qu n tr văn phòng; phát tri n và qu n lý s d ng ngu n nhân l c, tài chính; các v n liên quan n qu n lý h i viên ăng b AAR; 5.4. Th c hi n các nhi m v khác do y ban Giám sát ho c Ch t ch y ban Giám sát giao. i u 5. Ch làm vi c, hình th c ra quy t nh c a y ban Giám sát 1. Ch làm vi c: 1.1. Ch t ch, Phó Ch t ch thư ng tr c, Thư ký và các y viên y ban Giám sát làm vi c theo ch bán chuyên trách; 1.2. M t s v trí trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách, s còn l i là bán chuyên trách; Ch t ch y ban Giám sát quy t nh ho c y quy n Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát quy t nh nh ng v trí công tác trong Ban thư ký làm vi c theo ch chuyên trách. 2. Hình th c ra quy t nh: 2.1. y ban Giám sát th o lu n, b phi u ho c bi u quy t theo ch t p th (thi u s ph c tùng a s ) thông qua các quy t nh thu c thNm quy n c a y ban Giám sát, ã ư c quy nh trong Quy ch ánh giá, Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban Giám sát; trư ng h p s ngư i tán thành và s ngư i không tán thành b ng nhau thì Ch t ch y ban Giám sát là ngư i có quy n quy t nh cu i cùng; 2.2. Ch t ch y ban Giám sát ban hành quy t nh theo ch th trư ng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình i v i các v n thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban Giám sát quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy t nh này và các v n khác (n u có) ư c quy nh trong Quy ch T ch c và ho t ng c a y ban Giám sát;
  8. 2.3. Phó Ch t ch thư ng tr c y ban Giám sát ban hành quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trong vi c i u hành m t s công vi c c th c a y ban Giám sát theo s phân công c a y ban Giám sát và s y quy n c a Ch t ch y ban Giám sát. i u 6. i u ki n, phương ti n làm vi c, kinh phí ho t ng c a y ban Giám sát 1. y ban Giám sát ư c b trí văn phòng làm vi c và ư c trang b các phương ti n c n thi t làm vi c. 2. Kinh phí ho t ng: 2.1. Các ngu n thu: 2.1.1. Thu t ngu n kinh phí ư c Nhà nư c c p ho c h tr ; 2.1.2. Thu phí ăng b , bao g m c phí ăng ký ăng b l n u và phí duy trì ăng b thư ng niên; 2.1.3. Thu t ngu n h tr (n u có) c a các cơ quan c ngư i tham gia y ban Giám sát, Ban thư ký, các H i ng chuyên môn; 2.1.4. Thu t ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; 2.1.5. Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2.2. Các kho n chi: 2.2.1. Chi cho vi c u tư mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c; 2.2.2. Chi phí cho các ho t ng thư ng xuyên c a y ban Giám sát, Ban thư ký, các H i ng chuyên môn, trong ó bao g m c chi ti n lương cho các cán b chuyên trách và ph c p lương cho các cán b chuyên trách; 2.2.3. Chi cho vi c xây d ng, qu n lý h th ng cơ s d li u, cung c p thông tin v ăng b AAR c a Vi t Nam, trong ó bao g m c vi c xây d ng và duy trì trang thông tin i n t v ăng b AAR c a Vi t Nam; 2.2.4. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong giai o n m i thành l p, trư c khi y ban Giám sát xây d ng và b o m các ngu n l c ho t ng, các cơ quan c ngư i tham gia y ban Giám sát có trách nhi m h tr v i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng cho y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn, c th là: 3.1. B Xây d ng có trách nhi m h tr và b o m v văn phòng làm vi c c a y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn;
  9. 3.2. Các ơn v c ngư i tham gia y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn h tr vi c chi tr ti n lương, ph c p lương, chi phí i l i, chi phí văn phòng cho các cán b ư c ơn v tham gia y ban Giám sát, Ban thư ký, H i ng chuyên môn. 4. y ban Giám sát có trách nhi m l p k ho ch xây d ng và b o m i u ki n, phương ti n làm vi c và kinh phí ho t ng trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. i u 7. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : Ki n trúc Quy ho ch, H p tác qu c t , T ch c cán b ; Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Ch t ch và các thành viên c a y ban Giám sát ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - H i KTS VN, H i QHPT ô th VN, Trư ng H KT HN, Nguy n H ng Quân Vi n KTQH T&NT; - Website B Xây d ng; - Lưu VP, V KTQH, HTQT, TCCB (3b). PH L C 1 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN Y BAN GIÁM SÁT C A VI T NAM TH C HI N TH A THU N TH A NH N L N NHAU V DNCH V KI N TRÚC TRONG ASEAN (Kèm theo Quy t nh s 815/Q -BXD ngày 06 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng) 1. Bà Phan M Linh – V trư ng V Ki n trúc quy ho ch xây d ng, B Xây d ng, Ch t ch y ban; 2. Ông Nguy n Văn T t - y viên Thư ng v Ban Ch p hành H i Ki n trúc sư Vi t Nam, Phó Ch t ch thư ng tr c; 3. Ông Nguy n M nh Thu - y viên Ban ch p hành H i Ki n trúc sư Vi t Nam, y viên; 4. Ông Nguy n T Lăng – Phó Hi u trư ng Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i, y viên;
  10. 5. Ông Lê H ng K - y viên oàn Ch t ch H i Quy ho ch Phát tri n ô th Vi t Nam, y viên; 6. Bà Nguy n Th Hà Anh – Chuyên viên V Ki n trúc quy ho ch xây d ng, B Xây d ng, y viên Thư ký; 7. Bà Ph m Thúy Hi n, Trư ng phòng Nghiên c u, Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn, y viên. Danh sách này có: 07 ngư i.
Đồng bộ tài khoản