Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH --------- ------- S : 82/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V S A I, B SUNG KHO N 2 I U 10 C A QUY NNH BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 17/2008/Q -UBND NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Thông tư liên t ch s 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính và B Tài nguyên Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Công văn s 4531/BTNMT-TCQL D ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c tr l i vư ng m c khi xác nh t nông nghi p xen k trong khu dân cư; Căn c K t lu n s 38-KL/TU ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Ban Thư ng v Thành yv t nông nghi p xen k trong khu dân cư; t vư n, ao li n k v i t trong khu dân cư tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Liên S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 11575/TT-TC-TNMT ngày 21 tháng 11 năm 2008; ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 3767/STP-VB ngày 29 tháng 11 năm 2008 và ngh c a S Tài chính t i T trình s 11785/TT-STC-BVG ngày 01 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH : i u 1. S a i, b sung kho n 2 i u 10 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh, c th như sau:
  2. “2. i v i t nông nghi p xen k trong khu dân cư; t vư n, ao li n k v i t trong khu dân cư: tính b i thư ng theo giá t nông nghi p cùng lo i (giá t do y ban nhân dân thành ph quy nh và công b hàng năm) và ư c h tr thêm b ng ti n v i m c b ng 40% giá t tính b i thư ng có v trí li n k , nhưng t ng m c b i thư ng và h tr không vư t quá giá chuy n như ng quy n s d ng t cùng lo i th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng; trư ng h p giá t cùng lo i th c t chuy n như ng quy n s d ng t th p hơn t ng m c b i thư ng và h tr nêu trên, thì áp d ng theo giá th c t chuy n như ng quy n s d ng t ư c thNm nh, phê duy t. Di n tích t tính h tr th c hi n như sau: a) Là toàn b di n tích t nông nghi p không có nhà ; t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c công nh n là t thu c ph m vi các khu v c sau: - Trong ph m vi a gi i hành chính phư ng; - Trong ph m vi khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn ã ư c xác nh ranh gi i theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t; trư ng h p khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch ư c xét duy t thì xác nh theo ranh gi i c a th a t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư. b) i v i di n tích t vư n, ao th c t ang s d ng trong cùng th a t có nhà riêng l , nhà d c kênh mương, nhà d c tuy n ư ng giao thông không thu c các khu v c quy nh t i i m a kho n này thì di n tích t ư c tính h tr b ng ti n c a m i th a không quá năm (05) l n h n m c di n tích giao t quy nh t i kho n 2 i u 83 và kho n 5 i u 84 c a Lu t t ai t i th i i m có quy t nh thu h i t; c) i v i di n tích t thu c th a t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i các khu v c quy nh t i i m a kho n này thì di n tích ư c tính h tr b ng ti n c a m i th a t không quá năm (05) l n h n m c di n tích giao t quy nh t i kho n 2 i u 83 và kho n 5 i u 84 c a Lu t t ai t i th i i m có quy t nh thu h i t. d) i v i t nông nghi p có ngu n g c l n, chi m: không tính h tr theo t nông nghi p xen k ; ch tính h tr theo quy nh t i kho n 7 i u 7 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ”. i u 2. X lý chuy n ti p 1. i v i các d án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư trư c ngày Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c thi hành thì không áp d ng ho c i u ch nh theo Quy t nh này. 2. i v i các d án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư t ngày Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph có hi u l c thi hành thì x lý như sau:
  3. a) Trư ng h p các h dân ã nh n ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph có s ti n b i thư ng, h tr v t nông nghi p xen k trong khu dân cư; t vư n, ao li n k v i t trong khu dân cư nh hơn so v i quy nh t i Quy t nh này thì ư c xem xét tính h tr theo Quy t nh này; b) Trư ng h p chưa có quy t nh phê duy t và công b giá tr b i thư ng cho các h dân thì áp d ng theo Quy t nh này; 3. Trư ng h p c bi t, y ban nhân dân qu n-huy n có văn b n báo cáo, xu t c th t ng d án g i H i ng thNm nh b i thư ng thành ph có ý ki n trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th kho n 2 i u 10 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008. Các n i dung khác không c p trong Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, các t ch c, h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Tài nguyên - Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y (BT, PBT/TT); Nguy n Thành Tài - Thư ng tr c H ND thành ph ; - TTUB: CT các PCT; - Các Ban H ND thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng Chuyên viên, TMT (5); - Trung tâm Công báo; - Lưu : VT, ( TMT/C) L.
Đồng bộ tài khoản