Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 824/2002/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 03 năm 2002 QUY T Đ NH BAN HÀNH "QUY Đ NH V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG B NG ĐƯ NG B " B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam và V trư ng V Pháp ch - V n t i, QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh V n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng đư ng b ". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. Đi u 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B GTVT - Như đi u 3; TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph (VP, Công báo); - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ĐBVN; - S GTVT (GTCC); - Lưu: HC, PCVT. Ph m Th Minh QUY Đ NH V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG B NG ĐƯ NG B " (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 03 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh
  2. Văn b n này quy đ nh v vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng phương ti n đư ng b trên h th ng đư ng b nư c CHXHCN Vi t Nam. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan đ n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng. 2. Trong trư ng h p đi u ư c qu c t liên quan đ n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng đư ng b mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác v i Quy đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân v n chuy n T ch c, cá nhân v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b ng đư ng b ph i th c hi n các quy đ nh sau: 1. Đư c cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng b có th m quy n c p phép. 2. Khi v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i tuân theo các quy đ nh đư c ghi trong gi y phép. Đi u 4. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Ch phương ti n" là t ch c, cá nhân đ ng tên s h u ho c s d ng phương ti n. 2. "Bên v n t i" là bên nh n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng. 3. "Bên có hàng" là bên thuê v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng. 4. "T ng tr ng t i" g m t tr ng c a xe và tr ng lư ng c a hàng. Chương 2 V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG Đi u 5. Hàng siêu trư ng, siêu tr ng 1. Hàng siêu trư ng là hàng có kích thư c th c t m i ki n hàng không tháo r i ra đư c khi x p lên phương ti n đư ng b có: Chi u r ng trên 2,5 mét; Ho c chi u cao trên 4,2 mét tính t m t đ t; Ho c chi u dài trên 20 mét. 2. Hàng siêu tr ng là hàng có tr ng lư ng th c t m i ki n hàng không tháo r i ra đư c trên 30 t n. Đi u 6. Phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng
  3. 1. Phương ti n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i có tr ng t i, kích thư c phù h p v i ki n hàng v n chuy n. Trong trư ng h p c n thi t có th gia c tăng cư ng kh năng ch u t i c a phương ti n nhưng ph i theo thi t k đư c duy t. 2. Có gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng còn hi u l c. Đi u 7. Trách nhi m c a bên có hàng 1. Thông báo cho bên v n t i v tr ng lư ng, kích thư c hàng và đ a đi m x p d hàng. 2. Ch u trách nhi m v nhãn hi u g i hàng (tên, đ a ch nơi g i, nơi nh n, tr ng lư ng, kích thư c, phư ng pháp x p d , yêu c u b o qu n…). Ký hi u dùng cho b o qu n, x p d áp d ng theo thông l qu c t và quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 3. Ph i h p đ y đ v i bên v n t i gi i quy t các vư ng m c phát sinh trong khi th c hi n v n chuy n. Đi u 8. Trách nhi m c a bên v n t i 1. Có đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t và đ đi u ki n kinh doanh theo Ngh đ nh s 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 c a Chính ph "v đi u ki n kinh doanh v n t i b ng ôtô". 2. Có đ đ i ngũ lái xe, cán b k thu t, công nhân hành ngh đ s d ng phương ti n và các thi t b chuyên dùng. 3. Ch trì và ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng phương án v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng b o đ m an toàn cho ngư i, hàng và công trình giao thông. N i dung ch y u c a phương án g m: - Kh o sát hành trình ch y xe: tuy n đư ng, đo n đư ng, c u, phà đư c đi. - V trí, đ a hình nơi x p d . - Yêu c u h tr hư ng d n đ m b o an toàn giao thông trên đư ng khi phương ti n v n chuy n đi qua. - T c đ xe đi, gi đi, đi m đ … Vi c kh o sát, thi t k nh m gia c tăng cư ng năng l c ch u t i và kh năng thông qua c a đư ng b ph i đư c cơ quan qu n lý đư ng b ch p thu n. 4. Th c hi n vi c v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng theo h p đ ng đã ký k t v i bên có hàng. Đi u 9. X p d hàng siêu trư ng, siêu tr ng Vi c x p d hàng do Bên v n t i và Bên có hàng th a thu n th c hi n nhưng ph i tuân th đúng ch d n v b o qu n và x p d theo quy đ nh c a Bên có hàng. Chương 3
  4. C P PHÉP V N CHUY N HÀNG SIÊU TRƯ NG, SIÊU TR NG Đi u 10. C p phép v n chuy n Vi c c p phép v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư s 21/2001/TT-BGTVT ngày 10/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i "Hư ng d n vi c lưu hành xe quá t i, quá kh , xe bánh xích trên đư ng b ". Đi u 11. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m Vi c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m Quy đ nh này đư c th c hi n theo các quy đ nh hi n hành v thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. Chương 4 HI U L C THI HÀNH Đi u 12. Quy đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy đ nh này đ u b bãi b ./. KT. B TRƯ NG B GTVT TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản