Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 83/2006/ Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V KHUY N KHÍCH U TƯ B N BÃI V N T I Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh và s a i b sung chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i); Căn c Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 2003 và Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph quy nh và s a i b sung chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Theo ngh c a S Giao thông-Công chính t i Công văn s 436/SGTCC-VTCN ngày 03 tháng 5 năm 2006; QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này, Quy nh v khuy n khích u tư b n bãi v n t i ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i (10) ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 135/2004/Q -UB ngày 17 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v khuy n khích u tư, khai thác b n bãi v n t i ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh; bãi b các quy nh khác c a y ban nhân dân thành ph trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c H ND thành ph ; PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, các PCT; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i TP
  2. - y ban MTTQVN thành ph ; - VPH -UB : Các PVP ; Các T NCTH; - Lưu ( T-Thg) D. Nguy n Văn ua QUY NNH V KHUY N KHÍCH U TƯ B N BÃI V N T I Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s : 83/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích Quy nh khuy n khích u tư b n bãi v n t i ư ng b trên a bàn thành ph H Chí Minh nh m thúc Ny phát tri n nhanh và qu n lý t t quá trình u tư h th ng b n bãi v n t i trên a bàn thành ph H Chí Minh b ng các chính sách khuy n khích, huy ng các ngu n l c xã h i tham gia u tư xây d ng, cung ng d ch v b n bãi v n t i. i u 2. i tư ng, ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này áp d ng cho các doanh nghi p ư c thành l p theo pháp lu t (sau ây g i là nhà u tư) có ăng ký kinh doanh trong lãnh v c b n bãi v n t i ư ng b khi ti n hành u tư các b n, bãi v n t i ư ng b ư c cơ quan có thNm quy n cho phép, bao g m: a) Bãi k thu t h u c n cho xe buýt và u m i trung chuy n khách i xe buýt; b) B n xe khách liên t nh; c) Bãi u xe t i và i m trung chuy n hàng hóa; d) Bãi u xe n i ô thành ph ; e) Bãi u xe t i c a ngõ thành ph . 2. Vi c u tư các b n bãi v n t i ư ng b t i Kho n 1 i u 2 Quy nh này c a nhà u tư nư c ngoài không thu c di n i u ch nh theo Quy nh này và ư c th c hi n theo pháp lu t u tư hi n hành t i Vi t Nam. 3. Các trư ng h p u tư, khai thác sau ây không thu c di n i tư ng áp d ng Quy nh này: a) Các i m u xe công c ng;
  3. b) Các bãi u xe thu c các ngành công an, qu c phòng s d ng cho m c ích an ninh, qu c phòng; c) Các bãi u xe ch ph c v n i b trong khuôn viên các cơ quan hành chính s nghi p, doanh nghi p, khu ch xu t, khu công nghi p; d) Các bãi u xe ch dành riêng cho mô tô, xe g n máy. i u 3. Ch c năng và v trí b n bãi v n t i ư ng b 1. Bãi k thu t h u c n cho xe buýt là a i m lưu u, b o dư ng xe buýt sau th i gian ph c v trên tuy n; ư c b trí khu v c g n u, cu i các tuy n xe buýt. 2. B n u m i trung chuy n khách i xe buýt là nơi ón, tr khách, ti p chuy n khách c a các tuy n xe buýt và các phương th c v n t i khác. 3. B n xe khách liên t nh là a i m có cơ s v t ch t k thu t và d ch v ph c v khách i và n trên các tuy n c nh, t thành ph H Chí Minh n các a phương khác trên c nư c; ư c b trí trên các tr c c a ngõ chính ra vào thành ph . 4. Bãi u xe t i và i m trung chuy n hàng hóa là a i m lưu u xe t i và cung ng d ch v kho bãi, trung chuy n hàng hóa ư ng b ; ư c b trí bên ngoài ho c trên tuy n ư ng vành ai s 2 thành ph . 5. Bãi u xe n i ô thành ph là a i m làm d ch v cung ng ch u và gi h xe ô tô (có th dành m t ph n di n tích nh gi h mô tô, xe g n máy ho c thương m i d ch v khác), g m các lo i như nhà u xe cao t ng, bãi u xe trên m t t, bãi u xe ng m dư i m t t; trên a bàn các qu n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Phú Nhu n, Bình Th nh, Gò V p, Tân Bình và Tân Phú. 6. Bãi u xe t i c a ngõ thành ph là a i m làm d ch v cung ng ch u và gi h xe ô tô, mô tô, xe g n máy t i các c a ngõ khách chuy n sang s d ng phương ti n v n t i công c ng vào thành ph , h n ch lưu lư ng xe vào n i ô; ư c b trí n m trên các tr c ư ng chính (qu c l , t nh l ) t i a bàn các qu n 12, Bình Tân, Th c, huy n Hóc Môn, C Chi, Nhà Bè, C n Gi và Bình Chánh. i u 4. Qu n lý Nhà nư c B n bãi v n t i ư ng b là cơ s k thu t h t ng giao thông v n t i c a thành ph do ngành Giao thông v n t i th ng nh t qu n lý và ho t ng theo các quy nh chuyên ngành. Các nhà u tư tham gia u tư và khai thác b n bãi v n t i ư ng b ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v u tư, khuy n khích u tư trong nư c và các quy nh chuyên ngành. Chương 2: QUY HO CH B N BÃI V N T I Ư NG B VÀ I U KI N THAM GIA U TƯ i u 5. Quy ho ch b n bãi v n t i ư ng b
  4. 1. S Giao thông-Công chính có trách nhi m ph i h p v i các s -ban-ngành ch c năng c a thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n l p quy ho ch chi ti t (ng n h n và dài h n) v b n bãi v n t i ư ng b trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và công b các nhà u tư bi t, tham gia u tư, khai thác. 2. i v i các bãi u xe n i ô và các c a ngõ thành ph , ngoài các i m ư c quy ho ch, nhà u tư có th xu t y ban nhân dân thành ph xem xét ch p thu n cho u tư t i các v trí khác n u xét th y phù h p v i c nh quan khu v c, không gây ách t c giao thông, không làm nh hư ng n vi c phát tri n h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i khác và ch u tư t thu x p s d ng t h p pháp. i u 6. i u ki n tham gia u tư tham gia u tư, nhà u tư ph i: 1. Có ăng ký kinh doanh ngành ngh theo úng n i dung u tư. 2. a i m u tư n m trong danh m c quy ho ch ã ư c công b ho c ư c S Quy ho ch-Ki n trúc th a thu n b ng văn b n (trong trư ng h p b n bãi không có trong danh m c quy ho ch theo quy nh t i Kho n 1 i u 5 Quy nh này); n u cùng m t a i m u tư là t do Nhà nư c qu n lý và có t 02 nhà u tư tr lên ăng ký tham gia thì ph i t ch c u th u l a ch n ch u tư theo quy nh. 3. Thu x p v n u tư. 4. m b o các tiêu chuNn k thu t v xây d ng b n bãi, trong ó t l di n tích s d ng làm bãi u xe t t i thi u 70% quy mô b n bãi và t ch c giao thông c a b n bãi ph i k t n i phù h p v i h th ng giao thông khu v c; riêng i v i b n xe khách liên t nh, tùy theo quy mô di n tích, ph i b trí m t di n tích t phù h p làm b n u m i trung chuy n khách i xe buýt, t i thi u t 1.000m2 n 2.000m2. 5. Ho t ng u tư, kinh doanh theo úng m c tiêu m c ích u tư; s d ng t theo úng các quy nh chuyên ngành b n bãi v n t i ư ng b . i u 7. Th t c u tư Th t c u tư ư c ti n hành theo hai bư c: Bư c 1: Do S Giao thông-Công chính ch trì, h i ý ki n c a các s - ngành khác c a thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n liên quan (n u c n thi t) xem xét n i dung phương án u tư, năng l c c a ch u tư, s phù h p v i quy ho ch c a a i m u tư và các v n khác, báo cáo y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương, cho phép nhà u tư ư c l p D án u tư xây d ng công trình (ho c Báo cáo xây d ng công trình i v i d án thu c nhóm A). Bư c 2: Sau khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương, nhà u tư ph i ti n hành l p D án u tư xây d ng công trình (ho c Báo cáo xây d ng công trình g i B Xây d ng xem xét trình Chính ph cho phép u tư i v i d án thu c nhóm A); ng th i th c hi n vi c ăng ký ngành ngh theo úng m c tiêu u tư c a d án.
  5. i u 8. H sơ u tư: 1. Trư ng h p s d ng ngu n v n Nhà nư c : Th c hi n qu n lý d án u tư và xây d ng theo các quy nh hi n hành; 2. Trư ng h p s d ng các ngu n v n ngoài ngân sách Nhà nư c: Nhà u tư n p h sơ cho S K ho ch và u tư xem xét, trình y ban nhân dân thành ph ch p thu n u tư. H sơ g m có: a) Văn b n ngh c a nhà u tư tham gia d án b n bãi v n t i ư ng b ; b) B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký ngành ngh kinh doanh b n bãi v n t i ư ng b ; c) D án u tư xây d ng công trình kèm theo: - Văn b n y ban nhân dân thành ph ch p thu n cho phép nhà u tư ư c l p d án u tư xây d ng công trình ho c văn b n c a Th tư ng Chính ph cho phép u tư d án ( i v i d án nhóm A); - Văn b n th a thu n a i m c a S Quy ho ch-Ki n trúc trong trư ng h p a i m u tư không có trong danh m c quy ho ch; - Ch ng t ch ng minh quy n s d ng t iv i a i m u tư; - Văn b n th a thu n c a S Giao thông-Công chính v phương án t ch c giao thông phù h p v i h th ng giao thông khu v c; - Văn b n thNm nh Thi t k cơ s d án u tư c a S Xây d ng ho c c a B Xây d ng ( i v i d án nhóm A); - Văn b n th a thu n cho vay c a t ch c tín d ng khi thNm nh phương án tài chính và phương án tr n c a d án (trong trư ng h p d án s d ng v n c a các t ch c tín d ng); - Báo cáo tài chính c a doanh nghi p có xác nh n c a t ch c ki m toán trong 02 năm g n nh t ( i v i doanh nghi p ang ho t ng trên 02 năm) ho c c a năm trư c ( i v i doanh nghi p ho t ng chưa 02 năm). Chương 3: CÁC HÌNH TH C U TƯ VÀ NGHĨA V , QUY N L I C A NHÀ U TƯ i u 9. Hình th c u tư 1. Nhà u tư ư c quy n ch n l a hình th c u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và phù h p v i năng l c tài chính c a mình. 2. Trư ng h p cơ quan Nhà nư c có thNm quy n không cho phép chuy n như ng quy n s d ng t c a Nhà nư c, các d án u tư s d ng m t t thu c nhà nư c qu n lý ph i áp d ng hình th c u tư B.O.T. 3. Th i gian th c hi n các d án u tư có s d ng lòng t không quá 50 năm. i u 10. Nghĩa v c a nhà u tư Nhà u tư có nghĩa v :
  6. 1. m b o th i gian u tư theo ti n ã ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c. D án u tư ph i ư c kh i công xây d ng trong vòng 12 (mư i hai) tháng k t ngày ư c c p thNm quy n ch p thu n u tư d án theo quy nh t i Kho n 2 i u 8 Quy nh này; quá th i h n trên, n u không ư c cơ quan thNm quy n cho phép gia h n b ng văn b n, d án ương nhiên không còn giá tr th c hi n. 2. Ch p hành y các nghĩa v ư c quy nh theo pháp lu t u tư hi n hành t i Vi t Nam, Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành trong và sau u tư. 3. Không s d ng các b n bãi ư ng b ã u tư theo b n Quy nh này vào m c ích khác, trái v i m c ích c a d án. i u 11. Quy n l i c a nhà u tư Nhà u tư ư c quy n: 1. ư c hư ng ch ưu ãi u tư theo pháp lu t u tư hi n hành t i Vi t Nam; theo quy nh t i Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 2003, Ngh nh s 152/2004/N -CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. ư c khai thác b n bãi v n t i ư ng b theo th i h n quy nh, thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i các a i m ư c quy ho ch làm bãi u xe là t do nhà nư c qu n lý, nhà u tư có th thuê t xây d ng b n bãi v n t i ư ng b theo ơn giá hi n hành c a thành ph và không ư c h tr lãi vay. 3. ư c mi n n p ti n chuy n m c ích s d ng t i v i các d án s d ng t nông nghi p xây d ng b n bãi v n t i ư ng b trong th i h n ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n u tư. 4. Trong trư ng h p v trí b n bãi chưa có ư ng giao thông ra vào, sau khi nhà u tư th c hi n xong công tác gi i phóng m t b ng cho d án và bàn giao ph n di n tích t xây d ng ư ng, nhà nư c s u tư xây d ng h t ng giao thông và hoàn tr chi phí b i thư ng gi i t a ph n di n tích t làm ư ng cho nhà u tư. 5. Chính sách h tr lãi vay c a thành ph : Các d án hoàn thành ưa vào v n hành, khai thác trư c năm 2010, nhà u tư ư c ngân sách thành ph h tr lãi vay trong th i gian vay v n nhưng t i a không quá 10 (mư i) năm như sau: a) H tr 10%/năm i v i các d án u tư xây d ng bãi k thu t h u c n cho xe buýt, b n u m i trung chuy n khách i xe buýt có quy mô: - Bãi k thu t h u c n cho xe buýt có di n tích t t i thi u là 10.000m2 t i các qu n 2, qu n 7, qu n 8, qu n 9, qu n 12, Bình Tân, Th c, huy n Hóc Môn, C Chi, C n 2 Gi và Bình Chánh, và 2.000m i v i các qu n còn l i. Các trư ng h p bãi có di n tích nh hơn quy nh này ph i ư c s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph b ng văn b n.
  7. -B n u m i trung chuy n khách i xe buýt có di n tích t t i thi u là 1.000m2. b) H tr 9%/năm i v i các d án u tư bãi u xe t i và i m trung chuy n hàng hóa có quy mô di n tích t t i thi u là 20.000m2 . c) H tr 8%/năm i v i các d án u tư b n xe khách liên t nh, bãi u xe cao t ng ho c trên m t t trong n i ô thành ph , bãi u xe t i c a ngõ thành ph , có quy mô: - B n xe khách liên t nh có di n tích t t i thi u là 10.000m2. - Bãi u xe cao t ng ho c trên m t t n i ô thành ph có di n tích t t i thi u là 1.000m2 trên a bàn các qu n 1, qu n 3, qu n 4, qu n 5, qu n 6, qu n 10, qu n 11, Phú Nhu n, Bình Th nh và có di n tích t t i thi u là 2.000m2 trên a bàn các qu n 2, qu n 7, qu n 8, qu n 9, Gò V p, Tân Bình và Tân Phú. - Bãi u xe t i c a ngõ thành ph có di n tích t t i thi u là 3.000m2. d) H tr 3%/năm và ư c mi n toàn b ti n s d ng lòng t i v i các d án u tư bãi u xe ng m dư i m t t. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 12. Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m gi i quy t các th t c liên quan n u tư b n bãi v n t i ư ng b cho các nhà u tư úng th i gian quy nh. i u 13. Giao S Giao thông-Công chính theo dõi t ng h p, báo cáo tình hình th c hi n, xu t bi n pháp gi i quy t các vư ng m c và nh ng n i dung c n i u ch nh (n u có) trong quá trình th c hi n Quy nh này, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ./.
Đồng bộ tài khoản