Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định về Thanh tra Vệ sinh lao động" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 831/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 3 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 831/2001/Q -BYT NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V THANH TRA V SINH LAO NG" B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân, B Lu t Lao ng và Pháp l nh Thanh tra. Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh nh s 61/1998/N -CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph v công tác thanh tra, ki m tra i v i các doanh nghi p. Căn c Quy t nh c a B trư ng B Y t s 332/BYT-Q ngày 3/3/1997 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Thanh tra V sinh. Theo ngh c a Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v thanh tra V sinh lao ng". i u 2. Thanh tra B Y t có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng, các V trư ng, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm B Y t , Th trư ng các ơn v thu c B Y t và Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký) QUY T NNH
  2. V THANH TRA V SINH LAO NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 831/2001/Q -BYT ngày 19 tháng 03 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: Quy nh này quy nh v thanh tra vi c ch p hành nh ng quy nh c a pháp lu t v v sinh lao ng c a các t ch c và cá nhân (g i chung là cơ s ) có s d ng lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng bao g m: - Các doanh nghi p Nhà nư c. - Các doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c các thành ph n kinh t khác. - Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao. - Các cơ quan hành chính s nghi p, các cơ s kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính s nghi p, oàn th , t ch c chính tr xã h i (tr các i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 191 B Lu t Lao ng, bao g m các lĩnh v c phóng x , thăm dò, khai thác d u khí, các phương ti n v n t i ư ng s t, ư ng thu , ư ng b , ư ng hàng không và các l c lư ng vũ trang). 2. Trách nhi m t ch c vi c thanh tra v sinh lao ng: Thanh tra B Y t (Thanh tra v sinh) có trách nhi m tham mưu giúp B trư ng B Y t t ch c thanh tra v sinh lao ng trên a bàn c nư c. Thanh tra S Y t (Thanh tra v sinh) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là t nh) có trách nhi m tham mưu giúp Giám c S Y t t nh t ch c thanh tra v sinh lao ng trong ph m vi lãnh th t nh thu c quy n qu n lý. 3. i u ki n ti n hành thanh tra v sinh lao ng: Vi c thanh tra v sinh lao ng ch ư c ti n hành khi có m t trong các i u ki n sau: - K ho ch công tác thanh tra v sinh lao ng ư c c p có thNm quy n phê duy t. - K ho ch phúc tra v sinh lao ng ã ư c quy nh t i k t lu n ho c biên b n thanh tra c a cu c thanh tra trư c ó li n k . - ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh vi ph m pháp lu t v v sinh lao ng. Nh ng v vi c do Th trư ng cơ quan c p trên giao.
  3. - Do t ch c Thanh tra ho c Thanh tra viên xu t khi phát hi n th y có vi ph m pháp lu t v sinh lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Th trư ng cơ quan qu n lý Nhà nư c cùng c p 4. Các hình th c thanh tra: Thanh tra nh kỳ theo k ho ch. Thanh tra t xu t gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh vi ph m pháp lu t v sinh lao ng ho c th c hi n nhi m v do c p trên giao. - Phúc tra. Chương 2 QUY TRÌNH TI N HÀNH THANH TRA V SINH LAO NG BƯ C 1 CHU N BN THANH TRA 1. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan Thanh tra: 1.1. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra. Chánh Thanh tra B Y t căn c vào hư ng d n c a T ng Thanh tra Nhà nư c và yêu c u công tác c a B Y t có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra v sinh lao ng, trình B trư ng B Y t phê duy t. Chánh Thanh tra S Y t t nh căn c vào hư ng d n c a Thanh tra B Y t , Thanh tra Nhà nư c t nh và yêu c u công tác c a S Y t có trách nhi m xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra v sinh lao ng, trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh phân c p c a a phương. N i dung k ho ch thanh tra ph i xác nh rõ m c ích, yêu c u, n i dung, i tư ng, phương pháp thanh tra, th i gian thanh tra, cơ s v t ch t, kinh phí th c hi n. 1.2. Ban hành Quy t nh Thanh tra: Căn c k ho ch công tác thanh tra v sinh lao ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, Chánh Thanh tra B Y t , Chánh Thanh tra S Y t trình B trư ng B Y t , Giám c S Y t ban hành Quy t nh thanh tra ho c t ban hành Quy t nh thanh tra theo quy nh phân c p. N i dung Quy t nh thanh tra ph i ghi rõ: + Căn c ban hành Quy t nh thanh tra. + Ch c danh c a ngư i ban hành Quy t nh thanh tra. + N i dung và i tư ng thanh tra. + Danh sách và ch c v các thành viên oàn Thanh tra.
  4. + Nhi m v , quy n h n c a oàn Thanh tra, nhi m v c a các ơn v chuyên môn k thu t trong vi c o, ki m tra các y u t môi trư ng lao ng. + Quy n và nghĩa v c a cơ s ư c thanh tra. + Th i gian thanh tra và vi c t ch c th c hi n. 2. Trách nhi m c a Trư ng oàn Thanh tra: Sau khi có quy t nh thanh tra, Trư ng oàn Thanh tra ph i ti n hành công tác chuNn b bao g m: 2.1. Tri u t p h p oàn Thanh tra, quán tri t m c tiêu, yêu c u, nhi m v , n i dung, i tư ng, th i gian thanh tra cho m i thành viên trong oàn. 2.2. B trí l c lư ng, phân công nhi m v c th cho t ng thành viên trong oàn. Trư ng h p c n o, ki m tra các y u t môi trư ng lao ng: - Trư ng oàn Thanh tra c a B Y t ngh Chánh Thanh tra B Y t trình B trư ng B Y t trưng t p các cơ quan chuyên môn, k thu t v v sinh lao ng c a B Yt ,S Yt th c hi n. - Trư ng oàn Thanh tra c a S Y t ngh Chánh Thanh tra S Y t trình Giám c S Y t trưng t p các cơ quan chuyên môn, k thu t v v sinh lao ng c a S Y t th c hi n. N u Trung tâm Y t d phòng/trung tâm Y t lao ng t nh không kh năng th c hi n vi c o ki m tra các y u t môi trư ng lao ng thì S Y t ư c m i các Vi n trong h Y t d phòng c a B Y t có ch c năng o ki m các y u t môi trư ng lao ng ho c các Trung tâm Y t lao ng ngành ã ư c B Y t cho phép o ki m môi trư ng lao ng ti n hành o. - Tìm hi u, thu th p tài li u v tình hình ho t ng c a i tư ng thanh tra và các văn b n pháp lu t, các tiêu chuNn v sinh lao ng ph c v cho vi c thanh tra. - Xây d ng cương, k ho ch c th cho cu c thanh tra. - Căn c vào Quy t nh thanh tra và k ho ch c th c a oàn, Trư ng oàn có trách nhi m g i thông báo và cương thanh tra cho cơ s trư c khi oàn Thanh tra n làm vi c ít nh t 7 ngày (tr trư ng h p thanh tra t xu t). Thông báo thanh tra ph i ghi rõ ch cơ s có trách nhi m báo cáo b ng văn b n vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v sinh lao ng, chương trình và th i gian làm vi c c a oàn Thanh tra, thành ph n tham d c a cơ s (ch cơ s các b ph n ch c năng liên quan). BƯ C 2 TI N HÀNH THANH TRA 1. Công b Quy t nh thanh tra:
  5. Khi b t u cu c thanh tra, Trư ng oàn ph i làm vi c v i ch cơ s ư c thanh tra và các cá nhân có liên quan n n i dung cu c thanh tra công b Quy t nh Thanh tra. 2. Báo cáo c a ch cơ s v vi c th c hi n pháp lu t v sinh lao ng. Sau khi công b Quy t nh thanh tra, Trư ng oàn Thanh tra yêu c u ch cơ s báo cáo vi c th c hi n pháp lu t v sinh lao ng c a cơ s theo cương thanh tra ã g i trư c (trư ng h p thanh tra t xu t thì không nh t thi t ph i có cương thanh tra mà Trư ng oàn yêu c u ch cơ s báo cáo nh ng v n thu c n i dung thanh tra ư c ghi trong Quy t nh Thanh tra) và yêu c u cơ s xu t trình các tài li u v v sinh lao ng oàn ki m tra. 3. Ki m tra h sơ, tài li u v sinh lao ng. Căn c c i m ho t ng, vi c ch p hành nh ng quy nh v sinh lao ng c a cơ s , k t qu th c hi n và nh ng t n t i c a cơ s i v i các ki n ngh c a oàn Thanh tra, ki m tra trư c ó li n k mà oàn t p trung ki m tra m t s hay toàn b h sơ, tài li u v sinh lao ng theo yêu c u c a cu c thanh tra (ph l c 1). 4. Ki m tra hi n trư ng: 4.1. Yêu c u: - Xác minh th c ch t nh ng n i dung báo cáo c a cơ s . - Xem xét, ánh giá th c ch t vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v sinh lao ng c a cơ s t i hi n trư ng. Tuỳ theo m t b ng, quy mô s n xu t, ho t ng c a cơ s mà Trư ng oàn có th b trí thành m t oàn hay chia thành t ng nhóm nh ki m tra nhưng m i nhóm ít nh t ph i có 2 ngư i và ph i có i di n c a cơ s i cùng. 4.2. N i dung ki m tra t i hi n trư ng (ph l c 2). Vi c t ch c ki m tra t i hi n trư ng ph i ư c ti n hành t t c các khu v c s n xu t, làm vi c c a cơ s nhưng c n t p trung vào các khu v c có nhi u y u t nguy hi m, c h i. BƯ C 3 K T THÚC CU C THANH TRA 1. T ng h p tình hình. Trư ng oàn Thanh tra yêu c u các nhóm, các thành viên c a oàn báo cáo k t qu ki m tra theo n i dung ư c phân công thư ký t ng h p và Trư ng oàn Thanh tra vi t k t lu n ho c biên b n thanh tra. 2. D th o k t lu n ho c biên b n thanh tra: 2.1. Th t c hành chính c n ghi rõ :
  6. - Các căn c pháp lu t ti n hành cu c thanh tra. - Th i gian ti n hành thanh tra. - Danh sách, ch c v các thành viên oàn Thanh tra. - i bi u tham d (n u có). - Tên và a ch cơ s ư c thanh tra. - Tên c a ch cơ s ho c ngư i i di n h p pháp c a ch cơ s ư c thanh tra. 2.2. N i dung và k t qu thanh tra: Ghi y , chi ti t vi c th c hi n c a cơ s i v i t ng i u kho n c a lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t v v sinh lao ng. 2.3. K t lu n thanh tra: Trên cơ s k t qu thanh tra, căn c vào quy nh c a pháp lu t v v sinh lao ng, oàn Thanh tra ưa ra k t lu n vi c ch p hành c a cơ s v v sinh lao ng. K t lu n thanh tra c n nêu rõ: Nh ng i u kho n c a lu t ã ư c cơ s th c hi n. Nh ng i u kho n c a lu t chưa ư c cơ s th c hi n ho c th c hi n nhưng chưa y . i v i nh ng i u kho n c a lu t theo báo cáo c a cơ s ã th c hi n nhưng qua ki m tra tài li u ho c ki m tra th c t không có b ng ch ng ch ng minh báo cáo c a cơ s là úng thì coi như chưa th c hi n. D th o k t lu n ho c biên b n thanh tra ph i ư c các thành viên c a oàn th o lu n, th ng nh t. Trư ng h p có nh ng ý ki n khác nhau trong oàn thì Trư ng oàn k t lu n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t nh thanh tra. 2.4. Ki n ngh c a oàn Thanh tra: Căn c k t qu ki m tra t i cơ s , oàn Thanh tra xu t các ki n ngh c th cơ s kh c ph c nh ng t n t i. 2.5. X lý c a oàn Thanh tra: Căn c tính ch t, m c hành vi vi ph m c a cơ s , oàn Thanh tra ti n hành x lý ho c ki n ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i v i các hành vi vi ph m ph i x lý b ng hình th c c nh cáo ho c ph t ti n thì oàn Thanh tra ph i l p biên b n theo m u biên b n vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v Y t ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 1416/BYT-Q ngày 22 tháng 8 năm 1996 nhưng trong k t lu n ho c biên b n thanh tra ph i ghi tóm t t hành vi vi ph m và hình th c x lý ho c ki n ngh x lý c a oàn Thanh tra. 3. Công b d th o k t lu n ho c biên b n thanh tra:
  7. D th o k t lu n ho c biên b n thanh tra và biên b n vi ph m hành chính (n u có) ph i ư c công b t i cu c h p gi a oàn Thanh tra v i ch cơ s và các b ph n ch c năng liên quan theo các bư c sau: - Trư ng oàn Thanh tra c k t lu n ho c biên b n thanh tra, biên b n vi ph m hành chính (n u có). - Ch cơ s phát bi u ý ki n v k t lu n, ki n ngh c a oàn Thanh tra ư c ghi trong k t lu n ho c biên b n thanh tra, biên b n vi ph m hành chính (n u có). Trư ng h p ch cơ s có nh ng ý ki n chưa nh t trí v i n i dung d th o k t lu n ho c biên b n thanh tra và biên b n vi ph m hành chính (n u có) thì ch cơ s có quy n ghi ý ki n c a mình vào ph n cu i c a k t lu n ho c biên b n thanh tra hay biên b n vi ph m hành chính nhưng v n ph i ký vào k t lu n ho c biên b n thanh tra và biên b n vi ph m hành chính (n u có). K t lu n ho c biên b n thanh tra, biên b n vi ph m hành chính (n u có) ph i ư c l p thành 02 b n có giá tr như nhau, m i bên gi m t b n. 4. H p oàn thanh tra ki m i m rút kinh nghi m. Sau khi k t thúc l thanh tra, Trư ng oàn Thanh tra ph i t ch c h p oàn rút kinh nghi m quá trình thanh tra, ánh giá m c hoàn thành nhi m v c a các thành viên trong oàn. 5. Báo cáo k t qu c a cu c thanh tra lên c p trên. Báo cáo c n nêu rõ: - Tình hình tri n khai ti n hành cu c thanh tra. - K t qu c a cu c thanh tra. - xu t ki n ngh c a oàn Thanh tra, ki n ngh c a cơ s ư c thanh tra. 6. Qu n lý và lưu tr h sơ thanh tra. T t c các h sơ, tài li u hình thành trong quá trình thanh tra ph i ư c b o qu n, khai thác theo úng quy nh c a pháp lu t v b o m t thông tin và h sơ lưu tr . 7. Trách nhi m ki m tra, ôn c vi c th c hi n các ki n ngh , quy t nh x lý vi ph m v v sinh lao ng i v i cơ s . Sau khi k t thúc vi c thanh tra t i cơ s , thanh tra B Y t , thanh tra S Y t ph i t ch c ôn c, ki m tra vi c th c hi n các ki n ngh ho c quy t nh x lý i v i các vi ph m v v sinh lao ng c a cơ s , trư ng h p cơ s không ch p hành ho c th c hi n không nghiêm ch nh các ki n ngh ho c quy t nh x lý c a oàn thanh tra ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì có th ti n hành các bi n pháp hành chính khác theo quy nh c a pháp lu t.
  8. PH L C 1 N I DUNG KI M TRA H SƠ, TÀI LI U V V SINH LAO NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 831/2001/Q -BYT ngày 19 tháng 03 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) A. Các văn b n pháp quy v t ch c B máy ho t ng b o h lao ng c a cơ s : 1. Quy t nh thành l p H i ng B o h lao ng. 2. Quy t nh công nh n m ng lư i an toàn v sinh viên. 3. B ng phân c p trách nhi m b o h lao ng. 4. Quy t nh thành l p i c p c u t i ch . B. K ho ch b o h lao ng c a cơ s C. Các h sơ qu n lý v sinh lao ng, qu n lý s c kho 1. H sơ v sinh lao ng. 2. K t qu o môi trư ng lao ng trong năm và các năm trư c. 3. Gi y ch ng nh n ư c s d ng các ch t có yêu c u nghiêm ng t v v sinh lao ng. 4. H sơ c p c u tai n n lao ng. 5. H sơ qu n lý s c kho và b nh t t ngư i lao ng: (khám s c kho tuy n d ng, khám s c kho nh kỳ, tình hình b nh t t trong quý, tình hình m và ngh vi c, qu n lý b nh mãn tính, di n bi n b nh ngh nghi p...) 6. H sơ cá nhân b nh ngh nghi p. 7. S theo dõi b i dư ng b ng hi n v t cho ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i. 8. S c p phát trang b b o h cá nhân. 9. Danh sách ngư i lao ng ư c hu n luy n v v sinh lao ng, c p c u tai n n lao ng (n i dung t p hu n, gi ng viên, ch ký c a h c viên). 10. K t qu t ki m tra v v sinh lao ng, ki m tra b o h lao ng c a cơ s . 11. K t qu th c hi n các ki n ngh c a oàn Thanh tra, ki m tra l n trư c li n k v v sinh lao ng. 12. Báo cáo nh kỳ v công tác b o h lao ng cho S Y t .
  9. 13. Các h sơ, tài li u khác v v sinh lao ng theo quy nh c a pháp lu t./. PH L C 2 N I DUNG KI M TRA HI N TRƯ NG V V SINH LAO NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 831/2001/Q -BYT ngày 19 tháng 03 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) 1. Ki m tra m t b ng t ng th c a cơ s , ánh giá tiêu chuNn kho ng cách v sinh gi a các khu v c làm vi c, s n xu t. 2. Ki m tra v sinh cơ s : Vi c b trí, s p x p v t tư, nguyên li u s n xu t, thi t b , máy t i nơi làm vi c; l i thoát khi x y ra s c các y u t c h i; phòng thay qu n áo, t ng qu n áo... 3. Ki m tra các bi n pháp k thu t v sinh lao ng. 4. Ki m tra các n i quy, quy nh c a cơ s v công tác b o m v sinh lao ng (n i quy v sinh lao ng, b ng hư ng d n v v sinh lao ng t i nơi có nhi u nguy hi m c h i). 5. Ki m tra vi c trang c p, s d ng và ch t lư ng trang thi t b b o h cá nhân: M t n phòng c, khNu trang, qu n áo, găng tay, mũ b o h lao ng... 6. Ki m tra, ánh giá các y u t môi trư ng lao ng như b i, ánh sáng, n, rung, vi khí h u, hơi khí c, vi sinh v t... 7. Ki m tra phương ti n, trang b c p c u, phác c p c u, phương án c p c u t i ch . 8. Ki m tra các công trình v sinh. 9. Ki m tra phương ti n làm vi c, d ng c thu c men, phác c p c u tai n n, nhi m c ngh nghi p c a b ph n Y t . 10. Ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh v v sinh an toàn th c phNm t i nhà ăn t p th c a cơ s (n u có). 11. Ki m tra ki n th c v sinh lao ng c a ngư i qu n lý và ngư i lao ng. 12. Ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh khác v v sinh lao ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản