intTypePromotion=1

Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS

Chia sẻ: Mit Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ 157 TÀU CÁ ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012 Số: 834/QĐ-BNN-TCTS QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ 157 TÀU CÁ ĐƯỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ vào Quyết định số 1051/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR; Theo đề nghị của Tổng cục Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân bổ bổ sung 157 tàu cá được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh thuộc Dự án MOVIMAR cho các tỉnh, thành phố theo Phụ lục 1 của Quyết định này. Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố được phân bổ thêm số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh có tên trong Phụ lục tại Điều 1, tiến hành lựa chọn tàu và gửi danh sách về Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) theo mẫu Phụ lục 2 của Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng bộ, Tổng cục Thủy sản, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - N hư Điều 4; - Bộ trư ởng (b/c); - Lưu: VT, TCTS. Vũ Văn Tám PHỤ LỤC I DANH SÁCH PHÂN BỔ BỔ SUNG 157 THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH LẮP ĐẶT TRÊN TÀU CÁ THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Số Số Tổng lượng lượng Địa phương TT Ghi chú đã phân phân bổ số bổ thêm Quảng Ninh Đã đăng ký đủ 22 tàu 1 20 2 22 Hải Phòng Đã đăng ký đủ 52 tàu 2 50 2 52 Đã đăng ký đủ 20 tàu 3 Thái Bình 20 20 Nam Định Đã đăng ký đủ 20 tàu 4 20 20 Bổ sung mới 01 tàu kiểm ngư 5 Ninh Bình 0 1 1 Đã đăng ký đủ 92 tàu 6 Thanh Hóa 90 2 92 Nghệ An Đã đăng ký đủ 102 tàu 7 100 2 102 Hà Tĩnh Đã đăng ký đủ 05 tàu 8 5 5 Quảng Bình Đã đăng ký đủ 90 tàu 9 90 90 Quảng Trị Đã đăng ký đủ 10 tàu 10 10 10 Thừa Thiên Đã đăng ký đủ 25 tàu 11 25 25 Huế Đà Nẵng Đã đăng ký 45 tàu, đề nghị bổ sung 12 45 6 51 thêm 6 tàu Quảng Nam Đã đăng ký đủ 50 tàu 13 50 50 Quảng Ngãi Đã đăng ký 280 tàu, đề nghị bổ 14 280 25 305 sung thêm 25 tàu Bình Định Đã đăng ký 280 tàu, đề nghị bổ 15 280 25 305 sung thêm 25 tàu
  3. Đã đăng ký 100 tàu, đề nghị bổ 16 Phú Yên 100 20 120 sung thêm 20 tàu Đã đăng ký 100 tàu, đề nghị bổ 17 Khánh Hòa 100 20 120 sung thêm 20 tàu Ninh Thuận Đã đăng ký đủ 80 tàu 18 80 80 Bình Thuận Đã đăng ký đủ 254 tàu 19 250 4 254 Bà Rịa VT Đã đăng ký đủ 270 tàu 20 270 270 Đã đăng ký đủ 15 tàu 21 TP. HCM 15 15 Tiền Giang Đã đăng ký 93 tàu, không đăng ký 7 22 100 93 thiết bị Bến Tre Đã đăng ký đủ 201 tàu 23 200 1 201 Đã đăng ký đủ 21 tàu 24 Trà Vinh 20 1 21 Bạc Liêu Đã đăng ký đủ 52 tàu 25 50 2 52 Sóc Trăng Đã đăng ký đủ 32 tàu 26 30 2 32 Đã đăng ký đủ 153 tàu 27 Cà Mau 150 3 153 Đã đăng ký đủ 407 tàu 28 Kiên Giang 400 7 407 Tàu Bộ đội Đã đăng ký đủ 32 tàu 29 32 32 Biên Phòng Số tàu dự phòng 150 thiết bị dự phòng và 07 thiết bị 30 phân bổ cho Tiền Giang nhưng không đăng ký Tổng 2850 157 3000 PHỤ LỤC II MẪU THÔNG TIN VỀ TÀU CÁ THAM GIA LẮP ĐẶT THIẾT BỊ KẾT NỐI VỆ TINH THUỘC DỰ ÁN MOVIMAR (Kèm theo Quyết định số 834/QĐ-BNN-TCTS ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Số Địa Địa Điện điện Tên Số Tên Tỉnh Cảng Cảng Tên chỉ Loại Công chỉ thoại TT tàu đăng chủ thoại đăng cá cá thuyền tàu suất chủ thuyền thuyền chủ ký chính phụ trưởng cá ký tàu trưởng trưởng tàu tàu 1
  4. 2 3 4 …
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản