Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 84/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH THU, N P, QU N LÝ, S D NG PHÍ TH M NNH H SƠ MUA, BÁN TÀU BI N VÀ L PHÍ ĂNG KÝ TÀU BI N, C P B NG, CH NG CH LIÊN QUAN N HO T NG TÀU BI N VÀ CÔNG B C NG BI N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30/6/1990; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch ăng ký t u bi n và thuy n viên và Ngh nh s 23/2001/N -CP ngày 30/5/2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch ăng ký t u bi n và thuy n viên ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 23/8/1997; Căn c Ngh nh s 99/1998/N -CP ngày 28/11/1998 c a Chính ph v qu n lý mua, bán tàu bi n; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Tri n khai th c hi n Công ư c qu c t v Trách nhi m dân s i v i các thi t h i do ô nhi m d u 1969 ư c s a i t i Ngh nh thư năm 1992 (Công ư c CLC 1992); Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i (t i công văn s 3829/BGTVT-TC ngày 23/6/2005); Theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí thNm nh h sơ mua, bán tàu bi n và l phí ăng ký tàu bi n, c p b ng, ch ng ch liên quan n ho t ng tàu bi n và công b c ng bi n. i u 2. 1. Các ch s h u tàu bi n (tàu thương m i, tàu d ch v , tàu công v , tàu nghiên c u khoa h c - k thu t, tàu th thao và vui chơi gi i trí), các ch qu n lý c ng bi n và nh ng thuy n viên làm vi c trên tàu ph i n p phí, l phí theo m c thu quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t nh này khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng h i ph c v các công vi c sau ây:
  2. a) C p ăng ký tàu bi n; b) C p b ng, ch ng ch ư c ho t ng trên các lo i phương ti n; c) ThNm nh h sơ mua, bán tàu bi n; d) Ki m tra và công b b n, c ng (sau khi ch u tư ã hoàn thành xây d ng c ng theo d án ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng h i th c hi n công b m b n, khu chuy n t i, c ng theo quy nh c a pháp lu t v hàng h i); ) C p ch ng ch xác nh n vi c tham gia b o hi m ho c b o m tài chính khác v trách nhi m dân s ch tàu (các tàu ch d u d ng xô t 2.000 t n tr lên) i v i thi t h i do ô nhi m d u theo Công ư c CLC 1992. 2. Quy t nh này không áp d ng i v i các tàu cá thu c ngành Thu s n, tàu chuyên dùng vào m c ích quân s , an ninh thu c quy n qu n lý c a B Qu c phòng, B Công an và thuy n viên làm vi c trên các tàu ó. i u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v hàng h i th c hi n các công vi c nêu t i kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí theo quy nh t i Quy t nh này (dư i ây g i chung là cơ quan thu phí, l phí). i u 4. Phí, l phí quy nh t i Quy t nh này là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, ư c qu n lý, s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí ư c trích 70% (b y mươi ph n trăm) trên t ng s ti n thu v phí, l phí trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo n i dung chi quy nh t i i m 4-b, m c C, ph n III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; 2. T ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l quy nh t i kho n 1 i u này, s còn l i (30%) cơ quan thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c (ngân sách Trung ương) theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. i u 5. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b Thông tư s 115 TC/GTB ngày 16/12/1994 c a B Tài chính quy nh ch qu n lý và s d ng ngu n thu l phí ăng ký tàu bi n và thuy n viên. 3. Các v n khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí, l phí không c p t i Quy t nh này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./.
  3. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Văn phòng Trung ương ng; TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Trương Chí Trung - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c Hàng h i, các C ng v Hàng h i Vi t Nam; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V CST (CST3). BI U M C THU PHÍ TH M NNH H SƠ MUA, BÁN TÀU BI N VÀ L PHÍ ĂNG KÝ TÀU BI N, C P B NG, CH NG CH LIÊN QUAN N HO T NG TÀU BI N VÀ CÔNG B C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 84/2005/Q -BTC ngày 28/11/2005 c a B trư ng B Tài chính) M c thu ơn v STT Tên phí, l phí tính ( ng) 1 L phí ăng ký tàu bi n a) ăng ký l n u ho c tái ăng ký ( ăng ký chính th c): - Tàu có t ng dung tích ăng ký dư i 500 GT-l n 3.000 GT M c thu t i thi u không dư i 300.000 - Tàu có dung tích ăng ký t 501 n 1.600 GT-l n 2.500 GT - Tàu có dung tích ăng ký t 1.601 n GT-l n 2.000 3.000 GT - Tàu có dung tích ăng ký t 3.001 GT tr GT-l n 1.500 lên b) ăng ký có th i h n, ăng ký t m th i 30% m c thu ăng ký chính th c c) C pl i i v i các lo i gi y t v ăng ký tàu bi n: - C p l i (do m t) 10% m c thu ăng ký chính th c
  4. - Thay i ăng ký (do thay i v thông s 5% m c thu ăng ký chính k thu t ho c ăng ký cũ, rách) th c 2 L phí c p b ng, ch ng ch ư c ư c ho t ng trên các lo i phương ti n a) ăng ký vào s danh b thuy n viên L n/s 40.000 b) C p gi y ch ng nh n nh biên an toàn t i L n 100.000 thi u c) C p gi y ch ng nh n kh năng chuyên môn Gi y 50.000 (k c các lo i gi y ch ng nh n hu n luy n c bi t, GOC, ROC và các gi y ch ng nh n khác) d) C p m i, c p l i h chi u H chi u 150.000 ) C p m i, c p l i s thuy n viên S 150.000 e) C p m i, c p l i s ghi nh n hu n luy n S 100.000 g) Thay i ch c danh thuy n viên L n/s 50.000 h) Xác nh n các lo i nh t ký hàng h i S /lư t 10.000 3 Phí th m nh h sơ mua, bán tàu bi n a) Tàu s d ng Tàu 1.000.000 b) Tàu phá d Tàu 500.000 4 Lo i phí ki m tra và công L n 1.000.000 b b n, c ng 5 L phí c p ch ng ch (xác nh n vi c tham L n 100.000 gia b o hi m ho c b o m tài chính khác v trách nhi m dân s ch tàu i v i thi t h i do ô nhi m d u theo Công ư c CLC 1992) Ghi chú: Tàu bi n không ghi GT, ư c quy i như sau: - Tàu th y ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký b ng 01 GT. - Tàu kéo, tàu Ny: 01HP (KW) tính b ng 0,5 GT. - Sà lan: 01 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 01 GT.
Đồng bộ tài khoản