Quyết định số 843/2006/QĐ-UBND-BN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 843/2006/QĐ-UBND-BN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 843/2006/QĐ-UBND-BN về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 4 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 843/2006/QĐ-UBND-BN

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 843/2006/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẾ VÕ SỐ 4 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 168/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005; số 226/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QĐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Quế Võ tại tờ trình số 234/TT-UB ngày 31/5/2006; Sở Tài chính tại tờ trình số 82/TTr-VG ngày 14/6/2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 2 theo Quyết định thu hồi đất số 525/QĐ-CT ngày 12/4/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chủ yếu sau: - Diện tích đất bồi thường: 27.668,4m2 (Đất nông nghiệp giao lâu dài). - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ : 1.940.225.200 đồng, gồm: + Bồi thường đất nông nghiệp : 1.109.089.800 đồng. + Bồi thường hoa màu : 243.458.700 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 406.725.500 đồng. + Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất : 146.642.500 đồng. + Dự toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 34.308.700 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh quyết toán theo quy định.
  2. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Nam Son; Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Quế Võ và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản