Quyết định số 846/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 846/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 846/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Container phía Nam thuê đất để đầu tư xây dựng bãi chữa Container tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 846/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 846/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CONTAINER PHÍA NAM THUÊ ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÃI CHỮA CONTAINER TẠI PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1058/CV-UB- QLĐT, ngày 23 tháng 3 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1225/TT-TCĐC ngày 14 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 46.294 m2 đất tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và cho Công ty Container phía Nam thuê 45.000 m2 trong diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng bãi chứa container. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 1.294 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực theo quy hoạch. Thời hạn thuê đất là 50 năm, kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ vị trí số 9018/GĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 29 tháng 12 năm 1998. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Container phía Nam; 2. Chỉ đạo việc thu tiền thuê đất nộp Ngân sách Nhà nước; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.
  2. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Container phía Nam, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hồ Chí Minh, - Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Nguyễn Công Tạn - Công ty Container phía Nam, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : CN, ĐP2 - Lưu : NN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản