Quyết định số 847/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 847/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 847/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 847/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 847/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2004-2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-thông tin và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004- 2005, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo. Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc chuẩn bị và tiến hành tổ chức mọi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 theo tinh thần và nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 9 tháng 2 năm 2004 của Bộ Chính trị. Điều 3. Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí sau đây: -Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban. -Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Phó trưởng ban Thường trực. -Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương - Phó trưởng ban. -Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - thành viên -Đại diện lãnh đạo Bộ Công an - thành viên -Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - thành viên -Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao - thành viên
  2. -Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên -Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính - thành viên -Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - thành viên -Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - thành viên -Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng - thành viên -Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội - thành viên -Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - thành viên -Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên -Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên -Đại diện lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam - thành viên -Đại diện lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam - thành viên -Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam - thành viên Điều 4. Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Điều 5. Ban chỉ đạo Nhà Nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005 sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cơ quan, tổ chức có liên quan và các Thành viên trong Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản