Quyết định số 856/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 856/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 856/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: “Khảo sát địa kỹ thuật – Thí nghiệm hiện trường. Thí nghiệm nén ngang trong hố khoan.” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 856/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 856/Q -BXD Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU TIÊU CHU N: "KH O SÁT NA K THU T-THÍ NGHI M HI N TRƯ NG.THÍ NGHI M NÉN NGANG TRONG H KHOAN” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng t i công văn s 1108/VKH- KHKT ngày 29/7/2009 v vi c thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n: "Kh o sát a k thu t – Thí nghi m hi n trư ng. Thí nghi m nén ngang trong h khoan.”, Mã s TC 21-08; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chuNn: “Kh o sát a k thu t – Thí nghi m hi n trư ng. Thí nghi m nén ngang trong h khoan.”, do Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng th c hi n. H i ng g m 13 thành viên (có danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký t i khi H i ng hoàn thành nhi m v . i u 3. Các ông: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và môi trư ng, Vi n trư ng Vi n Khoa h c Công ngh Xây d ng và các thành viên c a H i ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: -Như i u 3; -Lưu: VP, V KHCN-MT.(3b) Cao L i Quang
  2. DANH SÁCH H I NG KHOA H C K THU T CHUYÊN NGÀNH NGHI M THU TIÊU CHU N "KH O SÁT NA K THU T – THÍ NGHI M HI N TRƯ NG. THÍ NGHI M NÉN NGANG TRONG H KHOAN.” Kèm theo Quy t nh s : 856 /Q -BXD ngày 17 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Xây d ng Ch t ch H i ng: 1.TS. Nguy n Trung Hoà: V trư ng V KHCN&MT Thư ký H i ng: 2.ThS. Hoàng Quang Nhu: Chuyên viên chính V KHCN&MT Các U viên ph n bi n: 3. GS.TS. Vũ Công Ng : Trư ng i h c Xây d ng 4. PGS.TS Nguy n H u Nu: Vi n KHCN Giao thông V n t i Các u viên khác: 5. TS. Tr nh Vi t Cư ng: Phó Vi n trư ng Vi n KHCN XD 6. GS.TS Lê c Th ng: Trư ng i h c Xây d ng 7. PGS.TS. Nguy n Văn Dũng: Trư ng i h c Xây d ng 8. PGS.TS Nguy n Huy Phương: Trư ng ih cM - a ch t 9. PGS.TS Vương Văn Thành: Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i 10. PGS.TS Nguy n Trư ng Ti n: Phó T ng G - T ng Cty Xây d ng Hà N i 11. TS Nguy n Công Chính: Trư ng phòng ThNm nh -S Xây d ng HN 12. KS Nguy n Vũ Tùng: P.T ng G - Công ty TNHH MTV KSXD 13. KS Nguy n Gia Chính: Phó V trư ng-V Pháp ch – B Xây d ng Khách m i: 1. PGS.TS Cao Duy Ti n: Vi n trư ng Vi n KHCN 2. TS Nguy n H ng Sinh: Vi n KHCN XD
Đồng bộ tài khoản