Quyết định số 86/2002/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 86/2002/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 86/2002/qđ-btc về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa việt nam và cộng đồng châu âu (eu) cho giai đoạn 2002-2005 do bộ trưởng bộ tài chính ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2002/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định hàng dệt-may mặc ký giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu (EU) cho giai đoạn 2002-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2002/QĐ/BTC Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 86/2002/QĐ/BTC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T THU NH P KH U Đ TH C HI N L TRÌNH GI M THU NH P KH U THEO HI P Đ NH HÀNG D T-MAY M C KÝ GI A VI T NAM VÀ C NG Đ NG CHÂU ÂU (EU) CHO GIAI ĐO N 2002-2005 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05/07/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i X; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may m c gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam và C ng đ ng Châu âu ký t t ngày 15 tháng 12 năm 1992 và các thư trao đ i ký b sung Hi p đ nh này; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c ý ki n ch đ o c a Phó Th tư ng Chính ph Nguy n M nh C m t i công văn s 3048/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 6 năm 2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c ban hành Danh m c hàng hoá và l trình gi m thu su t thu nh p kh u theo Hi p đ nh d t may v i EU cho giai đo n 2002-2005; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c hàng hoá và thu su t thu nh p kh u c a các m t hàng đ th c hi n trong giai đo n 2002 - 2005, đ i v i Hi p đ nh buôn bán hàng d t-may m c gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam và C ng đ ng Châu âu (EU) ký t t ngày 15 tháng12 năm 1992 và các thư trao đ i ký b sung Hi p đ nh này. Đi u 2. Danh m c hàng hoá và thu su t thu nh p kh u c a t ng m t hàng nêu t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này ch áp d ng khi m t hàng đó có Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá c a các nư c C ng đ ng Châu Âu (EU). Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01 tháng 01 năm 2002. Đi u 4. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch đ o thi hành Quy t đ nh này. Trương Chí Trung (Đã ký) DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T THU NH P KH U Đ TH C HI N L TRÌNH GI M THU NH P KH U THEO HI P Đ NH HÀNG D T - MAY M C KÝ GI A VI T NAM VÀ C NG Đ NG CHÂU ÂU (EU) CHO GIAI ĐO N 2002-2005 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/2002/QĐ-BTC ngày 1 tháng 7 năm 2002)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M s Mô t nhóm m t hàng L trình c t gi m thu (%) Nhóm Phân 01-01- 01-01- 01-01- 01-01- nhóm 2002 2003 2004 2005 Chương 50 Tơ 5007 V i d t t s i tơ ho c s i kéo t ph li u tơ 5007 20 00 - V i d t thoi khác có t tr ng tơ 26 24 22 20 ho c ph li u tơ t 85% tr lên, tr tơ v n 5007 90 00 - V i d t thoi khác 26 24 22 20 Chương 51 Lông c u, lông đ ng v t lo i m n ho c lo i thô; s i và v i d t t lông đuôi và b m ng a và v i d t thoi t các nguyên li u trên 5106 S i làm t lông c u ch i thô, chưa đóng gói đ bán l 5106 10 00 - Có t tr ng lông c u t 85% tr lên 14 14 14 12 5106 20 00 - Có t tr ng lông c u dư i 85% 14 14 14 12 5107 S i làm t lông c u ch i k , chưa đóng gói đ bán l 5107 10 00 - Có t tr ng lông c u t 85% tr lên 14 14 14 12 5107 20 00 - Có t tr ng lông c u dư i 85% 14 14 14 12 5111 V i d t thoi t s i xe lông c u đã ch i s ch ho c s i xe lông đ ng v t lo i m n đã ch i s ch - Có t tr ng lông c u ho c lông đ ng v t lo i m n t 85% tr lên: 5111 11 00 - - Tr ng lư ng không quá 300 g/m2 26 24 22 20 5111 19 00 - - Lo i khác 26 24 22 20 5111 20 00 - Lo i khác, pha ch y u ho c ch 26 24 22 20 pha v i s i phi-la-măng (filament) nhân t o 5111 30 00 - Lo i khác, pha ch y u ho c ch 26 24 22 20 pha v i xơ staple nhân t o 5111 90 00 - Lo i khác 26 24 22 20 5112 V i d t thoi t s i xe lông c u đã ch i sóng ho c s i lông đ ng v t lo i m n đã ch i sóng
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Có t tr ng lông c u ho c lông đ ng v t lo i m n t 85% tr lên: 5112 11 00 - - Tr ng lư ng không quá 200 g/m2 26 24 22 20 5112 19 00 - - Lo i khác 26 24 22 20 5112 20 00 - Lo i khác, pha ch y u ho c ch 26 24 22 20 pha v i s i phi-la-măng (filament) nhân t o 5112 30 00 - Lo i khác, pha ch y u ho c ch 26 24 22 20 pha v i xơ staple nhân t o ho c t ng h p 5112 90 00 - Lo i khác 26 24 22 20 Chương 52 Bông 5204 Ch khâu làm t bông, đã ho c chưa đóng gói đ bán l - Chưa đóng gói đ bán l : 5204 11 00 - - Có t tr ng bông t 85% tr lên 17 15 13 12 5204 19 00 - - Lo i khác 17 15 13 12 5204 20 00 - Đã đóng gói đ bán l 17 15 13 12 5208 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng không quá 200g/m2 - Đã t y tr ng: 5208 22 00 - - V i vân đi m, tr ng lư ng trên 29 26 23 20 100g/m2 - Đã nhu m: 5208 33 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân - T s i xe đơn có các m u khác nhau: 5208 42 00 - - V i vân đi m, tr ng lư ng trên 29 26 23 20 100g/m2 5208 43 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân - Đã in: 5208 52 00 - - V i vân đi m, tr ng lư ng trên 29 26 23 20 100g/m2 5209 V i d t thoi t bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trên 200g/m2 - Đã nhu m.: 5209 39 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 - T s i có các m u khác nhau: 5209 41 - - V i vân đi m 29 26 23 20 00 5209 42 - - V i denim 29 26 23 20 00 5209 49 - - V i d t khác 29 26 23 20 00 5210 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85% pha ch y u ho c ch pha v i xơ nhân t o, có tr ng lư ng không quá 200g/m2 - Chưa t y tr ng: 5210 11 00 - - V i vân đi m 29 26 23 20 5210 12 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân 5210 19 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 - Đã t y tr ng: 5210 21 00 - - V i vân đi m 29 26 23 20 5210 22 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân 5210 29 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 - Đã nhu m: 5210 31 00 - - V i vân đi m 29 26 23 20 5210 32 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân 5210 39 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 - T s i có các màu khác nhau: 5210 41 00 - - V i vân đi m 29 26 23 20 5210 42 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân 5210 49 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 - Đã in: 5210 51 00 - - V i vân đi m 29 26 23 20 5210 52 00 - - V i vân chéo 1/2 ho c vân chéo 29 26 23 20 1/3, k c vân chéo ch nhân
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5210 59 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 5211 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85% pha ch y u ho c ch pha v i xơ nhân t o, có tr ng lư ng trên 200g/m2 - T s i có các màu khác nhau: 5211 42 00 - - V i denim 29 26 23 20 5211 49 00 - - V i d t khác 29 26 23 20 Chương 53 Xơ d t g c th c v t khác; s i gi y và v i d t thoi b ng s i gi y 5309 V i d t thoi b ng s i lanh - Có t tr ng lanh t 85% tr lên: 5309 11 00 - - Chưa t y tr ng ho c đã t y tr ng 29 26 23 20 5309 19 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - Có t tr ng lanh dư i 85%: 5309 21 00 - - Chưa t y tr ng ho c đã t y tr ng 29 26 23 20 5309 29 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 Chương 54 S i phi-la-măng (filament) nhân t o và các s n ph m t các lo i s i này 5401 Ch khâu làm t s i phi-la-măng (filament) nhân t o, có ho c không đóng gói đ bán l 5401 10 00 - T s i phi-la-măng (filament) t ng 17 15 13 12 h p (synthetic) 5401 20 00 - T s i phi-la-măng (filament) tái t o 17 15 13 12 (artificial) 5402 S i phi-la-măng (filament) t ng h p (tr ch khâu), chưa đóng gói đ bán l , k c s i monofilament t ng h p, có đ m nh dư i 67 decitex 5402 10 00 - S i có đ b n cao t nilon ho c 0 0 0 0 polyamit khác
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5402 20 00 - S i có đ b n cao t polyester 0 0 0 0 - S i dún (s i textua): 5402 31 - - T nilon ho c polyamit khác, đ nh s i đơn không quá 50 tex: 5402 31 10 - - - Làm t nilon 0 0 0 0 5402 31 90 - - - Lo i khác 0 0 0 0 5402 33 00 - - T polyester 0 0 0 0 5402 39 00 - - T lo i khác 0 0 0 0 - S i khác, đơn, không xo n ho c xo n không quá 50 xo n/m: 5402 41 00 - - T nilon ho c các polyamit khác 0 0 0 0 5402 42 00 - - T polyester đư c đ nh hư ng 0 0 0 0 m t ph n 5402 43 00 - - T polyester khác 0 0 0 0 5402 49 00 - - T lo i khác 0 0 0 0 - S i khác, đơn, xo n trên 50 xo n/m: 5402 51 00 - - T nilon ho c polyamit khác 0 0 0 0 5402 52 00 - - T các polyester 0 0 0 0 5402 59 00 - - T lo i khác 0 0 0 0 - S i xe ho c s i khác b n t nhi u s i đơn (s i cabled): 5402 61 00 - - T nilon ho c polyamit khác 5 5 5 5 5402 62 00 - - T các polyester 3 3 3 3 5402 69 00 - - T lo i khác 5 5 5 5 5407 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (filament) t ng h p, k c các lo i v i d t thoi t các lo i nguyên li u thu c nhóm 5404 - V i d t thoi khác có t tr ng filamen nilon hay polyamit khác t 85% tr lên: 5407 42 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5407 43 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5407 44 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 - V i d t thoi khác có t tr ng filament polyester t 85% tr lên:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5407 52 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5407 53 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5407 54 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 - V i d t thoi khác, có t tr ng filament polyester t 85% tr lên: 5407 61 00 - - Có t tr ng filament polyester 29 26 23 20 không dún t 85% tr lên 5407 69 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - V i d t thoi khác có t tr ng filament t ng h p t 85% tr lên: 5407 72 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5407 73 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5407 74 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 - V i d t thoi khác có t tr ng filament t ng h p dư i 85% tr lên đư c pha ch y u hay ch pha v i bông: 5407 82 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5407 83 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5407 84 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 - V i d t thoi khác: 5407 92 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5407 93 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5407 94 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 5408 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (filament) tái t o k c v i d t t các lo i nguyên li u thu c nhóm 5405 - V i d t thoi khác có t tr ng filament tái t o ho c s i d ng d i hay d ng tương t t 85% tr lên: 5408 22 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 5408 23 00 - - T s i có các m u khác nhau 29 26 23 20 5408 24 00 - - Đã in hoa 29 26 23 20 - V i d t thoi khác: 5408 32 00 - - Đã nhu m 29 26 23 20 Chương 55 Xơ Staple nhân t o và các s n
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph m t các lo i xơ này 5503 Xơ Staple t ng h p chưa ch i thô, chưa ch i k ho c chưa gia công cách khác đ kéo thành s i 5503 10 00 - T nilon hay t các polyamit khác 5 5 5 5 5503 20 00 - T các polyester 5 5 5 5 5503 30 00 - T acrylic ho c modacrylic 5 5 5 5 5503 40 00 - T polypropylene 5 5 5 5 5503 90 00 - Lo i khác 5 5 5 5 5508 Ch khâu làm b ng xơ Staple nhân t o, đã ho c chưa đóng gói đ bán l 5508 10 00 - T xơ staple t ng h p 17 15 13 12 5508 20 00 - T s i staple tái t o 17 15 13 12 5509 S i (tr ch khâu) t xơ staple t ng h p, chưa đóng gói đ bán l - Có t tr ng xơ staple acrylic hay modacrylic t 85% tr lên: 5509 31 00 - - S i đơn 5 5 5 5 5509 32 00 - - S i xe ho c s i b n t nhi u s i 10 10 10 10 - S i khác, t xơ staple polyester: 5509 52 - - Đư c pha ch y u hay ch pha v i lông c u hay lông đ ng v t lo i m n: 5509 52 10 - - - S i đơn 5 5 5 5 5509 52 90 - - - Lo i khác 10 10 10 10 - S i khác, t xơ staple acrylic ho c modacrylic: 5509 61 - - Đư c pha ch y u hay ch pha v i lông c u hay lông đ ng v t lo i m n: 5509 61 10 - - - S i đơn 5 5 5 5 5509 61 90 - - - Lo i khác 10 10 10 10 - S i khác: 5509 91 00 - - Đư c pha ch y u hay ch pha v i 10 10 10 10 lông c u hay lông đ ng v t lo i m n 5512 Các lo i v i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t tr ng lo i xơ này t 85% tr lên
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Có t tr ng xơ staple polyeste t 85% tr lên: 5512 19 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - Có t tr ng xơ staple acrylic hay modacrylic t 85% tr lên: 5512 29 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - V i d t thoi khác: 5512 99 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 5513 V i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t tr ng lo i xơ này dư i 85%, pha ch y u ho c ch pha v i bông, tr ng lư ng không quá 170g/m2 - Đã nhu m: 5513 22 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5513 23 00 - - V i d t khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5513 29 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 - T s i có các màu khác nhau: 5513 31 00 - - T xơ staple polyester, d t vân 29 26 23 20 đi m 5513 32 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5513 33 00 - - V i d t thoi khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5513 39 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 - Đã in hoa: 5513 41 00 - - T xơ staple polyester, d t vân 29 26 23 20 đi m 5513 42 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5513 43 00 - - V i d t khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5513 49 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 5514 V i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t tr ng lo i xơ này dư i 85%, pha ch y u ho c ch pha v i
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bông, tr ng lư ng trên 170 g/m2 - Đã nhu m: 5514 21 00 - - T xơ staple polyester, d t vân 29 26 23 20 đi m 5514 22 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5514 23 00 - - V i d t thoi khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5514 29 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 - T s i có các màu khác nhau: 5514 31 00 - - T xơ staple polyester, d t vân 29 26 23 20 đi m 5514 32 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5514 33 00 - - V i d t thoi khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5514 39 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 - Đã in hoa: 5514 41 00 - - T xơ staple polyester, d t 29 26 23 20 trơn+D23 5514 42 00 - - V i chéo 1/2 ho c chéo 1/3, k c 29 26 23 20 chéo ch nhân t xơ staple polyester 5514 43 00 - - V i d t thoi khác t xơ staple 29 26 23 20 polyester 5514 49 00 - - V i d t thoi khác 29 26 23 20 5515 Các lo i v i d t thoi khác t xơ t ng h p - T xơ staple polyester: 5515 11 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i xơ 29 26 23 20 staple visco rayon 5515 12 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i s i 29 26 23 20 phi-la-măng (filament) nhân t o 5515 13 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i lông 29 26 23 20 c u ho c lông đ ng v t lo i m n 5515 19 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - T xơ staple acrylic ho c modacrylic:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5515 21 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i s i 29 26 23 20 phi-la-măng (filament) nhân t o 5515 22 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i lông 29 26 23 20 c u ho c lông đ ng v t lo i m n 5515 29 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 - T s i d t khác: 5515 91 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i s i 29 26 23 20 phi-la-măng (filament) nhân t o 5515 92 00 - - Pha ch y u ho c ch pha v i lông 29 26 23 20 c u ho c lông đ ng v t lo i m n 5515 99 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 Chương 56 M n xơ (xơ d t làm thành t m, mi ng có ép nh ), ph t (n , d ) và các s n ph m không d t; các lo i s i đ c bi t; dây xe, dây coóc, dây th ng, dây cáp và các s n ph m c a nó 5603 Các s n ph m không d t, đã ho c chưa th m, t m, tráng, ph ho c ép l p - B ng s i phi-la-măng (filament) nhân t o: 5603 11 - - Tr ng lư ng không quá 25g/m2: 5603 11 10 - - - Chưa th m, t m, tráng, ph 26 24 22 20 ho c ép l p 5603 11 90 - - - Lo i khác 26 24 22 20 5603 12 - - Tr ng lư ng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70g/m2: 5603 12 10 - - - Chưa th m, t m, tráng, ph 26 24 22 20 ho c ép l p 5603 12 90 - - - Lo i khác 26 24 22 20 5603 13 - - Tr ng lư ng trên 70g/m2 nhưng không quá 150g/m2: 5603 13 10 - - - Chưa th m, t m, tráng, ph 26 24 22 20 ho c ép l p 5603 13 90 - - - Lo i khác 26 24 22 20 5603 14 - - Tr ng lư ng trên 150g/ m2: 5603 14 10 - - - Chưa th m, t m, tráng, ph 26 24 22 20 ho c ép l p
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5603 14 90 - - - Lo i khác 26 24 22 20 - Lo i khác: 5603 91 00 - - Tr ng lư ng không qúa 25g/ m2 26 24 22 20 5603 92 00 - - Tr ng lư ng trên 25g/m2 nhưng 26 24 22 20 không qúa 70g/m2 5603 93 00 - - Tr ng lư ng trên 70g/m2 nhưng 26 24 22 20 không qúa 150g/m2 5603 94 00 - - Tr ng lư ng trên 150g/m2 26 24 22 20 Chương 57 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác 5702 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác, d t thoi không ch n s i vòng b m t ho c không ph xơ v n đã ho c chưa làm s n thành chi c, k c lo i "kelem", "schumacks", "karamanie" và các lo i t m ph d t tay tương t - Lo i khác, có c u trúc vòng b m t, chưa làm s n thành chi c: 5702 32 00 - - T v t li u d t nhân t o 26 24 22 20 - Lo i khác, có c u trúc vòng b m t, đã làm s n thành chi c: 5702 42 00 - - T v t li u d t nhân t o 26 24 22 20 - Lo i khác, không có c u trúc vòng b m t, đã làm s n thành chi c: 5702 52 00 - - T v t li u d t nhân t o 26 24 22 20 - Lo i khác, không có c u trúc vòng b m t, chưa làm s n thành chi c: 5702 92 00 - - T v t li u d t nhân t o 26 24 22 20 5703 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác, đã ch n s i vòng b m t, đã ho c chưa làm s n thành chi c 5703 20 00 - T nilon ho c polyamit khác 26 24 22 20 5703 30 00 - T v t li u d t nhân t o khác 26 24 22 20 5704 Th m và các lo i hàng d t tr i sàn khác làm b ng ph t, không ch n s i vòng b m t ho c ph xơ v n, đã ho c chưa làm s n thành chi c
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5704 90 00 - Lo i khác 26 24 22 20 Chương 58 Các lo i v i d t thoi đ c bi t; các lo i v i ch n s i vòng; ren; th m trang trí; đ trang trí; đ thêu 5801 V i d t thoi t o vòng và v i cài s i sơ nin (chenille), tr các lo i v i thu c nhóm 5802 ho c 5806 - T s i nhân t o: 5801 33 00 - - V i khác có s i ngang t o vòng 29 26 23 20 b m t 5801 34 00 - - V i có s i d c, t o vòng b m t 29 26 23 20 chưa c t 5801 35 00 - - V i có s i d c t o vòng b m t đã 29 26 23 20 c t 5801 36 00 - - V i d t t s i sơ nin (chenille) 29 26 23 20 5802 V i d t thoi t o vòng b m t d ng khăn và các lo i v i d t thoi tương t , tr các lo i v i kh h p thu c nhóm 5806; các lo i v i d t đã ch n s i t o vòng b m t, tr các s n ph m thu c nhóm 5703 - V i d t thoi t o vòng b m t d ng khăn và các lo i v i d t thoi tương t làm t bông: 5802 11 00 - - Chưa t y tr ng 29 26 23 20 5802 19 00 - - Lo i khác 29 26 23 20 5804 Các lo i v i tuyn và v i lư i khác, không k các lo i v i d t thoi, d t kim ho c móc; ren d ng d i, d ng m nh ho c d ng m u, tr v i thu c nhóm 6002 5804 10 00 - V i tuyn và v i lư i khác 29 26 23 20 - Ren máy: 5804 21 00 - - T s i nhân t o 29 26 23 20 5804 29 00 - - T v t li u d t khác 29 26 23 20 5806 V i d t thoi kh h p, tr các lo i hàng thu c nhóm 5807; v i kh h p g m toàn s i d c, không có s i ngang, liên k t v i nhau b i m t ch t keo dính (bolducs)
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5806 10 00 - V i d t thoi n i vòng b m t (k c 29 26 23 20 v i n i vòng d ng khăn và các v i tương t ) và v i d t t s i sơ nin (chenille) 5806 20 00 - V i d t thoi khác, có t tr ng s i 29 26 23 20 đàn h i (elastomeric) ho c s i cao su t 5% tr lên - V i d t thoi khác: 5806 31 - - T s i bông: 5806 31 10 --- Lo i dùng đ s n xu t băng m c 29 26 23 20 dùng cho máy ch và các lo i máy tương t 5806 31 90 --- Lo i khác 29 26 23 20 5806 32 - - T s i nhân t o: 5806 32 10 --- Lo i dùng đ s n xu t băng m c 29 26 23 20 dùng cho máy ch và các lo i máy tương t 5806 32 90 --- Lo i khác 29 26 23 20 5806 39 00 - - T v t li u d t khác 29 26 23 20 5806 40 00 - V i d t g m toàn s i d c, không có 29 26 23 20 s i ngang, liên k t v i nhau b i m t ch t keo dính (bolducs) 5807 Các lo i nhãn, phù hi u và các s n ph m tương t b ng v t li u d t, d ng m nh, d i ho c đã c t theo ki u ho c c , không thêu 5807 10 00 - Hàng d t thoi 29 26 23 20 5807 90 00 - Lo i khác 29 26 23 20 Chương 59 Các lo i v i d t đã đư c th m t m, h , ph , ép l p; các s n ph m d t thích h p trong công nghi p 5903 V i đã đư c th m t m, tráng, ph ho c ép l p b ng plastic, tr các lo i thu c nhóm 5902 5903 10 - B ng pô-ly-vi-nyn c -lo-rua (polyvinyl chloride): 5903 10 10 -- V i d ng 20 20 20 20 5903 10 90 -- Lo i khác 20 20 20 20
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5903 20 - B ng pô-ly-u-rê-than (polyurethane): 5903 20 10 -- V i d ng 20 20 20 20 5903 20 90 -- Lo i khác 20 20 20 20 5903 90 - Lo i khác: 5903 90 10 -- V i d ng 20 20 20 20 5903 90 90 -- Lo i khác 20 20 20 20 5905 00 00 Hàng d t dùng ph tư ng 20 20 20 20 5911 Các s n ph m d t và các m t hàng ph c v cho m c đích k thu t, đã nêu t i chú gi i 7 c a chương này 5911 10 00 - V i d t, ph t và v i lót ph t d t thoi 1 1 1 1 đã đư c ph , tráng ho c ép l p b ng cao su, da ho c v t li u khác, dùng làm gim ch i, v i d t tương t ph c v cho m c đích k thu t khác, k c v i nhung kh h p đư c th m t m b ng cao su dùng đ b c lõi tr c d t (tr c cu n ch máy d t) 5911 20 00 - V i dùng đ rây, sàng, đã ho c 1 1 1 1 chưa làm thành s n ph m - V i d t và ph t đư c d t thành vòng ho c g n v i b ph n liên k t dùng cho máy ch bi n gi y ho c máy tương t (ví d : dùng cho b t gi y hay xi măng a-mi-ăng): 5911 31 00 - - Tr ng lư ng dư i 650g/m2 1 1 1 1 5911 32 00 - - Tr ng lư ng t 650g/m2 tr lên 1 1 1 1 5911 40 00 - V i l c dùng trong ép d u ho c 1 1 1 1 tương t , k c lo i làm b ng tóc 5911 90 00 - Lo i khác 1 1 1 1 Chương 60 V i d t kim, đan ho c móc 6001 V i t o vòng b m t, bao g m c các lo i v i cài tuy t dài và các lo i v i d t d ng khăn, đư c d t kim, đan ho c móc 6001 10 00 - V i d t kim cài tuy t dài 26 24 22 20
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6002 V i d t kim, đan ho c móc khác 6002 10 00 - Chi u r ng không qúa 30 cm, có t 26 24 22 20 tr ng s i đàn h i hay ch cao su t 5% tr lên 6002 30 00 - Chi u r ng trên 30cm, có t tr ng 26 24 22 20 s i đàn h i hay ch cao su t 5% tr lên Chương 61 M t hàng may m c s n và đ ph tr c a qu n áo, d t kim, đan ho c móc 6101 áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm '(k c áo j c két trư t tuy t, áo khoác ch ng gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc, tr các lo i thu c nhóm 6103 6101 20 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6101 30 00 - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6102 áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t), áo khoác ch ng gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc, tr các lo i thu c nhóm 6104 6102 20 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6103 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo vét tông, áo khoác th thao, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n, và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc - B com lê: 6103 11 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n - áo j c két và áo khoác th thao:
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6103 31 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6103 32 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6103 33 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 - Qu n dài, y m có dây đeo, qu n ng ch n và qu n soóc: 6103 41 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6103 42 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6103 43 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 6104 B com-lê, b qu n áo đ ng b , áo j c két, áo khoác th thao, áo váy dài, váy, qu n váy, qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n và qu n soóc (tr qu n áo bơi), dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc - B com-lê: 6104 11 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6104 19 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 - B qu n áo đ ng b : 6104 21 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6104 22 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6104 23 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 6104 29 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 - áo j c két và áo khoác th thao: 6104 32 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6104 33 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 - áo váy dài: 6104 41 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6104 42 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6104 43 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 - Váy và qu n váy: 6104 51 00 - - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v t lo i m n 6104 52 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6104 53 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 - Qu n dài, qu n y m có dây đeo, qu n ng ch n và qu n soóc: 6104 62 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6104 63 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 6105 Sơ mi đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc 6105 10 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6105 20 00 - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6105 90 00 - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 6106 áo sơ mi, áo sơ mi choàng dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc 6106 10 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6106 20 00 - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6106 90 00 - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 6107 B qu n áo lót, qu n đùi, áo ng , b py-gia-ma, áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai, d t kim, đan ho c móc - Qu n lót dài và qu n đùi: 6107 11 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6107 12 00 - - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6107 19 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 - áo ng và b py-gia-ma: 6107 21 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6107 22 00 - - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6107 29 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 - Lo i khác: 6107 91 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6107 92 00 - - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6107 99 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6108 Váy lót có dây đeo, váy lót trong, qu n xi líp, qu n đùi bó, áo ng , b py-gia-ma, áo choàng m c nhà, áo choàng t m, áo khoác ngoài m c trong nhà và các lo i tương t dùng cho ph n ho c tr em gái, d t kim, đan ho c móc - Xi líp và qu n đùi bó: 6108 21 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6108 22 00 - - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 - áo ng và b pi-gia-ma: 6108 31 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 - Lo i khác: 6108 91 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6108 92 00 - - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6109 áo Ti-s t (T-Shirt), áo may ô và các lo i áo lót khác, d t kim, đan ho c móc 6109 10 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6109 90 00 - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 6110 áo bó, áo chui đ u, áo ch n ng n cài khuy (áo săng đai c c ng), gi- lê và các lo i tương t , d t kim, đan ho c móc 6110 10 00 - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6110 20 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6110 30 00 - B ng s i nhân t o 40 37 34 30 6111 B qu n áo và đ may m c s n cho tr sơ sinh, d t kim, đan ho c móc 6111 10 00 - B ng len lông c u ho c lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6111 20 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6111 30 00 - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 6112 B qu n áo th thao, b qu n áo trư t tuy t và qu n áo bơi, d t kim, đan ho c móc - B qu n áo th thao: 6112 11 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6112 12 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6112 19 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 6114 Qu n áo khác, d t kim, đan, ho c móc 6114 20 00 - B ng s i bông 40 37 34 30 6114 30 - B ng s i nhân t o: 6114 30 90 - - Lo i khác 40 37 34 30 6115 Qu n t t, qu n áo n t, bít t t dài (trên đ u g i), bít t t ng n c , các lo i hàng t t d t kim khác, k c n t chân dùng cho ngư i dãn tĩnh m ch, giày dép không đ , d t kim, đan ho c móc - Qu n t t và bít t t dài : 6115 11 00 - - B ng s i t ng h p có đ m nh 40 37 34 30 s i đơn dư i 67 dexitex 6115 12 00 - - B ng s i t ng h p có đ m nh 40 37 34 30 s i đơn t 67 dexitex tr lên 6115 19 00 - - B ng v t li u d t khác 40 37 34 30 6115 20 00 - Qu n n t li n t t ho c qu n áo n t 40 37 34 30 dài đ n đ u g i b ng d t kim có đ m nh s i đơn dư i 67 dexitex - Lo i khác: 6115 91 00 - - B ng len lông c u hay lông đ ng 40 37 34 30 v t lo i m n 6115 92 00 - - B ng s i bông 40 37 34 30 6115 93 00 - - B ng s i t ng h p 40 37 34 30 Chương 62 M t hàng may m c s n và đ ph tr không thu c lo i hàng d t kim, đan ho c móc 6201 áo khoác ngoài, áo choàng m c khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo khoác có mũ trùm (k c áo j c két trư t tuy t), áo gió, áo j c két ch ng gió và các lo i tương t , dùng cho đàn ông ho c tr em trai, tr các lo i thu c nhóm 6203 - áo khoác ngoài, áo mưa, áo choàng m c khi đi xe, áo khoác không tay, áo choàng không tay, áo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản