Quyết định số 86/QLTT-TW

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/QLTT-TW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/QLTT-TW về việc lập trạm kiểm soát cố định liên ngành trên các trục đường vào khu vực biên giới phía Bắc do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/QLTT-TW

  1. BAN CH O QU N LÝ THN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG TRUNG ƯƠNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/QLTT-TW Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 1991 QUY T NNH C A BAN CH O QU N LÝ THN TRƯ NG TRUNG ƯƠNG S 86/QLTT-TW NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 1991 V VI C L P TR M KI M SOÁT C NNH LIÊN NGÀNH TRÊN CÁC TR C Ư NG VÀO KHU V C BIÊN GI I PHÍA B C TRƯ NG BAN CH O QU N LÝ THN TRƯ NG TRUNG ƯƠNG Căn c Quy t nh s 54-CT ngày 3 tháng 3 năm 1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng s a i, b sung Quy t nh s 190-CT ngày 16 tháng 7 năm 1982; Th c hi n i m c i u 5 trong Ch th s 405-CT ngày 19 tháng 11 năm 1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ch n ch nh qu n lý vi c trao i hàng hoá qua biên gi i Vi t - Trung; QUY T NNH: i u 1: Thành l p các tr m ki m soát c nh liên ngành t i các i m trên các tr c ư ng sau ây ki m soát vi c ra vào khu v c biên gi i phía B c (dư i ây g i t t là tr m): T i Qu ng Ninh: - Trên ư ng bi n: Tr m V n Gia thu c xã Vĩnh Th c, huy n H i Ninh. - Trên ư ng b : Tr m Tiên Yên, t t i ngã ba ư ng 18 và ư ng 4B. T i L ng Sơn: Tr m ng Bành trên qu c l 1 A. T i Hà Tuyên: Tr m d c Vĩnh Tuy trên qu c l s 2, ư ng Tuyên Quang - Hà Giang. T i Hoàng Liên Sơn: - Tr m B c ng m, trên ư ng 70. - Tr m Kim Tân, t t i ngã ba ư ng 4E và 4D, th xã Lào Cai. T i Cao B ng:
  2. - Tr m KhNu n t i cây s 8, qu c l s 3. - Tr m ông Khê trên qu c l s 4A, t t i ngã ba ư ng th xã Cao B ng và Tà Lùng. T i Sơn La: Tr m cây s 56, qu c l s 6. T i Lai Châu: Tr m Tu n Giáo thu c huy n Tu n Giáo. i u 2: Tr m là m t t ch c ki m tra liên ngành g m i di n các cơ quan Công an, Thu v , Thương nghi p (qu n lý th trư ng) và tuỳ theo nhu c u công tác có th thêm i di n các cơ quan: H i quan, Ki m soát quân s , Ki m lâm, Ki m d ch ng v t, th c v t, do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh t ch c và ch o ho t ng thông qua Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh. i u 3: Tr m ph i có bi n t ch d th y. Trên bi n vi t rõ: "Tr m ki m soát c nh liên ngành..." ( a danh c a tr m). i u 4: Nhi m v và quy n h n c a tr m: A- Tr m có nhi m v : 1- Theo úng các quy nh c a pháp lu t, giám sát, ki m tra vi c v n chuy n, buôn bán hàng hoá ra, vào khu v c biên gi i Vi t - Trung, ch ng buôn l u qua biên gi i. 2- Thông qua vi c ki m soát, phát hi n và ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c v các ch trương và bi n pháp ngăn ng a và kh c ph c các hành vi kinh doanh trái phép. 3- T ch c qu n lý tài s n, ti n, hàng t m gi theo úng quy nh c a pháp lu t. B- Tr m có quy n: 1- Ra hi u d ng xe trư c c a tr m, yêu c u ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n xu t trình gi y t v n chuy n hàng hoá n u trên xe có v n chuy n hàng hoá buôn bán. 2- Khi phát hi n có d u hi u ph m pháp, trư ng tr m ư c quy n ra l nh ki m soát phương ti n v n t i, hàng hoá và ngư i trên phương ti n v n t i y. Trong trư ng h p c bi t c n thi t, ư c quy n yêu c u ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n b c d hàng hoá xu ng ki m tra. 3- L p biên b n các v vi ph m và t m gi tang v t theo úng quy nh c a pháp lu t. 4- Căn c vào m c vi ph m, Trư ng tr m ư c quy n áp d ng các hình th c x lý sau ây: - C nh cáo. - Ph t ti n n 200.000 ng.
  3. - Ra quy t nh truy thu thu , chuy n giao cho cơ quan thu th c hi n, n u ương s tr n thu , l u thu . - T ch thu nh ng m t hàng Nhà nư c c m xu t và c m nh p khNu. i v i các trư ng h p ph i x lý cao hơn thNm quy n c a tr m thì tr m chuy n h sơ v Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh x lý kèm theo ki n ngh c a mình. i u 5: 1- Tr m ph i niêm y t công khai nh ng quy nh v : - Danh m c m t hàng c m xu t, c m nh p. - Th t c v n chuy n hàng hoá trên ư ng. 2- Vi c ki m tra và x lý các v vi ph m ph i theo úng quy nh sau ây: - Khi ki m tra và x lý, ph i có m t ba ngư i c a tr m. - Th t c ki m tra và x lý ph i theo úng quy nh t i chương IV Pháp l nh x ph t vi ph m hành chính. - Ra quy t nh x lý theo thNm quy n c a tr m nói i u 4 trên ây. - S d ng các n ch theo úng quy nh c a B Tài chính. i u 6: Nghiêm c m tr m: - Vô c gi và l c soát phương ti n v n t i, làm ách t c giao thông và hư h ng hàng hoá. - B t gi trái phép ngư i, hàng hoá và các phương ti n v n t i. - L m d ng ch c v , quy n h n sách nhi u ho c gây phi n hà cho nhân dân, cho ch hàng, ch phương ti n. - Có thái h ng hách, thi u l i v i ngư i b ki m soát. - X lý trái pháp lu t, s d ng trái phép ti n, hàng b x lý. i u 7: Ngư i có thành tích công tác ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c và ư c thư ng ti n theo quy nh hi n hành. Ngư i vi ph m nh ng i u nghiêm c m thì tuỳ theo tính ch t, m c c a vi ph m b k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v v t ch t cho Nhà nư c, cho t ch c kinh t , ho c công dân thì ph i b i thư ng.
  4. i u 8: Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh có nhi m v giúp U ban nhân dân t nh t ch c và qu n lý ho t ng c a tr m; l a ch n nh ng ng chí n m v ng chính sách và lu t pháp, b o m phNm ch t o c, hi u bi t nghi p v iv iv n c n ki m tra ưa vào tr m; không ưa vào tr m nh ng ngư i mà v (ch ng) và con ang ho t ng kinh doanh buôn bán trên các tuy n ư ng t tr m; thư ng xuyên b i dư ng chính sách và pháp lu t cho cán b , nhân viên trong tr m; thư ng xuyên ki m tra các ho t ng c a tr m. Tuỳ theo yêu c u công tác, Ban ch o Qu n lý th trư ng t nh có k ho ch nh kỳ thay i cán b tr m ho c luân phiên cán b gi a các tr m c a a phương. i u 9: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay các quy t nh trư c ây c a Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương v vi c t tr m ki m soát c nh liên ngành trên các tr c ư ng vào khu v c biên gi i Vi t - Trung. Các ng chí Ch t ch U ban nhân dân các t nh biên gi i phía B c, Chánh Văn phòng Ban ch o Qu n lý th trư ng Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Minh Th ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản