Quyết định số 88/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 88/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2004/QĐ-UB về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 88/2004/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 KHU Ô THN M I H ÌNH - QU N THANH XUÂN VÀ HUY N THANH TRÌ - HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 332/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 112/1999/Q -UB ngày 28/12/1999 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t QHCT Qu n Thanh Xuân, t l 1/2000 (ph n Quy ho ch s d ng t và Quy ho ch Giao thông); Căn c Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28/12/2001 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Huy n Thanh Trì, t l 1/5000 (ph n Quy ho ch H th ng h t ng k thu t); Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 770/2004/TTr-QHKT ngày 23/4/2004, QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th m i H ình - t i Qu n Thanh Xuân và Huy n Thanh Trì - Hà N i do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p và hòan thành năm 2004 v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: 1-1. V trí: Khu ô th m i H ình thu c a bàn phư ng H ình, Qu n Thanh Xuân và Xã Tân Tri u, Huy n Thanh Trì - Hà N i. 1-2. Ph m vi và ranh gi i: + Phía ông B c giáp khu dân cư và nhà c a m t s cơ quan, ơn v .
  2. + Phía Tây B c giáp khu dân cư và khu t xây d ng Trư ng Trung h c cơ s , Nhà tr M u giáo Qu n Thanh Xuân. + Phía Tây Nam giáp cơ quan, Khu t p th C c K thu t ài phát thanh và khu dân cư Thôn Tri u Khúc, Xã Tân Tri u. + Phía ông Nam là ru ng canh tác c a Xã Tân Tri u, Huy n Thanh Trì. 1-3. Quy mô: + T ng di n tích t : 74.896m2 + Quy mô dân s quy ho ch : 1.520 ngư i 2. M c tiêu: - Xây d ng m t khu ô th m i hi n i, ng b v cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i, có các ch tiêu quy ho ch theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam; tuân th các quy nh v b o v các công trình k thu t và b o v môi trư ng; phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và c a a phương. - Khai thác h p lý, hi u qu qu t hi n có, áp ng nhu c u v ăn , sinh ho t, làm vi c c a nhân dân, huy ng ư c nhi u ngu n v n h p pháp cùng tham gia u tư xây d ng úng k ho ch, ti n . - ánh giá phân khu ch c năng s d ng t, m t xây d ng, t ng cao công trình và h s s d ng t phù h p cho t ng ô t c th , làm cơ s pháp lý cho ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch. - Khu ô th m i m b o khang trang, hi n i, mang b n s c dân t c, gi i quy t nhu c u nhà cho nhân dân Th ô theo chương trình phát tri n nhà c a Thành ph , t o i u ki n và môi trư ng s ng n nh, phù h p v i quy ho ch lâu dài. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1 Quy ho ch ki n trúc: a) Quy ho ch s d ng t * T ng di n tích t Khu ô th m i H ình: 74.896m2 Trong ó: - t làm ư ng khu v c và ư ng nhánh: 15.196m2 - t xây d ng công trình công c ng: 5.599m2 - t xây d ng nhà tr , m u giáo: 2.828m2 - t cây xanh, bãi xe, HTKT 5.290m2 - t ư ng vào nhà : 5.646m2
  3. - t : 40.337m2 Bao g m: + t xây d ng nhà cao t ng: 24.168m2(chi m 60% t ) 2 + t xây d ng nhà , vư n, bi t th : 16.169m (chi m 40% t ) * Phân b qu t xây d ng: Trong t ng di n tích : 74.896m2 Bao g m: - t làm ư ng : 20.842m2 Trong ó: + t làm ư ng khu v c và ư ng nhánh: 15.196m2 + t làm ư ng vào nhà: 5.646m2 - t xây d ng: 54.054m2 Toàn b qu t xây d ng ư c phân b làm 9 ô t quy ho ch như sau: + t xây d ng công trình công c ng ơn v g m 2 ô có t ng di n tích 5.599m2 g m các ô t s 1 và 3 (có ký hi u CC). + t xây d ng nhà tr , m u giáo g m 1 ô t, có di n tích 2.828m2 ( ô t s 2 có ký hi u NT) + t cây xanh, bãi xe và công trình HTKT nhóm nhà g m 2 ô t (các ô s 8 và 9 có t ng di n tích 5.290m2 ( có ký hi u CXHT) + t xây d ng nhà có t ng di n tích 40.337m2 g m 4 ô t ( các ô s 4, 5, 6, 7) trong ó bao g m các lo i t: t xây d ng nhà cao t ng g m 2 ô (các ô s 4, 5 có ký hi u NO) có t ng di n tích 24.168m2; t xây d ng nhà vư n bi t th g m 2 ô (các ô s 6 và 7 có ký hi u BT) có t ng di n tích 16.169m2 + Dành lô t s 4 (ký hi u NO1) là t xây d ng nhà cao t ng có di n tích 9.305m2 (chi m 23% t ng di n tích t c a khu ô th ) làm qu nhà c a Thành ph theo Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph . b) Các ch tiêu quy ho ch: - t ơn v : 29,35m2/ ngư i; G m:
  4. + t công c ng ơn v : 10 m2/ ngư i + t nhà tr , m u giáo: 2,12 m2/ ngư i + t cây xanh h t ng k thu t 1,46 m2/ ngư i + t ư ng vào nhà: 458m2/ ngư i + t 18,9 m2/ ngư i -M t xây d ng chung: 25% - T ng cao trung bình: 5,3 t ng - H s s d ng t chung: 1,3 c) B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: - B trí các công trình cao t ng trên các tr c ư ng phân khu v c phía Tây Nam và ông Nam v i t ng cao t 9 t ng tr lên. T ng cao công trình ư c gi m d n v phía trung tâm ơn v . + D c các tr c ư ng nhánh và ư ng n i b t ch c các công trình công c ng ph c v ơn v , các khu nhà vư n bi t th th p t ng k t h p v i cây xanh sân vư n và cây xanh ư ng ph thành h th ng xanh t o c nh quan và c i thi n môi trư ng s ng cho khu dân cư. + T i góc Tây Nam ô t quy ho ch, c nh nút giao c t c a 2 tr c ư ng chính khu v c b trí c m công trình nhà cao t ng k t h p d ch v công c ng, t o i m nh n ki n trúc c nh quan cho khu v c v i t ng cao t 11 t ng tr lên. 3.2. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t: a) Giao thông: - T ng di n tích t : 74.896m2 - Di n tích t giao thông : 5.196m2 (20,29%), trong ó: + ư ng phân khu v c : 8.508m2 (11,35%) + ư ng nhánh : 6.688m2 (8,94%) - T tr ng t ư ng: 20,29% t ng di n tích t -M t m ng lư i ư ng tính n ư ng nhánh: 10,4 km/km2 * M ng lư i ư ng : - ư ng phân khu v c : g m 2 tuy n
  5. + Tuy n ư ng biên phía Tây Nam khu ô th m i u n i v i ư ng Nguy n Trãi phía Tây B c có m t c t ngang 30m (g m lòng ư ng 15m, v a hè m i bên 7,5m). + Tuy n ư ng ông Nam khu ô th m i u n i v i ư ng Vành ai 3 phía ông B c, có m t c t ngang 30m (g m lòng ư ng 15m, v a hè m i bên 7,5m). - M ng ư ng nhánh và ư ng n i b ư c quy ho ch theo nguyên t c m b o s liên h thu n l i gi a các công trình trong khu v c ng th i t o m i liên h m t thi t v i h th ng hè ư ng khu v c và Thành ph . M t c t ngang ư ng nhánh t 13,5 ¸ 17,5 m (lòng ư ng 7,5m; v a hè hai bên 3 ¸ 5m ); ư ng n i b có m t c t 10,5 ¸ 11,5m (lòng ư ng 5,5m; v a hè m i bên 2,5 ¸ 3m). - Nơi xe: + Trong khu t ô th m i, nhà ki u bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe cho b n thân công trình. + i v i khu nhà cao t ng: m b o nhu c u xe t i t ng 1 (ho c t ng h m). + Ch xe th i gian ng n: B trí 2 bãi xe n m d c tuy n ư ng n i b giáp khu cây xanh phía ông Nam. * Ghi chú: ph c v vi c thi công xây d ng khu ô th m i c n xây d ng ư ng vào thi công theo 1 trong 2 hư ng sau: -T ư ng Nguy n Trãi vào: Tuy n ư ng thi công ư c xây d ng trên cơ s hành lang m tuy n ư ng quy ho ch 30m phía Tây Nam khu t ( ư ng Lương Th Vinh kéo dài). -T ư ng Vành ai 3 ( ang và s thi công) vào trên cơ s hành lang m tuy n ư ng quy ho ch 30m phía ông Nam khu t. b) Thoát nư c mưa - san n n: - Thoát nư c mưa: + ư c xây d ng h th ng thoát nư c riêng. + Các tuy n c ng chính kích thư c D1000 ¸ D1500mm xây d ng d c theo các tr c ư ng phân khu v c và ư ng nhánh chính (m t c t 30m ¸17,5m) các tuy n c ng này u n i v i tuy n c ng D2000mm xây d ng d c tr c ư ng quy ho ch phía Tây Thôn Tri u Khúc d n ra tr m bơm C u Bươu r i ư c bơm ra Sông Nhu (trư c m t có th thoát t m ra mương tiêu nư c Tân Tri u). + Các tuy n c ng nhánh D400 ¸ D800mm t d c theo các tr c ư ng n i b thoát nư c cho công trình vào các tuy n c ng chính.
  6. + Trong khi h th ng thoát nư c c a khu v c chưa ư c xây d ng hoàn ch nh, c n ào mương t m thay th h th ng mương tiêu thoát hi n có trong khu t mb o tiêu thoát nư c cho khu v c ư c bình thư ng. Tuy n mương thay th n m ngoài ranh gi i ô t quy ho ch có t ng chi u dài 315m, B = 6m; H = 0,8 ¸1,2m. - San n n: Cao n n ô t kh ng ch th p nh t Hmin = 6,40m; cao nh t Hmax = 6,70m d c d nt ông sang Tây. d c n n i ³ 0,004. chênh cao gi a 2 ư ng ng m c Dh = 0,1m. c/ Quy ho ch c p nư c: - Ngu n c p: ư c l y t ư ng ng truy n d n trên ư ng Vành ai 3. Ngu n nư c do Nhà máy nư c H ình cung c p. - M ng lư i c p nư c: Xây d ng tuy n ng phân ph i F110mm d c ư ng biên phía ông Nam khu ô th l y nư c t ư ng ng truy n d n trên ư ng Vành ai 3. ư ng ng vào các công trình có ư ng kính F 75, F50 và F32mm. - B ch a và tr m bơm: Xây d ng 2 b ch a t ng kh i lư ng 250m3 và 2 tr m bơm tăng áp cho 2 ô t xây d ng nhà cao t ng, xây d ng 1 b ch a nư c phòng c u ho kh i lư ng 100m2. d/ Quy ho ch c p i n: - Ngu n c p: Khu ô th m i H ình ư c l y ngu n t tr m 110/22/6KV Thư ng ình - 2 x 40MVA hi n có b ng tuy n cáp tr c nhánh 22KV: 2 x XLPE - 150mm2 i ng m d c theo ư ng quy ho ch phía ông B c khu t nghiên c u. Trư c m t có th l y ngu n t m th i t tuy n 6KV hi n có phía Tây ( ang c p i n cho Tr m Bi n th Nhà máy Ô tô Hoà Bình). - M ng lư i trung th : Xây d ng tuy n cáp 22KV: XLPE - 70mm2 i ng m u tr c ti p trên tuy n cáp 22KV: XLPE - 100mm2 c p i n cho m i tr m bi n th 22/0,4KV. Xây d ng 2 tr m bi n th 22/0,4KV v i t ng dung lư ng máy bi n áp 1560KVA. - M ng lư i h th 0,4KV chi u sáng sinh ho t, chi u sáng èn ư ng. + Chi u sáng sinh ho t nhà cao t ng g m các tuy n cáp 0,4KV - XLPE i ng m trong hào cáp d c hè ư ng quy ho ch n các t i n. + Chi u sáng sinh ho t nhà th p t ng g m các tuy n cáp 0,4KV - XLPE i n i d c theo tr c ư ng quy ho ch chung c t v i chi u sáng èn ư ng. + Chi u sáng èn ư ng dùng tuy n dây cáp XLPE i ng m trên hè tim c t cách bó v a 0,5m. e/ Quy ho ch thông tin bưu i n:
  7. - Ngu n c p: L y t T ng ài V tinh Thanh Xuân Nam 5000 s hi n có thông qua tuy n cáp g c ang c p d c qu c l 6. - Xây d ng tuy n cáp g c n t tuy n cáp trên qu c l 6, i ng m d c theo ư ng quy ho ch phía ông B c vào. - Ch tiêu: 55 máy /1000 dân. g/ Quy ho ch thoát nư c b n và v sinh môi trư ng: H th ng nư c bNn, nư c mưa ư c thi t k theo m ng lư i riêng. - Nư c th i t các công trình ư c thu gom vào các tuy n c ng nhánh D300mm t d c theo các ư ng quy ho ch. Các tuy n c ng nhánh này u n i v i tuy n c ng chính c a thành ph D600mm xây d ng d c theo tuy n ư ng biên phía Tây Nam. - Trư c m t khi tuy n c ng thoát nư c th i c a Thành ph kích thư c D600mm chưa ư c xây d ng, nư c th i c a khu v c ư c x lý sơ b r i x vào tuy n c ng nhánh kích thư c D300mm và ư c u n i t m vào h th ng thoát nư c mưa. - Rác th i sinh ho t ư c thu gom v các thùng ch a dung tích 0,4m3 và công ten nơ kín v trí t thùng g n ư ng giao thông thu n ti n cho thu gom và v n chuy n n khu x lý chung c a Thành ph . * T ng h p ư ng dây ư ng ng: Trên các tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 30m phía Tây Nam và ông Nam có nhi u công trình ng m như cáp i n, cáp thông tin bưu i n, cáp truy n hình và ư ng ng c p nư c có th ư c b trí trong tuy nen k thu t d c theo tuy n ư ng. C th s ư c xem xét trong quá trình l p d án u tư xây d ng. i u 2: - S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n các b n v kèm theo Quy t nh phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i H ình t l 1/500 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì ph i h p v i UBND Qu n Thanh Xuân, UBND Huy n Thanh Trì, UBND Phư ng H ình, UBND Xã Tân Tri u và Công ty Xây d ng và L p máy i n nư c - (S Xây d ng) t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; ch o, hư ng d n ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án Quy ho ch chi ti t khu ô th m i này trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng HDND, UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Quy ho ch Ki n trúc, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Ch t ch UBND các Qu n Thanh Xuân và Huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND Phư ng H ình, Ch t ch UBND Xã Tân Tri u; Giám c Công ty Xây d ng và L p máy i n nư c - S
  8. Xây d ng Hà N i; Giám c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản