Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC về mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2005/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH S A I, B SUNG M C THU PHÍ B O M HÀNG H I QUI NNH T I QUY T NNH S 88/2004/Q -BTC NGÀY 19/11/2004 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6//2002 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Theo ngh c a B Giao thông v n t i t i công văn s 6669/BGTVT-TC ngày 25/10/2005, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i m qui nh t i Quy t nh s 88/2004/Q -BTC ngày 19/11/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí, l phí hàng h i như sau: 1. i m 1-II, M c B, Ph n II s a i, b sung như sau: Tàu th y vào, r i c ng bi n, c ng chuyên dùng ph c v d u khí, quá c nh i Campuchia ph i n p phí b o m hàng h i như sau: Lo i tàu Khu v c I và III Khu v c II A. Tàu thu (tr tàu Lash) 0,135 USD/GT 0,078 USD/GT - Lư t vào: - Lư t r i: 0,135 USD/GT 0,078 USD/GT B. Tàu Lash - Tàu m Lư t vào 0,050 USD/GT 0,034 USD/GT Lư t r i 0,050 USD/GT 0,034 USD/GT - Sà lan con (ch thu khi r i tàu m i trên lu ng)
  2. Lư t vào 0,073 USD/GT 0,034 USD/GT Lư t r i 0,073 USD/GT 0,034 USD/GT T ngày 01/01/2006 n 31/12/2006 m c thu phí b o m hàng h i b ng 90% m c thu quy nh t i Bi u này. T ngày 01/01/2007 tr i, m c thu phí b o m hàng h i b ng 75% m c thu qui nh t i Bi u này. 2. Ti t 1.2, i m 1-III, Ph n III, s a i, b sung như sau: M c thu phí hoa tiêu khu v c Bình Tr - Hòn Chông: 40 ng/GT-HL, m c thu t i thi u: 500.000 ng/tàu/lư t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, l phí hàng h i; Cơ quan, t ch c thu phí, l phí hàng h i và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT.B TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - VP Trung ương ng; TH TRƯ NG - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - Toà án NDTC, Vi n KSNDTC; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW - S Tài chính, C c thu các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c Hàng h i Vi t Nam; Trương Chí Trung - Các C ng v hàng h i, các c ng bi n; - T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; - T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam; - Các V , T ng c c, cơ quan tr c thu c B Tài chính; - Công báo; - Lưu: VT, TCDN.
Đồng bộ tài khoản