Quyết định số 890/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 890/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 890/QĐ-TTg về việc đổi hàng dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 890/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 890/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP NĂM 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 5474/BCT-KH ngày 30 tháng 6 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7059/BTC-DTQG ngày 18 tháng 6 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4275/BKH-TM&DV ngày 16 tháng 6 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Bộ Công Thương xuất luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia vật liệu nổ công nghiệp như đề nghị của Bộ tại văn bản số 5474/BCT-KH ngày 30 tháng 6 năm 2008. Bộ Công Thương chỉ đạo Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - TKV thực hiện xuất luân phiên đổi hàng theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - TKV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, TTĐT, Vụ KTN; - Lưu: VT, KTTH(3). 16 Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản