Quyết định số 905/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 905/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 905/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 905/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH VÀ B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum (T trình s 23/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008 và s 25/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 849/TTr-BT KT ngày 20 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng C Thi ua c a Chính ph cho 03 t p th (có danh sách kèm theo) ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào Thi ua yêu nư c năm 2007 c a t nh Kon Tum. i u 2. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 03 t p th và 03 cá nhân thu c t nh Kon Tum (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Kon Tum, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i i u 1, i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Kon Tum; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (3), Hùng (10b).
  2. Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG C THI UA C A CHÍNH PH VÀ B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 905/Q -TTg, ngày 14/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. C Thi ua c a Chính ph : 1. S Giáo d c và ào t o, t nh Kon Tum; 2. Nhân dân và cán b th xã Kon Tum, t nh Kon Tum; 3. Công ty X s ki n thi t t nh Kon Tum; ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào Thi ua yêu nư c năm 2007 c a t nh Kon Tum. II. B ng khen c a Th tư ng Chính ph : 1. y ban Ki m tra Huy n y Sa Th y, t nh Kon Tum; 2. Trung tâm Y t huy n Sa Th y, t nh Kon Tum; 3. ài Phát thanh-Truy n hình huy n k Hà, t nh Kon Tum; ã có thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 4. Ông Nguy n H u Hi n, Hi u trư ng Trư ng Trung c p ngh Kon Tum; 5. Ông A Dao, Ch nhi m y ban Ki m tra Huy n y Sa Th y, t nh Kon Tum; 6. Bà Y Kim Sáng, Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n k Hà, t nh Kon Tum. ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
Đồng bộ tài khoản