Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 91/2008/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V BAN HÀNH M C THU L PHÍ TRƯ C B Đ I V I Ô TÔ DƯ I 10 CH NG I TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Ngh đ nh s 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Thông tư s 79/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v l phí trư c b ; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân thành ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay quy đ nh t l thu l phí trư c b đ i v i ô tô dư i 10 ch ng i (k c lái xe) trên đ a bàn thành ph là 10% (Mư i ph n trăm). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài chính, C c trư ng C c Thu thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH
  2. PHÓ CH T CH Nơi nh n: - Như Đi u 3; - B Tư pháp; B Tài chính; - C c KTVB - B Tư pháp; - Đoàn Đ i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c HĐND TP; - TT UB: CT, các PCT; Nguy n Th H ng - y ban M t tr n T qu c TP; - VPHĐ-UB: các PVP; - Các Phòng CV; TTCB; - Lưu: VT, (TM/Cg) MH.
Đồng bộ tài khoản