Quyết định số 911/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 911/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 911/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 911/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 911/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHONG T NG DANH HI U CHI N SĨ THI UA TOÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ (T trình s 33/TTr- UBND ngày 23 tháng 5 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 921/TTr-BT KT ngày 01 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Phong t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c cho 4 cá nhân thu c thành ph C n Thơ (có danh sách kèm theo), ã có thành tích xu t s c tiêu bi u trong phong trào thi ua yêu nư c, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph C n Thơ; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH PHONG T NG DANH HI U CHI N SĨ THI UA TOÀN QU C
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 911/Q -TTg, ngày 14/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Ông Nguy n Quang Ngh , Trư ng phòng, Phòng Tài chính-K ho ch qu n Bình Th y, thành ph C n Thơ; 2. Ông Nguy n Trung Nghĩa, Giám c Trung tâm Y t D phòng, S Y t thành ph C n Thơ; 3. Ông Lê Hoàng Sơn, Giám c B nh vi n Nhi ng, thành ph C n Thơ; 4. Ông Lê Minh Tôn, Quy n Trư ng phòng, Phòng K ho ch-K thu t, S Giao thông Công chính thành ph C n Thơ.
Đồng bộ tài khoản