intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

70
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 917/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 917/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH THÁNG 10 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P U BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QU C GIA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét yêu c u c a công tác b o m tr t t an toàn giao thông; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B N i v và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p U ban An toàn giao thông Qu c gia ph i h p ho t ng c a các B , ngành và các a phương th c hi n t t công tác b o m tr t t an toàn giao thông. U ban An toàn giao thông Qu c gia ư c s d ng d u riêng, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a U ban do Ngân sách Nhà nư c c p theo k ho ch ư c duy t. i u 2. U ban An toàn giao thông Qu c gia có nhi m v và quy n h n sau: 1. Tư v n cho Th tư ng Chính ph v ch trương, chính sách, các văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông do các B , ngành, a phương trình Chính ph ho c Th tư ng Chính ph . 2. xu t v i Th tư ng Chính ph các bi n pháp liên ngành nh m b o m tr t t an toàn giao thông, và t ch c ph i h p các ngành, các a phương th c hi n các bi n pháp ư c duy t. 3. T ch c s ph i h p gi a các cơ quan Trung ương, các t ch c có liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng bi n, ư ng thu n i a và hàng không (g i t t là tr t t an toàn giao thông). 4. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan tuyên truy n và ph bi n r ng rãi trong m i t ng l p nhân dân nh ng quy nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, và giáo d c ý th c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh ó.
  2. 5. T ch c ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan, u ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra vi c th c hi n các quy nh v tr t t an toàn giao thông. 6. ôn c các ngành, a phương th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông nh ng a bàn giao thông ph c t p. 7. T ch c vi c ph i h p các ngành, các c p kh c ph c khNn c p h u qu nh ng v tai n n giao thông nghiêm tr ng. 8. T ch c s ph i h p ho t ng gi a Thanh tra giao thông các c p ( Trung ương và các a phương) v i các l c lư ng C nh sát nhân dân trong ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v b o m tr t t an toàn giao thông trong ph m vi c nư c. 9. T ng h p tình hình tr t t an toàn giao thông trong c nư c và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph . 10. ư c phép thi t l p quan h và h p tác v i nư c ngoài và các t ch c qu c t nh m trao i kinh nghi m và h p tác v khoa h c - k thu t trong lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông. i u 3. Thành viên U ban An toàn giao thông Qu c gia bao g m: Ch t ch U ban: ng chí Th trư ng B Giao thông v n t i. Phó Ch t ch: ng chí Th trư ng B N i v . Các u viên: - ng th Th trư ng B Qu c phòng. - ng chí Th trư ng B Tài chính. - ng chí Th trư ng B Tư pháp. - ng chí Th trư ng B Giáo d c và ào t o. - ng chí Phó T ng c c trư ng T ng c c C nh sát nhân dân. - ng chí Phó C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. - ng chí V trư ng B Giao thông v n t i. Ban T ch c - Cán b Chính ph ph i h p v i các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m Ch t ch U ban, Phó Ch t ch U ban. Th trư ng các cơ quan nêu t i i u 3 Quy t nh này c i di n là U viên U ban. i u 4. Cơ quan thư ng tr c c a U ban An toàn giao thông Qu c gia là B Giao thông v n t i.
  3. Văn phòng thư ng tr c c a U ban t t i B Giao thông v n t i có t 3-5 cán b , chuyên viên chuyên trách do Ch t ch U ban quy t nh. Ch t ch U ban ph i h p v i B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph quy nh Quy ch làm vi c, nhi m v , quy n h n và ch trách nhi m c th c a các thành viên kiêm nhi m c a U ban. i u 5. Liên B N i v - Giao thông v n t i gi i th Ban Ch o An toàn giao thông Trung ương ư c thành l p theo Quy t nh s 44/Q -LB ngày 28 tháng 5 năm 1991. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7. Ch t ch U ban An toàn giao thông Qu c gia, Th trư ng các cơ quan nêu t i i u 3, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2