Quyết định số 937/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 937/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 937/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 937/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH TIÊU NƯ C H TH NG SÔNG NHU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch tiêu nư c h th ng sông Nhu v i các n i dung chính như sau: I. PH M VI QUY HO CH H th ng sông Nhu ư c gi i h n b i ê sông H ng phía B c và phía ông, ê sông áy phía Tây và sông Châu Giang phía Nam, bao g m t ai c a 20 qu n, huy n thu c thành ph Hà N i và t nh Hà Nam. T ng di n tích t nhiên toàn h th ng là 107.530 ha, trong ó: di n tích thu c thành ph Hà N i là 87.820 ha, di n tích thu c t nh Hà Nam là 19.710 ha. II. M C TIÊU QUY HO CH Quy ho ch tiêu nư c h th ng sông Nhu nh m xác nh gi i pháp công trình tiêu nư c, ch ng ng p úng khu v c n i thành thành ph Hà N i thu c h th ng sông Nhu , v i di n tích là 29.153 ha; tiêu nư c ch ng úng ng p các khu v c dân cư nông thôn, các khu công nghi p trên a bàn và tiêu nư c, b o v s n xu t nông nghi p, v i di n tích là 78.377 ha. III. PHƯƠNG ÁN QUY HO CH 1. Phân vùng tiêu: - Vùng bơm tiêu tr c ti p ra sông H ng là 29.175 ha, bao g m các qu n, huy n c a thành ph Hà N i: Ba ình, Hoàn Ki m, ng a, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và m t ph n các qu n: Tây H , C u Gi y, Thanh Xuân, Hà ông, m t ph n các huy n: T Liêm, Thanh Trì, Thư ng Tín, Phú Xuyên.
  2. - Vùng bơm tiêu tr c ti p ra sông áy là 36.820 ha, bao g m các huy n an Phư ng, Hoài c, m t ph n di n tích huy n T Liêm, qu n Hà ông, các huy n: Thanh Oai, ng Hòa, Thư ng Tín, Phú Xuyên c a thành ph Hà N i và m t ph n di n tích huy n Duy Tiên t nh Hà Nam. - Vùng tiêu nư c vào sông Nhu , sông Châu là 41.535 ha, bao g m m t ph n c a các huy n Thư ng Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai c a thành ph Hà N i và m t ph n huy n Duy Tiên, Kim B ng và thành ph Ph Lý c a t nh Hà Nam. - T ng di n tích tiêu toàn h th ng là 107.530 ha. 2. Tiêu chu n tính toán tiêu: - Khu v c n i thành Hà N i: tính v i mưa 24 gi max, t n su t thi t k P=10%, tiêu chí tiêu: mưa gi nào tiêu h t gi y. - Khu v c ngo i thành Hà N i và các khu v c khác: tính v i mưa 3 ngày max, t n su t P=10%, tiêu chí tiêu: lư ng mưa 3 ngày, tiêu 5 ngày. 3. H s tiêu thi t k : a) Khu v c n i thành Hà N i - Phía ông sông Tô L ch: q = 17,9 l/s/ha. - Phía Tây sông Tô L ch: q = 19,7 l/s/ha. b) Khu v c ngo i thành Hà N i và các khu v c khác: q = 6 - 8 l/s/ha. 4. Công trình tiêu nư c a) Khu v c thu c n i thành thành ph Hà N i và các huy n T Liêm, an Phư ng, Hoài c. - N o vét o n sông Nhu t Liên M c n Hà ông, dài 20km, kè gia c 2 b sông; nâng c p 2 tuy n ư ng ven sông Nhu , ph c v qu n lý, b o v công trình, k t h p ch nh trang t o c nh quan ô th . - Xây d ng m i m t s tr m bơm, nâng c p các tr m bơm hi n có: + Tiêu nư c ra sông H ng, t ng di n tích tiêu: 19.353 ha, g m: * Xây d ng m i tr m bơm Liên M c I, Liên M c II, công su t 170 m3/s, tiêu nư c cho 9.200 ha, (ngoài ra k t h p nhi m v ti p ngu n nư c vào sông Nhu khi c n thi t). * Xây d ng m i tr m bơm Nam Thăng Long, công su t 9 m3/s, tiêu nư c cho 450 ha.
  3. * Xây d ng m i tr m bơm Yên S II, công su t 45 m3/s, tr m bơm Yên S III, công su t 55 m3/s, k t h p v i tr m bơm Yên S I ( ã có, công su t 45 m3/s), tiêu nư c cho 7,753 ha. * Xây m i tr m bơm ông M , công su t 35 m3/s, tiêu nư c cho 1.950 ha. + Tiêu nư c ra sông áy, t ng di n tích tiêu: 9.800 ha, g m: * Xây m i tr m bơm Yên Nghĩa, công su t 120 m3/s, tiêu nư c cho 6.300 ha. * Xây m i tr m bơm Yên Thái, công su t 54 m3/s, k t h p nâng c p tr m bơm ào Nguyên, công su t 15 m3/s, tiêu nư c cho 3.500 ha. + Vùng tiêu nư c ra sông Nhu , t ng di n tích tiêu: 990 ha, g m: Xây m i tr m bơm Ba Xá, công su t 20 m3/s, tiêu nư c cho 990 ha. b) Khu v c ngo i thành thành ph Hà N i và các huy n thu c t nh Hà Nam: - N o vét o n sông Nhu t Hà ông n Lương C , dài 54 km, nâng c p 2 tuy n ê d c sông và các c ng dư i ê, b o m an toàn ch ng lũ, k t h p làm ư ng qu n lý, b o v công trình và ư ng giao thông; - C i t o, nâng c p, tăng cư ng kh năng tiêu thoát nư c cho các c ng Nh t T u, Lương C . - Xây d ng m i và nâng c p các tr m bơm tiêu hi n có, g m: + Vùng tiêu nư c ra sông H ng, t ng di n tích tiêu: 9.822 ha, g m: * Nâng c p tr m bơm B u, công su t 15m3/s, tiêu nư c cho 1.150 ha; * B sung kh năng tiêu cho 2 tr m bơm: Khai Thái, Yên L nh ã có, ưa t ng công su t lên 50m3/s, tiêu nư c cho 8.672 ha. + Vùng tiêu nư c ra sông áy, t ng di n tích tiêu: 27.020 ha, g m: * Nâng c p 3 tr m bơm Phương Trung, Cao Sơn Dương, Ng Xá, cùng tr m bơm Vân ình ã có, ưa t ng công su t lên 60m3/s, tiêu nư c cho 10.800 ha. * S a ch a tr m bơm Ngo i I, xây m i tr m bơm Ngo i II, v i t ng công su t 50m3/s, tiêu nư c cho 9.220 ha. * Xây m i tr m bơm Qu III cùng v i các tr m bơm ã có, v i t ng công su t 40m3/s, tiêu nư c cho 7.000 ha. + Vùng tiêu nư c ra sông Nhu , sông Châu, t ng di n tích tiêu: 41.535 ha, g m: nâng c p 55 tr m bơm ã có, ưa t ng công su t lên 348m3/s.
  4. (Danh m c các tr m bơm ư c th ng kê trong Ph l c ban hành kèm theo Quy t nh này). IV. PHÂN KỲ U TƯ 1. Giai o n n năm 2015 - N o vét sông Nhu , ch nh trang sông Nhu o n Hà ông – Liên M c, nâng c p ê sông Nhu , s a ch a, nâng c p các c ng Lương C , Nh t T u, v i t ng kinh phí 2.000 t ng. - Xây d ng tr m bơm Yên Nghĩa, v i t ng kinh phí 1.200 t ng. - Xây d ng tr m bơm Liên M c, giai o n 1 (trong c m công trình g m c ng, tr m bơm Liên M c), v i t ng kinh phí 1.000 t ng - Xây d ng tr m bơm Yên S II, v i t ng kinh phí 900 t ng. - Xây d ng l i tr m bơm ông M , v i t ng kinh phí 700 t ng - Xây d ng tr m bơm Ngo i II, v i t ng kinh phí 900 t ng. - Nâng c p m t s tr m bơm tiêu vào sông Nhu , sông Châu, v i t ng kinh phí 1.100 t ng. Kinh phí th c hi n quy ho ch giai o n này kho ng 7.800 t ng. 2. Giai o n sau năm 2015 Th c hi n và hoàn thành các h ng m c còn l i. Kinh phí th c hi n quy ho ch giai o n này kho ng 5.900 t ng. 3. T ng v n u tư và ngu n v n - T ng kinh phí u tư th c hi n Quy ho ch kho ng 13.700 t ng. - Ngu n v n u tư: ngân sách trung ương, ngân sách a phương, v n trái phi u Chính ph , v n ODA. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i; y ban nhân dân t nh Hà Nam và các B , ngành liên quan qu n lý, giám sát vi c th c hi n quy ho ch tiêu nư c h th ng sông Nhu ; ư c y quy n phê duy t, i u ch nh, b sung (trong trư ng h p c n thi t) quy ho ch tiêu nư c khu v c s n xu t nông nghi p phía h lưu c ng i u ti t Hà ông, m b o phù h p v i quy ho ch tiêu thoát lũ lưu v c sông áy, làm ch u tư m t s d án l n, k thu t ph c t p, vư t quá kh năng c a a phương.
  5. 2. y ban nhân dân thành ph Hà N i ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý vi c th c hi n quy ho ch trên ph m vi a bàn Thành ph ; ch o, t ch c vi c x lý, gi i t a các công trình xâm h i, l n chi m hành lang b o v công trình th y l i ven hai b sông Nhu theo quy nh c a Pháp lu t; t ch c vi c l p, phê duy t quy ho ch chi ti t và u tư xây d ng các h ng m c công trình t p trung nư c v các tr m bơm tiêu, quy t nh u tư và qu n lý u tư D án n o vét tr c chính sông Nhu và các d án tiêu nư c trên a bàn thành ph . 3. y ban nhân dân t nh Hà Nam ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý vi c tri n khai th c hi n Quy ho ch trên ph m vi a bàn c a t nh, th c hi n u tư xây d ng các công trình tiêu nư c trên a bàn, ch o qu n lý khai thác hi u qu các công trình ph c v tiêu nư c h th ng sông Nhu . 4. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân thành ph Hà N i, y ban nhân dân t nh Hà Nam cân i b trí v n u tư xây d ng các h ng m c công trình trong Quy ho ch tiêu nư c h th ng sông Nhu theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. Các B , ngành liên quan theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, Hà Nam xem xét i u ch nh, b sung và tri n khai th c hi n các quy ho ch có liên quan c a B , ngành mình, m b o phù h p v i n i dung Quy ho ch tiêu nư c h th ng sông Nhu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng: Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph Hà N i, Hà Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng, các Phó TTgCP, - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, KGVX, P, TH; - Lưu: VT, KTN (5b). Hoàng Trung H i PH L C DANH M C CÁC TR M BƠM TIÊU NƯ C VÀO SÔNG NHU , SÔNG CHÂU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 937/Q -TTg ngày 01 tháng 7 năm 2009) TT Tên tr m bơm Quy mô a i m Ghi chú tiêu S máy Lo i máy
  6. (m3/h) Tiêu vào sông Nhu o n t c ng Hà ông n Nh t T u 1 Khe Tang 10 8.000 Thanh Oai 2 Sái 5 4.000 Thanh Oai 3 Tri u ông 2 5 4.000 Thanh Oai 4 an Th m 4 1.000 Thanh Oai 5 Th ch Nham 5 8.000 Thanh Oai 6 Thanh Th y 6 4.000 Thanh Oai 7 Ba Xá 4 18.000 Thanh Trì 8 i Áng 5 2.500 Thanh Trì 9 Liên Ninh 3 1.000 Thanh Trì 10 Hòa Bình 14 2.500 Thanh Trì 11 Siêu Qu n 1 3 4.000 Thanh Trì 12 Siêu Qu n 2 14 2.500 Thanh Trì 13 C u Bươu 5 4.000 Thanh Trì 14 Thanh Hưng 10 1.000 Thanh Trì 15 Th nh Li t 3 540 Thanh Trì 16 Gia Khánh 2 10 8.000 Thư ng Tín 17 Xém 4 4.000 Thư ng Tín 18 H u Bành 12 8.000 Thư ng Tín 19 Vĩnh M 2 7 8.000 Thư ng Tín 20 ng Ti n 3 2.500 Phú Xuyên 21 ng Sâu 4 1.000 Phú Xuyên 22 Tri Trung 7 1.000 Phú Xuyên 23 ào Xá 11 1.000 Phú Xuyên 24 N i Còi 5 4.000 Phú Xuyên 25 Hoàng ông 7 2.500 Phú Xuyên 26 ng Vinh 4 1.000 Phú Xuyên 27 Gia Phú 6 4.000 Phú Xuyên 28 Trung Thư ng 3 1.000 Phú Xuyên 29 L Nhu 1 9 1.000 Phú Xuyên 30 L Nhu 2 14 4.000 Phú Xuyên 31 Ng h 5 1.000 Phú Xuyên
  7. 32 B i Khê 6 4.000 Phú Xuyên 33 Văn T 6 1.000 Phú Xuyên 2 2.500 34 C u 3 1.200 Phú Xuyên 35 Phú Yên 6 1.000 Phú Xuyên 36 Trung Nghĩa 4 1.000 Phú Xuyên 37 Th n 14 4.000 ng Hòa 38 M nh Tân 2 14 4.000 ng Hòa Tiêu vào sông Nhu o n t Nh t T u n Lương C 39 Hoàng Long 4 1.000 Kim B ng 40 Giáp Ba 7 4.000 Kim B ng 41 Hoàng Tây 14 1.000 Kim B ng 42 Kinh Bình 5 2.500 Kim B ng 43 Hoàng ông 6 1.000 Duy Tiên 44 Duy H i 6 1.500 Duy Tiên Tiêu vào sông Duy tiên và sông Châu 45 Thái a 4 4.000 Phú Xuyên 46 Thân Quy 4 4.000 Phú Xuyên 47 Hoành Uy n 5 2.500 Duy Tiên 48 Ch Lương 6 4.000 Duy Tiên 49 B y C a 19 1.000 Duy Tiên 50 Bút 1 13 1.000 Duy Tiên 51 Bút 2 4 2.000 Duy Tiên 52 Bút 1,2 14 1.000 Duy Tiên 53 L c Tráng B 10 8.000 Duy Tiên 54 L c Tràng B 1, 2, 3 19 1.000 Duy Tiên 55 i p Sơn 5 4.000 Duy Tiên
Đồng bộ tài khoản