Quyết định số 938/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 938/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 938/2000/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế về hàng hoá của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hôị Chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 938/2000/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 938/2000/Q -BTM Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0938/2000/Q -BTM NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH V HÀNG HOÁ C A C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO QUÁ C NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Hi p nh Quá c nh hàng hoá gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào ngày 23/4/1994 và Hi p nh ngày 18/01/2000 gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào s a i b sung m t s i u c a Hi p nh Quá c nh hàng hoá ký ngày 23/4/1994; Căn c Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Tài chính, B Giao thông v n t i, T ng c c H i quan; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v hàng hoá c a C ng hoà Dân ch nhân dân Lào quá c nh lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Quy ch này thay th cho Quy ch v hàng hoá c a C ng hoà Dân ch nhân dân Lào quá c nh lãnh th Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 1163/TM-XNK ngày 20/9/1994 và Quy t nh s 690 TM/XNK ngày 09/8/1996 c a B trư ng B Thương m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Vũ Khoan ( ã ký) QUY CH
  2. V HÀNG HOÁ C A C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO QUÁC NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0938/2000/Q -BTM ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Thương m i) I. QUY NNH CHUNG 1. Hàng quá c nh nêu trong Quy ch này là hàng hoá c a ch hàng quá c nh Lào i qua lãnh th Vi t Nam sang nư c th ba ho c t nư c th ba v Lào ho c ưa t a phương này sang a phương khác c a Lào có i qua lãnh th Vi t Nam. 2. Vi c quá c nh hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu ư c quy nh như sau: a) C m quá c nh hàng hoá mà pháp lu t và t p quán qu c t nghiêm c m g m: c ; ma tuý; hoá ch t c; ch t phóng x ; s n phNm văn hoá i tru , phá ho i s n nh chính tr c a hai nư c; các lo i th c v t và ng v t quý hi m. b) Ph i ư c phép b ng văn b n c a B trư ng B Thương m i Vi t Nam trên cơ s văn b n ngh c a B trư ng B Thương m i và Du l ch Lào khi quá c nh lãnh th Vi t Nam vũ khí n dư c, v t li u n , trang thi t b quân s nh m m c ích qu c phòng và an ninh qu c gia c a Lào. c) i v i vi c quá c nh g tròn, g x thì vào u năm, B Thương m i và Du l ch Lào thông báo k ho ch quá c nh trong năm, c th v s lư ng, ch ng lo i, c a khNu, tuy n ư ng. Căn c ơn xin quá c nh có xác nh n c a B Thương m i và Du l ch Lào ho c cơ quan ư c B Thương m i và Du l ch Lào u quy n, B Thương m i Vi t Nam c p Gi y phép Quá c nh m t l n và ư c phép v n chuy n quá c nh nhi u l n cho n h t theo quy nh trong Gi y phép. d) Quá c nh hàng hoá thu c danh m c c m xu t khNu, c m nh p khNu (tr các hàng hoá ã nêu t i các m c a, b, c trên) ph i ư c phép c a B Thương m i Vi t Nam (Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Hà N i ho c à N ng) trên cơ s ơn xin quá c nh có xác nh n c a B Thương m i và Du l ch Lào ho c cơ quan ư c B Thương m i và Du l ch Lào u quy n. 3. Các lo i hàng hoá mà Vi t Nam không c m xu t khNu, không c m nh p khNu (dư i ây g i t t là hàng quá c nh thông thư ng), ư c phép làm th t c quá c nh tr c ti p t i H i quan c a khNu Vi t Nam. 4. Hàng quá c nh ch u s giám sát c a H i quan Vi t Nam trong su t th i gian lưu chuy n trên lãnh th Vi t Nam; vào và ra kh i Vi t Nam theo úng c a khNu, tuy n ư ng quy nh; lư ng hàng xu t ra ph i úng b ng lư ng hàng nh p vào, nguyên ai nguyên ki n. 5. Hàng quá c nh ư c lưu l i trên lãnh th Vi t Nam trong th i gian t i a là 30 ngày k t ngày hoàn thành th t c h i quan t i c a khNu nh p khNu. Th i h n này có th ư c B Thương m i (n u là hàng quá c nh theo gi y phép) ho c C c h i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng quá c nh (n u là hàng quá c nh thông thư ng)
  3. gia h n. M i l n gia h n không quá 30 ngày và t i a không quá 3 l n gia h n cho m t lô hàng quá c nh. 6. Ch hàng quá c nh ph i n p l phí h i quan và các lo i phí khác áp d ng cho hàng quá c nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. 7. Hàng quá c nh không ư c tiêu th trên lãnh th Vi t Nam; trư ng h p c bi t ph i ư c phép c a B trư ng B Thương m i Vi t Nam. 8. Th t c nh p c nh, xu t c nh phương ti n v n chuy n và ngư i áp t i; th t c lưu kho, lưu bãi hàng quá c nh; th t c sang m n, thay i phương ti n v n chuy n hàng quá c nh ư c th c hi n theo hư ng d n c a H i quan Vi t Nam. II. C A KH U QUÁ C NH HÀNG HOÁ Vi c quá c nh hàng hoá qua biên gi i Vi t - Lào ư c th c hi n qua các c p c a khNu sau ây: Tên c a khNu phía Vi t Nam ư ng qua biên gi i Tên c a khNu phía Lào Lao B o ư ng 9 en Savan Keo Nưa (c u treo) ư ng 8 N m Phao (Na Pe) Na Mèo ư ng 217 B n Lơi Tây Trang ư ng 42 X p Hun Pa Háng ư ng 43 S p Bau N mC n ư ng 7 N mC n Cha Lo ( èo M Gi ) ư ng 12 Thông Kh m B Y ư ng 18 Phou Nhang III. CÁC QUY NNH V GI Y PHÉP VÀ V N CHUY N HÀNG QUÁ C NH 1. i v i hàng quá c nh theo gi y phép nêu t i i m 2, ph n I quy ch này, ch hàng quá c nh Lào g i ơn xin quá c nh hàng hoá t i B Thương m i Vi t Nam ( ơn ư c l p theo m u 01 ính kèm Quy ch này). Vi c gia h n Gi y phép Quá c nh ư c th c hi n trên cơ s ơn ngh c a ch hàng quá c nh Lào g i n B Thương m i Vi t Nam trư c khi h t th i h n quá c nh. 2. i v i hàng quá c nh thông thư ng, vi c gia h n th i gian quá c nh ư c th c hi n trên cơ s văn b n ngh c a ch hàng quá c nh Lào g i C c H i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng trư c khi n h n xu t ra kh i Vi t Nam. 3. Ch hàng quá c nh Lào ư c phép t v n chuy n và làm th t c quá c nh ho c thuê doanh nghi p Vi t Nam th c hi n.
  4. 4. Ch hàng quá c nh Lào ph i xu t trình cho H i quan c a khNu Vi t Nam các văn b n sau: a) Các ch ng t hàng hoá có liên quan theo quy nh c a T ng c c H i quan. b) Gi y phép Quá c nh c a B Thương m i (trư ng h p quá c nh theo gi y phép). c) Gi y phép lưu hành t m th i do S Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi có c a khNu nh p hàng quá c nh, c p cho phương ti n v n chuy n hàng quá c nh (n u có): d) Văn b n c a C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph cho phép lưu kho lưu bãi trên 30 ngày, thay i phương ti n v n chuy n ho c thay i bao bì hàng hoá (n u có); văn b n gia h n Gi y phép Quá c nh (n u có). e) Trư ng h p ch hàng quá c nh Lào thuê doanh nghi p Vi t Nam làm d ch v v n chuy n hàng hoá quá c nh thì doanh nghi p Vi t Nam, ngoài các h sơ nêu t i m c a, b, c, d nói trên, ph i xu t trình thêm cho cơ quan H i quan h p ng v n chuy n hàng hoá quá c nh ký v i ch hàng quá c nh Lào ho c i lý giao nh n ư c ch hàng quá c nh Lào u nhi m. 5. Các phương ti n c a Vi t Nam và Lào tham gia v n chuy n hàng hoá quá c nh b ng ư ng b u ph i tuân th Hi p nh v n t i ư ng b , Ngh nh thư th c hi n Hi p nh v n t i ư ng b gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Lào và các quy nh khác có liên quan c a Vi t Nam. IV. NH NG QUY NNH KHÁC 1. Vi c thay i tuy n ư ng v n chuy n ho c c a khNu xu t, nh p hàng hoá quá c nh s do B Thương m i xem xét gi i quy t (n u là hàng quá c nh có gi y phép) ho c do C c H i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng xem xét gi i quy t (n u là hàng quá c nh thông thư ng) trên cơ s văn b n ngh c a ch hàng quá c nh Lào. 2. Trong quá trình v n chuy n lưu kho trên lãnh th Vi t Nam n u hàng hoá quá c nh có s c ( v , m t mát, hư h ng...) thì ch hàng quá c nh Lào (ho c doanh nghi p v n chuy n) ph i k p th i thông báo cho H i quan (nơi nào không có H i quan thì thông báo cho chính quy n a phương nơi g n nh t t c p xã tr lên) nơi x y ra s c l p biên b n xác nh n tình tr ng hàng hoá. Biên b n xác nh n s c là cơ s H i quan c a khNu xu t hàng làm th t c xu t khNu cho lô hàng. 3. Tranh ch p phát sinh gi a các doanh nghi p Vi t Nam và ch hàng quá c nh Lào trong quá trình th c hi n h p ng v n chuy n hàng quá c nh s do các bên gi i quy t thông qua thương lư ng. N u thương lư ng không t ư c k t qu thì tranh ch p s do Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam bên c nh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam gi i quy t. 4. Vi c thanh toán l phí và chi phí phát sinh t ho t ng quá c nh s ư c th c hi n phù h p v i các quy nh trong Hi p nh thanh toán xu t nh p khNu hàng hoá và
  5. d ch v cho t ng th i kỳ gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này s b x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam. M U 01 ngày.... tháng.... năm 200.... ƠN XIN QUÁ C NH HÀNG HOÁ Kính g i: B Thương m i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam 1. Ch hàng: ................................. (ghi rõ tên, a ch , i n tho i, fax). ngh B Thương m i Vi t Nam cho phép quá c nh hàng hoá theo các i u sau ây: 1. Tên hàng: 2. S lư ng (ghi rõ ơn v tính): 3. Tr giá: 4. Bao bì và ký mã hi u: 5. C a khNu nh p hàng: 6. C a khNu xu t hàng: 7. Tuy n ư ng v n chuy n: 8. Phương ti n v n chuy n: 9. Th i i m quá c nh (d ki n ngày hàng hoá quá c nh vào và ra kh i Vi t Nam): II. Ngư i v n chuy n (n u t v n chuy n thì ghi "t v n chuy n". N u ký h p ng v n chuy n v i doanh nghi p Vi t Nam thì ghi rõ tên, a ch , i n tho i và s fax c a doanh nghi p Vi t Nam): ....... (tên ch hàng).......... cam k t tuân th Lu t pháp Vi t Nam v quá c nh hàng hoá. Kèm theo ơn này là xác nh n và ngh c a B Thương m i Lào. Ký tên và óng d u
  6. (ghi rõ ch c danh ngư i ký) XÁC NH N VÀ NGHN C A B THƯƠNG M I VÀ DU LNCH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO (HO C CƠ QUAN Ư C B THƯƠNG M I VÀ DU LNCH LÀO U QUY N) B Thương m i và Du l ch nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào (ho c cơ quan ư c B Thương m i và Du l ch Lào u quy n) xác nh n n i dung c a ơn xin quá c nh hàng hoá này và ngh B Thương m i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p gi y phép quá c nh hàng hoá cho..... (ch hàng quá c nh Lào). Ký tên và óng d u (ghi rõ ch c danh ngư i ký) M U 02: Gi y phép Quá c nh c a B Thương m i Vi t Nam c p cho ch hàng quá c nh Lào (trư ng h p quá c nh theo gi y phép). B THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM M I c l p - T do - H nh phúc S : ...../TM-XNK T/y: V/v quá c nh hàng hoá. Hà N i, ngày... tháng... năm 200.... Kính g i:................ (ch hàng quá c nh Lào) Tr l i ơn xin quá c nh hàng hoá c a.............. (ch hàng quá c nh Lào ghi rõ tên, a ch ), B Thương m i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cho phép........... (ch hàng quá c nh Lào) quá c nh hàng hoá theo các quy nh sau ây: 1. Tên hàng: 2. S lư ng (ghi rõ ơn v tính): 3. Tr giá: 4. Bao bì và ký mã hi u: 5. C a khN u nh p hàng: 6. C a khN u xu t hàng: 7. Tuy n ư ng v n chuy n: 8 . Phương ti n v n chuy n :
  7. 9. Th i i m quá c nh (d ki n ngày hàng hoá quá c nh n, ngày hàng hoá quá c nh ra kh i c a khN u Vi t Nam): 10. Tuân th Lu t pháp Vi t Nam v quá c nh hàng hoá. Văn b n này có hi u l c n ngày...... tháng....... năm 200.... B trư ng B Thương m i (ký tên óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - T ng c c H i quan, - T ng c c C nh sát nhân dân, - B Tư l nh Biên phòng, - Lưu VT, XNK, PQL XNK khu v c...
Đồng bộ tài khoản