Quyết định số 94/QĐ-QLCL

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
111
lượt xem
13
download

Quyết định số 94/QĐ-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/QĐ-QLCL của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành mẫu Biên bản kiểm tra, hướng dẫn phương pháp kiểm tra, hướng dẫn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/QĐ-QLCL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -------------- NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- Số: 94/QĐ-QLCL Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Căn cứ Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành các mẫu biên bản kiểm tra, hướng dẫn phương pháp kiểm tra, hướng dẫn tiêu chuẩn xếp loại điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với: - Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản; - Cơ sở sơ chế thủy sản; - Cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản; - Cảng cá; - Chợ cá; - Tàu cá (không bao gồm hoạt động chế biến); - Kho lạnh thủy sản; Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Thực phẩm Thủy sản, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Trung Bộ và Nam Bộ, Giám đốc các Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng, Thủ trưởng cơ quan Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản các tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo); - Sở NN & PTNT các tỉnh/thành phố; - Các phó Cục trưởng (để biết); - Lưu VT, CL1. Nguyễn Như Tiệp FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  2. Mau huong dan
Đồng bộ tài khoản