Quyết định số 952/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 952/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 952/2006/QĐ-BYT về việc thành lập Bao Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 952/2006/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 952/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAO CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức nặng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin ngành y tế, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế Điều 2: Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế gồm: 1. PGS.TS. Trần Thị Trung Bộ trưởng Trưởng ban Chiến 2. GS.TS. Lê Ngọc Trọng Thứ Trưởng Phó Trưởng ban thường trực 3. GS.TS. Trương Việt Dũng Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào Phó trưởng ban tạo 4. TS. Trịnh Đình Cần Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Uỷ viên 5. TS. Dương Huy Liệu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài Uỷ viên chính 6. TS. Lý Ngọc Kính Vụ trưởng Vụ Điều trị Uỷ viên 7. TS. Dương Quốc Trọng Chánh Văn phòng Uỷ viên 8. Ths. Dương Văn Tỉnh Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Uỷ viên
  2. CTYT 9. Ths. Phí Văn Thâm Chuyên viên cao cấp, Vụ Khoa Uỷ viên thường học và Đào tạo trực 10. KS. Nguyễn Tuấn Khoa Viện trưởng Viện Thông tin và Uỷ viên Thư viện y học 11.PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giám đốc Trung tâm Tin học Uỷ viên Phương Ban thư ký gồm: 1. Ths. Phạm Xuân Viết, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo 2. Ths. Phí Nguyệt Thanh, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo Điều 3: Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) có nhiệm vụ: 1. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo CNTT Quốc gia để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành y tế. Tham mưu cho Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 58 – CT – TW của Bộ Chính trị và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin y tế. 2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CNH, HĐH ngành y tế. 3. Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT y tế. Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch ngắn hạn về ứng dụng CNTT y tế. 4. Tổ chức xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định chuẩn về CNTT của ngành y tế (phần cứng, phần mềm, ứng dụng…) Điều 4: Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin y tế có Văn phòng đặt tại Vụ Khoa học và Đào tạo. Văn phòng Ban Chỉ đạo được bố trí nhân lực và kinh phí để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế và sự nghiệp khoa học công nghệ. Vụ Khoa học & Đào tạo phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo và Văn phòng giúp việc trình Bộ trưởng phê duyệt. Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ Khoa học và Đào tạo, Tổ chức cán bộ và các ông, bà có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG
  3. Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản