Quyết định số 97/2008/QĐ-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 97/2008/QĐ-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2008/QĐ-TTG về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2008/QĐ-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 97/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH VƯƠNG QU C Ô-MAN V TRÁNH ÁNH THU HAI L N VÀ NGĂN NG A VI C TR N L U THU I V I CÁC LO I THI U ÁNH VÀO THU NH P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i văn b n s 64/TTr-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Ô-man v tránh ánh thu hai l n và ngăn ng a tr n l u thu i v i các lo i thu ánh vào thu nh p ư c ký t i Hà N i, Vi t Nam ngày 18 tháng 4 năm 2008. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và công b , lưu chi u Hi p nh trên theo quy nh hi n hành./. TH TƯ NG Nơi nh n: - TTg, các PTTTg CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KTTH, KTN, TH, HC, Nguy n T n Dũng TT T. - Lưu: VT, QHQT (3).
Đồng bộ tài khoản