Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 97/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC LĨNH V C CÁ NHÂN Ư C THÀNH L P T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoa h c và Công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c nghiên c u khoa h c, t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , t ch c d ch v khoa h c và công ngh (g i chung là t ch c khoa h c và công ngh ). i u 2. Trách nhi m c a cá nhân thành l p t ch c khoa h c và công ngh : 1. Ch u trách nhi m toàn di n v ho t ng c a t ch c khoa h c và công ngh do mình thành l p, tuân th các quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Báo chí, Lu t Xu t b n và các pháp lu t có liên quan. 2. Ch ho t ng trong lĩnh v c thu c Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này. N u có ý ki n ph n bi n v ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c c n g i ý ki n ó cho cơ quan ng, Nhà nư c có thNm quy n, không ư c công b công khai v i danh nghĩa ho c g n v i danh nghĩa c a t ch c khoa h c và công ngh . i u 3. B Khoa h c và Công ngh hư ng d n c th i u ki n và th t c ăng ký ho t ng i v i các t ch c khoa h c và công ngh do cá nhân thành l p. i u 4. B Khoa h c và Công ngh , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi thNm quy n có trách nhi m ch o cơ quan ch c năng: 1. Rà soát các t ch c khoa h c và công ngh do cá nhân ã thành l p hư ng d n ăng ký l i ho t ng khoa h c và công ngh theo Danh m c các lĩnh v c quy nh t i i u 1 và th t c quy nh t i i u 3 Quy t nh này.
 2. 2. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh và hư ng d n ăng ký l i ho t ng khoa h c và công ngh i v i trư ng h p Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ã c p không úng ch c năng và thNm quy n. 3. Thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh và ti n hành th t c ch m d t ho t ng theo quy nh c a pháp lu t i v i t ch c khoa h c và công ngh do cá nhân thành l p có vi ph m trong ho t ng. i u 5. Trong quá trình t ch c th c hi n, căn c tình hình th c ti n và nhu c u phát tri n c a t nư c, B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan nh kỳ nghiên c u, xu t vi c s a i, b sung Danh m c các lĩnh v c cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh . i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cá nhân, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b). DANH M C CÁC LĨNH V C CÁ NHÂN Ư C THÀNH L P T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH (ban hành kèm theo Quy t nh s 97/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) LĨNH V C 1. KHOA H C T NHIÊN
 3. 1.1. Toán h c 1.1.1 Toán h c lý thuy t 1.1.2. Toán h c ng d ng 1.1.3. Th ng kê và xác su t 1.2. Khoa h c máy tính và thông tin 1.2.1. Khoa h c máy tính 1.2.2. Khoa h c thông tin 1.2.3. Tin h c trong các ngành khoa h c t nhiên 1.3. V t lý 1.3.1. V t lý nguyên t , v t lý phân t và v t lý hóa h c (lý hóa) 1.3.2. V t lý các ch t cô c 1.3.3. V t lý h t và lý thuy t trư ng 1.3.4. V t lý h t nhân 1.3.5. V t lý plasma và ch t l ng 1.3.6. Quang h c 1.3.7. Âm h c 1.3.8. Thiên văn h c 1.3.9. Khoa h c vũ tr 1.4. Hóa h c 1.4.1. Hóa h u cơ 1.4.2. Hóa vô cơ và h t nhân 1.4.3. Hóa lý 1.4.4. Hóa h c cao phân t (polyme) 1.4.5. i n hóa 1.4.6. Hóa keo 1.4.7. Hóa phân tích 1.5. Cơ h c 1.5.1. Cơ h c lý thuy t 1.5.2. Cơ h c ch t r n 1.5.3. Cơ h c ch t l ng 1.5.4. Cơ h c ch t khí 1.6. Các khoa h c trái t 1.6.1. a ch t h c 1.6.2. Khoáng v t h c
 4. 1.6.3. C sinh h c 1.6.4. a v t lý 1.6.5. a hóa h c 1.6.6. a lý t nhiên 1.6.7. Núi l a h c 1.6.8. Tr c a h c và b n h c 1.6.9. Khí tư ng h c và các khoa h c khí quy n 1.6.10. Khí h u h c 1.6.11. H i dương h c 1.6.12. Th y văn; Tài nguyên nư c 1.7. Sinh h c 1.7.1. Sinh h c lý thuy t 1.7.2. Sinh h c sinh s n; sinh h c phát tri n 1.7.3. a d ng sinh h c 1.7.4. Sinh thái h c 1.7.5. Th c v t h c 1.7.6. ng v t h c 1.7.7. Sinh h c bi n và nư c ng t 1.7.8. Di truy n h c 1.7.9. T bào h c, mô – phôi h c 1.7.10. Vi sinh v t h c 1.7.11. Vi rút h c 1.7.12. N mh c 1.7.13. Hóa sinh 1.7.14. Lý sinh 1.7.15. Sinh h c phân t 2. KHOA H C XÃ H I 2.1. Tâm lý h c Tâm lý h c nói chung (bao g m c nghiên c u quan h ngư i – 2.1.1. máy) 2.1.2. Tâm lý h c chuyên ngành 2.2. Kinh t và kinh doanh 2.2.1. Quan h s n xu t kinh doanh 2.2.2. Kinh doanh và qu n tr kinh doanh
 5. 2.3. Khoa h c giáo d c Khoa h c giáo d c nói chung (bao g m c sư ph m h c, lý lu n 2.3.1. giáo d c) 2.3.2. Giáo d c chuyên bi t cho ngư i khuy t t t 2.4. Xã h i h c 2.4.1. Phương pháp nghiên c u xã h i h c 2.4.2. Nhân khNu h c 2.4.3. Nhân ch ng h c Xã h i h c chuyên (Nghiên c u v gi i và ph n ; nghiên c u 2.4.4. gia ình; nghiên c u v dân s ; nghiên c u v n p s ng; nghiên c u v các lĩnh v c s n xu t v t ch t, d ch v ) 2.5. a lý kinh t và xã h i 2.5.1. a lý kinh t và văn hóa 2.5.2. Khoa h c môi trư ng – các khía c nh xã h i 2.5.3. Nghiên c u quy ho ch, phát tri n ô th và nông thôn Quy ho ch giao thông và các khía c nh xã h i c a giao thông v n 2.5.4. t i. 3. KHOA H C NHÂN VĂN 3.1. L ch s và kh o c h c 3.1.1. L ch s Vi t Nam 3.1.2. L ch s th gi i; L ch s t ng nư c, t ng vùng; t ng khu v c 3.1.3. Kh o c h c 3.2. Tri t h c Tri t h c (Các v n tri t h c chung; Tri t h c Mác-Lê; Ch 3.2.1. nghĩa duy v t bi n ch ng; Ch nghĩa duy v t l ch s ; Ch nghĩa c ng s n khoa h c; Lôgic h c; Tri t h c xã h i; L ch s tri t h c) 3.2.2. o ch c 3.3. Ngôn ng h c và văn h c 3.3.1. Nghiên c u chung v ngôn ng 3.3.2. Nghiên c u ngôn ng Vi t Nam 3.3.3. Nghiên c u ngôn ng khác 3.3.4. Lý lu n văn h c; Nghiên c u văn h c nói chung Nghiên c u văn h c Vi t Nam, văn h c các dân t c ít ngư i c a 3.3.5. Vi t Nam 3.3.6. Nghiên c u văn h c t ng dân t c, t ng nư c, khu v c khác 3.3.7. Lý lu n văn hóa; Nghiên c u văn hóa nói chung
 6. Nghiên c u văn hóa Vi t Nam, văn hóa các dân t c ít ngư i Vi t 3.3.8. Nam 3.3.9. Các nghiên c u văn hóa t ng dân t c, t ng nư c, khu v c khác 3.3.10. Ngôn ng h c ng d ng 3.4. Ngh thu t 3.4.1. Ngh thu t và l ch s ngh thu t 3.4.2. M thu t 3.4.3. Ngh thu t ki n trúc 3.4.4. Ngh thu t trình di n (âm nh c, k ch, múa, hát, xi c) 3.4.5. Ngh thu t dân gian 3.4.6. Ngh thu t i n nh 3.4.7. Ngh thu t truy n thanh, truy n hình 3.4.8. Các v n nghiên c u ngh thu t khác 4. KHOA H C K THU T VÀ CÔNG NGH 4.1. Ki n trúc và xây d ng dân d ng 4.1.1. Ki n trúc 4.1.2. K thu t xây d ng 4.1.3. Công trình h t ng ô th 4.1.4. Công trình giao thông v n t i 4.1.5. Công trình th y l i 4.1.6. a k thu t 4.2. K thu t i n, i n t , công ngh thông tin và truy n thông 4.2.1. K thu t i n và i n t 4.2.2. Ngư i máy và i u khi n t ng Công ngh t ng hóa và các h th ng i u khi n, giám sát, i u 4.2.3. khi n s b ng máy tính 4.2.4. Các h th ng thông tin và truy n thông 4.2.5. K thu t, công ngh vi n thông 4.2.6. Công ngh ph n c ng và ki n trúc máy tính 4.2.7. Công ngh ph n m m 4.2.8. Công ngh cơ i n t ; h vi cơ i n t 4.3. K thu t cơ khí và công ngh ch t o máy 4.3.1. K thu t cơ khí nói chung 4.3.2. Công ngh ch t o máy nói chung
 7. K thu t thi t k và công ngh ch t o máy (máy công c ; máy ng l c; máy ph c v nông, lâm, ngư nghi p và công nghi p ch 4.3.3. bi n; máy th y l i; máy xây d ng; ôtô, giao thông; thi t b khai khoáng) K thu t thi t k và công ngh cơ khí liên quan n laser, plasma, 4.3.4. h ng ngo i 4.3.5. K thu t và công ngh âm thanh 4.3.6. Công ngh và k thu t óng tàu th y dân d ng Công ngh ch t o và k thu t cơ khí thi t b năng lư ng (Không 4.3.7. bao g m thi t b năng lư ng h t nhân) 4.4. Công ngh hóa h c 4.4.1. Các v n chung v hóa h c công nghi p 4.4.2. Quá trình và thi t b công ngh hóa h c 4.4.3. Công ngh hóa dư c 4.4.4. Công ngh hóa vô cơ và phân bón hóa h c 4.4.5. Công ngh hóa h u cơ 4.4.6. Công ngh hóa d u 4.5. Công ngh v t li u và k thu t luy n kim 4.5.1. Công ngh v t li u kim lo i và phi kim lo i 4.5.2. Công ngh và k thu t s n xu t kim lo i và h p kim 4.5.3. Công ngh luy n kim b t 4.5.4. Công ngh gia công kim lo i; s n xu t ng kim lo i 4.5.5. Công ngh v t li u bán d n và i n t 4.5.6. K thu t nhi t trong luy n kim 4.5.7. Công ngh v t li u xây d ng 4.5.8. Công ngh g m 4.5.9. Công ngh màng m ng, v t li u sơn, v t li u ph 4.5.10. Công ngh v t li u composite 4.5.11. Công ngh ch bi n g , s n xu t gi y, b t gi y 4.5.12. Công ngh s n xu t v i và thu c nhu m t ng h p 4.5.13. Công ngh s n xu t v t li u tiên ti n 4.6. K thu t y h c 4.6.1. Công ngh và k thu t thi t b y h c 4.6.2. Công ngh phòng thí nghi m y h c 4.7. Công ngh môi trư ng
 8. 4.7.1. Công ngh qu n lý và x lý ch t th i (r n, l ng, khí) 4.7.2. Công ngh s n xu t s ch, tái ch 4.7.3. Công ngh ph c h i và tái t o môi trư ng 4.7.4. Công ngh phân tích chu trình s ng 4.7.5. Công ngh quan tr c môi trư ng, ki m soát và x lý ô nhi m 4.7.6. Công ngh x lý môi trư ng b ng phương pháp sinh h c 4.7.7. Công ngh ch t o c m bi n sinh h c (kit) chNn oán môi trư ng. 4.8. Công ngh sinh h c 4.8.1. Công ngh gen, công ngh nhân gi ng cây tr ng và v t nuôi 4.8.2. Công ngh t bào trong nông nghi p 4.8.3. Công ngh enzym và protein trong nông nghi p 4.8.4. Công ngh vi sinh v t trong nông nghi p 4.8.5. Công ngh s n xu t thu c tr sâu sinh h c 4.8.6. Các công ngh x lý sinh h c, xúc tác sinh h c, lên men Các công ngh s n phNm sinh h c, v t li u sinh h c, ch t d o sinh 4.8.7. h c, nhiên li u sinh h c, các hóa ch t ư c chi t tách t sinh h c, các v t li u m i có ngu n g c sinh h c 4.8.8. Công ngh sinh h c liên quan n y h c, y t 4.8.9. Công ngh t bào trong y h c 4.8.10. Công ngh gen, protein trong y h c V t li u sinh h c liên quan n c p phép trong y h c, thi t b , c m 4.8.11. bi n y h c 4.9. Công ngh nano 4.9.1. Các v t li u nano 4.9.2. Các quy trình nano 4.10. Công ngh th c ph m và u ng 4.10.1. Công ngh th c phNm 4.10.2. Công ngh u ng 4.11. Công ngh năng lư ng và khai thác tài nguyên 4.11.1. Công ngh năng lư ng và nhiên li u không ph i d u khí 4.11.2. Công ngh d u khí 4.11.3. Công ngh a ch t, a k thu t 4.11.4. Công ngh khai thác m và ch bi n khoáng s n 5. KHOA H C Y, DƯ C VÀ S C KH E 5.1. Y h c cơ s
 9. 5.1.1. Gi i ph u h c và hình thái h c 5.1.2. Di truy n y h c 5.1.3. Mi n d ch h c 5.1.4. Th n kinh h c 5.1.5. Sinh lý h c y h c 5.1.6. Mô h c 5.1.7. Sinh hóa y h c 5.1.8. Vi sinh v t h c y h c 5.1.9. Ký sinh trùng y h c 5.1.10. Sinh lý b nh 5.1.11. Gi i ph u b nh và pháp y 5.1.12. Kinh t y t ; Qu n tr b nh vi n 5.2. Y h c lâm sàng 5.2.1. Nam h c 5.2.2. S n khoa, ph khoa, h tr sinh s n 5.2.3. Nhi khoa 5.2.4. Tim m ch 5.2.5. Huy t h c và truy n máu 5.2.6. B nh ư ng hô h p 5.2.7. i u tr tích c c và h i s c c p c u 5.2.8. Gây mê 5.2.9. Ch n thương, ch nh hình, ph c h i ch c năng, v t lý tr li u 5.2.10. Ngo i khoa 5.2.11. Nha khoa 5.2.12. Da li u, hoa li u 5.2.13. D ng 5.2.14. B nh v kh p 5.2.15. N i ti t và chuy n hóa 5.2.16. Tiêu hóa và gan m t h c 5.2.17. Ni u h c và th n h c 5.2.18. Ung thư h c 5.2.19. Nhã khoa 5.2.20. Tai mũi h ng 5.2.21. Th n kinh h c; Tâm th n h c
 10. 5.2.22. Lão khoa, i u dư ng 5.2.23. Y h c thNm m , t o hình 5.2.24. N i khoa 5.2.25. Y h c th thao 5.2.26. Y h c dân t c, c truy n 5.2.27. Y h c th m h a 5.2.28. ChNn oán hình nh 5.3. Y h c d phòng 5.3.1. Y h c lao ng và v sinh môi trư ng 5.3.2. D ch t h c 5.3.3. S c kh e ngh nghi p 5.3.4. Dinh dư ng 5.3.5. Y t công c ng 5.4. Dư c h c 5.4.1. Dư c lý h c 5.4.2. Dư c h c lâm sàng và i u tr 5.4.3. Dư c li u h c; Cây thu c; Con thu c; Thu c Nam; Thu c dân t c 5.4.4. Hóa dư c h c 5.4.5. Bào ch 5.4.6. Dư c h c c truy n 5.4.7. Th c phNm ch c năng 6. KHOA H C NÔNG NGHI P 6.1. Tr ng tr t 6.1.1. Nông hóa 6.1.2. Th như ng 6.1.3. Cây lương th c và cây th c phNm 6.1.4. Cây rau, cây hoa và cây ăn qu 6.1.5. Cây công nghi p và cây dư c li u 6.1.6. Ch n, t o gi ng cây tr ng; Công ngh nhân gi ng cây tr ng 6.1.7. B o v th c v t 6.1.8. B o qu n và ch bi n nông s n 6.2. Lâm nghi p 6.2.1. Lâm sinh, sinh thái và môi trư ng r ng 6.2.2. Qu n lý và b o v tài nguyên r ng
 11. 6.2.3. Ch n, t o gi ng cây r ng; Nhân gi ng cây r ng 6.2.4. Nông lâm k t h p 6.2.5. B o qu n và ch bi n lâm s n 6.3. Chăn nuôi 6.3.1. Sinh lý và hóa sinh ng v t nuôi 6.3.2. Ch n, t o gi ng ng v t nuôi; nhân gi ng ng v t nuôi 6.3.3. Th c ăn và dinh dư ng cho ng v t nuôi 6.3.4. Chăm sóc, nuôi dư ng và b o v ng v t nuôi 6.4. Thú y 6.4.1. Gây mê và i u tr thú y 6.4.2. D ch t h c thú y; Mi n d ch h c thú y 6.4.3. Gi i ph u h c và sinh lý h c thú y; Ph u thu t thú y 6.4.4. B nh h c thú y, chNn oán b nh thú y, v sinh thú y 6.4.5. Vi sinh v t h c thú y, vi rút h c thú y 6.4.6. Ký sinh trùng h c thú y 6.4.7. Dư c h c thú y, v c xin và sinh phNm thú y 6.5. Th y s n 6.5.1. H sinh thái, sinh lý và dinh dư ng th y s n 6.5.2. Ch n, t o và nhân gi ng th y s n 6.5.3. B nh th y s n 6.5.4. Nuôi tr ng th y s n 6.5.5. Qu n lý, ánh giá và khai thác ngu n l i th y s n 6.5.6. B o qu n và ch bi n th y s n 7. DNCH V KHOA H C VÀ CÔNG NGH 7.1. D ch v thông tin khoa h c và công ngh 7.1.1. D ch v tra c u và ch d n thông tin khoa h c và công ngh 7.1.2. D ch v nghiên c u xây d ng cơ s d li u (thư m c và toàn văn) D ch v nghiên c u xây d ng và phát tri n h th ng thông tin 7.1.3. ngân hàng d li u, lưu tr i n t D ch v sao ch p, vi hình hóa (làm vi phim, vi phi u), thông tin 7.1.4. khoa h c và công ngh D ch v tri n lãm khoa h c và công ngh ; t ch c ch công ngh 7.1.5. và thi t b 7.2. D ch v thư vi n, lưu tr khoa h c và công ngh 7.2.1. D ch v thư vi n khoa h c và công ngh (X lý tài li u; D ch v
 12. b n c và cho mư n tài li u; D ch v mư n liên thư vi n; Sau ch p và s hóa tài li u; Tra c u và ch d n; B o qu n và ph c ch tài li u) D ch v lưu tr tài li u khoa h c và công ngh (X lý, b o qu n 7.2.2. tài li u lưu tr ; S hóa tài li u lưu tr ) 7.3. D ch v b o tàng khoa h c và công ngh D ch v sưu t m, x lý và b o qu n, nghiên c u, giám nh, thNm 7.3.1. nh và trao i m u v t v khoa h c và công ngh D ch v thi t k , tri n khai và qu n lý các khu trưng bày c a b o 7.3.2. tàng 7.4. D ch v tiêu chu n, o lư ng, ch t lư ng 7.4.1. D ch v th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hóa 7.4.2. D ch v ki m nh, hi u chuNn, th nghi m phương ti n o D ch v ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng; ch ng nh n s n 7.4.3. phNm phù h p tiêu chuNn. D ch v công nh n phòng th nghi m, phòng hi u chuNn, t ch c 7.4.4. giám nh, t ch c ch ng nh n h th ng, t ch c ch ng nh n s n phNm 7.4.5. D ch v giám nh s lư ng, ch t lư ng s n phNm, hàng hóa D ch v tư v n v u tư, trang b và qu n lý phòng o lư ng, th nghi m ch t lư ng s n phNm, hàng hóa; tư v n áp d ng các công 7.4.6. c qu n lý ch t lư ng; tư v n xây d ng tiêu chuNn; tư v n xây d ng h th ng b o m v o lư ng D ch v b o trì, b o dư ng và s a ch a các phương ti n o, thi t 7.4.7. b th nghi m, thi t b k thu t D ch v ng d ng k thu t mã s , mã v ch cho s n phNm hàng 7.4.8. hóa và d ch v 7.5. D ch v s h u trí tu D ch v i di n s h u trí tu (bao g m i di n, tư v n và các 7.5.1. d ch v khác liên quan n th t c xác l p và b o v /th c thi quy n s h u trí tu ) 7.5.2. D ch v giám nh v s h u trí tu D ch v tư v n v s h u trí tu (không bao g m tư v n liên quan 7.5.3. n th t c xác l p và b o v /th c thi quy n s h u trí tu ) 7.6. D ch v chuy n giao công ngh D ch v môi gi i chuy n giao công ngh (h tr các bên có nhu 7.6.1. c u mua ho c bán tìm ki m i tác ký k t h p ng chuy n giao công ngh ) 7.6.2. D ch v tư v n chuy n giao công ngh (h tr các bên l a ch n công ngh , àm phán, ký k t, th c hi n h p ng chuy n giao
 13. công ngh ) D ch v ánh giá công ngh ( ánh giá trình công ngh , xác 7.6.3. nh giá tr , hi u qu kinh t và tác ng c a công ngh n kinh t - xã h i và môi trư ng) 7.6.4. D ch v nh giá công ngh (xác nh giá tr c a công ngh ) 7.6.5. D ch v giám nh công ngh D ch v xúc ti n chuy n giao công ngh (t o, tìm ki m cơ h i và thúc Ny chuy n giao công ngh ; qu ng cáo, gi i thi u, trưng bày 7.6.6. công ngh ; t ch c ch , h i ch , tri n lãm công ngh và trung tâm giao d ch công ngh )
Đồng bộ tài khoản