Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg về việc sắp xếp Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 98/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 98/2000/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC SẮP XẾP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại tờ trình số 197/TTr-BTCCBCP ngày 11 tháng 8 năm 2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giải thể Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Điều 2. Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Giúp việc Trưởng ban có một Phó Trưởng ban thường trực. Các ủy viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có bộ phận giúp việc trong Văn phòng Chính phủ. Điều 3. Trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 111/TTg ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương.
  2. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản