Quyết định số 98/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
8
download

Quyết định số 98/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2003/QĐ-UB về việc quy định tạm dừng đăng ký phương tiện mô tô, xe máy trên địa bàn 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98/2003/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH QUY NNH T M D NG ĂNG KÝ PHƯƠNG TI N MÔ TÔ, XE MÁY TRÊN NA BÀN 4 QU N: BA ÌNH, HOÀN KI M, HAI BÀ TRƯNG, NG A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ; Căn c Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 13/02/2003 c a H ND Thành ph Hà N i; Theo ngh c a Giám c Công an Thành ph Hà N i, Giám c S Giao thông công chính t i t trình s 484/TTr-CAHN-GTCC ngày 22/7/2003, QUY T NNH i u I: T m d ng ăng ký mô tô, xe máy cho ch phương ti n có h khNu thư ng trú t i 4 qu n: Ba ình, Hoàn Ki m, Hai Bà Trưng, ng a k t ngày 01/9/2003. Quy nh này không áp d ng i v i ngư i nư c ngoài ang công tác, h c t p và làm vi c t i Hà N i. i u II: Giám c Công an Thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n, hư ng d n và thông báo công khai cán b và nhân dân bi t. i u III: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/9/2003. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c Công an Thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành c a Thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản