Quyết định số 98/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
8
download

Quyết định số 98/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2004/QĐ-UB về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 của UBND Thành phố về việc ban hành các loại đường, đường phố, thị trấn và các xã ngoại thành làm căn cứ xác định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 98/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98/2004/Q -UB Hà N i, ngày 21 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH B SUNG, I U CH NH QUY T NNH S 35/2004/Q -UB NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH CÁC LO I Ư NG, Ư NG PH , THN TR N VÀ CÁC XÃ NGO I THÀNH LÀM CĂN C XÁC NNH GIÁ CÁC LO I T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t t ai; Căn c Quy t nh s 87/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v khung giá các lo i t; Căn c Quy t nh s 3519/Q -UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 c a UBND Thành ph v khung giá các lo i t trên a bàn Thành ph Hà N i . Quy t nh s 35/2004/Q -UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 c a UBND Thành ph ban hành các lo i ư ng, ư ng ph , th tr n và các xã ngo i thành làm căn c xác nh các lo i t trên a bàn Thành ph Hà N i ; Xét ngh c a Liên ngành: S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t và C c Thu Thành ph Hà N i t i T trình s 6154/TTr-LN ngày 23 tháng 4 năm 2004, QUY T NNH i u 1: B sung, i u ch nh b ng ph l c các lo i ư ng, ư ng ph , th tr n và các xã ngo i thành làm căn c xác nh giá các lo i t trên a bàn Thành ph Hà N i ban hành kèm theo Quy t nh s 35/2004/Q -UB ngày 12 tháng 3 năm 2004 c a UBND Thành ph như sau: 1- B sung Ph l c 2 (B ng phân lo i ư ng ngo i thành) - ư ng t Qu c l 3 i ông Trù (thu c huy n ông Anh) là ư ng lo i III. 2- i u ch nh, b sung Ph l c 3 (B ng phân lo i ư ng trong các th tr n) - ư ng 32, o n t C u Di n n C u vư t ư ng s t thu c a ph n th tr n C u Di n là ư ng lo i I. - ư ng 70 và các tr c ư ng còn l i thu c a ph n th tr n C u Di n là ư ng lo i II.
  2. 3- i u ch nh, b sung Ph l c 4 (B ng các lo i ư ng ph qu n Tây H ) - Xóa tên ư ng ê Nh t Tân - i u ch nh ư ng Âu Cơ t ư ng Lo i III m c A thành ư ng lo i III m c B. 4- B sung, i u ch nh Ph c l c 4 (B ng phân lo i ư ng ph huy n T Liêm) - ư ng H Tùng M u ( o n t a ph n xã M ình n C u Di n) là ư ng lo i III m c B. - Các th a t cách ư ng, ư ng ph trên 200 mét, giá t ư c xác nh theo v trí ngoài 200m c a o n ư ng lo i I (B ng 3: giá t các khu dân cư ven ô th , u m i giao thông và tr c ư ng giao thông chính, khu phát tri n ô th , khu thương m i, khu công nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 3519/Q -UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 c a UBND Thành ph ). i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân QUY NNH V VI C QU N LÝ TH C HI N U TƯ CÁC D ÁN C I T O, XÂY D NG KHU NHÀ VÀ KHU Ô THN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 76/2004/Q -UB ngày 19/05/2004 c a UBND Thành ph Hà N i ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: M c ích, yêu c u Quy nh này là cơ s th c hi n công tác qu n lý nhà nư c trong giai o n th c hi n u tư i v i ch u tư các d án c i t o, xây d ng khu nhà t p trung và khu
  3. ô th trên a bàn Thành ph Hà N i theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph v u tư và xây d ng, dáp ng yêu c u phát tri n ô th c a Thành ph . N i dung qu n lý t p trung vào: - Thr t c u tư và xây d ng - Ti n th c hi n d án - Xây d ng theo quy ho ch ư c duy t - Quy n l i và nghĩa v c a các ch u tư - Ch t lư ng các h ng m c công trình và công trình xây d ng - Tr t t xây d ng, an toàn lao ng, v sinh môi trư ng - Trách nhi m bàn giao, ban hành công trình i u 2: i tư ng và ph m vi áp d ng. Quy nh này áp d ng i v i t t c các ch u tư th c hi n d án c i t o, xây d ng khu nhà , khu ô th và các ch d án thành ph n trong các d án, trên a bàn Thành ph Hà N i, thu c m i thành ph n kinh t (k c các ch u tư thu c B , Ngành Trung ương, 100% v n nư c ngoài, liên doanh). i u 3: Nguyên t c qu n lý 1. UBND Thành ph Hà N i th ng nh t qu n lý nhà nư c i v i t t c các d án u tư c i t o, xây d ng khu nhà và khu ô th trên a bàn. S Xây d ng Hà N i là cơ quan chuyên môn, ư c UBND Thành ph giao nhi m v và ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c t khi b t u tri n khai d án u tư n lúc bàn giao ưa vào s d ng và b o hành các công trình. 2. Ch u tư có trách nhi m qu n lý tr c ti p, toàn di n quá trình th c hi n u tư và t ch c ưa d án vào khai thác theo úng nh ng n i dung c a quy t nh u tư và ph i ch u s qu n lý nhà nư c c a UBND Thành ph , tr c ti p là S Xây d ng Hà N i và các cơ quan qu n lý có thNm quy n ho c ư c y quy n. 3. Ch u tư d án thành ph n có trách nhi m qu n lý, th c hi n d án thành ph n ư c giao, ch u s qu n lý c a ch u tư và s qu n lý Nhà nư c c a các cơ quan qu n lý có thNm quy n ho c ư c y quy n. Chương 2: N I DUNG QU N LÝ TH C HI N U TƯ i u 4: m b o th t c u tư và xây d ng
  4. Ch u tư ph i th c hi n nghiêm ch nh, y các th t c u tư và xây d ng ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh c a UBND Thành ph v u tư và xây d ng trong su t quá trình chuNn b và tri n khai d án. i u 5: m b o ti n th c hi n d án theo quy nh t i Quy t nh u tư 1. Căn c vào n i dung, ti n th c hi n d án quy nh trong quy t nh phê duy t d án u tư, ch u tư ph i: a. Xây d ng k ho ch v ti n th c hi n u tư xây d ng và ti n hoàn thành cho t ng h ng m c công trình c a d án, th i gian hoàn thành các nghĩa v i v i Thành ph , phù h p v i ti n quy nh trong quy t nh u tư. K ho ch này ư c ăng ký t i S Xây d ng, S K ho ch và u tư và UBND qu n, huy n s t i trư c khi tri n khai d án. b. T ch c tri n khai d án úng ti n theo k ho ch ã l p và nhanh chóng bàn giao công trình ưa vào s d ng ho c chuy n giao qu n lý theo yêu c u c a Thành ph . 2. Vi c thay i n i dung, ti n th c hi n d án ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t d án ch p thu n. Vi c i u ch nh k ho ch, ti n u tư xây d ng các h ng m c công trình ph i ư c S Xây d ng và S K ho ch và u tư ch p thu n b ng văn b n. 3. S Xây d ng ch trì, cùng v i S K ho ch và u tư và các ơn v có liên quan căn c vào nh ng n i dung trong quy t nh u tư và ti n th c hi n theo k ho ch thư ng xuyên ki m tra, ôn c ti n th c hi n các h ng m c công trình và x lý vi ph m khi ch u tư không m b o ti n . i u 6: mb o u tư xây d ng theo quy ho ch, ki n trúc ư c duy t: Ch u tư ph i t ch c xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t và i u l qu n lý quy ho ch ã ư c phê duy t cùng v i các quy nh kèm theo c a UBND Thành ph , m b o. 1. S d ng t theo úng ch c năng, m b o ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, cao n n, hư ng thoát nư c, m t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao và phương án ki n trúc ư c duy t. 2. Ph i tri n khai xây d ng ng b , i trư c m t bư c h th ng h t ng k thu t trên toàn b di n tích c a d án, m b o kh p n i v i h th ng h t ng khu v c xung quanh, không gây nh hư ng x u t i s n xu t, sinh ho t c a nhân dân khu v c lân c n. 3. T ch c xây d ng các công trình h t ng xã h i n u ư c UBND Thành ph giao. Kinh phí u tư cho các công trình này do ngân sách b trí, không tính ti n t và phí h t ng. Vi c qu n lý u tư các công trình này theo các quy nh hi n hành.
  5. Trư ng h p các công trình xã h i th c hi n theo hình th c xã h i hóa, ch u tư có trách nhi m bàn giao di n tích t xây d ng các công trình này có y h t ng k thu t cho các ch d án th phát ư c Thành ph cho phép. Các ch u tư d án th phát ư c phép xây d ng, khai thác các công trình này ph i n p ti n xây d ng h t ng k thu t vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph (tr các trư ng h p ư c mi n, gi m theo quy nh). 4. Vi c t ch c xây d ng c i t o l i các khu t p th cũ, trên cơ s Quy t nh s 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph , vi c giám sát còn ư c th c hi n theo quy nh b sung theo n i dung c a m i d án c th . 5. Có trách nhi m hư ng d n, qu n lý ch u tư th nh t xây d ng công trình theo úng quy ho ch, ki n trúc ư c duy t. i u 7: m b o quy n l i và nghĩa v c a ch u tư i v i Thành ph 1. Theo ti n c a k ho ch tri n khai d án ã ư c thông qua, ch u tư bàn giao (không thu ti n) 20% di n tích t xây d ng nhà cao t ng có y h t ng k thu t Thành ph xây d ng b sung qu nhà c a Thành ph (nhà cho thuê, nhà cho các i tư ng chính sách, nhà ph c v di dân GPMB ...) 2. Theo ti n c a k ho ch, ch u tư ph i bàn giao toàn b di n tích t xây d ng các công trình cho m c ích kinh doanh, t h n h p, t d phòng cho công trình công c ng v i y h t ng k thu t theo quy ho ch cho S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t qu n lý t ch c u giá quy n s d ng t m t l n và n p ti n vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph . N u ch u tư mu n tham gia xây d ng, khai thác các công trình kinh doanh này thì ư c tham gia và ư c ưu tiên xét ch n khi u giá. N u ư c xét ch n, ch u tư cũng ph i n p ti n vào Qu u tư phát tri n c a Thành ph như các ch u tư khác. 3. Ch u tư t ch c xây d ng toàn b nhà cao t ng, bi t th (nhà vư n) theo quy ho ch và ư c bán ra th trư ng theo giá th a thu n 50% di n tích sàn nhà cao t ng, 75% nhà bi t th (nhà vư n) thu h i v n. Ch u tư bàn giao danh m c theo ăng ký 50% di n tích sàn nhà cao t ng và 25% nhà vư n, bi t th Thành ph bán cho các i tư ng theo quy nh c a Thành ph (Ch u tư ư c thanh toán ph n kinh phí xây d ng theo phê duy t c a H i ng nh giá Thành ph ). Ch u tư bàn giao toàn b t ng 1 nhà cao t ng (không thu ti n) cho S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t qu n lý (s h u nhà nư c). M t t ch c (doanh nghi p) b o m vi c qu n lý, v n hành và khai thác khu chung cư s ư c giao khai thác ph c v cho khu dân cư (theo quy nh riêng). 4. V i các d án th c hi n trên các di n tích t nh l , ch u tư th c hi n n p nghĩa v i u ti t b ng ti n ho c b ng di n tích nhà theo n i dung quy nh khi phê duy t giao nhi m v ch u tư d án.
  6. 5. S Xây d ng căn c các quy nh v qu n lý u tư xây d ng và n i dung quy nh này ki m tra, nh t là vi c qu n lý, v n hành khu ô th m i theo Quy t nh s 65/2004/Q -UB ngày 7/5/2004 c a UBND Thành ph , x lý m i tình hu ng phát sinh trư c khi Ch u tư bàn giao cho Thành ph qu n lý. 6. S Xây d ng ch trì, cùng v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Tài nguyên môi trư ng và Nhà t, Qu u tư phát tri n c a Thành ph , t ch c ki m tra vi c ch p hành nghĩa v c a các ch u tư và x lý vi ph m khi ch u tư không th c hi n nghiêm túc nghĩa v ư c giao. i u 8: Th c hi n u tư m b o ch t lư ng công trình và d án 1. Ch u tư ph i t ch c th c hi n y nh ng n i dung Quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành theo Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng và các Quy nh khác có liên quan c a Nhà nư c và c a UBND Thành ph ; ng th i ph i th c hi n các yêu c u sau: a. Xây d ng các quy nh và t ch c h th ng qu n lý m b o k thu t, ch t lư ng toàn b d án, t ng h ng m c công trình, công trình. B máy qu n lý k thu t, ch t lư ng ph i m b o yêu c u v trình chuyên môn, nghi p v theo quy nh hi n hành. b. B o m úng các yêu c u v k thu t và ch t lư ng công trình, yêu c u kh p n i h th ng h t ng k thu t trong và ngoài d án. c. Xây d ng và qu n lý h th ng m c gi i, m c cao trong ph m vi d án m b o chính xác và cung c p chính xác ch gi i, cao cho các công trình trong d án ph c v cho thi công, giám sát và nghi m thu công trình. d. T ch c l p và qu n ký h th ng h sơ k thu t, h sơ hoàn công. H sơ k thu t, h sơ hoàn công c a t ng h ng m c công trình và toàn d án ph i n p 01 b n cho S Xây d ng qu n lý. e. K p th i phát hi n và ki n ngh gi i quy t nh ng v n phát sinh nh m m b o k thu t, ch t lư ng c a h th ng h t ng k thu t chung, c a t ng công trình và toàn b d án. 2. S Xây d ng ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph trong vi c ph i h p v i các S , Ngành và ơn v liên quan ki m tra, x lý theo thNm quy n ho c ngh c p có thNm quy n x lý i v i các vi ph m v ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng công trình. Các S có công trình xây d ng chuyên ngành ki m tra, x lý theo thNm quy n ho c ngh c p có thNm quy n x lý i v i các vi ph m v ch t lư ng, qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng chuyên ngành. 3. Các công trình, h ng m c công trình ch ư c phép bàn giao ưa vào s d ng sau khi t ch c nghi m thu theo úng quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, ban hành theo Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng.
  7. 4. Sau khi công trình xây d ng ư c nghi m thu, bàn giao ưa vào s d ng, trong th i h n b o hành. Ch u tư d án ph i có báo cáo nh kỳ 6 tháng và 1 năm v ch t lư ng các công trình xây d ng theo úng quy nh, g i S Xây d ng và S có công trình xây d ng chuyên ngành (N u là công trình xây d ng chuyên ngành). 5. Khi có s c công trình xây d ng: a. Ch u tư, nhà th u có trách nhi m ch ng gi i quy t s c công trình theo các quy nh hi n hành và có báo cáo v s c công trình cũng như các gi i pháp ã áp d ng kh c ph c, g i S Xây d ng, S có công trình xây d ng chuyên ngành. b. S Xây d ng cùng v i S có công trình xây d ng chuyên ngành ph i thNm tra, xem xét và ch o ti p vi c x lý s c công trình (trư ng h p c n thi t), m b o th c hi n úng quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2003/Q -BXD ngày 27/6/2003 c a B trư ng B Xây d ng. i u 9: m b o tr t t xây d ng, an toàn lao ng, v sinh môi trư ng Ch u tư ph i t ch c qu n lý tr t t xây d ng, an toàn lao ng, v sinh môi trư ng theo quy t nh s 25/2002/Q -UB ngày 27/2/2002 c a UBND Thành ph , ph i h p v i chính quy n a phương qu n lý tr t t an toàn xã h i trong khu v c d án. i u 10: Th c hi n vi c bàn giao, b o hành và b o trì công trình 1. Ch u tư và các nhà th u ph i th c hi n: a. Xây d ng các quy nh v qu n lý, v n hành s d ng các công trình h t ng; k ho ch bàn giao và b o hành công trình theo ti n th c hi n d án. b. T ch c nghi m thu, bàn giao các công trình, h ng m c công trình theo úng các quy nh hi n hành và th c hi n b o hành theo úng th i gian quy nh.
Đồng bộ tài khoản