Quyệt định số 982/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Quyệt định số 982/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyệt định số 982/2006/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyệt định số 982/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 982/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 2421/BHXH-HĐQL ngày 30 tháng 6 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2713/TTr-BNV ngày 11 tháng 7 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Ban, Uỷ viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Huy Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; Các Vụ KTTH, TCCB; - Lưu : VT, VPBCS Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản