Quyết định số 996/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 996/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 996/2002/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, tỉnh Hà Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 996/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 996/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P B C PHÚ CÁT, T NH HÀ TÂY TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây t i các văn b n s 2164 CV/UB-TH ngày 04 tháng 7 năm 2002, s 2904 CV/UB-TH ngày 05 tháng 9 năm 2002 và s 3286 CV/UB-TH ngày 04 tháng 10 năm 2002, ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 5948 BKH/VPT ngày 17 tháng 9 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p B c Phú Cát, t nh Hà Tây. Khu công nghi p B c Phú Cát ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p B c Phú Cát, t nh Hà Tây v i các n i dung sau : 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p B c Phú Cát, t nh Hà Tây. 2. Ch u tư : T ng Công ty Xu t Nh p khNu xây d ng Vi t Nam - B Xây d ng ( VINACONEX), có tr s chính t i 34 Láng H , thành ph Hà N i. 3. M c tiêu d án : u tư xây d ng h t ng k thu t khu công nghi p g m h th ng ư ng giao thông; c p i n; c p và thoát nư c; x lý ch t th i; thông tin liên l c và kinh doanh h t ng k thu t ã ư c t o ra.
  2. 4. a i m xây d ng : Xã Phú Cát, huy n Qu c Oai và xã Th ch Hoà, huy n Th ch Th t, t nh Hà Tây. 5. Di n tích Khu công nghi p : 327 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư : 312,2 t ng Vi t Nam (chưa tính v n u tư cho xây d ng ư ng giao thông bao khu công nghi p). 7. Ngu n v n : V n t có c a ch u tư, v n vay và v n ng trư c c a các nhà u tư. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 5 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Tách ph n ư ng giao thông bao khu công nghi p thành d án riêng. Giao Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây cùng v i B trư ng B Tài chính và B trư ng B K ho ch và u tư nghiên c u, xem xét cơ ch u tư và ngu n v n th c hi n d án này, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. T ng Công ty Xu t Nh p khNu xây d ng Vi t Nam - B Xây d ng (VINACONEX) ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây và B trư ng B Xây d ng có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 7. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng Giám c T ng Công ty Xu t Nh p khNu xây d ng Vi t Nam - B Xây d ng (VINACONEX) và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TU NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - UBND t nh Hà Tây, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng
  3. - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - T ng Công ty VINACONEX- B Xây d ng, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, P1, TTTT&BC - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản