Sách giáo khoa ngữ văn Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1
lượt xem
0
download

Sách giáo khoa ngữ văn Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài viết là phân tích chương trình Ngữ văn của Hàn Quốc và nêu một số khuyến nghị đối với việc đổi mới chương trình Ngữ văn của Việt Nam trong tương lai. Bài viết này tiếp nối hướng nghiên cứu của bài viết đó, nhưng tập trung vào vấn đề sách giáo khoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách giáo khoa ngữ văn Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Sè 12<br /> <br /> (158)-2008<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> 21<br /> <br /> ng«n ng÷ trong nhµ tr−êng<br /> <br /> s¸ch gi¸o khoa ng÷ v¨n cña hµn quèc<br /> vµ kinh nghiÖm ®èi víi viÖt nam<br /> cho jae hyun<br /> (GS.TS, §¹i häc Ngo¹i ng÷ Hµn Quèc)<br /> Bïi M¹nh Hïng<br /> (PGS.TS, §¹i häc S− ph¹m Tp Hå ChÝ Minh)<br /> <br /> Trong bài vi t trư c (Cho Jae Hyun & Bùi<br /> M nh Hùng 2008), chúng tôi ã phân tích chương<br /> trình Ng văn c a Hàn Qu c và nêu m t s<br /> khuy n ngh<br /> i v i vi c i m i chương trình<br /> Ng văn c a Vi t Nam trong tương lai. Bài vi t<br /> này ti p n i hư ng nghiên c u c a bài vi t ó,<br /> nhưng t p trung vào v n sách giáo khoa (SGK)<br /> Ng văn.<br /> 1. Chính sách m<br /> i v i SGK c a Hàn<br /> Qu c<br /> Cùng v i quá trình hi n i hóa n n giáo d c,<br /> Hàn Qu c t ng bư c n i l ng qu n lí trong lĩnh<br /> v c biên so n và xu t b n SGK. T năm 1995,<br /> qu c gia này b t u xóa b chính sách c quy n<br /> v SGK. Theo ó, SGK ch y u g m 2 lo i:<br /> Lo i th nh t là SGK qu c gia do B Giáo d c<br /> và Phát tri n ngu n nhân l c Hàn Qu c<br /> (MOEHRD) t ch c biên so n. Lo i th hai là<br /> SGK do các nhà xu t b n tư nhân t ch c biên<br /> so n, ư c MOEHRD th m nh theo nh ng tiêu<br /> chu n nghiêm ng t c a cơ quan này.<br /> Lo i sách th nh t bao g m t t c SGK cho b c<br /> M m non và Ti u h c (TH) (t l p 1 n l p 6),<br /> sách Qu c ng (Ti ng Hàn), Qu c s (L ch s Hàn<br /> Qu c), o c cho các l p còn l i trong Chương<br /> trình giáo d c cơ b n8, ư c dùng b t bu c i v i<br /> Chương trình giáo d c cơ b n này bao g m các môn h c<br /> b t bu c cho n l p 10. l p 11 và 12, HS có th ch n<br /> các môn h c phù h p v i s thích và nh hư ng ngh<br /> nghi p c a mình sau này, mi n là các môn ư c ch n b o<br /> m m t t l thích h p gi a các nhóm môn theo quy nh<br /> c a Chương trình qu c gia.<br /> 8<br /> <br /> t t c h c sinh (HS). Lo i sách th hai bao g m<br /> SGK dùng cho các môn h c khác b c THCS (t<br /> l p 7 n l p 9) và THPT (t l p 10 n l p 12),<br /> ư c m i trư ng l a ch n trong s nhi u b sách<br /> khác nhau cho m i môn h c (Kim Chae-Chun<br /> 2005).<br /> Nh chính sách m , SGK THCS và THPT c a<br /> Hàn Qu c khá a d ng, ch ng h n THCS có 32<br /> b sách môn Toán, 9 b sách môn Khoa h c và 10<br /> b sách môn Xã h i; THPT có 28 b sách môn<br /> Toán (trong ó có 16 b cho l p 10 và 12 b cho<br /> l p 11 và 12), 8 b sách môn Hóa, 9 b sách môn<br /> V t lí, 6 b sách môn L ch s Hàn Qu c hi n i, 8<br /> b sách môn Sinh h c, 8 b sách môn a lí Hàn<br /> Qu c, 8 b sách môn Xã h i, 11 b sách môn Khoa<br /> h c, v.v..<br /> Theo l trình th c hi n chính sách m hơn n a<br /> i v i SGK, ngày 20 tháng 6 năm 2007,<br /> MOEHRD thông báo t năm 2009, các nhà xu t<br /> b n tư nhân s ư c phép t ch c biên so n và<br /> phát hành SGK THCS và THPT k c các môn<br /> Qu c ng , Qu c s và o c. T t c SGK TH<br /> s do nhà nư c t ch c biên so n, ngo i tr SGK<br /> môn Th d c, Âm nh c, N công gia chánh và<br /> Ti ng Anh dành cho các nhà xu t b n tư nhân, nhà<br /> nư c ch ki m tra và s a i nh ng ch c n thi t.<br /> M t y ban ki m tra c bi t g m các chuyên gia<br /> c a t ng môn h c s ư c thành l p<br /> giám sát<br /> các xu hư ng tư tư ng trong SGK môn Qu c s ,<br /> s nh t quán v m t ng pháp c a SGK môn Qu c<br /> ng và nh hư ng giáo d c v v n th ng nh t<br /> <br /> 22<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> hai mi n Tri u Tiên trong SGK môn<br /> o c<br /> (xem The Korea Times, s ra ngày 22 tháng 6 năm<br /> 2007).<br /> tăng thêm tính ch t linh ho t, m m d o<br /> c a chính sách i v i SGK, MOEHRD cho phép<br /> các trư ng h c có th l a ch n m t s sách không<br /> qua th m nh c a nhà nư c, tr SGK các môn<br /> như Qu c ng , o c, Xã h i, Toán, Khoa h c,<br /> Kĩ thu t, Âm nh c, Th d c. Th m chí MOEHRD<br /> cũng s khuy n khích các trư ng t biên so n SGK<br /> càng ngày càng có thêm nhi u ngư i tham gia<br /> vào vi c biên so n nh ng cu n sách có ch t lư ng<br /> cao cho HS.<br /> ph n ánh k p th i nh ng thay i c a xã<br /> h i, nhà nư c rút ng n chu kì rà soát, ch nh s a<br /> SGK (v n i dung cũng như c u trúc) t 9 năm<br /> xu ng còn 5 năm. MOEHRD s ti p nh n các góp<br /> ý v SGK qua m ng nh m b o m SGK ph n ánh<br /> ư c nhu c u a d ng c a m t xã h i ang bi n<br /> i nhanh chóng. Trư c ây, ch có giáo viên và<br /> các t ch c giáo d c m i có th có ý ki n góp ý v<br /> nh ng v n như v y.<br /> Ngoài SGK, các nhà xu t b n tư nhân cũng có<br /> th biên so n sách bài t p cho HS và tài li u h tr<br /> h c t p. Nhà nư c không có m t quy nh nghiêm<br /> ng t nào i v i vi c xu t b n nh ng tài li u như<br /> v y.<br /> 2. SGK Ng văn c a Hàn Qu c<br /> Khác v i SGK c a nhi u môn h c khác c a<br /> Hàn Qu c, cho n nay, SGK môn Ng văn (Ti ng<br /> Hàn và Văn h c)9 TH, THCS và l p 10 (l p cu i<br /> cùng trong Chương trình giáo d c cơ b n c a Hàn<br /> Qu c) ch có m t b duy nh t.<br /> m i b c h c, SGK Qu c ng ư c biên so n<br /> theo m t c u trúc riêng phù h p v i yêu c u giáo<br /> d c c a t ng b c h c.<br /> b c TH, m i l p có 2 ho c 3 cu n SGK cho<br /> m i h c kì, dùng<br /> gi ng d y 4 kĩ năng s d ng<br /> ngôn ng khác nhau: c, vi t, nói, nghe. T l p 1<br /> n l p 3, m i h c kì có 3 cu n: 1) sách d y h c kĩ<br /> năng c, 2) sách d y h c kĩ năng vi t, 3) sách d y<br /> h c kĩ năng nói và nghe. Còn t l p 4 n l p 6,<br /> m i h c kì ch có 2 cu n: 1) sách d y h c kĩ năng<br /> Th t ra, Hàn Qu c g i môn h c này là Qu c ng . Cách g i ó th<br /> hi n khá rõ quan ni m v v n<br /> d y h c ti ng m<br /> và văn h c<br /> trư ng ph thông c a qu c gia này. D y h c ti ng m<br /> ư c coi<br /> là “xương s ng” c a toàn b chương trình giáo d c môn Ng văn.<br /> Văn h c ch là m t n i dung c a môn Qu c ng (Cho Jae Hyun &<br /> Bùi M nh Hùng 2008). Vì v y, t ây n h t bài vi t, i v i Hàn<br /> Qu c, thay vì g i là môn Ng văn, chúng tôi s g i là môn Qu c<br /> ng .<br /> <br /> 9<br /> <br /> sè<br /> <br /> 12 (158)-2008<br /> <br /> c, 2) sách d y h c kĩ năng vi t, nói và nghe. Như<br /> v y, t l p 1 n l p 3, m i l p có 6 cu n SGK,<br /> trong khi ó t l p 4 n l p 6, m i l p ch có 4<br /> cu n.<br /> M i cu n SGK TH ch có 5 bài h c. Như<br /> v y, s lư ng bài h c cho m i l p r t ít, nhưng<br /> dung lư ng c a m i bài thì r t l n. T t c các bài<br /> h c u có c u trúc như nhau, g m các ph n sau<br /> ây:<br /> 1) Gi i thi u. Bao g m các tranh v , tư li u và<br /> gi i thi u n i dung ư c h c. Thông thư ng, các<br /> tranh v i kèm v i nh ng o n h i tho i ng n như<br /> m t o n truy n tranh. M c ích c a các o n h i<br /> tho i là gi i thi u n i dung bài h c.<br /> 2) Các ơn v c a bài h c. M i ơn v u có<br /> m t m c tiêu riêng, nh ng nguyên t c h c t p<br /> t ư c m c tiêu ó và vi c ng d ng các nguyên<br /> t c. Trong quá trình h c t p, HS có cơ h i trình bày<br /> quan i m c a mình<br /> có thêm kinh nghi m s<br /> d ng ngôn ng m t cách sáng t o.<br /> 3) M t bư c khác (ôn luy n). Có m c ích<br /> ki m tra xem HS ã t ư c m c tiêu c a bài h c<br /> hay chưa. HS có th t mình làm bài t p ho c làm<br /> bài t p theo nhóm bi t ư c nh ng ưu i m và<br /> h n ch trong bài làm c a mình, t ó tìm ra cách<br /> làm bài t p t t hơn.<br /> 4) M t bư c khác (nâng cao). Căn c vào ph n<br /> ôn luy n trên, ph n này cung c p nh ng n i dung<br /> b sung<br /> ào sâu hơn bài h c. Trong ph n này,<br /> các bài t p ư c thi t k theo ki u t ch n. HS có<br /> th l a ch n bài t p tùy theo h ng thú và năng<br /> khi u c a mình.<br /> 5) Gi i trí. ây là ph n tài li u HS t<br /> c và có<br /> th phát hi n ra r ng: À, thì ra là th !. Ngoài ra,<br /> ph n này còn giúp HS nh n th y ư c s quý giá<br /> và v<br /> p c a ngôn ng m<br /> , bi t cách gi gìn và<br /> phát tri n nó.<br /> Cu i m i cu n sách u có ph n ôn t p h c kì,<br /> tóm t t các n i dung cơ b n ã h c trong c h c kì.<br /> i v i SGK t l p 3 n l p 6, cu i m i cu n<br /> sách còn có ph n gi i thích nghĩa c a các t ã<br /> ư c h c trong sách.<br /> Trong t ng l p h c, các cu n sách dành cho<br /> vi c rèn luy n các kĩ năng s d ng ngôn ng khác<br /> nhau ( c, vi t, nói, nghe) có m c l c hoàn toàn<br /> gi ng nhau, nói c th hơn, có s lư ng bài h c<br /> gi ng nhau, có t a<br /> và c u trúc c a các bài h c<br /> cũng gi ng nhau. Dĩ nhiên, tùy thu c vào m c tiêu<br /> <br /> Sè 12<br /> <br /> (158)-2008<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> c n t, kĩ năng s d ng ngôn ng nào c n d y<br /> h c, n i dung chi ti t c a m i cu n sách m t khác.<br /> Dư i ây, chúng tôi phân tích m t d n ch ng<br /> c th<br /> làm rõ cách tri n khai n i dung m t bài<br /> h c.<br /> Ch ng h n, i v i l p 3, như ã nêu trên,<br /> m i h c kì có 3 cu n SGK: 1 cu n d y h c kĩ<br /> năng c, 1 cu n d y h c kĩ năng vi t và 1 cu n<br /> d y h c kĩ năng nói và nghe. Bài u tiên trong 3<br /> cu n SGK h c kì 2 u có t a Tìm hi u và nói<br /> cho ngư i khác bi t và u có các ph n: Gi i thi u,<br /> Phương pháp quan sát, Tôi mu n bi t, M t bư c<br /> n a, Gi i trí. N i dung bài h c tương ng v i m t<br /> n i dung ư c thi t k trong chương trình h c kì 2<br /> l p 3 là s gi ng nhau và khác nhau gi a các s<br /> v t.<br /> Bài u tiên trong sách d y h c kĩ năng vi t b t<br /> u b ng ph n Gi i thi u v i 2 b c tranh 2 trang<br /> khác nhau. B c tranh th nh t v hai ngư i i u<br /> khi n 2 phương ti n giao thông khác nhau, m t<br /> ngư i lái xe máy và m t ngư i lái xe p. Phía<br /> dư i b c tranh là câu h i: Xe máy và xe p có<br /> nh ng i m nào gi ng nhau và khác nhau?. B c<br /> tranh th hai v hai a tr ang s p x p và phân<br /> lo i nhi u<br /> v t khác nhau d a vào nh ng i m<br /> gi ng nhau và khác nhau v ch c năng, hình dáng<br /> và ch t li u. Phía trên b c tranh là l i yêu c u: Hãy<br /> nh n xét nh ng i m gi ng nhau và khác nhau<br /> gi a các v t và vi t ngay phía dư i ây.<br /> Ti p theo là ph n Phương pháp quan sát v i 4<br /> ho t ng h c t p:<br /> Ho t ng 1: Hình hai a tr v i nh ng câu<br /> i tho i, trao i v i nhau v nh ng i m gi ng<br /> nhau và khác nhau gi a xe máy và xe p.<br /> Ho t ng 2: B t u b ng l i yêu c u: Hãy<br /> làm như hai b n HS trên ây tìm ra nh ng i m<br /> gi ng nhau và khác nhau gi a xe máy và xe p,<br /> sau ó i n thông tin vào b ng dư i ây:<br /> Xe máy<br /> Xe p<br /> Ch c<br /> phương ti n i l i<br /> năng<br /> Gi ng<br /> có bánh xe<br /> nhau<br /> Khác<br /> nhau<br /> Ngay dư i b ng này là l i hư ng d n: N u so<br /> sánh d a vào ch c năng, i m gi ng nhau gi a xe<br /> <br /> 23<br /> <br /> máy và xe p là phương ti n i l i. N u mu n so<br /> sánh, trư c h t em ph i xác nh ư c tiêu chí so<br /> sánh.<br /> Ho t ng 3: B t u b ng l i yêu c u: D a<br /> vào n i dung c a ho t ng 2, hãy vi t m t văn<br /> b n ng n trình bày nh ng i m gi ng nhau và<br /> khác nhau gi a xe máy và xe p. Ngay dư i l i<br /> yêu c u có m t khung tr ng HS vi t văn b n10.<br /> Ho t ng 4: Ho t ng nhóm, HS trao i v i<br /> nhau rút ra phương pháp vi t m t văn b n trình<br /> bày nh ng i m gi ng nhau và khác nhau gi a các<br /> s v t.<br /> Ph n Tôi mu n bi t th c hành vi t m t văn b n<br /> trình bày nh ng i m gi ng nhau và khác nhau<br /> gi a các s v t. Ph n này có 5 ho t ng h c t p.<br /> Ho t ng 1: Tìm hi u xe buýt và xe l a.<br /> Ho t ng 2: Vi t ra nh ng i u mà HS thu<br /> nh n ư c.<br /> Ho t ng 3: D a vào n i dung c a ho t ng<br /> 2, i n thông tin vào b ng dư i ây:<br /> Xe buýt<br /> Xe l a<br /> Gi ng<br /> Ch c năng<br /> nhau<br /> Khác nhau<br /> Ho t ng 4: Vi t m t văn b n ng n trình bày<br /> nh ng i m gi ng nhau và khác nhau gi a xe buýt<br /> và xe l a.<br /> Ho t ng 5: Trao i bài vi t v i b n cùng<br /> l p. Tìm ra nh ng ưu i m và h n ch trong bài<br /> vi t c a b n, ưa l i bài vi t cho b n và nh n l i<br /> bài vi t c a mình. Tham kh o nh n xét c a b n<br /> s a ch a, hoàn thi n bài vi t c a mình.<br /> Ph n M t bư c n a (ôn luy n) b t u v i l i<br /> ngh : Em ã vi t bài trình bày nh ng i m<br /> gi ng nhau và khác nhau gi a các s v t. Hãy<br /> ki m tra xem em ã làm t t hay chưa. Sau ó HS<br /> ư c<br /> ngh tìm ra nh ng i m gi ng nhau và<br /> khác nhau gi a qu bóng á và qu bóng chuy n,<br /> i n n i dung vào b ng, vi t văn b n v nh ng<br /> i m gi ng nhau và khác nhau ó và trao i bài<br /> vi t v i b n cùng l p.<br /> Như v y, có l nh ng cu n SGK như th này HS ch dùng m t<br /> l n.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 24<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> Ph n M t bư c n a (nâng cao): Xem l i ph n<br /> M t bư c n a trên và ch n m t trong hai bài t p<br /> vi t m t văn b n v nh ng i m gi ng nhau và<br /> khác nhau gi a các s v t.<br /> Ph n Gi i trí có t a Ngôn ng c a chúng ta<br /> r t giàu p. Trong ph n này có m t b c tranh l n<br /> v m t trò chơi dân gian c a tr em. SGK ưa ra<br /> m t s t có liên quan n trò chơi ó và<br /> ngh<br /> HS tìm nh ng t<br /> ng nghĩa. M c ích c a ph n<br /> này là khuy n khích HS chú ý n v<br /> p c a ngôn<br /> ng dân t c.<br /> Qua bài h c trên, có th nh n th y m y i m<br /> n i b t:<br /> – Vi c d y h c kĩ năng s d ng ngôn ng (kĩ<br /> năng vi t) k t h p ch t ch v i rèn luy n năng l c<br /> tư duy logic. Qua bài h c, HS hi u ư c nguyên<br /> t c cơ b n c a so sánh<br /> xác nh nh ng i m<br /> gi ng nhau và khác nhau gi a các s v t là ph i<br /> d a trên m t tiêu chí nh t quán.<br /> – Dùng r t nhi u hình v và b ng ư c chia ô<br /> i n thông tin. Các hình v g n v i các ho t<br /> ng h c t p giúp HS phát tri n kĩ năng quan sát.<br /> Các b ng ư c chia ô giúp HS phát tri n năng l c<br /> khái quát hóa v n và trình bày các ý tư ng m t<br /> cách ng n g n, ch t ch và sáng rõ.<br /> – Chú ý n hình th c làm vi c theo ôi (HS<br /> trao i bài vi t và nh n xét bài vi t c a nhau).<br /> Hình th c h c t p theo ôi này giúp HS bi t chia<br /> s kinh nghi m và ti p thu ý ki n c a ngư i khác,<br /> ó m t kĩ năng s ng quan tr ng.<br /> – Chú tr ng giáo d c tình c m i v i ti ng m<br /> .<br /> Bài u tiêu c a cu n SGK d y h c kĩ năng<br /> nghe và nói cũng bao g m các ph n n i dung và<br /> ho t ng h c t p như nh ng ph n n i dung và<br /> ho t ng h c t p trong SGK d y h c kĩ năng vi t.<br /> Tuy nhiên, bên c nh ó cũng có nhi u n i dung<br /> khác bi t. Th nh t là các bài t p t p trung vào<br /> vi c rèn luy n kĩ năng nghe và nói, ch không ph i<br /> kĩ năng vi t. Th hai là i tư ng so sánh có s<br /> thay i. i u thú v là vi c th c hành rèn luy n kĩ<br /> năng nghe cũng ư c chú ý như vi c th c hành rèn<br /> luy n kĩ năng nói.<br /> Bài tương ng trong cu n SGK rèn luy n kĩ<br /> năng c cũng có c u trúc gi ng như hai cu n<br /> SGK trên ây, nghĩa là cũng có các ph n: Gi i<br /> thi u, Các ơn v nh c a bài h c, M t bư c n a<br /> (ôn luy n), M t bư c n a (nâng cao), Gi i trí. Tuy<br /> nhiên, n i dung không liên quan n s so sánh<br /> <br /> sè<br /> <br /> 12 (158)-2008<br /> <br /> như ki u ã trình bày trên, mà t p trung th o lu n<br /> s khác nhau gi a trư ng h p c m t văn b n có<br /> nh ng n i dung mà ta ã bi t và trư ng h p c<br /> m t văn b n có nh ng n i dung mà ta chưa bi t<br /> bao gi . M c ích c a bài h c là giúp HS bi t<br /> ư c cách áp d ng nh ng tri th c và kinh nghi m<br /> ã có vào vi c c hi u văn b n. Tương ng v i<br /> m t n i dung ư c thi t k trong chương trình là:<br /> giúp HS bi t ư c t m quan tr ng c a tri th c và<br /> kinh nghi m i v i vi c c hi u văn b n.<br /> n THCS, m i l p có 2 cu n SGK cho m i<br /> h c kì, m t cu n Qu c ng và m t cu n Qu c ng<br /> trong sinh ho t.<br /> N i dung cu n SGK Qu c ng g m các ph n:<br /> văn h c và th c hành kĩ năng c. N i dung cu n<br /> SGK Qu c ng trong sinh ho t g m các ph n th c<br /> hành các kĩ năng giao ti p khác (nói, vi t, nghe) và<br /> ki n th c v ti ng Hàn như ng pháp (hình v , t ,<br /> t lo i, câu, thành ph n câu), t v ng (thành ng ).<br /> Trong SGK Qu c ng , ph n văn h c có nh ng<br /> ch<br /> chính như: ni m h ng thú i v i văn h c,<br /> văn h c và ho t ng giao ti p, văn h c và xã h i,<br /> v<br /> p c a văn h c, th gi i thi ca, văn h c và c<br /> gi , v<br /> p c a truy n th ng, văn h c và cu c<br /> s ng, ngư i nói trong tác ph m văn h c, nhà văn<br /> và tác ph m văn h c, c u trúc c a truy n, hình th c<br /> th hi n c a văn h c, ni m h ng thú i v i ho t<br /> ng sáng tác văn h c, hình th c th hi n c a thơ<br /> ca, tìm hi u văn h c hi n i Hàn Qu c, cá tính<br /> c a tác gi , thư ng th c văn h c truy n th ng, văn<br /> h c và các nh ng cách th c th hi n, v.v.. Các tác<br /> ph m thu c nhi u th lo i khác nhau như thơ, ng<br /> dao, truy n ng n, ti u thuy t, t truy n, k ch, v.v.<br /> ư c s d ng trong SGK ph c v cho m i ch<br /> c a bài h c.<br /> Ph n rèn luy n kĩ năng c có nh ng ch<br /> chính như: c và vi t, ghi chép khi c, th gi i<br /> ngôn ng , c tích c c, suy oán trong khi c,<br /> c u trúc c a m t bài lu n, thư ng th c vi c c<br /> sách, c như th nào, ni m vui c sách và tìm<br /> ki m trong t i n, h c SGK như th nào, tìm ra<br /> n i dung chính khi c, c và tranh lu n, c bài<br /> phê bình, v.v.. M i bài h c s t p trung vào m t<br /> ch<br /> nào ó thu c v ho t ng c, ch ng h n,<br /> m t bài h c l p 8 có m c tiêu cơ b n là giúp HS<br /> hi u ư c b n ch t c a ho t ng c và làm th<br /> nào<br /> c m t văn b n có hi u qu , phù h p v i<br /> n i dung và phong cách c a văn b n. Các ho t<br /> ng h c t p trong bài này chú ý n các phương<br /> <br /> Sè 12<br /> <br /> (158)-2008<br /> <br /> ng«n ng÷ & ®êi sèng<br /> <br /> pháp c khác nhau tương ng v i các phong cách<br /> văn b n khác nhau. Cu i bài h c có nhi u t c ng<br /> nói v vi c c sách.<br /> SGK Qu c ng trong sinh ho t có m c tiêu a<br /> d ng hơn. Bài vi t này phân tích n i dung c a bài 5<br /> trong SGK l p 8 làm ví d . Trong bài này, HS h c<br /> cách nghe, nói và vi t v ch<br /> : cho l i khuyên và<br /> t gi i thi u v mình. M c tiêu c a bài h c là giúp<br /> HS:<br /> 1) Hi u ư c nghe, nói và vi t là m t quá trình<br /> gi i quy t v n ;<br /> 2) Quan tâm n quan i m c a ngư i nghe và<br /> có thái thích h p khi nói;<br /> 3) Vi t và nói t gi i thi u phù h p v i m t<br /> m c ích c th .<br /> N i dung c a bài h c g m 2 ph n:<br /> Trong ph n th nh t, HS h c cách ưa ra l i<br /> khuyên và ti p nh n l i khuyên. Ph n này có 4<br /> ho t ng:<br /> Ho t ng 1: Cho m t văn b n do m t HS tên<br /> là Eun Hi vi t. Các em HS ư c yêu c u c văn<br /> b n này và k v nh ng tình hu ng mà các em c n<br /> m t l i khuyên.<br /> Ho t ng 2: Yêu c u HS suy nghĩ v thái<br /> c a các em khi ưa ra l i khuyên và ti p nh n l i<br /> khuyên. Chia vai và th c hành cho l i khuyên.<br /> Ho t ng 3: Yêu c u HS c m t văn b n.<br /> D a vào n i dung câu chuy n<br /> ưa ra m t l i<br /> khuyên thích h p (cho ngư i b n hay b trêu ch c,<br /> cho ngư i b n xem TV quá nhi u, cho ngư i b n<br /> hay soi gương trong gi h c, v.v.)<br /> Ho t ng 4: Yêu c u HS th l ng nghe l i<br /> khuyên c a b n bè v m t v n nào ó c a mình.<br /> L p chu n b m t cái h p. HS vi t v n<br /> c a<br /> mình vào m t m nh gi y ch ng h n mình mu n<br /> làm quen v i m t b n khác gi i, nhưng… và b<br /> vào h p. M t HS lên b c “phi u” và c to v n<br /> ư c ghi trong phi u và cho l i khuyên. Ngư i<br /> nh n l i khuyên ư c yêu c u nói xem nh ng l i<br /> khuyên ó có giúp ích gì cho b n thân ngư i ó<br /> không.<br /> Trong ph n th hai, HS h c cách vi t và nói<br /> gi i thi u v b n thân. Ph n này có 4 ho t ng:<br /> Ho t ng 1: Yêu c u HS cho bi t nh ng i u<br /> c n lưu ý khi vi t gi i thi u v b n thân; nêu lí<br /> do vì sao c n vi t<br /> gi i thi u v b n thân; th o<br /> lu n xem c n ph i làm như th nào vi t t gi i<br /> thi u có hi u qu .<br /> <br /> 25<br /> <br /> Ho t ng 2: ưa ra m t bài vi t c a m t HS<br /> gi i thi u v b n thân. Yêu c u HS tham kh o ví<br /> d này và vi t gi i thi u v l p h c.<br /> Ho t ng 3: Yêu c u HS so sánh 2 bài vi t<br /> gi i thi u c a hai b n HS; tìm nh ng i m khác<br /> nhau gi a hai bài vi t; cho bi t bài vi t nào t t hơn<br /> và vì sao.<br /> Ho t ng 4: Yêu c u HS c m t o n qu ng<br /> cáo vi t v ho t ng tình nguy n và th vi t m t<br /> bài gi i thi u v b n thân g i cho ban t ch c.<br /> Trư c h t, t ng h p các n i dung c n vi t vào m t<br /> b ng như sau:<br /> Các h ng m c s ưa<br /> N i dung c th<br /> vào gi i thi u<br /> <br /> D a vào n i dung ã t ng k t trong b ng trên,<br /> vi t m t b n t gi i thi u.<br /> Sau ó là ph n nâng cao nh m ôn t p và ào<br /> sâu nh ng v n<br /> cơ b n ã h c, g m các ho t<br /> ng như:<br /> – T ki m i m l i k t qu ã h c: ã bi t nghĩ<br /> n quan i m c a ngư i nghe và cho l i khuyên<br /> hay chưa; ã bi t nghe l i khuyên b ng m t thái<br /> nghiêm túc hay chưa; ã bi t t ng h p các n i<br /> dung c n ưa vào bài t gi i thi u hay chưa; ã<br /> bi t t gi i thi u úng v i m c ích s d ng hay<br /> chưa.<br /> – Yêu c u HS: quan sát hình v và ưa ra l i<br /> khuyên phù h p v i tình hu ng; c m t o n văn<br /> gi i thi u v m t ngư i b n và t ng h p các c<br /> i m c a ngư i ư c gi i thi u; c m t bài thơ<br /> nói v m t nhân v t rơi vào hoàn c nh c n có l i<br /> khuyên và cho l i khuyên thích h p; vi t t truy n<br /> úng v i tình hu ng ã cho ( dài 205 t ).<br /> Trong bài h c này, có th nh n th y m y i m<br /> áng chú ý:<br /> – Trong m t bài h c, HS ư c rèn luy n n 3<br /> kĩ năng s d ng ngôn ng , trong ó có c kĩ năng<br /> nghe (k c l ng nghe hi u hoàn c nh c a ngư i<br /> khác).<br /> – Chú ý rèn luy n cho HS m t s kĩ năng giao<br /> ti p cơ b n như ưa ra m t l i khuyên, t gi i<br /> thi u v b n thân, v.v.<br /> – G n các ho t ng giao ti p ngôn ng v i<br /> tình hu ng (các tình hu ng c n l i khuyên, các tình<br /> hu ng c n t gi i thi u, v.v.).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản