intTypePromotion=1

Sách tập viết tiếng Hàn Quốc tập 1

Chia sẻ: Vương Xuân Hồng Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

2
1.619
lượt xem
651
download

Sách tập viết tiếng Hàn Quốc tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là sách tập viết tiếng Hàn Quốc tập 1 gửi đến các bạn độc giả tham khảo để học tốt tiếng Hàn Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách tập viết tiếng Hàn Quốc tập 1

 1. 한국어 쓰기 1
 2. 자음, 모음 자음 쓰기, 모음 쓰기, 음절 쓰기 06 제1강 저는 마이예요. 12 제2강 이름이 뭐예요? 16 제3강 얼마예요? 20 제4강 뭐 해요? 24 제5강 한 시에 만나요. 28 제6강 가족이 몇 명이에요? 34 제7강 시계가 어디에 있어요? 40 정 답 정답 46
 3. 자음 쓰기 ▶ 자음 ㄱㄱ ㄴㄴ ㄷㄷ ㄹㄹ ㅁㅁ ㅂㅂ ㅅㅅ ㅇㅇ ㅈㅈ ㅊㅊ ㅋㅋ 6 | 한국어 쓰기 1
 4. 자음 쓰기 ㅌㅌ ㅍㅍ ㅎㅎ ▶ 쌍자음 ㄲㄲ ㄸㄸ ㅃㅃ ㅆㅆ ㅉㅉ http://e-campaign.kdu.edu | 7
 5. 모음 쓰기 ▶ 모음 ㅏㅏ ㅑㅑ ㅓㅓ ㅕㅕ ㅗㅗ ㅛㅛ ㅜㅜ ㅠㅠ ㅡㅡ ㅣㅣ 8 | 한국어 쓰기 1
 6. 모음 쓰기 ▶ 이중모음 ㅐㅐ ㅒㅒ ㅔㅔ ㅖㅖ ㅘㅘ ㅙㅙ ㅚㅚ ㅝㅝ ㅞㅞ ㅟㅟ ㅢㅢ http://e-campaign.kdu.edu | 9
 7. 음절 쓰기 ▶ 받침 없음 ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ ㄱ 가 갸 거 겨 고 교 구 규 그 기 ㄴ 나 냐 너 녀 노 뇨 누 뉴 느 니 ㄷ 다 댜 더 뎌 도 됴 두 듀 드 디 ㄹ 라 랴 러 려 로 료 루 류 르 리 ㅁ 마 먀 머 며 모 묘 무 뮤 므 미 ㅂ 바 뱌 버 벼 보 뵤 부 뷰 브 비 ㅅ 사 샤 서 셔 소 쇼 수 슈 스 시 ㅇ 아 야 어 여 오 요 우 유 으 이 ㅈ 자 쟈 저 져 조 죠 주 쥬 즈 지 ㅊ 차 챠 처 쳐 초 쵸 추 츄 츠 치 ㅋ 카 캬 커 켜 코 쿄 쿠 큐 크 키 ㅌ 타 탸 터 텨 토 툐 투 튜 트 티 ㅍ 파 퍄 퍼 펴 포 표 푸 퓨 프 피 ㅎ 하 햐 허 혀 호 효 후 휴 흐 히 10 | 한국어 쓰기 1
 8. 음절 쓰기 ▶받침 있음 책 ㅊ+ ㅐ+ ㄱ = 책 눈 ㄴ+ ㅜ+ ㄴ = 눈 옷 ㅇ+ ㅗ+ ㅅ = 옷 달 ㄷ+ ㅏ+ ㄹ = 달 밤 ㅂ+ ㅏ+ ㅁ = 밤 밥 ㅂ+ ㅏ+ ㅂ = 밥 강 ㄱ+ ㅏ+ ㅇ = 강 공 ㄱ+ ㅗ+ ㅇ = 공 http://e-campaign.kdu.edu | 11
 9. 제 저는 마이예요. 1 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 필리핀필리핀 베트남베트남 중국중국 우즈베키스탄우즈베키 스탄 일본일본 12 | 한국어 쓰기 1
 10. ▶ 문장 쓰기 ▶ 안녕하세요? 안녕하세요 ? 안녕하세요? 저는 마이예요. 저는 마 이 예 요. 저는 마이예요. 저는 베트남에서 왔어요. 저는 베트남에서 왔 어 요. 왔어요. 저는 베트남에서 http://e-campaign.kdu.edu | 13
 11. 제 ▶ 연습 문제 ▶ 1 강 1. 다음 빈 칸에 알맞은 말을 보기에서 찾아 쓰세요. ❶ 저는 에서 왔어요. ❷ 저는 에서 왔어요. ❸ 저는 에서 왔어요. ❹ 저는 에서 왔어요. ❺ 저는 에서 왔어요. 일본 베트남 우즈베키스탄 필리핀 중국 보기 14 | 한국어 쓰기 1
 12. 자기 소개를 해보세요. http://e-campaign.kdu.edu | 15
 13. 제 이름이 뭐예요? 2 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 인천 서울 청주 구미 부산 담양 인천인천 구미구미 담양담양 서울서울 부산부산 16 | 한국어 쓰기 1
 14. ▶ 문장 쓰기 ▶ 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요 ? 이름이 뭐예요? 어디에서 왔어요? 왔어요 ? 어디에서 어디에서 왔어요? http://e-campaign.kdu.edu | 17
 15. 제 ▶ 문장 쓰기 ▶ 2 강 어디에 살아요? 살아요 ? 어디에 어디에 살아요? 인천에 살아요. 살 아 요. 인천에 인천에 살아요. 18 | 한국어 쓰기 1
 16. ▶ 연습 문제 ▶ 1. 다음 질문에 올 수 있는 대답을 찾아 쓰세요. ❶ 이름이 뭐예요? ❷ 크리스틴은 어디에 살아요? ❸ 마이 씨는 어디에서 왔어요? 인천에 살아요. 저는 마이예요. 베트남에서 왔어요. 보기 2. 다음 대답을 할 수 있는 질문을 찾아 쓰세요. ❶ 서울에 살아요. ❷ 중국에서 왔어요. ❸ 저는 크리스틴이에요. 이름이 뭐예요? 어디에 살아요? 어디에서 왔어요? 보기 http://e-campaign.kdu.edu | 19
 17. 제 얼마예요? 3 강 ▶ 단어 쓰기 ▶ 우유우유 사탕사탕 휴지휴지 과자과자 비누비누 20 | 한국어 쓰기 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2