intTypePromotion=3

Sản xuất doanh nghiệp - Phương pháp thống kê phần 9

Chia sẻ: Phuoc Hau Phuoc Hau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
3
download

Sản xuất doanh nghiệp - Phương pháp thống kê phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cước phí vận tải, bưu điện. - Chi phí tuyên truyền, quảng cáo. - Phí d/vụ trả cho NH, tín dụng, BH, d/vụ pháp lý. - Công tác phí: vé tàu xe, tiền khách sạn,..(không kể phụ cấp đi đường và lưu trú) - Chi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, chuyên gia, nhà trẻ mẫu giáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sản xuất doanh nghiệp - Phương pháp thống kê phần 9

  1. *Chi phí dòch vuï • - Cöôùc phí vaän taûi, böu ñieän. • - Chi phí tuyeân truyeàn, quaûng caùo. • - Phí d/vuï traû cho NH, tín duïng, BH, d/vuï phaùp lyù. • - Coâng taùc phí: veù taøu xe, tieàn khaùch saïn,..(khoâng keå phuï caáp ñi ñöôøng vaø löu truù) • - Chi ñaøo taïo, taäp huaán nghieäp vuï, chuyeân gia, nhaø treû maãu giaùo. • - Chi thöôøng xuyeân y teá, vaên hoùa, theå duïc, theå thao • - Chi tieáp khaùch, hoäi nghò. • - Dòch vuï khaùc. Thong ke doanh nghiep 49 Thong
  2. *Lưu ý tiền công tác phí: - Tiền vé xe Tính vào chi phí - Tiền trả khách sạn nhà trọ dịch vụ •Tiền lưu trú tính vào thu nhập của người SX Thong ke doanh nghiep 50 Thong
  3. Tính chæ tieâu VA cuûa DN (tt) • (2) P2 phaân phoái • VA = TN laàn ñaàu TN laàn ñaàu Khaáu hao + + • cuûa ngöôøi SX cuûa DN TSCÑ trong kyø - TN laàn ñaàu cuûa ngöôøi SX, goàm: löông vaø caùc khoaûn coù tính chaát löông, traû coâng cho ngöôøi laøm thueâ, trích BHXH, t/nhaäp khaùc, nhö: aên tröa, boài döôõng ca 3, löu truù, phuï caáp ñi ñöôøng, phong bao… - TN laàn ñaàu cuûa DN, goàm: thueá; traû tieàn vay; lôïi nhuaän coøn laïi cuûa DN; chi traû lôïi töùc lieân doanh, coå töùc, laõi vay; chi noäp caáp treân; chi traû tieàn thueâ ñaát vaø taøi nguyeân khaùc Thong ke doanh nghiep 51 Thong
  4. d. P2 tính toång D/thu cuûa DN ng *Toång DT cuûa DN trong kyø bao goàm: - DT tieâu thuï SP cuûa h/ñoäng SX-KD chính - DT tieâu thuï SP cuûa lao vuï, d/vuï cuûa h/ñoäng SX-KD phuï - Thu töø h/ñoäng lieân doanh, lieân keát - Thu töø h/ñoäng taøi chính - Thu khaùc: tieàn baùn pheá phaåm, pheá lieäu, caùc khoaûn doâi thöøa… n D   Di • i 1 Thong ke doanh nghiep 52 Thong
  5. *5 nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán söï bieán nh ñoäng cuûa D/thu ng - Khoái löôïng SP tieâu thuï (q) - Giaù baùn h/hoùa hoaëc dòch vuï (p) - Giaù thaønh ñôn vò SP (z) - Möùc thueá cuûa 1 ñôn vò SP (t) - Keát caáu SP (k) Thong ke doanh nghiep 53 Thong
  6. *Phaân tích bieán ñoäng cuûa toång DT ng ng Toaøn boä söï bieán ñoäng cuûa D/thu (D1-Dk) chòu ảnh ng chòu nh hưởng cuûa 5 nhaân toá, nhö sau: (1)Khoái löôïng SP(q): ∆q= ∑pk(q1- qk) (2)Giaù baùn SP(p): ∆p= ∑q1(p1- pk) SP(p): (3)Giaù thaønh SP(z): ∆z= ∑q1(z1- zk) (4)Möùc thueá/ñôn vò SP(t): ∆t= ∑q1(t1- tk) ôn (5)K/ caáu SP: ∆k = (D1 - Dk) - (∆q + ∆p + ∆z + ∆t) SP: (D % möùc ñoä AÛH cuûa töøng nhaân toá ñöôïc tính baèng caùch ng ng laáy möùc taêng (giaûm) tuyeät ñoái vöøa tính ôû treân chia la m) cho Dk Thong ke doanh nghiep 54 54

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản