intTypePromotion=1

Sáng kiến kinh nghiệm: Trường mầm non, chủ đề :Gia đình

Chia sẻ: Do Thi Chung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
143
lượt xem
20
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Trường mầm non, chủ đề :Gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngôi nhà của bé: - Cô hướng dẫn trẻ nói về ngôi nhà có các cửa sổ, cửa ra vào, có hàng rào xung quanh, có cỏ cây... - Trẻ tự thoả thuận với nhau về xây ngôi nhà như thế nào và chon vật liệu cho phù hợp - Cô cho trẻ thảo luận để lựa chọn đồ chơi, phân công nhau mỗi trẻ 1 công việc: Trẻ xây hàng rào, trẻ làm bồn hoa, thảm cỏ, ngôi nhà . Cô gợi ý cho trẻ xây dựng ngôi nhà của bé với nhiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Trường mầm non, chủ đề :Gia đình

 1. Chñ ®Ò : gia ®×nh-ngµy 20-11 ( 4 tuÇn ) (Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 24 /10 – 18 / 11 / 2011) KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn I Chñ ®Ò nh¸nh: Gia ®×nh bÐ (Từ ngày 24 – 28 / 10 / 2011) A. Thể dục s¸ng: 1. §T H« hấp: Hai tay lªn cao gËp tríc ngùc 2. §T Tay: Hai tay sang ngang gËp vµo vai 3. §T ch©n: Hai tay chèng h«ng ®a 1 ch©n ra tríc 4. §T bông: Hai tay chèng h«ng, xoay ngêi 90 ®é 5. §T bËt: Chôm t¸ch ch©n kÕt hîp 2 tay sang ngang lªn cao * Bµi tËp kÕt hîp: Bµi “ ¤ sao bÐ kh«ng l¾c” B Hoạt động chung: Thø LÜnh vùc ph¸t triÓn M«n häc Néi dung Ph¸t triÓn ng«n LQ 2 Th¬: “ Lµm anh” ng÷ V¨n häc KÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh bÐ KPKH Ph¸t triÓn nhËn 3 thøc NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ LQ To¸n sè lîng trong ph¹m vi 6 Tạo h×nh: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh Ph¸t triÓn thÈm H¸t + VT theo TT chËm: 4 Âm nhạc: mü “ C¶ nhµ th¬ng nhau” Nghe: “Ba ngän nÕn lung linh” TCÂN: TiÕng h¸t ë ®©u Ph¸t triÓn thÓ BËt liªn tôc qua 5 -6 vßng thÓ dôc 5 ThÓ dôc: chÊt Ph¸t triÓn ng«n Lµm quen c¸i ch÷ c¸i E, £ 6 LQVCC: ng÷ C, Hoạt động góc: Tªn Néi Môc ChuÈn bÞ Tæ chøc ho¹t ®éng gãc dung ®Ých yªu cÇu Gãc Trß - Bíc ®Çu - Bé ®å - §ãng vai c¸c thµnh viªn trong gia ch¬i: trÎ biÕt vÒ dïng gia ®×nh: TrÎ ®ãng vai bè, mÑ ch¨m ph© - MÑ nhãm ®Ó ®×nh, bóp sãc trÎ, cho trÎ ( bóp bª ) ¨n bét, con ch¬i theo bª c¸c lo¹i, ch¸o, uèng s÷a; cho con ( c¸c b¹n n vai - Cöa nhãm, v¶i vôn c¸c ®ãng vai ) ®i häc, ®i ch¬i, lµm mãn hµng biÕt ch¬i mµu, quÇn ¨n..... ¨n cïng víi ¸o, bóp bª, - Ch¬i b¸n hµng ë cöa hµng ¨n
 2. uèng, nhau giêng , uèng: Th¸i ®é ngêi b¸n hµng niÒm cöa trong n«i.. në, giíi thiÖu c¸c mãn ¨n, c¸c lo¹i hµng nhãm - §å ch¬i thùc phÈm thÞt c¸ rau xanh... ®Ó thùc - TrÎ biÕt cho TC “ chÕ biÕn mãn ¨n víi kh¸ch mua phÈm nhËn vai Cöa hµng hµng ch¬i vµ ¨n uèng”: - C« vµo gãc ch¬i cïng víi trÎ, gióp thÓ hiÖn B¸n c¸c lo¹i trÎ nhËn vai ch¬i vai ch¬i thùc phÈm - Híng dÉn trÎ mét sè kÜ n¨ng cña - TrÎ n¾m ®Ó chÕ vai ch¬i ®îc mét biÕn mãn - C« gîi ý ®Ó trÎ më réng chñ ®Ò sè c«ng ¨n... ch¬i viÖc cña -Gîi ý ®Ó c¸c nhãm ch¬i biÕt liªn vai ch¬i: kÕt víi nhau trong khi ch¬i, cã sù mÑ ®i chî, giao lu, quan t©m ®Õn nhau trong nÊu ¨n, lóc ch¬i ngêi b¸n hµng mêi kh¸ch mua hµng……. Gãc X©y - TrÎ sö - Khèi x©y - C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ ng«i dùng dông c¸c dùng c¸c nhµ cña bÐ: x©y “Ng«i vËt liÖu lo¹i - C« híng dÉn trÎ nãi vÒ ng«i nhµ dùng nhµ kh¸c nhau - VËt liÖu cã c¸c cöa sæ, cöa ra vµo, cã hµng cña mét c¸ch x©y nhµ: rµo xung quanh, cã cá c©y... l¾p bД phong g¹ch hoÆc - TrÎ tù tho¶ thuËn víi nhau vÒ x©y ghÐp phó ®Ó c¸c khèi gç ng«i nhµ nh thÕ nµo vµ chon vËt xy dùng h×nh ch÷ liÖu cho phï hîp ng«i nhµ nhËt, khèi - C« cho trÎ th¶o luËn ®Ó lùa chän cña bÐ l¨ng trô, ®å ch¬i, ph©n c«ng nhau mçi trÎ 1 - BiÕt x©y tam gi¸c, c«ng viÖc: TrÎ x©y hµng rµo, trÎ dùng ng«i hµng rµo, lµm bån hoa, th¶m cá, ng«i nhµ . nhµ ë th¶m C« gîi ý cho trÎ x©y dùng ng«i nhµ ®Ñp, hîp cá,hoa....b cña bÐ víi nhiÒu ý tëng s¸ng t¹o lý óp bª - BiÕt sö hoÆc con dông ®å gièng dïng - ®å nhá…. ch¬i mét c¸ch s¸ng t¹o Gãc - VÏ, - TrÎ biÕt - §å dïng - C« hái trÎ vÒ gãc ch¬i xÐ - TrÎ vÒ gãc ch¬i vµ tù tho¶ thuËn sö dông ®å ch¬i ngh d¸n vai ch¬i víi nhau c¸c kü ®µy ®ñ, Ö vµ t« - VÏ, xÐ d¸n vµ t« mµu c¸c ®å dïng n¨ng t¹o phong phó, mµu trong gia ®×nh cña bÐ h×nh ®Ó ®a d¹ng thuËt c¸c - C¾t d¸n vµ trang trÝ cho ng«i nhµ hoµn phï hîp víi ®å cña bÐ thµnh c¸c tõng gãc dïng -Trong qu¸ tr×nh trÎ ch¬i c« bao s¶n phÈm ch¬i
 3. trong cña m×nh - GiÊy qu¸t vµ quan s¸t híng dÉn c¸c thao gia - TrÎ biÕt mµu, bót t¸c cho trÎ trong lóc t¹o h×nh ®×nh ®îc c¸c ®å vÏ, giÊy vÏ - C« cïng ho¹t ®éng víi trÎ, khuyÕn cña dïng trong khÝch trÎ tham gia ho¹t ®éng cïng bÐ gia ®×nh c« vµ c¸c b¹n - C¾t vµ ng«i d¸n nhµ th©n vµ yªu cña trang bÐ trÝ cho ng«i nhµ cña bÐ Gãc - Lµm - TrÎ hiÓu - Cuèn - D¸n c¸c tranh ¶nh c¾t ra tõ t¹p s¸ch ®îc cÊu lÞch nhá chÝ vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña häc tranh t¹o cña ®· cò c¸c ng«i nhµ, vÒ c¸c ®å dïng trong tËp truyÖ cuèn s¸ch hoÆc c¸c gia ®×nh mµ trÎ thÝch... lªn tê giÊy n vÒ vµ c¸ch tê b×a tr¾ng. NÕu kh«ng cã tranh ¶nh th× vµ gia lµm ra ®ãng vµo trÎ cã thÓ vÏ lªn c¸c tê giÊy rêi s¸ch ®×nh cuèn s¸ch thµnh tËp - Díi mçi bøc tranh, c« gi¸o cã thÓ - Lµm - TrÎ biÕt - C¸c lo¹i viÕt nh÷ng tõ ®¬n gi¶n, ng¾n gän thÎ tªn c¸ch lËt s¸ch tranh nãi vÒ néi dung bøc tranh vµ tªn gië tõng truyÖn vÒ cña trÎ trong bøc tranh hay tªn trÎ vÏ trang, biÕt gia ®×nh bøc tranh ®ã c¸ch ®äc bÐ - Mçi bøc tranh, ¶nh ®îc s¾p xÕp s¸ch - Bót s¸p, theo mét trËt tù hîp lý vµ ®ãng l¹i - RÌn giÊy cho trÎ thµnh mét tËp s¸ch. §Ó cuèn s¸ch luyÖn sù t«, hå d¸n... sö dông ®îc bÒn, cã thÓ d¸n c¸c tê khÐo lÐo - Tranh giÊy rêi lªn cuèn lÞch cò cña ®«i ¶nh c¾t tõ - Khi cuèn s¸ch hoµn thµnh, c« vµ bµn tay ho¹ b¸o cò, trÎ cïng “®äc” cuèn s¸ch theo sù - Ph¸t ¶nh chôp s¸ng t¹o cña trÎ triÓn kh¶ c¸ nh©n n¨ng s¸ng t¹o khi lµm s¸ch Gãc Ch¨ - TrÎ biÕt - C©y - H»ng ngµy cho trÎ tíi , xíi c©y, lau m sãc lau l¸ c©y l¸ c©y cho s¹ch bôi trong gãc thiªn xanh, kh¨n kh¸m c©y vµ ch¨m nhiªn lau,b×nh t- ph¸ - Lau sãc c©y. - Híng dÉn trÎ nhÆt l¸ vµng, nªu ®îc íi, xÎng. l¸, tíi - BiÕt lîi ý nghÜa cña c©y xanh ®èi víi cuéc khoa c©y Ých vµ sèng häc tÇm quan träng cña c©y ®èi
 4. víi m«i tr- êng sèng nh thÕ nµo D, Tổ chức hoạt động ngày Thứ 2 ngày 24 th¸ng 10 năm 2011 Hoạt động chung: 1. Tªn hoạt động: Làm quen với văn học Bµi: Th¬ “Lµm anh” I. Môc tiªu: - TrÎ thuéc th¬, ®äc diÔn c¶m, thÓ hiÖn ®¬c t×nh c¶m qua bµi th¬ - BiÕt ý nghÜa cña viÖc lµm anh, biÕt nhêng nhÞn vµ ch¨m sãc c¸c em nhá II. ChuÈn bÞ: - Tranh th¬ - Bµi h¸t “Lµm anh” - GiÊy tr¾ng vµ bót mµu III. C¸ch tiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1: Cho c¶ líp h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” vµ trß chuyÖn: + Chóng m×nh võa h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t nãi vÒ nh÷ ng ai? + Nhµ chóng m×nh cã anh hay em kh«ng? NÕu lµm anh, lµm chÞ th× chóng m×nh sÏ ch¨m sãc em bÐ nh thÕ nµo? - C« giíi thiÖu tªn bµi th¬ vµ t¸c gi¶: “Lµm anh”. * Ho¹t ®éng 2: D¹y trÎ ®äc th¬ - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ 1 lÇn - C« ®äc l¹i cho trÎ nghe 1 lÇn n÷a - C¶ líp cïng ®äc l¹i bµi th¬ vµ vÒ chç ngåi - C« ®äc qua tranh 1 lÇn - Cho c¶ líp ®äc 1 lÇn * Ho¹t ®éng 3: Ph©n tÝch néi dung bµi th¬: - C« ®äc tõng c©u th¬ råi ®µm tho¹i: + Lµm anh cã khã kh«ng ? Cã em bÐ nhá th× ph¶i lµm g×? + Khi cã quµ b¸nh th× sao? Khi em bÐ khãc? Cßn khi em ng· th× sao? - C« gi¶i thÝch cho trÎ: Lµm anh rÊt khã, lu«n ph¶i nhêng nhÞn em, ch¨m sãc em vµ b¶o vÖ em - Cho trÎ ®äc bµi th¬ 2 - 3 lÇn - Cho trÎ ®äc theo tæ, theo nhãm. Cho trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ®äc nèi tiÕp ( 2 - 3 lÇn). C¶ líp ®äc l¹i c¶ bµi th¬ * Ho¹t ®éng 4: T¹o h×nh “VÏ tranh em bД - C« ph¸t cho mçi trÎ 1 tê giÊy tr¾ng khæ A4. Ph¸t cho mçi nhãm trÎ 1 ræ bót mµu s¸p - Yªu cÇu trÎ b»ng ®«i tay khÐo lÐo vµ sù s¸ng t¹o h·y t¹o nªn 1 bøc tranh em bÐ thËt ®Ñp. - C« nhËn xÐt xem b¹n nµo vÏ ®Ñp 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: *Néi dung: - Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ ë xung quanh trêng cña bÐ
 5. - TCV§: ChuyÒn tin - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt ®îc c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau nh: nhµ 1 tÇng, nhµ 2 tÇng. Th«ng qua ®ã gi¸o dôc trÎ biÕt c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ vµ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c gi¸c quan - TrÎ n¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ høng thó ch¬i TC - TrÎ ®oµn kÕt, høng thó tÝch cùc tham gia vµo buæi ho¹t ®éng ngoµi trêi * ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n b»ng ph¼ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng, dÔ vËn ®éng - Trß ch¬i tù do: Vßng, phÊn, bãng, giÊy… * TiÕn hµnh: A. Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ xung quanh: C« giíi thiÖu víi trÎ: H«m nay tÊt c¶ chóng ta sÏ cïng nhau ®i tham quan c¸c ng«i nhµ xung quanh khu vùc trêng cña m×nh nhÐ - C« cho trÎ lµm thµnh ®oµn tµu võa ®i võa h¸t bµi “ §oµn tµu nhá xÝu” - C¸c con h·y quan s¸t c¸c ng«i nhµ xung qunh xem cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× nhÐ: + Nhµ tÇng nh thÕ nµo? Cã mÊy tÇng? + Nhµ m¸i b»ng nh thÕ nµo? + Nhµ m¸i ngãi nh thÕ nµo? - C¸c ng«i nhµ nµy gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm g×? - Nh÷ng ng«i nhµ gia ®×nh ë cã t¸c dông vµ lîi Ých g× - Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n ng«i nhµ cña chóng ta B, Trß ch¬i vËn ®éng: - C« vµ trÎ h¸t bµi “ Tai mòi måm” - C« giíi thiÖu TC: “ChuyÒn tin” + LuËt ch¬i: Ph¶i nãi tin chÝnh x¸c kh«ng ®îc thªm vµ bít tõ + C¸ch ch¬i: C« cho trÎ ngåi vßng trßn, c« cïng ngåi víi trÎ. C« nãi thÇm vµo tai b¹n ngåi bªn c¹nh( VD: Trêi h«m nay trong xanh vµ m¸t qu¸, thËt lµ thÝch ph¶i kh«ng b¹n ), th× trÎ ®îc c« nãi sÏ nãi thÇm vµo tai b¹n kÕ tiÕp, vaqf lÇn lît c¸c b¹n sÏ chuyÒn tin cho nhau ®Òn khi hªt vßng trßn, b¹n ngåi kÕ bªn c« lµ ngêi ®îc nghe cuèi cïng sÏ ph¶i nãi to c©u nãi cho c¶ líp cïng nghe vµ xem tin cã chÝnh x¸c kh«ng, nÕu kh«ng chÝnh x¸c sÏ kiÓm ta xem tin bÞ thÊt tho¸t ë b¹n nµo - C« cho trÎ ch¬i 3 -4 lÇn, sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt, ®éng viªn trÎ ch¬i C, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t, theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ - HÕt giê ch¬i c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: - Trß chuyÖn giíi thiÖu vÒ chñ ®Ò míi - TrÎ ch¬i tù do t¹i c¸c gãc ch¬i
 6. * Yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc néi dung cña chñ ®Ò biÕt ch¬i ®óng néi dung ®óng chñ ®Ò - TrÎ ch¬i ngoan vµ ®oµn kÕt khi ch¬i - CÊt ®å ch¬i gän gµng ng¨n n¾p * ChuÈn bÞ: - §å dïng ®å ch¬i ®Çy ®ñ trong c¸c gãc * TiÕn hµnh: - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi h¸t “ Tæ Êm gia ®×nh” - C« trß chuyÖn cïng trÎ vÇ chñ ®Ò - Cho trÎ kÓ tªn trong trêng m×nh cã nh÷ng g×? trong líp cã nh÷ng ®å dïng g×? - Cho trÎ kÓ tªn c¸c gãc ch¬i - C« giíi thiÖu néi dung c¸c trß ch¬i cã trong c¸c gãc ch¬i - TrÎ vµo gãc ch¬i - C« quan s¸t híng dÉn, gîi më ®Ó trÎ ch¬i - Nh¾c trÎ ch¬i ngoan cã ý thøc - C« nhËn xÐt buæi ch¬i 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ================================ Thứ 3 ngày 25 th¸ng 10 năm 2011 1.Hoạt động chung: Hoạt động1: Kh¸m ph¸ khoa học: Bài: KÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh cña bÐ I. Môc tiªu: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia ®×nh cña m×nh, vÞ trÝ cña b¶n th©n trong gia ®×nh, c«ng viÖc cña tõng ngêi. - BiÕt gia ®×nh m×nh thuéc gia ®×nh ®«ng con, Ýt con. - Gi¸o dôc trÎ biÕt quan t©m, t«n träng bè mÑ, gióp ®ì bè mÑ nh÷ng c«ng viÖc võa søc víi m×nh
 7. II. ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ gia ®×nh cña bÐ - 3 b¶ng to ®Ó ch¬i TC ghÐp tranh - C¸c l« t« rêi ®Ó ghÐp. - Bµi h¸t, bµi th¬ vÒ gia ®×nh bÐ III. ChuÈn bÞ: * Ho¹t ®éng 1: KÓ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh - H¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” - C« trß chuyÖn cïng trÎ: + Chóng m×nh võa h¸t bµi g× ? + Bµi h¸t nãi vÒ nh÷ng thµnh viªn nµo trong gia ®×nh ? + T×nh c¶m gi÷a ba, mÑ vµ con nh thÕ nµo ? (con gièng ai? Khi ba hoÆc mÑ ®i v¾ng th× sÏ thÕ nµo?) - C« cho trÎ quan s¸t tranh gia ®×nh - C« hái trÎ: + Tranh vÏ gia ®×nh cña ai? + Gia ®×nh bÐ cã mÊy ngêi? + Gåm nh÷ng ai ? - C« cho trÎ tù giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh ( 1 vµi trÎ): + Gia ®×nh con cã mÊy ngêi ? + Bao gåm nh÷ng ai ? + Gia ®×nh ai cã «ng bµ néi ? ¤ng bµ néi lµ ngêi sinh ra ai? + Cßn «ng bµ ngo¹i lµ ngêi sinh ra ai? + Anh trai, chÞ g¸i cña mÑ vµ cña bè ®îc gäi lµ g×? + Em trai, em g¸i cña bè ®îc gäi nh thÕ nµo? + Cßn em trai, em g¸i cña mÑ ®îc gäi ra sao? * Ho¹t ®éng 2: KÓ vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ - Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? Lµm ë ®©u ? C¬ quan nµo ? - Khi ®i lµm vÒ tíi nhµ, bè mÑ con thêng lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ? - Con ®· lµm nh÷ng viÖc g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ ? - Trß ch¬i: C« lµm c«ng viÖc g×? + C« lµm nh÷ng ®éng t¸c quen thuéc nh : GiÆt quÇn ¸o, lau nhµ, quÐt nhµ, röa b¸t, x©u kim … + Yªu cÇu trÎ ®o¸n tªn c«ng viÖc ®ã. - Cho trÎ kÓ xem ai ®îc lµm anh, lµm chÞ - Lµm anh, lµm chÞ cã khã kh«ng ? Anh chÞ th× ph¶i nh thÕ nµo ? - Cho c¶ líp ®äc bµi th¬ “Lµm anh”. * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ gia ®×nh ®«ng con vµ Ýt con - Cho trÎ ch¬i TC “ G¾n tranh” - Chia trÎ lµm 3 ®éi lªn g¾n c¸c bøc tranh vÒ gia ®×nh cã 1,2,3 con lªn b¶ng - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ 3 bøc tranh + Cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau? + Gia ®×nh nµo lµ gia ®×nh ®«ng con ? Gia ®×nh nµo lµ gia ®×nh Ýt con ? + Cïng ®Õm sè ngêi trong gia ®×nh nµo ! - Gi¸o dôc trÎ: Gióp trÎ biÕt ®Ó gia ®×nh h¹nh phóc vµ ®¶m b¶o cuéc sèng chØ cã tõ 1 – 2 con ®Ó cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc con c¸i …
 8. - Giíi thiÖu ®Ó trÎ ®îc biÕt thªm gia ®×nh cã c¶ «ng bµ sèng cïng lµ gia ®×nh lín, gia ®×nh cã 3 thÕ hÖ, chóng m×nh ph¶i biÕt kÝnh träng «ng bµ … * Ho¹t ®éng 4: Ch¬i “T×m vÒ ®óng gia ®×nh m×nh” - C¸ch ch¬i: C« hái trÎ xem gia ®×nh m×nh cã mÊy con, võa ®i võa h¸t khi nghe hiÖu lÖnh ph¶i t×m vÒ ®óng nhµ: Nhµ cã 3 con ë phÝa tr íc mÆt c«, nhµ cã 2 con ë bªn tay ph¶i c«, nhµ cã 1 con ë bªn tay tr¸i c«. - C« cho trÎ ch¬i 3 – 4 lÇn. * Ho¹t ®éng 5: Cho trÎ h¸t “ Nhµ cña t«i” Hoạt ®éng 2: Làm quen với to¸n Bài: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau vÒ sè l îng trong ph¹m vi 6 I/ Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau trong ph¹m vi 6. - Thªm, bít ®Ó t¹o nhãm cã sè lîng 6. - RÌn luyÖn cho trÎ kü n¨ng nÆn vµ biÊt nÆn thªm cho ®ñ sè l îng ®å dïng theo yªu cÇu cña c« gi¸o ®a ra - Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc vµ ph¸t triÓn t duy cho trÎ - TrÎ biÕt thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c« - BiÕt yªu quý, quan t©m, ch¨m sãc nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh II/ ChuÈn bÞ - Tranh vÏ gia ®×nh cã 6 ngêi - Mét sè ®å dïng trong gia ®×nh cã chÊt liÖu kh¸c nhau: thuû tinh, nhùa , gç... mçi lo¹i cã sè lîng nhá h¬n hoÆc b»ng 6 - B«ng hoa, qu¶ cam cã sè lîng lµ 6 - Mçi trÎ 1 bé tranh l« t« vÒ c¸c ®å dïng trong gia ®×nh - Mét sè TC: T¹o nhãm, b¸c ®a th vui tÝnh, ... - Mét sè bµi h¸t: B¸c ®a th vui tÝnh, Nhµ cña t«i... III. C¸ch tiÕn hµnh * Ho¹t ®éng 1: ¤n ®Þnh tæ chøc: - C« tæ chøc TC: “B¸c ®a th vui tÝnh” C« ®ãng vai b¸c ®a th, võa ®i võa h¸t bµi “B¸c ®a th vui tÝnh”. Sau ®ã ®i 1 vßng ®Õn tríc mÆt 1 trÎ, b¸c ®a th nãi: “ Cã th, xin cho biÕt ®Þa chØ nhµ b¹n” Khi ®ã trÎ ®îc hái ph¶i ®øng lªn nãi ®Þa chØ nhµ m×nh, trÎ nµo nãi ®óng sÏ ®îc nhËn th vµ ®øng lªn phÝa tríc. Cø nh vËy cho ®Õn khi 6 b¹n nãi ®óng c« dõng cuéc ch¬i - C« gäi 1 trÎ lªn ®Õm sè b¹n nãi ®óng ®Þa chØ nhµ m×nh. - C« gäi 1 trÎ kh¸c lªn ®Õm cã bao nhiªu l¸ th vÒ ®óng ®Þa chØ ngêi nhËn - C« gäi 1 vµi trÎ so s¸nh sè lîng ngêi vµ sè lîng l¸ th * Ho¹t ®éng 2: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm trong ph¹m vi 6 - Tæ chøc cho trÎ ch¬i: “ §Õn th¨m nhµ b¹n” + Tríc khi tíi nhµ b¹n c« vµ trÎ cïng dù ®o¸n sè ng êi trong gia ®×nh nhµ b¹n + C« chuÈn bÞ 5 b«ng hoa vµ 4 qu¶ cam ®Ó ®Õn th¨m nhµ b¹n + C« vµ c¶ líp ®i vßng quanh líp vµ h¸t bµi “ Nhµ cña t«i” + C« ®a bøc tranh gia ®×nh nhµ b¹n Nam cho trÎ quan s¸t vµ cïng trß chuyÖn víi trÎ: - Gia ®×nh b¹n Nam cã tÊt c¶ bao nhiªu ngêi ( cã 6 ngêi)
 9. - C« con m×nh cïng mang hoa ®Õn tÆng mäi ng êi trong gia ®×nh b¹n Nam. H·y ®Õm xem cã bao nhiªu b«ng hoa ( cã 5 b«ng hoa) * Ho¹t ®éng 3: So s¸nh sè hoa víi sè ngêi vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè lîng - Sè ngêi so víi sè hoa nh thÕ nµo? - Muèn cho sè hoa b»ng sè ngêi th× ph¶i lµm nh thÕ nµo? - C« cho trÎ so s¸nh sè hoa víi sè qu¶ cam vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè lîng th«ng qua c¸c yªu cÇu. - H·y so s¸nh sè hoa víi sè qu¶ cam? - Muèn cã sè cam b»ng víi sè hoa th× ta ph¶i lµm g×? - Cho trÎ so s¸nh sè ngêi víi sè qu¶ cam vµ t¹o lËp nhãm b»ng nhau vÒ sè l- îng th«ng qua c¸c yªu cÇu - H·y so s¸nh sè ngêi víi sè cam?( Sè ngêi nhiÒu h¬n, sè cam Ýt h¬n, Ýt h¬n 2) - Thªm bao nhiªu qu¶ cam n÷a ®Ó ®ñ cho mçi ngêi 1 qu¶? - C« cã thÓ t¹o t×nh huèng thªm bít víi c¸c nhãm ®èi tîng kh¸c ®Ó gióp trÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n, kÐm trong ph¹m vi 6 * Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i cñng cè: “ Gióp mÑ dän nhµ” - C« ph¸t cho mçi trÎ 1 ®å dïng trong gia ®×nh - C« phæ biÕn néi dung TC: TrÎ ®i vßng trßn quanh líp vµ h¸t bµi “ C¶ nhµ th - ¬ng nhau” Khi c« ®a ra yªu cÇu: h·y gióp mÑ dän nh÷ng ®å dïng b»ng gç hoÆc b»ng nhùa th× trÎ sÏ lÊy ®å dïng ®ã ®a cho c« - Sau khi trÎ ch¬i xong c« trß chuyÖn víi trÎ vÒ: + Tªn, chÊt liÖu vµ c«ng dông cña mçi ®å dïng + Sè lîng ®å dïng ®· dän gióp mÑ + So s¸nh vµ nhËn xÐt sè lîng mçi nhãm ®å dïng ®· dän ( nhãm nµo nhiÒu h¬n, nhãm nµo Ýt h¬n). Nõu nhãm nµo cè sè ®å dïng nhá h¬n hoÆc lín h¬n 6 th× c« yªu cÇu trÎ thªm hoÆc bít ®Ó t¹o sù b»ng nhau gi÷a c¸c nhãm ®å dïng trong ph¹m vi 6 * Ho¹t ®éng 5: H¸t bµi “ Nhµ cña t«i” 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: *Néi dung: - D¹o ch¬i ë vên trêng - TCV§: Gia ®×nh nµo nhanh - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh trÎ - Më réng vèn tõ cho trÎ - X©y dùng mèi quan t©m ®Õn hiÖn tîng, sù vËt xung quanh - TrÎ n¾m ®îc luËt ch¬i, c¸ch ch¬i vµ høng thó ch¬i TC - TrÎ ®oµn kÕt, høng thó tÝch cùc tham gia vµo buæi ho¹t ®éng ngoµi trêi * ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: S©n b»ng ph¼ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng, dÔ vËn ®éng - Tói ni l«ng * TiÕn hµnh: A. D¹o ch¬i trong s©n trêng:
 10. - C« cho c¶ líp xÕp hµng ra s©n. C« tæ chøc cho trÎ ®i d¹o trong v ên trêng, khi ®i d¹o ch¬i ngoµi trêi c« yªu cÇu trÎ thu nhÆt cµnh c©y, l¸, hoa...C« nh¾c trÎ bá tõng lo¹i vµo tói ni l«ng riªng ®Ó tiÖn sö dông - C« cho trÎ cÊt nh÷ng g× võa thu nhÆt ®îc sau ®ã röa tay ch©n s¹ch sÏ ®Ó chuyÓn sang ho¹t ®éng tiÕp theo B. Trß ch¬i vËn ®éng: - Chia trÎ thµnh c¸c gia ®×nh, mçi gia ®×nh cã c¸c thµnh viªn (3, 4, 5, 6). C¸c gia ®×nh ®øng ë quanh s©n, c« ®øng ë gi÷a, c¸c gia ®×nh võa ®i xung qunh c« võa h¸t c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh, cø 30 gi©y c« ra tÝn hiÖu 1 lÇn + C« ®a tay khoanh trßn trªn ®µu c¸c gia ®×nh ph¶i n¾m tay nhau thµnh vßng trßn + C« gi¬ tay sang ngang: c¸c gia ®×nh ph¶i xÕp thµnh hµng ngang + C« gi¬ tay lªn cao: c¸c gia ®×nh ph¶i xÕp thµnh hµng däc - Gia ®×nh nµo xÕp hµng chËm hoÆc bÞ nhÇm lµ thua cuéc ph¶i nh¶y lß cß - Trß ch¬i tiÕp tôc, c« ®a tÝn hiÖu c¸c lÇn kh¸c nhau ®Ó luyÖn sù chó ý cña trÎ - Sau khi ch¬i c« nhËn xÐt, ®éng viªn trÎ ch¬i C. Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t, theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ - HÕt giê ch¬i c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3.Hoạt động chiều: * Néi dung: Ghi chÐp vÒ vên trêng * Yªu cµu: - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ m«i trêng xung quanh trÎ - Më réng vèn tõ cho trÎ - X©y dùng mèi quan t©m ®Õn hiÖn tîng, sù vËt xung quanh * ChuÈn bÞ: - GiÊy b×a cøng A4 - Hå, giÊy nhùa trong( lo¹i bäc thøc ¨n ®Ó trong tñ l¹nh) - Dông cô bÊm lç, d©y - Bót l«ng, bót s¸p * TiÕn hµnh: - C« cïng trao ®æi víi trÎ vª nh÷ng g× thu nhÆt ®îc ë s©n trêng vµo buæi s¸ng - Giíi thiÖu cho trÎ biÕt: lµm s¸ch vÒ vên trêng - Chia trÎ thµnh c¸c nhãm ch¬i, cho trÎ lùa chän cµnh c©y, l¸, hoa d¸n vµo c¸c tê b×a. Tuú thuéc vµo nh÷ng thø trÎ thu nhÆt ®îc cã thÓ híng dÉn trÎ d¸n mçi trang mét lo¹i l¸/ hao/ cµnh lµm s¸ch vÒ l¸/ hoa/ cµnh, hay trªn mét trang cã c¶ l¸/ hoa/ cµnh cña mét lo¹i c©y, hay trªn mét lo¹i trang lµ vµi lo¹i hoa cïng mµu... - Dïng giÊy nhùa trong bäc tõng trang s¸ch l¹i, bÊm lç tõng trang s¸ch vµ dïng d©y buéc l¹i thµnh quyÓn s¸ch vÒ vên trêng. Cã nhiÒu c¸ch ®ãng s¸ch: bÊm 1 lç ë gãc , bÊm 2 lç ë mÐp tr¸i, bÊm nhiÒu lç ë mÐp ph¶i....
 11. - C« gi¸o còng cã thÓ ghÐp 2 trang s¸ch ¸p l ng vµo nhau, ®ôc lç s¸t mÐp trªn vµ treo lªn cöa sæ ®Ó trang trÝ 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ====================================== Thứ 4 ngày 26 th¸ng 10 năm 2011 1Hoạt động chung Hoạt động 1: T¹o h×nh Bài: VÏ ngêi th©n trong gia ®×nh I/ Yªu cÇu: - TrÎ nh¹n biÕt ®îc c¸c bé phËn cña c¬ thÓ ngêi - HiÓu ®îc cÊu tróc cña gia ®×nh ®«ng con, Ýt con... - TrÎ biÕt kÕt hîp nh÷ng ®êng nÐt c¬ b¶n ®Ó thÓ hiÖn vÏ ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh qua viÖc miªu t¶ ®Æc ®iÓm riªng ( ®Çu tãc, kÝnh, r©u, nÐt mÆt...) - TrÎ t« mµu ®Ñp kh«ng chêm ra ngoµi - TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc, vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh qua tranh vÏ - Gióp trÎ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, tÝnh thÈm mü ë trÎ II/ ChuÈn bÞ: - 3 tranh vÏ vÒ gia ®×nh + Tranh 1: VÏ c¶ gia ®×nh ®ang qu©y quÇn + Tranh 2: C¶ gia ®×nh ®ang ®i ch¬i c«ng viªn ( 3 ng êi) + Tranh 3: VÏ ch©n dung c¶ gia ®×nh - Gi¸ treo tranh, que chØ - Bót vÏ, giÊy A4 III/ Tæ chøc ho¹t ®éng * Ho¹t ®éng 1: ¤n ®Þnh tæ chøc: - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh cña m×nh, tªn gäi, c¸ch xng h« ? - Cho trÎ quan s¸t mét sè bøc tranh vÏ ngêi th©n trong gia ®×nh * Ho¹t ®éng 2: TrÎ nªu ý tëng cña m×nh - C« gîi ý cho trÎ
 12. - NÕu vÏ «ng, bµ hoÆc bè mÑ th× con sÏ vÏ nh thÕ nµo? - C« gîi ý cho trÎ c¸ch bè côc, c¸ch vÏ c¸c ®êng nÐt, c¸ch chän mµu * Ho¹t ®ég 3: TrÎ thùc hiÖn -C« híng cho trÎ c¸ch vÏ ngêi th©n + Khu«n mÆt vµ c¸c bé phËn trªn mÆt + PhÇn th©n vµ ch©n tay + Híng trÎ thiÕt kÕ c¸c kiÓu trang phôc theo ý thÝch + Gîi ý thªm cho trÎ c¸c chi tiÕt phô ho¹ cho bøc tranh - Híng dÉn trÎ c¸ch cÇm bót khi ngåi vÏ thªm c¸c chi tiÕt phô ho¹, c¸ch bè côc tranh sao cho c©n ®èi, chän mµu s¾c phï hîp víi së thÝch cña trÎ sao cho bøc tranh ®îc hµi hoµ, c©n ®èi. - §éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng trÎ vÏ kh¸, vÏ thªm nhiÒu chi tiÕt. §èi víi trÎ yÕu vÒ ho¹t ®éng nµy gióp ®ì trÎ gîi ý tØ mØ h¬n ®Ó trÎ t¹o ®îc s¶n phÈm * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt s¶n phÈm - Cho trÎ ®ót s¶n phÈm cña m×nh vµo tói s¶n phÈm cña m×nh ®îc treo trªn gi¸ ®Ó c¶ líp cïng xem - Cho 1 vµi trÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh cña m×nh, cña b¹n - C« nhËn xÐt 1 sè bøc tranh trÎ vÏ s¸ng t¹o, t« mµu hµi hoµ - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi: “C¶ nhµ th¬ng nhau” Hoạt động 2: ¢m nh¹c H¸t + Vç tay theo ph¸ch : “C¶ nhµ th¬ng nhau” Nghe h¸t: Ba ngän nÕn lung linh TC¢N: TiÕng h¸t ë ®©u? I /Môc tiªu: - TrÎ h¸t ®óng, bíc ®Çu biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi h¸t, vui t¬i, nhÝ nhanh, hån nhiªn. - TrÎ biÕt vç tay theo nhÞp ph¸ch cña bµi h¸t. - L¾ng nghe c« h¸t, biÕt hëng øng cïng c«.. - Tham gia høng thó vµo TC¢N, gióp trÎ ph¸t triÓn tai nghe. II/ ChuÈn bÞ: - Mét sè bµi h¸t: “C¶ nhµ th¬ng nhau, Móa cho mÑ xem, ch¸u yªu bµ... - Mò chãp kÝn - §µn oãc gan - §å dïng dông cô ©m nh¹c: Soong loan, ph¸ch tre, x¾c x« III/ Tæ chøc ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi h¸t - C« trß chuyÖn cïng trÎ vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ, kÓ vÒ c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh m×nh: + Bè mÑ con tªn lµ g× ? Lµm nghÒ g× ? C«ng t¸c ë ®©u ? + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng ai? Mäi ngêi sèng víi nhau nh thÕ nµo? - Giíi thiÖu bµi h¸t: “C¶ nhµ th¬ng nhau ” – T¸c gi¶: Phan V¨n Minh * Ho¹t ®éng 2: D¹y h¸t - C« cho c¶ líp h¸t 1 lÇn - C« ®µn cho trÎ h¸t 1 lÇn - C¶ líp h¸t 1 - 2 lÇn (vç tay theo nhÞp) - C« cho trÎ h¸t vç tay theo ph¸ch nèi tiÕp theo nhãm b¹n trai - b¹n g¸i - Cho c¶ líp h¸t theo tæ, theo nhãm: Nhãm 2 -3 trÎ, nhãm nam - n ÷ - Cho trÎ h¸t c¸ nh©n
 13. - Cho trÎ h¸t nèi tiÕp (Cho trÎ h¸t nèi tiÕp 2 -3 lÇn, sö dông dông cô vµ b¨ng nh¹c ®Ó biÓu diÔn) * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i ©m nh¹c: “TiÕng h¸t ë ®©u ?” - C« gäi 1 trÎ lªn råi ®éi mò chãp kÝn - C« sÏ cho 1 nhãm trÎ kh¸c ë phÝa díi líp h¸t - B¹n bÞ bÞt ®îc më m¾t sÏ ®o¸n xem nhãm b¹n ®ã h¸t ë phÝa nµo cña b¶n th©n (Cho trÎ ch¬i 1 vµi lÇn) * Ho¹t ®éng 4: Nghe h¸t - C« h¸t bµi h¸t: “Ba ngän nÕn lung linh” 1 lÇn - LÇn 2: C« h¸t cïng ®µn - Giíi thiÖu tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - LÇn 3: BËt nh¹c bµi h¸t cho trÎ nghe vµ cho trÎ vËn ®éng theo nh¹c cña bµi h¸t 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi *Néi dung: NhÆt l¸ rông trong s©n trêng * Yªu cÇu: - TrÎ biÕt nhÆt l¸ rông trªn s©n trêng bá vµo thïng r¸c - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng xung quanh líp häc - TrÎ biÕt phèi kÕt hîp cïng b¹n trong khi lµm viÖc * ChuÈn bÞ: - Tói bãng ®Ó ®ùng r¸c - Sät r¸c - Kh¨n lau tay * TiÕn hµnh: - C« cho trÎ ra s©n vµ cïng h¸t bµi : “Vên trêng mïa thu” - C« cïng trß chuyÖn víi trÎ vÒ tÇm quan träng trong viÖc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng. BiÕt ®îc lîi Ých cña MT xung quanh ®èi víi cuéc sèng cña con ng êi - C« gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh MT xanh s¹ch ®Ñp - C« chia trÎ ra tõng nhãm vµ ph©n khu vùc cho trÎ thùc hiÖn - Trong khi trÎ thùc hiÖn c« ®i bao qu¸t nh¾c nhë trÎ gi÷ g×n vÖ sinh - Khi trÎ thùc hiÖn xong, c« cho trÎ nhËn xÐt kÕt qu¶ thùc hiÖn cña tõng nhãm - Cho trÎ röa tay s¹ch sÏ - Cho trÎ ch¬i tù do: xÝch ®u,tµu ho¶ 3. Ho¹t ®éng chiÒu * Néi dung: - Cñng cè l¹i kiÕn thøc trÎ ®· häc vµo buæi s¸ng - VÏ theo ý thÝch * Yªu cÇu: - TrÎ h¸t thuéc c¸c bµi h¸t to , râ rµng - B»ng nh÷ng nÐt vÏ kÕt hîp trÎ vÏ ®îc c¸c bøc vÏ hoµn chØnh vµ s¸ng t¹o * ChuÈn bÞ: - B¨ng, ®Üa , ®µi c¸tset, c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò - GiÊy vÏ, bót mµu * TiÕn hµnh: - C« bËt nh¹c bµi h¸t “H·y xoay nµo” cho trÎ ®o¸n tªn bµi h¸t - Cho trÎ h¸t b»ng c¸c h×nh thøc thi ®ua, tæ, nhãm , c¸ nh©n h¸t c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò
 14. - C« më ®Üa nh¹c cho c¶ líp vËn ®éng theo - Cho trÎ vÏ tù do theo ý thÝch cña c¸ nh©n trÎ - C« quan s¸t ®éng viªn khuyÕn khÝch ®Ó trÎ vÏ - Cho trÎ nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n - Cho trÎ ch¬i TC “ Con kiÕn” ®Ó rÌn luyÖn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ============================ Thứ 5 ngày 27 th¸ng 10 năm 2011 1Hoạt động chung Hoạt động : ThÓ dôc Bài: BËt liªn tôc qua 5-6 vßng thÓ dôc TCV§: Thi xem tæ nµo nhanh I/ Môc tiªu: - TrÎ biÕt dïng lùc cña toµn th©n, bËt liªn tôc vµo 5 – 6 vßng. - Ph¸t triÓn ë trÎ tè chÊt thÓ lùc: KhÐo lÐo, nhanh nhÑn; ph¸t triÓn kh¶ n¨ng phèi hîp gi÷a m¾t vµ tay - TrÎ høng thó tham gia tËp vËn ®éng vµ trß ch¬i vËn ®éng vÒ ®óng nhµ - TrÎ häc vµ ch¬i høng thó cã kû luËt II/ ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng. VÏ s¬ ®å tËp - 12 vßng thÓ dôc III/ Tæ chøc ho¹t ®éng: 1/ Khëi ®éng: - C« cho trÎ tËp trung thµnh vßng trßn. Cho trÎ chuyÓn ®éng c¸c kiÓu ch©n trªn nÒn nh¹c bµi h¸t: “§oµn tµu” - §oµn tµu ®· vÒ ®Õn ga. Mêi c¸c hµnh kh¸ch xuèng tµu vµ chuyÓn thµnh ®éi h×nh 3 hµng däc 2/ Träng ®éng: a, Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - C« giíi thiÖu: C¸c con ph¶i ch¨m chØ tËp thÓ dôc ®Ó lu«n cã søc khoÎ tèt vµ chØ tËp thÓ dôc th«i ®· ®ñ cha ? §óng råi, Chóng m×nh ph¶i ¨n nhiÒu
 15. c¬m, c¸, thÞt vµ hoa qu¶ n÷a. §Ó chiÕn th¾ng trong cuéc thi chóng m×nh cïng tËp thÓ dôc nµo - Cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh ba hµng ngang vµ tËp bµi: å sao bÐ kh«ng l¾c (tËp 2 lÇn) b, VËn ®éng c¬ b¶n: BËt liªn tôc 5 – 6 vßng - C« cho c¶ líp chuyÓn thµnh 2 hµng däc, kÎ v¹ch chuÈn bÞ + LÇn 1: C« lµm mÉu nhng kh«ng ph©n tÝch + LÇn 2: C« lµm mÉu vµ ph©n tÝch c¸ch bËt: §øng khÐp ch©n ë v¹ch chuÈn bÞ, tay chèng h«ng – thùc hiÖn nhón bËt 2 ch©n vµo « thø 1,thø 2 … ®Õn hÕt 6 « th× ®i vÒ cuèi hµng. Sau ®ã ®i vÒ cuèi hµng. + LÇn 3 c« lµm chËm vµ nh¾c trÎ chó ý bËt b»ng 2 ch©n, ch¹m ®Êt nhÑ b»ng ®Çu bµn ch©n, kh«ng dÉm ch©n vµo vßng. - C« mêi tõng trÎ lªn thùc hiÖn. - TrÎ thùc hiÖn: Trong khi trÎ lªn thùc hiÖn, c« chó ý söa sai cho trÎ thùc hiÖn cha chuÈn. Mçi trÎ thùc hiÖn 3 – 4 lÇn. Sau khi trÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho tõng tèp trÎ bËt kÕt hîp thi ®ua tõng tæ. c, Trß ch¬i vËn ®éng: Gia ®×nh h¹nh phóc - C¸ch ch¬i: C« quy ®Þnh c¸c ng«i nhµ cña b¹n trai, b¹n g¸i, trÎ võa ®i võa h¸t “Nhµ cña t«i”. Khi nghe c« nãi “vÒ ®óng nhµ bД trÎ ph¶i vÒ nhanh ng«i nhµ cña m×nh - Cho trÎ ch¬i 3,4 lÇn 3/ Håi tÜnh: TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n 1,2 vßng 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµt trêi: * Néi dung: - BÐ ch¬i víi nam ch©m - Ch¬i tù do * Yªu cÇu: - TrÎ nhËn biÕt tÝnh chÊt cña nam ch©m - Trau dåi ãc quan s¸t , kh¶ n¨ng ng«n ng÷, ãc suy luËn - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i víi c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, ch¬i ®oµn kÕt vµ vui vÎ víi b¹n * ChuÈn bÞ: - S©n b»ng ph¶ng réng r·i, s¹ch sÏ, an toµn cho trÎ - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng dÔ vËn ®éng - ChuÈn bÞ mét sè nam ch©m to, nhá kh¸c nhau - Mét sè ®å ch¬i b»ng kim lo¹i, b»ng nhùa * TiÕn hµnh: A. BÐ ch¬i víi nam ch©m: - Cho trÎ ch¬i nam ch©m víi c¸c vËt kh¸c nhau vµ hái ®Ó trÎ kÓ tªn c¸c vËt bÞ nam ch©m hót VD: Lµm thÕ nµo ®Ó th¸o vËt bÞ nam ch©m hót ra khái nam ch©m - Cho trÎ ®o¸n xem nÕu ®Ó nhiÒu nam ch©m víi nhau th× chóng sÏ hót ® îc nhiÒu vËt h¬n hay Ýt vËt h¬n - Cho trÎ thùc hµnh ®Ó kh¸m ph¸: nÕu ®Ó nhiÒu nam ch©m víi nhau th× chóng sÏ hót ®îc nhiÒu vËt h¬n B, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi hoÆc ®å ch¬i tù chän theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i c« bao qu¸t theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ
 16. - C« cïng ch¬i víi trÎ 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: T«i biÕt lµm g× giái? * Yªu cÇu: - TrÎ nãi ®îc vÒ së thÝch, kh¶ n¨ng cña b¶n th©n - RÌn luyÖn kh¶ n¨ng chó ý, trÝ nhí vµ ng«n ng÷ * ChuÈn bÞ: Mét qu¶ bãng nhùa * TiÕn hµnh: - TrÎ ®øng theo vßng trßn, c« ®øng ë gi÷a vßng trßn. Khi c« tung bãng cho trÎ nµo th× trÎ ®ã sÏ nãi to cho c¶ líp nghe vÒ kh¶ n¨ng cña m×nh( VD: con biÕt vÏ ®Ñp, con biÕt móa, con biÕt ®i xe ®¹p....) Sau ®ã trÎ l¹i tung bãng cho c«, c« tiÕp tôc tung bãng cho mét trÎ kh¸c, lÇn lît nh vËy cho ®Õn hÕt - C« nãi víi c¶ líp “ C¶ líp ®· nghe c¸c b¹n kÓ ai biÕt lµm g× råi - H¸t : “ T×m b¹n th©n” 4, иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… =================================== Thứ 6 ngày 28 th¸ng 10 năm 2011 Hoạt động chung 1. Hoạt động : Lµm quen víi ch÷ c¸i Bài : Lµm quen víi ch÷ E, £ I. Môc tiªu: - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ c¸i E, £. - NhËn ra ch÷ c¸i E, £ trong tiÕng vµ tõ thÓ hiÖn néi dung chñ ®iÓm gia ®×nh - BiÕt nh÷ng ®å vËt, ®å dïng, ®å ch¬i cã tªn chøa ch÷ c¸i E, £ - TrÎ so s¸nh ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c gi÷a c¸c ch÷ c¸i E, £ - Th«ng qua c¸c trß ch¬i + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng nhËn biÕt , ph¸t ©m ch÷ c¸i E, £ + Ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng vËn ®éng + RÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh nhÑn khi nghe hiÖu lÖnh cña c«
 17. - TrÎ biÕt sö dông vµ gi÷ g×n mét sè ®å dïng sinh ho¹t trong gia ®×nh - Cã ý thøc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cña líp - BiÕt ch¬i cïng nhau trong tËp thÓ II. ChuÈn bÞ: - H×nh thøc tæ chøc: Cho trÎ ngåi tho¶i m¸i trªn sµn nhµ ®Ó trÎ quan s¸t tranh vµ ®µm tho¹i. - §å dïng: Mçi trÎ mét bé thÎ ch÷ c¸i, - §å dïng cña c«: gièng cña trÎ nhng cã kÝch thíc lín h¬n. - Tranh vÏ mÑ bÕ bÐ - Mçi trÎ 1 d¶i b¨ng giÊy hoÆc ®Êt nÆn. - Mét sè tranh ¶nh, ®å dïng trong gia ®inh cã chøa ch ÷ c¸i E, £. III. TiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1: - Cho c¶ líp h¸t bµi: “MÑ vµ c«” - §µm tho¹i: + T×nh c¶m cña mÑ ®èi víi con ra sao? + Ai lµ ngêi ®· nu«i nÊng vµ ch¨m sãc bÐ trëng thµnh? + Con yªu ai nhÊt ? V× sao ? * Ho¹t ®éng 2: Cho trÎ quan s¸t thÎ ch÷ e, ª - C« giíi thiÖu cho trÎ ®Ó trÎ n¾m ®îc ®©y lµ ch÷ e, ª + Ch÷ viÕt in, ch÷ viÕt thêng vµ ch÷ in hoa + §Æc ®iÓm kh¸c vµ gièng nhau cña 2 ch÷ - Gièng nhau: ®Òu ®îc t¹o bëi 1 nÐt ngang vµ 1 nÐt cong - Kh¸c nhau: Ch÷ e kh«ng cã mò, cßn ch÷ ª cã mò *Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu cho trÎ biÕt ch÷ e, ª in hoa, in th êng, viÕt thêng: - Ch÷ E in hoa: cã 1 nÐt th¼ng ®øng vµ 3 nÐt n»m ngang; ch÷ £ in gièng ch÷ E in vµ cã thªm 1 c¸i mò - Ch÷ e, ª in thêng: Cã 1 nÐt th¼ng n»m ngang nèi víi 1 nÐt cong hë. - Ch÷ e, ª viÕt thêng * Ho¹t ®éng 4: Cho trÎ luyÖn ph¸t ©m ch c¸i e, ª - C« ph¸t ©m mÉu 2- 3 lÇn cho trÎ quan s¸t vµ nghe - Cho trÎ ph¸t ©m tËp thÓ, cho trÎ quay mÆt vµo nhau ph¸t ©m vµ nãi lªn khi ph¸t ©m ch÷ e hoÆc ch÷ ª th× miÖng trÎ nh thÕ nµo? - Cho trÎ quan s¸t tranh “MÑ bÕ bД - Cho trÎ nhËn diÖn ch÷ c¸i míi c« võa giíi thiÖu cã trong côm tõ “MÑ bÕ bД: C« gäi 1 vµi trÎ lªn chØ vµ ph¸t ©m 2 ch÷ ®ã. - Cho trÎ t×m xung quanh líp nh÷ng tõ, tranh ¶nh, ®å dïng trong gia ®×nh, trong líp cã chøa ch÷ c¸i e, ª. * Ho¹t ®éng 5: Trß ch¬i t¹o d¸ng ch÷ c¸i e, ª - TrÎ t¹o d¸ng theo sù s¸ng t¹o cña m×nh qua c¸c d¶i b¨ng giÊy hoÆc ®Êt nÆn. * Ho¹t ®éng 6: Trß ch¬i trªn m¸y vi tÝnh: T×m tranh cã ch÷ c¸i a,©,a. 2. Ch¬i – Ho¹t ®éng ngoµi trêi: * Néi dung: - Quan s¸t bÇu trêi mïa thu - TCV§: ChuyÒn bãng - Ch¬i tù do * Yªu cÇu:
 18. - TrÎ biÕt c¸ch nhËn xÐt vÒ quang c¶nh s©n trêng, vÒ thêi tiÕt cña ngµy h«m nay nh thÕ nµo - RÌn kh¶ n¨ng chó ý vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh cña trÎ - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i vµ høng thó khi ch¬i - TrÎ ch¬i ngoan vµ ®oµn kÕt khi ch¬i cïng b¹n * ChuÈn bÞ: - S©n ch¬i b»ng ph¼ng, ®ñ chç cho trÎ ch¬i - Trang phôc cho c« vµ trÎ gän gµng ®Ô vËn ®éng - Trß ch¬i tù do: Vßng, bãng, phÊn, giÊy * C¸ch tiÕn hµnh: A. Quan s¸t s©n trêng: C« cho c¶ líp xÕp hµng ra s©n võa ®i võa h¸t bµi “ V ên trêng mïa thu” - C« híng dÉn trÎ c¸ch quan s¸t bÇu trêi: - BÇu trêi h«m nay nh thÕ nµo? - Thêi tiÕt ra sao? - C« giíi thiÖu cïng trÎ vÒ thêi tiÕt trong ngµy B. Trß ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i - C« nãi c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i + LuËt ch¬i: - Khi chuyÒn b¹n trªn chuyÒncho b¹n díi kh«ng ®îc nh¶y cãc - Trong khi chuyÒn b¹n nµo lµm r¬i bãng th× b¹n ®ã sÏ ph¶i chuyÒn l¹i + C¸ch ch¬i: Chia trÎ lµm 3 tæ cã sè lîng b»ng nhau, 3 b¹n ®Çu hµng cÇm bãng trªn tay. Khi cã hiÖu lÖnh “ ChuyÒn” cña c« th× 3 b¹n ®øng ®Çu hµng sÏ chuyÒn qua ®Çu sang b¹n ®øng kÕ tiÕp ®»ng sau , c¸c ch¸u cø chuyÒn liªn tiÕp nh thÕ ®Õn b¹n cuèi cïng cÇm bãng ch¹y lªn ®Çu hµng ®a bãng cho b¹n ®øng ®Çu hµng, b¹n ®Çu hµng gi¬ bãng lªn b¸o hiÖu ®éi m×nh ®· hoµn thµnh xong lît ch¬i. §éi nµo kÕt thóc vÒ tríc th× ®éi ®ã th¾ng - C« cho trÎ ch¬i 2 -3 lÇn - Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt ®éng viªn C, Ch¬i tù do: - Cho trÎ ch¬i ®å ch¬i ngoµi trêi hoÆc ®å ch¬i tù chän theo tõng nhãm ch¬i - C« ph©n gãc ch¬i cïng nhau ®Ó dÔ bao qu¸t trÎ - Khi trÎ ch¬i, c« quan s¸t theo dâi ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho trÎ - C« cïng ch¬i víi trÎ HÕt giê ch¬i, c« tËp trung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm danh l¹i sÜ sè vµ cho trÎ vµo líp 3. Ho¹t ®éng chiÒu: * Néi dung: Sinh ho¹t v¨n nghÖ theo chñ ®Ò * Yªu cÇu: - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng. høng thó ho¹t ®éng ©m nh¹c - RÌn kh¶ n¨ng tù tin, m¹nh d¹n tríc ®¸m ®«ng * ChuÈn bÞ: - C¸c dông cô ©m nh¹c, mò móa, cê n¬, hoa
 19. - C¸c bµi h¸t, ®iÖu móa trß ch¬i, bµi th¬… vÒ chñ ®Ò “ Gia ®×nh” ®Ó trÎ biÓu diÔn * TiÕn hµnh: - C« cïng trÎ tham gia trang trÝ líp nh d©y hoa, cê, hoa, c©y c¶nh t¹o kh«ng khÝ cña ngµy sinh nhËt - Khi tæ chøc ho¹t ®éng nµy c« cÇn t¹o c¬ héi ®Ó trÎ t¹o c¶m xóc cho trÎ vµ còng lµ g©y sù hÊp dÉn ®èi víi trÎ - C« khuyÕn khÝch trÎ tù biÓu diÔn, trÎ ®îc tuú chän c¸ch thøc biÓu diÔn nh: h¸t, móa ®¬n ca theo nhãm, tËp thÓ, giíi thiÖu ca h¸t, tæ chøc trß ch¬i, ®äc th¬ - Trong trêng hîp trÎ thÝch thÓ hiÖn bµi h¸t ngoµi ch¬ng tr×nh c« cÇn t«n träng trÎ sau ®ã míi híng trÎ vµo chñ ®Ò 4. иnh gi¸ hoạt động của trẻ trong ngày: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ============================ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn II: Chñ ®Ò nh¸nh: Nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh (Từ ngày 31/10-4/11/2011) Thể dục s¸ng: A. §T H« hấp: Hai tay lªn cao gËp tríc ngùc 1. §T Tay: Hai tay sang ngang gËp vµo vai 2. §T ch©n: Hai tay chèng h«ng ®a 1 ch©n ra tríc 3. §T bông: Hai tay chèng h«ng, xoay ngêi 90 ®é 4. §T bËt: Chôm t¸ch ch©n kÕt hîp 2 tay sang ngang lªn cao 5. * Bµi tËp kÕt hîp: Bµi “ ¤ sao bÐ kh«ng l¾c” B Hoạt động chung: Thø LÜnh vùc ph¸t triÓn M«n häc Néi dung
 20. Ph¸t triÓn ng«n LQ 2 TruyÖn “ Ba c« g¸i” ng÷ V¨n häc Trß chuyÖn vÒ c¸c thµnh viªn trong ng«i nhµ vµ ®Æc ®iÓm ng«i nhµ KPKH cña bÐ Ph¸t triÓn nhËn 3 thøc Thªm bít chia nhãm ®å vËt cã sè l- LQ To¸n îng 6 thµnh 2 phÇn Tạo h×nh: VÏ ng«i nhµ cña bÐ Ph¸t triÓn thÈm 4 H¸t + V§: “ Nhµ cña t«i” Âm nhạc: mü Nghe: “Tæ Êm gia ®×nh” TCÂN: Ai nhanh nhÊt Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ Ph¸t triÓn thÓ 5 ThÓ dôc: dôc chÊt Ph¸t triÓn ng«n TËp t« ch÷ c¸i E, £ 6 LQVCC: ng÷ C, Hoạt động góc: Tªn Néi Môc ®Ých ChuÈn bÞ Tæ chøc ho¹t ®éng gãc dung yªu cÇu Gãc Trß - Bíc ®Çu trÎ - Bé ®å dïng - §ãng vai c¸c thµnh viªn trong ch¬i: biÕt vÒ nhãm gia ®×nh, gia ®×nh: TrÎ ®ãng vai bè, ph© - MÑ ®Ó ch¬i theo bóp bª c¸c mÑ ch¨m sãc trÎ, cho trÎ ( bóp con nhãm, biÕt lo¹i, v¶i vôn bª ) ¨n bét, ch¸o, uèng s÷a; n vai - Cöa ch¬i cïng víi c¸c mµu, cho con ( c¸c b¹n ®ãng vai ) hµng nhau trong quÇn ¸o, bóp ®i häc, ®i ch¬i, lµm mãn ¨n nhãm bª, giêng , ¨n..... uèng, - TrÎ biÕt n«i.. - Ch¬i b¸n hµng ë cöa hµng ¨n cöa nhËn vai ch¬i - §å ch¬i cho uèng: Th¸i ®é ngêi b¸n hµng hµng vµ thÓ hiÖn TC “ Cöa niÒm në, giíi thiÖu c¸c mãn thùc vai ch¬i hµng ¨n ¨n, c¸c lo¹i thùc phÈm thÞt c¸ phÈm - TrÎ n¾m ®îc uèng”: B¸n rau xanh... ®Ó chÕ biÕn mãn mét sè c«ng c¸c lo¹i thùc ¨n víi kh¸ch mua hµng viÖc cña vai phÈm ®Ó - C« vµo gãc ch¬i cïng víi trÎ, ch¬i: mÑ ®i chÕ biÕn gióp trÎ nhËn vai ch¬i chî, nÊu ¨n, mãn ¨n... - Híng dÉn trÎ mét sè kÜ n¨ng ngêi b¸n hµng cña vai ch¬i mêi kh¸ch - C« gîi ý ®Ó trÎ më réng chñ mua ®Ò ch¬i hµng……. -Gîi ý ®Ó c¸c nhãm ch¬i biÕt liªn kÕt víi nhau trong khi ch¬i, cã sù giao lu, quan t©m ®Õn nhau trong lóc ch¬i Gãc X©y - TrÎ sö dông - Khèi x©y - C« vµ trÎ cïng trß chuyÖn vÒ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản