intTypePromotion=1
ADSENSE

Sàng lọc và định danh kháng thể bất thường trên bệnh nhân thalassemia truyền máu nhiều lần

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

60
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát kháng thể bất thường và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân thalassemia tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học từ tháng 01/2010‐10/2010. Nghiên cứu thực hiện đối với 269 bệnh nhân thalasesemia được sàng lọc và định danh kháng thể bất thường bằng kỹ thuật card gel và ống nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sàng lọc và định danh kháng thể bất thường trên bệnh nhân thalassemia truyền máu nhiều lần

Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 5 * 2013<br /> <br /> SÀNG LỌC VÀ ĐỊNH DANH KHÁNG THỂ BẤT THƯỜNG <br />  TRÊN BỆNH NHÂN THALASSEMIA TRUYỀN MÁU NHIỀU LẦN <br /> Lâm Trần Hòa Chương*, Lê Phương Duyên*, Lê Thị Tâm*, Nguyễn Thị Như Nguyện*,  <br /> Đoàn Thị Tuyết Thu*, Phan Nguyễn Thanh Vân* <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Kháng thể bất thường có thể là nguyên nhân gây ra các phản ứng truyền máu. Do đó các bệnh nhân truyền <br /> máu nhiều lần như Thalassemia cần phải khảo sát kháng thể bất thường để bảo đảm an toàn truyền máu. <br /> Mục  tiêu: Khảo sát kháng thể bất thường và các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân Thalassemia tại Bệnh viện <br /> Truyền máu Huyết học từ tháng 01/2010‐10/2010. <br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 269 bệnh nhân Thalasesemia được sàng lọc và định danh kháng <br /> thể bất thường bằng kỹ thuật card gel và ống nghiệm. <br /> Kết  quả: tỷ lệ kháng thể miễn dịch là 6,3%; kháng thể định danh được chủ yếu là hệ nhóm máu Rhesus <br /> (47,06%) trong đó chủ yếu là Anti‐E (29,42%). Các yếu tố như số lần truyền máu, số túi máu truyền mỗi lần có <br /> liên quan đến tỷ lệ xuất hiện kháng thể bất thường. <br /> Kết luận: khảo sát kháng thể bất thường là cần thiết để bảo đảm an toàn truyền máu.  <br /> Từ khóa: kháng thể bất thường, kỹ thuật sàng lọc kháng thể, kỹ thuật định danh kháng thể. <br /> <br /> ABSTRACT <br /> STUDY OF IRREGULAR ANTIBODY IN THALASSEMIA PATIENTS AT BLOOD TRANSFUSION <br /> AND HEMATOLOGY HOSPITAL HO CHI MINH CITY. <br /> Lam Tran Hoa Chuong, Le Phuong Duyen, Le Thi Tam, Nguyen Thi Nhu Nguyen,  <br /> Doan Thi Tuyet Thu, Phan Nguyen Thanh Van <br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 ‐  No 5 ‐ 2013: 64 ‐ 67 <br /> Irregular  antibodies  may  cause  transfusion  reactions.  Therefore,  the  multiple  transfused  patients  such  as <br /> thalassemia patients should be screened for irregular antibody to ensure safe transfusion. <br /> Objective:  detection  of  abnormal  antibody  in  Thalassemia  patients  at  the  blood  Transfusion  Hematology <br /> hospital Ho Chi Minh city. <br /> Subjects and methods: we do screening and identifying antibody in 269 Thalassemia patients by card gel <br /> and tube method. <br /> Results:  the  rate  of  alloantibody  detected  is  6.3%;  The  most  significant  antibody  is  founded  within  the <br /> Rhesus  blood  group  (47.06%)  with  Anti‐E  (29.42%).  The  number  of  units  transfused  has  been  founded <br /> proportionally correlated with a high rate of antibody occurence. <br /> Conclusion: study of irregular antibody is necessary for transfusion safety.  <br /> Keywords: irregular antibody, screening antibody test, identification antibody test. <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> <br /> Đối  với  vấn  đề  thực  hành  truyền  máu  hiện <br /> nay  tại  Việt  Nam,  các  thầy  thuốc  vẫn  cho  rằng <br /> <br /> * Bệnh viện Truyền Máu Huyết Học TP. HCM <br /> Tác giả liên lạc: ThS. BS. Lâm Trần Hòa Chương   ĐT: 0908128035 <br /> <br /> 64<br /> <br />  Email: lthchuong79@yahoo.com  <br /> <br /> Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học  <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 5 * 2013 <br /> chỉ  cần  truyền  máu  cùng  nhóm  với  bệnh  nhân <br /> trong hệ nhóm máu ABO là đủ mà không để ý <br /> đến các hệ thống nhóm máu khác, đặc biệt là các <br /> hệ nhóm máu như Rh, hệ Duffy, hệ Kidd … từ <br /> đó, đã có những tai biến truyền máu xảy ra do <br /> tính sinh miễn dịch tạo kháng thể ở người nhận <br /> máu  chống  hồng  cầu  truyền  vào,  thường  hay <br /> gặp  ở  nhóm  bệnh  nhân  truyền  máu  nhiều  lần <br /> điển hình như trong bệnh lý thalassemia. Vì vậy, <br /> chúng  tôi  tiến  hành  nghiên  cứu  này  được  thực <br /> hiện với mục tiêu: “Khảo sát tỷ lệ kháng thể bất <br /> thường  và  các  yếu  tố  liên  quan  ở  nhóm  bệnh <br /> nhân  Thalassemia  truyền  máu  nhiều  lần  tại <br /> Bệnh  viện  Truyền  máu  Huyết  học  từ  tháng <br /> 01/2010 – 10/2010”. <br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Thiết kế nghiên cứu <br /> Nghiên cứu mô tả tiến cứu. <br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu <br /> Tất  cả  bệnh  nhân  Thalassemia  điều  trị  tại <br /> bệnh viện Truyền máu ‐  Huyết  học  Thành  phố <br /> Hồ  Chí  Minh  trong  thời  gian  từ  tháng  01/2010 <br /> đến tháng 09/2010 và đã được truyền máu nhiều <br /> lần (> 5 lần). <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu <br /> Tiêu chuẩn nhận vào mẫu nghiên cứu: <br /> ‐  Bệnh  nhân  Thalassemia  điều  trị  tại  bệnh <br /> viện  Truyền  máu  ‐  Huyết  học  Thành  phố  Hồ <br /> Chí  Minh  trong  thời  gian  từ  tháng  01/2010  đến <br /> tháng  09/2010,  bệnh  nhân  có  nhu  cầu  truyền <br /> máu và đã được truyền máu nhiều lần (> 5 lần). <br /> Tiêu chuẩn loại trừ: <br /> ‐ Các bệnh nhân Thalassemia không đồng ý <br /> tham gia nghiên cứu. <br /> ‐  Các  bệnh  nhân  Thalassemia  được  truyền <br /> máu ≤ 5 lần. <br /> ‐ Các bệnh nhân có kết quả Coombs trực tiếp <br /> dương tính. <br /> <br /> Vật liệu nghiên cứu <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> Đối với mỗi bệnh nhân cần lấy 4ml máu tĩnh <br /> mạch như sau: <br /> ‐  1  mL  máu  lấy  trong  ống  xét  nghiệm  có <br /> chống đông EDTA để lấy hồng cầu. <br /> ‐  3  mL  máu  không  có  chống  đông  để  lấy <br /> huyết thanh. <br /> <br /> Thuốc thử <br /> ‐  Huyết  thanh  kháng  Globulin  đa  giá  C3d‐<br /> IgG (hãng CSL, Úc). <br /> ‐  Huyết  thanh  kháng  hệ  ABO,  hệ  Rh,  hệ <br /> MNSs, hệ Kidd, hệ Duffy gồm có 16 kháng thể: <br /> A,  B,  A/B,  D,  C,  E,  c,  e,  M,  N,  S,  s,  Jka,  Jkb,  Fya, <br /> Fyb; (hãng CSL). <br /> ‐ Dung dịch ScanLiss (hãng BioRad, Mỹ). <br /> ‐ Dàn hồng cầu mẫu gồm 3 hồng cầu mẫu O <br /> sử dụng để sàng lọc kháng thể (hãng BioRad). <br /> ‐ Dàn hồng cầu mẫu gồm 10 hồng cầu mẫu <br /> O sử dụng để định danh KTBT (hãng BioRad). <br /> <br /> Các kỹ thuật sử dụng <br /> ‐  Kỹ  thuật  sàng  lọc  kháng  thể  để  phát  hiện <br /> các kháng thể lưu hành trong huyết thanh bằng <br /> phương pháp trong ống nghiệm và Card gel. <br /> ‐  Kỹ  thuật  định  danh  KTBT  bằng  ống <br /> nghiệm và Card gel. <br /> <br /> Phương pháp phân tích số liệu <br /> ‐  Số  liệu  được  xử  lý,  phân  tích  bằng  phần <br /> mềm thống kê SPSS.PC for Window 10.5. <br /> ‐  Thống  kê  mô  tả  về  các  đặc  điểm  của  đối <br /> tượng nghiên cứu. <br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU <br /> Tỉ lệ xuất hiện kháng thể miễn dịch <br /> Bảng 1: Tỷ lệ xuất hiện kháng thể miễn dịch  <br /> Số trường hợp<br /> 269<br /> <br /> Sàng lọc (+)<br /> 17<br /> <br /> Tỷ lệ %<br /> 6,3<br /> <br /> Nhận  xét:  Có  17/269  trường  hợp  có  xét <br /> nghiệm sàng lọc KTBT dương tính (6,31%) trong <br /> nhóm  nghiên  cứu,  các  trường  hợp  này  đều <br /> hướng đến kháng thể miễn dịch; sau đó  chúng <br /> tôi tiếp tục tiến hành định danh KT đối với các <br /> trường hợp này. <br /> <br /> Mẫu xét nghiệm <br /> <br /> Chuyên Đề Truyền Máu Huyết Học <br /> <br /> 65<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Số 5 * 2013<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> Bảng 2: Kháng thể miễn dịch được định danh trong <br /> nhóm nghiên cứu <br /> Hệ nhóm máu<br /> Rhesus<br /> MNSs<br /> Duffy<br /> Kidd<br /> Tổng số<br /> <br /> Tên KT<br /> C<br /> E<br /> c<br /> e<br /> M<br /> Fyb<br /> Jka<br /> <br /> Số trường hợp<br /> 01<br /> 05<br /> 01<br /> 01<br /> 02<br /> 04<br /> 03<br /> 17<br /> <br /> Tỷ lệ %<br /> 5,88<br /> 29,42<br /> 5,88<br /> 5,88<br /> 11,76<br /> 23,53<br /> 17,65<br /> 100<br /> <br /> Nhận xét: tỷ lệ kháng thể miễn dịch gặp cao <br /> nhất ở hệ nhóm máu Rhesus chiếm 47,06% (8/17 <br /> trường hợp), trong đó chủ yếu là Anti‐E 29,42%. <br /> <br /> Khảo  sát  các  yếu  tố  gây  xuất  hiện  kháng <br /> thể bất thường ở nhóm nghiên cứu <br /> Tỷ  lệ  xuất  hiện  kháng  thể  bất  thường  có  liên <br /> quan đến giới tính ở nhóm nghiên cứu: <br /> Bảng 3: Tỷ lệ xuất hiện kháng thể bất thường liên <br /> quan đến giới tính <br /> Giới tính<br /> Nam<br /> Nữ<br /> Tổng số<br /> <br /> KTBT<br /> Tổng số<br /> Có hiện diện Không hiện diện<br /> 13 (11,7%)<br /> 98 (88,3%)<br /> 111 (100%)<br /> 137 (86,7%)<br /> 158 (100%)<br /> 21 (13,3%)<br /> 34 (12,6%)<br /> 235 (87,4%)<br /> 269 (100%)<br /> <br /> Nhận xét: tỷ lệ xuất hiện KTBT cao hơn ở nữ <br /> 13,3% (21/158). <br /> <br /> Tỷ  lệ  xuất  hiện  kháng  thể  bất  thường  có  liên <br /> quan đến số lần truyền máu ở nhóm nghiên <br /> cứu <br /> Bảng 4: Tỷ lệ xuất hiện kháng thể bất thường liên <br /> quan đến số lần truyền máu <br /> Số lần truyền máu<br /> <br /> KTBT (+)<br /> <br /> P<br /> <br /> 10-20 lần<br /> 21-30 lần<br /> 31-40 lần<br /> >40 lần<br /> Tổng số<br /> <br /> 1 (5,8%)<br /> 2 (11,7%)<br /> 5 (29,5%)<br /> 9 (53%)<br /> 17 (100%)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2