intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáu bài học của thị trường hiệu quả

Chia sẻ: Huynh Big | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

220
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc lựa chọn các bài toán đố sẽ mất nhiều thì giờ, nhưng chúng ta tin rằng hiện có một số nhất trí rộng rãi là các thị trường vốn hoạt động đủ tốt đến nỗi hiếm có các cơ hội kiếm tỷ suất sinh lời một các dễ dàng. Vì vậy, các nhà kinh tế tình cờ gặp các trường hợp mà giá thị trường rõ ràng là bất thường, họ không ném giả thuyết thị trường hiệu quả vào đống rác kinh tế. Thay vào đó, họ suy nghĩ một cách cẩn thận xem liệu có thiếu mất một thành tố nào đó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáu bài học của thị trường hiệu quả

  1. Sáu bài học của thị trường hiệu quả Việc lựa chọn các bài toán đố sẽ mất nhiều thì giờ, nhưng chúng ta tin rằng hiện có một số nhất trí rộng rãi là các thị trường vốn hoạt động đủ tốt đến n ỗi hi ếm có các cơ hội kiếm tỷ suất sinh lời một các dễ dàng. Vì vậy, các nhà kinh t ế tình c ờ gặp các trường hợp mà giá thị trường rõ ràng là bất thường, họ không ném gi ả thuyết thị trường hiệu quả vào đống rác kinh tế. Thay vào đó, họ suy nghĩ m ột cách c ẩn th ận xem liệu có thiếu mất một thành tố nào đó mà các lý thuyết của họ đã bỏ qua không. Vì vậy, chúng ta đề nghị các giám đốc tài chính nên chấp nh ận là, ít nh ất là ở điểm khởi đầu, giá chứng khoán là phải chăng và rất khó để phán đoán v ượt qua đ ược thị trường. Điều này có các ý nghĩa quan trọng đối với một giám đốc tài chính. Bài học 1: Thị trường không có trí nhớ Theo hình thức yếu của giả thuyết thị trường hiệu quả, chuỗi các thay đổi trong giá cả trong quá khứ không chứa đựng thông tin v ề thay đ ổi giá trong t ương lai. Các nhà kinh tế đã diễn tả cùng ý kiến này một cách chính xác hơn khi nói rằng th ị trường không có trí nhớ. Đôi khi có vẻ như các giám đốc tài chính hành đ ộng nh ư là điều này không đúng. Thí dụ, các nghiên cứu của Taggart và các nhà kinh tế khác ở Mỹ và của Marsh ở Anh cho thấy các giám đốc thường thiên về tài trợ vốn c ổ phần h ơn là tài trợ nợ sau khi có các tăng giá bất thường. Ý ki ến c ủa họ là phải ch ụp lấy th ị trường khi giá đang cao. Tương tự, họ thường do d ự không mu ốn phát hành c ổ ph ần khi giá sụt, họ thường muốn chờ cho đến khi giá tăng tr ở lại. Nh ưng chúng ta bi ết rằng thị trường không có trí nhớ và các chu kỳ mà các giám đ ốc th ường trông mong thì không hiện hữu. Đôi khi một giám đốc tài chính sẽ có thông tin n ội bộ cho thấy là c ổ phần c ủa doanh nghiệp được định giá cao hay giá thấp. Thí dụ, giả dụ có một vài tin tức tốt mà bạn biết trong khi thị trường không biết. Giá c ổ phần sẽ tăng nhanh khi tin t ức đ ược tiết lộ. Vì vậy, nếu công ty bán cổ phần với giá hi ện tại, công ty đang cung ứng m ột giá hời cho các cổ đông mới với phần thiệt do các cổ đông hiện hữu gánh chịu. Tự nhiên là các giám đốc sẽ do dự không muốn bán cổ phần mới khi họ có các thông tin nội bộ thuận lợi. Nhưng thông tin này không liên quan đ ến l ịch s ử c ủa giá c ổ phần. Cổ phần của công ty bạn có thể đang bán với giá bằng phân n ửa giá cách đây
  2. một năm, tuy nhiên bạn có thể có thông tin đặc bi ệt nào đó cho th ấy là c ổ ph ần c ủa công ty mình vẫn đang được định giá rất cao. Hay có thể nó được định dưới giá ở m ức gấp hai lần giá năm vừa rồi. Bài học 2: Hãy tin vào giá thị trường Trong một thị trường hiệu quả, bạn có thể tin vào giá cả, vì giá c ả chứa đ ựng tất cả thông tin có sẵn về giá trị của mỗi chứng khoán. Đi ều này có nghĩa là trong m ột thị trường hiệu quả, không có cách nào để hầu hết các nhà đầu tư đạt được một tỷ suất sinh lợi cao hơn liên tục. Để làm được như vậy, bạn không ch ỉ c ần bi ết nhi ều hơn bất kỳ người nào khác, mà còn cần biết nhi ều hơn tất c ả m ọi người khác. Thông điệp này rất quan trọng cho một giám đốc tài chính chịu trách nhiệm về chính sách t ỷ giá hối đoán hay về mua và bán nợ của một doanh nghi ệp. Nếu b ạn làm vi ệc trên c ơ sở là bạn thông minh hơn những người khác trong việc dự báo các thay đổi trong tỷ giá hối đoái hay các biến chuyển lãi suất, bạn sẽ đánh đổi một chính sách tài chính thích hợp để nhận lấy các ảo ảnh không thể năm bắt được. Các tài sản của công ty cũng có thể chịu tác động trực ti ếp c ủa ni ềm tin c ủa ban giám đốc vào các kỹ năng đầu tư của mình. Thí d ụ, m ột công ty có th ể mua m ột công ty khác đơn giản chỉ vì ban giám đốc nghĩ rằng c ổ phần c ủa công ty kia đ ược định dưới giá. Khoảng phân nửa các trường hợp cổ phần của công ty được mua lại, qua nhận thức sau đó hóa ra bị định dưới giá. Nhưng phân n ửa các tr ường h ợp kia là được định giá cáo. Tính trung bình thì giá trị sẽ đúng, vì vậy mua lại một công ty khác là một trò chơi công bình, ngoại trừ các chi phí mua lại. Tháng 12 năm 1994, quận Cam, một trong những quận giàu nhất ở Mỹ, công bố bị lỗ 1,7 tỷ đô la trong danh mục đầu tư. Phần l ỗ phát sinh vì giám đ ốc ngân kh ố quận là Robert Citron đã huy động các khoản vay ngắn hạn lớn để đặt c ược vào m ột tăng giá các trái phiếu dài hạn. Các trái phiếu mà quận đã mua đ ược h ỗ tr ợ b ởi các khoản vay thế chấp do chính phủ bảo đảm. Tuy nhiên, m ột số trái phi ếu này thu ộc loại bất thường được gọi là trái phiếu có lãi suất biến đổi ngược chiều, có nghĩa là khi lãi suất tăng, chi trả lãi cho mỗi trái phiếu giảm, và ngược lại. Trái phiếu có lãi biến đổi ngược chiều rủi ro nhiều hơn trái phi ếu thông thường. Khi lãi suất tăng, giá của tất cả trái phiếu đều sụt, nhưng giá của trái phiếu lãi suất biến đổi ngược chiều sụt gấp đôi vì chi trả lãi sụt trong khi su ất chi ết kh ấu tăng.
  3. Như vậy, chắc chắn rằng với chính sách của Robert Citron vay ti ền đ ể đ ầu t ư vào trái phiếu lãi suất biến đổi ngược chiều, khi lãi suất sau đó tăng, ngược lại với dự báo của ông, quỹ đã phải gánh chịu những khoản thua lỗ khổng lồ. Giống như Robert Citron, các giám đốc tài chính đôi khi “đ ặt c ược l ớn” vì tin rằng họ có thể tính được hướng biến động của lãi suất, giá c ổ phần hay h ối su ất, và đôi khi các ông chủ của họ khuyến khích họ đầu cơ. Chúng ta không định ám ch ỉ r ằng đầu cơ như vậy luôn luôn đưa đến thua lỗ như trong tr ường h ợp qu ận Cam, vì trong một thị trường hiệu quả, các nhà đầu cơ thắng thường mà thua cũng th ường. Nh ưng những giám đốc tài chính của doanh nghiệp cũng như giám đốc ngân kh ố thành ph ố nên tin tưởng vào giá cả thị trường hơn là gánh chịu các r ủi ro l ớn khi c ố g ắng tìm kiếm tỷ suất sinh lợi giao dịch mua bán. Bài học 3: Hãy đọc sâu Nếu thị trường hiệu quả, giá cả chứa đựng tất cả thông tin có sẵn. Vì v ậy, ch ỉ cần chúng ta biết cách đọc sâu, giá cổ phần có th ể cho chúng ta bi ết nhi ều v ề t ương lai. Những đánh giá của thị trường về chứng khoán c ủa công ty cũng có th ể cung c ấp những thông tin quan trọng về các triển vọng của công ty. Như vậy, nếu các trái phiếu của công ty đang cung ứng với một tỷ suất sinh lợi đáo h ạn cao h ơn trung bình, b ạn có thể suy diễn rằng công ty có thể đang gặp vấn đề. Thí dụ: Giả dụ các nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ tăng trong năm t ới. Trong trường hợp này, họ sẽ thích chờ trước khi cung cấp các kho ản vay dài h ạn, và m ột doanh nghiệp nào đó muốn vay dài hạn hôm nay sẽ phải đưa ra m ột mức lãi su ất cao hơn. Nói cách khác, lãi suất dài hạn sẽ phải cao hơn lãi su ất m ột năm. Chênh l ệch giữa lãi suất dài hạn và ngắn hạn cho bạn bi ết đôi chút v ề đi ều mà các nhà đ ầu t ư kỳ vọng sẽ xảy ra cho lãi suất ngắn hạn trong tương lai. Bài học 4: Không có các ảo tưởng tài chính Trong một thị trường hiệu quả, không có các ảo tưởng tài chính. Các nhà đ ầu tư chỉ quan tâm một cách thực tế đến các dòng ti ền c ủa doanh nghi ệp và phần c ủa các dòng tiền này mà họ có quyền hưởng. Bài học 5: Phương án tự làm lấy Trong một thị trường hiệu quả, các nhà đầu tư sẽ không trả ti ền cho người khác để nhờ làm việc mà tự họ cũng làm được tốt như vậy. Như chúng ta sẽ th ấy,
  4. nhiều cuộc tranh luận trong tài trợ doanh nghiệp tập trung vào vi ệc các cá nhân có th ể sao chép hay tái tạo các quyết định tài chính doanh nghiệp tốt như thế náo. Thí d ụ, các công ty thường biện minh các sáp nhập trên c ơ sở là chúng mang đ ến m ột doanh nghiệp đa dạng hóa hơn và do đó ổn định hơn. Nhưng n ếu các nhà đầu t ư có th ể n ắm giữ cổ phần của cả hai công ty, tại sao họ lại phải c ảm ơn các công ty v ề vi ệc đa dạng hóa này? Thường thì việc đa dạng hóa dễ hơn và r ẻ h ơn cho h ọ h ơn là cho các công ty. Giám đốc tài chính cần hỏi cùng câu hỏi khi xem xét li ệu phát hành n ợ t ốt h ơn hay phát hành cổ phần thường tốt hơn. Nếu doanh nghiệp phát hành n ợ, doanh nghi ệp sẽ tạo ra đòn bẩy tài chính. Kết quả là cổ phần sẽ rủi ro hơn và sẽ phải cung ứng m ột tỷ suất sinh lợi mong đợi cao hơn. Nhưng các cổ đông có th ể đạt đ ược đòn b ẩy tài chính mà không cần doanh nghiệp phát hành nợ: họ có thể vay ti ền cho riêng h ọ. Vì vậy, vấn đề của giám đốc tài chính là quyết định xem li ệu công ty có th ể phát hành n ợ rẻ hơn là cá nhân cổ đông không. Bài học 6: Đã xem một cổ phần, hãy xem tất cả Tính co giãn của cầu đối với bất cứ một vật phẩm nào đo l ường ph ần trăm thay đổi trong số lượng cầu cho mỗi phần trăm tăng thêm c ủa giá c ả. N ếu v ật ph ẩm có các sản phẩm thay thế tương lai, tính co giãn sẽ âm; n ếu không nó s ẽ g ần zero. Thí dụ, cà phê là một hàng hóa ổn định, có tính co giãn c ủa c ầu kho ản -0,2. Nghĩa là m ột thay đổi 5% trong giá cà phê làm thay đổi doanh số kho ản -0,2 x 0,05 = - 0,01; nói cách khác, nó chỉ làm giảm mức cầu khoảng 1%. Người tiêu dùng thường xem các nhãn hiệu cà phê khác nhau như là các sản phẩm thay thế gần nhau hơn. Các nhà đầu tư không mua một cổ phần vì tính chất độc đáo c ủa nó; mà vì nó cung ứng một triển vọng tỷ suất sinh lợi phải chăng so v ới r ủi ro c ủa nó. Đi ều này có nghĩa là các cổ phần, hầu như là các thế phẩm tuyệt đối. Vì vậy, m ức c ầu đ ối v ới c ổ phần một công ty sẽ có tính co giãn cao. Nếu tỷ suất sinh lợi triển v ọng c ủa nó quá thấp so với rủi ro, sẽ không ai muốn nắm giữ cổ phần này. Nếu ngược lại, m ọi người sẽ tranh nhau mua. Giả dụ bạn muốn bán một lượng lớn cổ phần. Vì cầu có tính co giãn, thông thường bạn kết luận rằng bạn chỉ cần cắt giảm nhẹ giá để bán cổ phần của mình. Không may là mọi việc sẽ không nhất thiết diễn ra như vậy. Khi bạn bán cổ phần, các
  5. nhà đầu tư khác có thể nghi ngờ là bạn muốn vất bỏ nó vì một lý do nào đó mà h ọ không biết. Vì vậy, họ sẽ điều chỉnh lại đánh giá của h ọ v ề giá tr ị c ủa c ổ ph ần c ủa bạn theo chiều hướng đi xuống nghĩa là c ổ phần sẽ gi ảm nhi ều h ơn. Cầu thì v ẫn co giản, nhưng toàn bộ đường cong cầu sẽ đi xuống. Cầu co gi ản không ngụ ý là b ạn có thể bán một lượng lớn cổ phần sát với gián thị trường cho đ ến khi nào b ạn có th ể thuyết phục các nhà đầu tư khác rằng bạn không có thông tin riêng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2