intTypePromotion=1

Siêu âm xuyên thóp

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
171
lượt xem
38
download

Siêu âm xuyên thóp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu âm thóp là một phương pháp thăm dò cận lâm sàng đáng tin cậy và rất có giá trị, cho phép dễ dàng thấy được cấu trúc não của trẻ sơ sinh khi thóp còn chưa kín.(bau.vn): Siêu âm thóp là một phương pháp thăm dò cận lâm sàng đáng tin cậy và rất có giá trị, cho phép dễ dàng thấy được cấu trúc não của trẻ sơ sinh khi thóp còn chưa kín.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Siêu âm xuyên thóp

 1. SIEÂU AÂM XUYEÂN THOÙP Bs Nguyeãn Höõu Chí Khoa sieâu aâm-Bv Nhi Ñoàng I
 2. GIÔÙI THIEÄU -Khoa CÑHA nhi, SS, saõn, ngoaïi TK nhi -Khoâng caàn an thaàn -Thöïc hieän taïi giöôøng -Caàn naém vöõng GPH, trieäu chöùng hoïc Echo *Haïn cheá: -Thoùp tröôùc ñoùng-choàng khôùp
 3. „ SAÂ xuyeân thoùp(ETF) ‟ xuyeân thaùi döông (ETT)  ETF: -Caáu truùc naõo: treân vaø döôùi leàu -Heä thoáng naõo thaát -Caùc khoang maøng naõo -Maïch maùu noäi soï-xoang TM ->XH Nhieãm truøng Sinh non Dò daïng naõo SCSK Ña dò taät Khoái u
 4.  ETT - Ñöôøng M - Tuï dòch döôùi maøng cöùng - Caáu truùc hoá sau ( u hoá sau) - Maïch maùu noäi soï Nhöùc ñaàu kinh nieân HIC, co thaét MM naõo HC tieåu naõo
 5. KYÕ THUAÄT 1.Maùy sieâu aâm: - Coù theå vaän chuyeån ñeán taïi giöôøng - Mode B-hieän hình aûnh töùc thôøi (real time) - Mode Doppler - Ñaàu doø: . Sector 5MHz . Linear 7,5-10MHz
 6. KYÕ THUAÄT 1.Caùc cöûa soå khaûo saùt: -Thoùp tröôùc* -Thoùp sau -Khe soï beân
 7. 2.Choïn löïa ñaàu doø
 8. KYÕ THUAÄT
 9. KYÕ THUAÄT 1.Maët caét coronal: -Nghieâng tröôùc (C1-C2) -Giöõa(C3) -Nghieâng sau (C4-C5) 2.Maët caét sagittal: -Beân (S3) -Caän beân (S2) -Giöõa (S1) 3.Maët caét axial
 10. A
 11. B
 12. C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2